Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií

Cílem etické výchovy je prosociálnost. Vycházíme z předpokladu, že k základnímu založení člověka je láska k sobě, ale i láska k druhým, snaha udělat něco pro sebe, ale i snaha udělat něco dobrého pro jiné. Tato schopnost je založena na jedné z nejpozoruhodnějších možností člověka, na schopnosti ztotožnit se s druhými a prožívat s nimi radost i bolest.

Etická výchova ovlivňuje postoje a chování dítěte, směřuje k vytváření hodnotového systému a jeho zvnitřnění. Etická výchova je postavena na prožitku, který vede k formulaci postojů a ujasnění hodnot.

Naše škola se přihlásila a uspěla v rozvojovém programu MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Tento projekt trvá do konce roku 2013.

Cílem tohoto projektu je zařazení a zkvalitnění výuky etické výchovy  na naší škole. Etickou výchovu vyučujeme v rámci prvouky ve 3.ročníku a v rámci občanské výchovy v 6., 7., a 9. ročníku.

Na těchto stránkách zveřejňujeme aktivity a projekty, které s žáky v rámci hodin etické výchovy děláme. Na začátku projektu žáci vyplnili evaluační dotazník týkající se atmosféry a vztahů ve třídě. Na závěr projektu, tedy v prosinci 2013,

budeme stejný evaluační dotazník vyplňovat znovu a vyhodnotíme, zda došlo k posunu  a zlepšení vazeb ve třídě.

 

Etická výchova ve 3. třídě
Etická výchova v 6. třídě
Etická výchova v 7. třídě
Etická výchova v 9. třídě

Etická výchova ve 3. třídě

Aktivita č. 1

Název aktivity:

Rozvoj naslouchání


 

Téma:

Proč je dobré umět naslouchat?


 

Čas:

9.9. 2013 – 1 vyuč. hodina

Věk: 3.tř.

Cíl:

Uvědomit si důležitost naslouchání v životě člověka


 

Pomůcky:

Zvoneček, prac.list, pastelky, šátek


 

Organizace:

Na koberci hra na detektiva a rozhovor

v lavicích práce s pr. listem


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer


 

Hra „na detektiva“

Rozhovor: potřebujeme nejen uši, ale i soustředění a ticho

Vyplnění prac. Sešitu

K čemu je důležité naslouchání? Co je k němu třeba?


 


 

Otázky k reflexi:

Jak poznáš, že ti druhý pozorně naslouchá?

Co děláš proto, aby ti druzí naslouchali?


 

Doporučení, případně návaznost:


 

 

Použitá literatura:


 

 


 

Aktivita č. 2

Název aktivity:

Vyvození pravidel


 

Téma:

Pravidla naší třídy


 

Čas:

16.9. 2013, 1 vyuč. hodina

Věk:3.tř.

Cíl:

Vyvození pravidel, na která si děti samy přijdou a pojmenují si je


 

Pomůcky:

papírky


 

Organizace:

Úvod, rozdělení do skupinek, práce ve skupinkách a společné shrnutí


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Hra dopravní

K čemu jsou dobrá pravidla, kde všude se musí dodržovat pravidla

Zadání práce ce skupinkách

Prezentace jednotlivých skupinek

Přijímáme všichni pravidla


 

Otázky k reflexi:

Co by se stalo, kdyby na silnici někdo nedodržoval pravidla? Co by se stalo, kdyby ve třídě, na ulici... někdo nedodržoval pravidla? K čemu jsou pravidla potřebná?


 


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 3

Název aktivity:

Zcitlivění dětí na vnímání zvuků přírodních i umělých


 

Téma:

Zvuky kolem nás


 

Čas:

22.9. 2013, 1 vyuč. hodina

Věk: 3. tř.

Cíl:

Uvědomit si výhody naslouchání, naučit se vnímat zvuky kolem sebe


 

Pomůcky:

Prac. List, pastelky, psací potřeby


 

Organizace:

Různé předměty vydávající zvuky, papír, zápalky, voda (tekoucí), balonek, nahrávky ptáků, lesa...


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Děti se zavřenýma očima naslouchají jednotlivým zvukům, které pak identifikují.

Zvuky a své pocity z nich pak zapisují a kreslí


 


 

Otázky k reflexi:

Zaujal tě některý zvuk? Měl jsi potřebu se podívat, kdo nebo co jej vydává? Znáš nějaké profese, kde je dobrá schopnost naslouchat důležitá? Čím si člověk může svůj sluch pokazit?


 

Doporučení, případně návaznost:

Vnímejte zvuky, která slyšíte každý den kolem sebe a přemýšlejte o jejich významu.


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 4

Název aktivity:


 


 

Téma:

Jedno velké ucho


 

Čas:

30.9. 2013, 1 vyuč. hodina

Věk: 3. tř.

Cíl:

Uvědomit si význam naslouchání pro mezilidskou komunikaci, jaké má výhody a a jaké jsou následky nepozornosti


 

Pomůcky:

Psací potřeby, pracovní list


 

Organizace:

Děti naslouchají čtenému příběhu, pak odpovídají na otázky z pr. listu, vyhodnocení správnosti

Hra na tichou poštu


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Ztišení se a zavření očí

Příběh o Amálce

Prac.listy – děti odpovídají na otázky

Vyhodnocení správnosti

Uvědomění si důležitosti aktivně pozorného naslouchání


 

Otázky k reflexi:

Kde všude ti může naslouchání pomoci?

Co ti pomáhá se soustředit?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 5

Název aktivity:

Rozvoj tvořivého myšlení


 

Téma:

Jak to vidím já


 

Čas:

7.10. 2013, 1 vyuč. hod.

Věk: 3. tř.

Cíl:

Rozvíjet vnímavost, pozorovací schopnosti, představivost, objevovat souvislosti, hledat originílní řešení problému


 

Pomůcky:

Prac.list, pastelky, psací potřeby, velké předem připravené obrázky


 

Organizace:

Hra s dětmi za dveřmi, práce v lavicích


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Hra „Co se změnilo“ - 2 varianty ( ve třídě a na žákovi)

Brainstorming na velké obrázky – učitel ukáže obrázek, děti říkají, co na něm vidí, učitel zapisuje... Opakovaně

Děti vyplňují prac. list a dotvoří obrázky.


 

Otázky k reflexi:

Který úkol tě nejvíce zaujal? Které řešení ostatních dětí tě zaujalo? Existují správná a chybná řešení?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 6

Název aktivity:

Společné vymýšlení a ztvárnění příběhu


 

Téma:

Věty a příběhy


 

Čas:

14.10. 2013, 1 vyuč. hod.

Věk:3. tř.

Cíl:

Rozvíjet fantazii, schopnost spojovat myšlenky do souvislého děje, učit se spolupracovat


 

Pomůcky:

Prac.list, pastelky, nůžky, děrovačka, papírová taška, množství drobných předmětů, staré noviny


 

Organizace:

Hra „Pozor bažina“, společné tvoření příběhu, rozdělení do skupinek, rozdání předmětů, práce ve skupinkách, prezentace


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Hra „Pozor bažina“

Podle obrázků na tabuli společně tvořím příběh, práce ve skupinkách

Prezentace výsledku práce ve skupinkách, vystavení sešitků s příběhy


 

Otázky k reflexi:

Jak se ti pracovalo ve skupince? Dokázali jste se dohodnout? Který příběh tě obzvláště zaujal?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 7

Název aktivity:

Zapomenutý příběh


 

Téma:

Vymyslet a napsat zajímavý příběh


 

Čas:

21.10.2013

Věk: 3. tř.

Cíl:

Rozvíjet tvořivé myšlení při dokončení příběhu


 

Pomůcky:

Prac.list, nůžky, lepidlo, pero, pastelky


 

Organizace:

Příběh o staré lampě, prac.list – vystřižení a slepení částí staré lampy, tvoření příběhu z deníku - dokončení za DÚ


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Děti se zavřenýma očima poslouchají příběh

Sestavují a lepí lampu

Na zvláštní papír píší příběh, který byl v deníku

Příště jej budou prezentovat


 

Otázky k reflexi:

Proč se lampa rozsvítila? Proč dívka při čtení deníku zapomněla na svoje starosti?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

 

Aktivita č. 8

Název aktivity:


 

 

Téma:

Jak se zachováš


 

Čas:

1 vyuč. hodina

Věk: 3. tř.

Cíl:

Rychle se rozhodovat, umět najít pomoc


 

Pomůcky:

Prac. List, pastelky, 3 zajímavé předměty


 

Organizace:

Hra Co by to bylo, práce s prac. listem


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Hra Co by to bylo, kdyby to nebylo

práce s prac.listem – povídání o nakreslených situacích. Scénky za života.


 


 

Otázky k reflexi:

Překvapilo tě některé řešení? Ve které situaci by ses nechtěl ocitnout?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 9

Název aktivity:


 


 

Téma:

Děda Eda


 

Čas:

1 vyuč. hodina

Věk: 3.tř.

Cíl:

Přiblížit soužití s těžce nemocným člověkem


 

Pomůcky:

Prac. List, psací potřeby, nůžky


 

Organizace:

Četba z knihy, práce s pr. Listem, scénky ve skupinkách


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Děti poslouchají příběh

rozhovor na téma alzheimerova nemoc

prac.list

skupinky a nácvik scének

předvedení scének


 

Otázky k reflexi:

Jak se projevuje Alzheimerova nemoc? Znáš někoho, kdo jí trpí?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 10

Název aktivity:


 


 

Téma:

Školka pro pradědečka


 

Čas:

1 vyuč. hodina

Věk: 3. tř.

Cíl:

Seznámit děti s existencé stacionáře, vymyslet aktivity pro seniory


 

Pomůcky:

Prac. List, pero, pastelky, nůžky, lepidlo, papíry


 

Organizace:

Prac.list, četba, vyplnění tajenky, práce ve skupinkách, představení výsledků práce skupinek


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Vyluštění křížovky

četba a rozhovor

skupinky – zadání práce

představení práce skupinek


 

Otázky k reflexi:

Která aktivita tě zaujala? K čemu je dobrý stacionář?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 


 

Aktivita č. 11

Název aktivity:


 


 

Téma:

U nás ve třídě


 

Čas:

1 vyuč. hodina

Věk:3. tř.

Cíl:

Rozvíjet fantazii a schopnost vyjádřit svůj názor, hledat různá řešení situací ve třídě


 

Pomůcky:

Prac. List, psací potřeby, pastelky


 

Organizace:

Práce s prac. Listem na základě vyslechnutého textu


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Děti si vyslechnou příběh

pracují s prac. Listem

vymyslí a nakreslí další obtížnou situaci – rozhovor o ní a o tom, jak ji řešit


 

Otázky k reflexi:

Zažil jsi někdy podobnou situaci? Řešil bys nějakou situaci jinak?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 


 

Aktivita č. 13

Název aktivity:


 


 

Téma:

Dárek pro tebe


 

Čas:

1 vyuč. hodina

Věk: 3.tř.

Cíl:

Uvědomit si, čím mohu druhému udělat radost


 

Pomůcky:

Prac. List, pero, pastelky


 

Organizace:

Práce s praclistem a ve dvojicích


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer


 

Několik otázek k uvedení do tématu

Příběh dvou holčiček hospitalizovaných v nemocnici

Práce s prac. Listem

Práce ve dvojicích


 

Otázky k reflexi:

Věděl jsi hned, komu bys chtěl dárek dát?

Bylo pro tebe těžké dárek vymyslet?

Který z dárků tvých spolužáků tě zaujal?

Kdo a čím potěšil tebe?


 

Doporučení, případně návaznost:


 

 

Použitá literatura:


 

 


 

Aktivita č. 14

Název aktivity:


 


 

Téma:

Čteme z tváře


 

Čas:

1 vyuč. hodina

Věk:3.tř.

Cíl:

Pojmenování základních emocí


 

Pomůcky:

Prac. List, hudba, nůžky, lepidlo, psací potřeby


 

Organizace:

Hra na pantomimické vyjádření emocí

Práce s prac. Listem

Scénky


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer


 

Hra na pantomimické vyjádření emocí

Práce s prac. Listem

Scénky ve trojicích

Aktualizovat téma do každodenního života - příklady


 

Otázky k reflexi:

Našel jsi ke každému pocitu situaci ze života? Který z pocitů je ti příjemný a který nepříjemný a proč?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 

 


 

Aktivita č. 15

Název aktivity:


 


 

Téma:

Radost a smutek


 

Čas:

1 vyuč. hodina

Věk: 3. tř.

Cíl:

Uvědomit si, kdy a jak prožívám štěstí a smutek


 

Pomůcky:

Prac. list a psací poteby


 

Organizace:

Hra ve dvojicích

Práce s prac.listem

Společný rozhovor


 

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Hra ve dvojicích, otázky a odpovědi

Práce s prac.listem

Společný rozhovor


 

Otázky k reflexi:

Kdy jsi byl naposledy šťastný? Kdy jsi byl naposledy smutný? Proč se nemůžeme cítit šťastní pořád? Podle čeho poznáš, když jsou šťastní tvoji rodiče?


 

Doporučení, případně návaznost:


 


 

Použitá literatura:


 

 


 


 


Etická výchova v 6. třídě

Aktivita č. 1

Název aktivity:

Hledám kamaráda  

Téma:

Komunikace

Čas

30 minut

Věk:

11

Cíl:

Žáci se seznámí se svými spolužáky

Pomůcky:

Pracovní list

Organizace:

Samostatná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci dostanou pracovní list s otázkami. Hledají ve třídě kamaráda, který odpoví na zadanou otázku kladně ( př. Kdo byl o prázdninách u moře, kdo má rád zvířata….). Žáci pracují samostatně, chodí po třídě a doplňuje svůj pracovní list. Samostatná práce končí bud´po uplynutí časového limitu nebo až vyplní všechny úkoly. Pak následně proběhne společná část pod vedením učitele, vyhodnotí odpovědi.

Otázky k reflexi:

Překvapila tě nějaká odpověd´? Povídala sis se všemi svými spolužáky? Která otázka měla nejvíce kladných odpovětí?

Doporučení, případně návaznost:

Tato aktivita se dá modifikovat na jiná témata, př. Jak slavíte svátky,..

Použitá literatura:

 

  

Aktivita č. 2

Název aktivity:

Moje třída

Téma:

komunikace

Čas

40 minut

Věk:

11-12

Cíl:

Ujasníme si, jak bychom se měli chovat v naší třídě

Pomůcky:

Pracovní list, tužka

Organizace:

Samostatná práce následně skupinová práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci dostanou pracovní list a samostatně vyznačí deset bodů, které jsou pro něho důležité. Následně rozdělíme žáky do skupin po čtyřech a z vyznačených bodů musí čtveřice žáků vybrat jen šest. Ty pak bude zvolený mluvčí prezentovat před třídou. Pravidla, která se objevila nejčetněji, budou zapsána do pravidel třídy. Pokud žáci pracovali svižně, mohou znázornit některé pravidlo jednoduchou kresbou.

Otázky k reflexi:

Bylo obtížné pracovat ve skupině a dohodnout se na společných pravidlech? Jaký byl postup při vyřazování některých bodů?

Doporučení, případně návaznost:

Na základě těchto informací si mohou žáci vytvořit třídní pravidla

Použitá literatura:

 

 
Moje třída je tam, kde se cítím dobře.                 Moje třída je ta, kde si pomáháme.

 

Moje třída je ta, kde se ve vyučování                  Moje třída je tam, kde mám kamarády.

Bojím špatné známky.

 

Moje třída je tam, kde jsou skupinky                  Moje třída je ta, kde si každý dělá, co

kamarádů, které se s ostatními nebaví.             chce. 

 

Moje třída je ta, kde se pomlouváme.                             Moje třída je ta, kde se nestarám o druhé.

 

Moje třída je ta, kde je legrace.                                        Do mé třídy chodí žáci rádi.

 

Moje třída je ta, kde se kamarádí všichni           Moje třída je ta, kde se každý musí

i s méně úspěšnými žáky.                                               prosadit sám.

                                                                                  

Moje třída je ta, kde si nikdo neubližuje.            Moje třída je ta, kde nemám strach říci

                                                                                   svůj názor.

 

V mé třídě dává jeden druhému opsat.              V mé třídě má každý možnost ukázat,

                                                                                   co umí.

Moje třída je ta, kde se slabšího zastanou.        Moje třída je ta, která je ochotna pomáhat učiteli, je-li potřeba.

Aktivita č. 3

Název aktivity:

Zuřivý reportér

Téma:

Poznat své spolužáky

Čas

30 minut

Věk:

10-15

Cíl:

Umět klást otázky a představit kamaráda

Pomůcky:

papír

Organizace:

Práce ve dvojicích

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáky rozdělíme do dvojic. Jeden z nich se ptá na různé okruhy ze života (rodina, bydlení, zájmy, škola…). Po uplynutí časového limitu se ve dvojici vymění. Následně dostanou krátký čas na uspořádání získaných poznatků a pak každý představí svého partnera.

Otázky k reflexi:

V jaké roli se Vám lépe pracovalo – tázaný či dotazovaný? Překvapila Vás některá odpověd´? Dozvěděli jste se nové informace o svých spolužácích?

Doporučení, případně návaznost:

Doporučuji nechat si čas, aby opravdu  každý mohl představit svého kamaráda.

Použitá literatura:

 

 

Aktivita č. 4

Název aktivity:

Pravda a lež

Téma:

Lež v komunikaci

Čas

20 minut

Věk:

10-12

Cíl:

Poznat, jak lež může být věrohodná, ale ubližuje nám

Pomůcky:

List papíru a tužka

Organizace:

Společná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Každý žák si na list papíru napíše několik údajů o sobě (doporučuji napsat i méně známé informace). Jedna informace je lživá. Pak list papíru  položí na svou lavici. Postupně žáci chodí po třídě a čtou si informace o svých spolužácích. U zprávy, kterou pokládá za falešnou, udělá čárku.  Na závěr se vyhodnotí a prozradí u každého žáka lživá informace.  Zajímavé je, zeptat se žáků, jak se cítí, pokud žáci označili jako lživou informaci, tu, která je pravdivá.

Lež se nevyplácí, neboť nám pak okolí nemusí věřit.

Otázky k reflexi:

Bylo těžké vymyslet nesprávnou zprávu o sobě? Kolikrát jsi označil u spolužáků správně lživou informaci?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

IVANOVÁ, E, KOPINOVÁL´.,Etická výchova pre 4.ročník zákl. škol. Bratislava: SPN, 2007

 

Aktivita č. 5

Název aktivity:

Poslouchej a dej dál

Téma:

Komunikační šum

Čas

20 minut

Věk:

10-12

Cíl:

Uvědomit si příčiny a důsledky nesprávné komunikace

Pomůcky:

Text s příběhem

Organizace:

Společná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Na začátku hodiny si vysvětlíme, co jsou šumy v komunikaci.

Poté vybereme z žáků tři, kteří půjdou za dveře, aby neslyšeli příběh, který učitel žákům přečte.

Pak žákovi, který příběh neslyšel, převyprávíme příběh. Následně tento žák převypráví stejný příběh dalšímu žáku…. Zajímavé je poslední převyprávění tohoto příběhu. Budeme sledovat, jak se dějová linie příběhu mění v závislosti na počtu interpretací.

Otázky k reflexi:

 Jak působil komunikační šum v tomto příběhu?

Jaké informace jsou důležité?

Jaké informace vypustili z textu žáci?

 

Doporučení, případně návaznost:

Učivo zapadá do lekce chyby v komunikaci

Použitá literatura:

 

 

Aktivita č. 6

Název aktivity:

Malíř s handicapem

Téma:

Komunikace s omezením

Čas

30 minut

Věk:

10-12

Cíl:

Uvědomit si, co nám brání v aktivní komunikaci

Pomůcky:

Papír, barevné pastelky, fixy, šátek

Organizace:

Práce ve skupinách

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Připomeneme si s žáky, jaká tělesná omezení žáci znají.

Rozdělíme žáky do skupin po šesti. Skupina dostane zadání úkolu. Každý z členů skupiny si vylosuje jeden handicap. Poté žáci namalují obrázek podle instrukcí.

Na závěr diskutujeme s žáky, jak se jim pracovalo s handicapem. Uvědomíme si, jak složité a těžké je žít s nějakým tělesným postižením. Jak komunikujeme s těmito lidmi.

Otázky k reflexi:

Co pro vás bylo složité? Jak jste se dorozumívali? Museli jste si pomáhat? Přijals pomoc kamaráda?

Doporučení, případně návaznost:

Zadání: Nakresli pastelkami velký domek s červenou střechou a modrou omítkou. Na střeše bude jeden černý komín. Domek má 12 oken ve tvaru obdélníků a jedny dveře s klikou. Vedle domu je velký rozkvetlý strom, u něho stojí černý pes. Kolem domu je dřevěný plot.  Na obloze svítí žluté sluníčko.

Omezení:Němý, nevidomý, bez pravé ruky, nesmí kreslit červenou pastelkou, nesmí kreslit okna, nesmí kreslit černou pastelkou.

Použitá literatura:

 

 

Aktivita č. 7

Název aktivity:

Komunikační desatero

Téma:

Otevřená komunikace

Čas

20 minut

Věk:

10-12

Cíl:

Uvědomit si zásady správné komunikace

Pomůcky:

List papíru, tužka

Organizace:

Samostatná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci dostanou desatero nejčastějších chyb v komunikaci. A na další stranu napíší správnou alternativu.

Pak si společně přečteme a probereme správnou verzi.

Otázky k reflexi:

Které chyby děláte vy?  Které chyby vám vadí?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

Lencz,l.,Křížová,O.Etická výchova:metodický materiál 1. Praha: Luxpress, 2000.

Pracovní list:

  1. Nepravdivost  s nepozornost
  2. Mnoho otázek
  3. Dlouhé ticho
  4. Monotónní hlas, tichý hlas
  5. Komunikace bez výrazu
  6. Negativní  či nevhodná témata
  7. Prosazovat svou řeč nad jiné
  8. Nudná řeč
  9. Skákání do řeči
  10. Nezájem o druhé

Aktivita č. 8

Název aktivity:

Mluv, poslouchám tě

Téma:

Aktivní naslouchání

Čas

20 minut

Věk:

10-12

Cíl:

Uvědomit si důležitost aktivního naslouchání

Pomůcky:

List papíru, tužka

Organizace:

Práce ve dvojicích, společná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Učitel náhodně vylosuje dvojice žáků. Ti si spolu povídaní (záliby, rodina, oblíbené věci…)

Po vypršení doby 10 minut si sednou na svá místa (už se nesmí dál domlouvat). Pak dostanou pracovní list, který samostatně vyplní. Na závěr si ve dvojici vymění pracovní list a provedou kontrolu.

Otázky k reflexi:

V kolika bodech jste se shodli? Zajímal jsem se upřímně celou dobu o druhého nebo tě něco rozptylovalo? Bylo zajímavé poslouchat spolužáka? Bylo mně příjemné vykládat spolužákovi o sobě?

Doporučení, případně návaznost:

Snažíme se, aby vybraná dvojice byli spolužáci, kteří se méně znají.

Použitá literatura:

 

 

Aktivita č. 9

Název aktivity:

Soud

Téma:

Pravda a lež

Čas

40

Věk

10-12

Cíl:

Jak poznáme lež v komunikaci, jak se chováme při lhaní

Pomůcky:

---

Organizace:

Dramatizace

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Tři dobrovolníci jsou za dveře, jeden z nich rozbije láhev, ostatní dva neví, kdo to udělal. Ve třídě zatím zvolíme tři soudce a jednoho žalobce. Ostatní jsou soudní tribunál. Úkol je zjistit, který z obžalovaných je viník.

Otázky k reflexi:

Jak ses cítil jako obžalovaný?

Jaké indicie Vám pomohly rozpoznat viníka?

Doporučení, případně návaznost:

Pokud je ve třídě žák, který mívá časté problémy s kázní, nedávala bych ho jako obžalovaného.

Použitá literatura:

 

 

Aktivita č. 10

Název aktivity:

Ruka mých pozitiv

Téma:

Rozvoj sebevědomí

Čas

30

Věk

10-13

Cíl:

Uvědomit si svá pozitiva

Pomůcky:

Papír, tužka

Organizace:

Samostatná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Brainstorming – napište vlastnosti lidí – kladné i záporné.

Na základě výčtu vlastností se každý zamyslí nad sebou a na papír si obkreslí svou ruku, do každého prstu napíší svou jednu kladnou vlastnost, do druhé ruky napíší své záporné vlastnosti. Do dlaně napíší,  v čem se chtějí zlepšit.

Společně si pak o svých vlastnostech povídáme.

Otázky k reflexi:

Na které vlastnosti jste si lépe a snáze vzpomínali? Je pro vás nepříjemné mluvit o svých kladných nebo záporných vlastnostech?

Doporučení, případně návaznost:

Nenutím  všechny, aby před spolužáky říkali své vlastnosti.

Použitá literatura:

 

Aktivita č. 11

Název aktivity:

Dopis sobě

Téma:

Zdravé sebevědomí

Čas

30 min

Věk

10 -14

Cíl:

Uvědomit si znaky vyrovnané osobnosti

Pomůcky:

Psací potřeby

Organizace:

Společná diskuze, práce ve skupinách

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Navodíme atmosféru příběhem Žába a věž.

Pak ve skupinách pracují se slovem sebevědomí

(potlačené, zdravé či přemrštěné), společně pak vyhodnotíme.

Žáci píší dopis sobě, ten pak zalepený odevzdá učiteli a na konci 6.třídy ho dostanou zpět. Přitom platí tyto zásady: Datum, milé oslovení ( 2.os.,č.jed.),popsání současné situace – radosti a starosti, jaké mám sebevědomí a své plány do blízké budoucnosti.

Na závěr hodiny – Každý člověk si zaslouží úctu a pěkné chování.

Otázky k reflexi:

Co mě nejvíce zaujalo?

 

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

http://www.etickavychova.cz/ucebnice2/

 

 

Aktivita č. 12

Název aktivity:

Stromek splněných přání

Téma:

Sebedůvěra a sebevědomí

Čas

30 minut

Věk

11

Cíl:

Uvědomit si své silné stránky a co mohu dokázat

Pomůcky:

Papír, psací potřeby

Organizace:

Samostatná práce, práce ve skupinkách

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Navodíme atmosféru tím, že žákům pustíme videoklip o darování o vánočních svátcích.( WestJet Christmas Miracle: real-time giving )

Na papír nakreslí velký vánoční stromek, do jedné větve napíší své přednosti,vlohy , um a do protější větve napíší, co chtějí dokázat, vytěžit z této své přednosti (př. Hezky zpívám – chtěla bych zazpívat oblíbenou píseň na školní mši).

Žáci by si měli uvědomit, pro co mají vlohy a co mohou dělat, proto aby vlohy řádně rozvíjeli a dosáhli úspěchu, štěstí…

 

Otázky k reflexi:

Bylo těžké uvědomit si vlohy, které jste dostali?

Víte, co musíte udělat, abyste dosáhli na své přání?

Doporučení, případně návaznost:

Pokud žák se nechce svěřit před kolektivem, nenutím ho.

Použitá literatura:

 

 


Etická výchova v 7. třídě

Aktivita č. 1

Název aktivity:

Najdi někoho kdo….         

Téma:

Komunikace

Čas

20 min.

Věk:

12

Cíl:

Klást otázky

Pomůcky:

Pracovní list

Organizace:

Skupinová práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci dostali pracovní list, chodili za svými spolužáky a vhodnými otázkami došli k odpovědím na  otázky , které našli na pracovním listě.

Každý žák dostane pracovní list a bude se ptát svých spolužáků na dané otázky a zapisovat si jméno spolužáka, který jako první odpoví ano.Kdo vyplní list posadí se na své místo.

Vymysli další otázky, na které by ses rád zeptal.

Otázky k reflexi:

Kterým otázkám jsem dal přednost s proč?Vynechal jsem některé otázky a  proč? Jaká byla spolupráce se

spolužáky?

Doporučení, případně návaznost:

Vhodné pro kolektiv, kde vázne komunikace

Použitá literatura:

Lencz,L.,Križová,O. Etická výchova:Metodický materiál 1.Praha:Luxpress, 2000,ISBN 80-7130-091-8

 

Aktivita č. 2

Název aktivity:

Pozdrav               

Téma:

Komunikace

Čas

30 minut

Věk:

13

Cíl:

Pozdrav je projevem úcty, ale i navázání kontaktu a počátkem interakce mezi dvěma nebo více lidmi.

Pomůcky:

 

Organizace:

Společná práce v kruhu

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Ve třídě sedíme v kruhu, zeptáme se žáků jak se zdraví v různých situacích .Jak se zdraví jiné národy?Pozdravy vyjadřují něco slovy,něco neverbálně.Co znamená podání ruky,pozdvihnutí ruky, úklon? Pak někteří žáci tyto  pozdravy předvedou , podle vlastní fantazie zahráli veselou scénku spojenou s pozdravem arabský rituál.

Otázky k reflexi:

Proč je pozdrav důležitý?

Co se mi líbilo a nelíbilo na aktivitách?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

Lecz,L.,Križová,O.Etická výchova:metodický materiál 1,

Praha: Luxpress, 2000.ISBN 80-7130-091-8.

Aktivita č. 3

Název aktivity:

Naslouchání       

Téma:

komunikace

Čas

20 min.

Věk:

13

Cíl:

Procvičení pozorného naslouchání.

 

Pomůcky:

 

Organizace:

Práce ve dvojicích.

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci se rozdělili do  dvojic.Jeden řekne několik vět a druhý zopakuje formou:“Řekl jsi, že …..“ druhý potvrdí, zda správně rozuměl a pochopil  myšlenku .

Otázky k reflexi:

Proč je dobré naslouchat druhému?

K čemu vede naslouchání?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

Lence,L,Križová,O. Etická výchova:metodický materiál 1.Praha:Luxpress 2000.ISBN 80-7130-091-8.

 

Aktivita č. 4

Název aktivity:

Kavárna pozdravů 

Téma:

komunikace

Čas

20 min.

Věk:

13

Cíl:

Nácvik různých pozdravů.

Pomůcky:

Pracovní list,psací potřeby.

Organizace:

Samostatná práce, společná práce ve skupinách

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Základem slušného chování je správný pozdrav.

Vyjadřujeme tím lidem úctu,radost,přátelství apod.

Jaký jste měli při zdravení málo používanými výrazy?Co se vám líbilo a co ne?

Otázky k reflexi:

Proč je dobré naslouchat druhému?

K čemu vede naslouchání?

Doporučení, případně návaznost:

Aktivita navazuje  na  komunikaci v běžném životě

Použitá literatura:

Lence,L,Križová,O. Etická výchova:metodický materiál 1.Praha:Luxpress 2000.ISBN 80-7130-091-8.

 

Aktivita č. 5

Název aktivity:

Nálady na lístečcích          

Téma:

komunikace

Čas

20 min.

Věk:

13

Cíl:

Procvičit neverbální komunikaci při různých náladách.

Pomůcky:

 

Organizace:

Skupinová práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Rozdala jsem vybraným žákům na lístečcích různé názvy různých nálad /např. radostná,skleslá,smutná,

snivá…/ podle dohodnutého scénáře vešli po jednom do třídy  s prosbou  o křídy v té náladě z lístku.Ostatní hádají, co projev beze slov vyjadřoval.

Otázky k reflexi:

Uměli jste se vžít do člověka a jeho nálady?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

Lence,L,Križová,O. Etická výchova:metodický materiál 1.Praha:Luxpress 2000.ISBN 80-7130-091-8.

 

Aktivita č. 6

Název aktivity:

Společné kreslení    

Téma:

Komunikace

Čas

25 minut

Věk:

13

Cíl:

Procvičit se v neverbální komunikaci

Pomůcky:

Arch papíru, pastelky

Organizace:

Společná práce ve skupinách

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci se rozdělili do 6 skupin po 4 žácích , každý žák ve skupině dostal pastelku jiné barvy  , se kterou pracoval až do konce . Dostali za úkol namalovat konkrétní obrázek bez slov.

Otázky k reflexi:

Je potřeba vždy verbální projev?

Co jste si při této aktivitě uvědomili?

K čemu je dobré najít něco společného?

Doporučení, případně návaznost:

Po aktivitě jsme si práce předvedli a povídali jsme si s dětmi o tom, jak se jim spolupracovalo, jak si navzájem rozuměli, co bylo lehké pochopit a co těžce

Použitá literatura:

Ladislav Lencz,Olga Križová

Etická výchova metodický materiál 1

Luxpress,s.r.o. Praha,2000.ISBN:80-7130-091-8

Aktivita č. 7

Název aktivity:

Dobrá třída          

Téma:

Komunikace

Čas

45 min

Věk:

13

Cíl:

Vytvořit prostor o tom jak by měla vypadat  podle představ třída, kde jsou žáci spokojeni.

Pomůcky:

Pracovní list, nůžky,lepidlo.

Organizace:

Práce ve skupinách.

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci obdrželi pracovní list s kartičkami s charakteristikami dobré třídy, ten si rozstříhají.Úkolem je vybrat sedm kartiček, které nejlépe charakterizují dobrou třídu.Pak jsem rozdělila žáky do dvojic a žáci vybrali ze čtrnácti sedm, na kterých se společně dohodnou, měli by se společně dohodnout co je k výběru vedlo,Dvojice se spojí do čtveřic, které pracují společně na tom, aby ve shodě vybrali opět sedm lístků.Každá čtveřice se snaží zdůvodnit svůj výběr.

Proces pokračuje ve skupinách po osmi až do chvíle, kdy se na tvrzeních shodla celá třída.

 

Otázky k reflexi:

Bylo těžké se shodnout  na charakteristikách? Co můžeme udělat pro to, aby se vaše představy o dobré třídě naplnily?

Doporučení, případně návaznost:

Pracovní list můžeme vytvořit i pro mladší žáky.

Použitá literatura:

Braun,R.,Klíčková, J.,Lazarová, B.,Skřipcová,L., Studničková,A., Vašáková, A.,Vybrané metodiky práce

školních psychologů.Uspořádala J.Zapletalová Praha:Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

 

Aktivita č.8

Název aktivity:

Zrakový kontakt a komunikace   

Téma:

Komunikace

Čas

20 minut

Věk:

13

Cíl:

Spojit komunikaci se zrakovým kontaktem.

Pomůcky:

 

Organizace:

Práce ve skupině.

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Ve třídě učitel vybral jednoho dobrovolníka – řečníka a šest  posluchačů , kteří si sedli do půlkruhu před něho. Řečník 3 minuty hovořil obyčejným způsobem na libovolné téma. Po uplynutí časového limitu byl vyzván, aby hovor zopakoval, ale při tom důsledně dbal na zrakový kontakt.

Otázky k reflexi:

Byl zrakový kontakt při druhém projevu nepřetržitý?

Jaké pocity měl řečník při prvním a druhém hovoru?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

Lencz , L.,Križová,O.,Etická výchova :metodický materiál1.Praha:Luxpress, 2000 .ISBN 80-7130-091-8.

Aktivita č. 9

Název aktivity:

Překážky vzájemného porozumění mezi věřícími a nevěřícími.

Téma:

Duchovní rozměr člověka

Čas

45 min

Věk:

13

Cíl:

Výchova k toleranci a respektování jiných názorů

Pomůcky:

DVD  dokument PowerPoint

Organizace:

Práce ve skupinách.

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Promítli jsme si dokument o přírodní katastrofě na Filipínách, která se stala 8.11.2013. Pak jsme diskutovali nejdříve  jestli je rozdíl jak snáší těžkosti života věřící člověk a jak člověk nevěřící. A jaké jsou vztahy mezi  nimi, když  jsou jejich domovy zničené přírodními katastrofami.Pak žáci ve skupinách 4-6 lidí o vzájemném porozumění mezi lidmi společných názorů.

Otázky k reflexi:

Jaký je rozdíl mezi věřícími a nevěřícími v řešení problémů?Co nás spojuje, při společném neštěstí?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

LENCZ,L., KRIŽOVÁ, O. Etická Výchova: metodický materiál 2.Praha 2008  s.75 ISBN:978-80-7130-139-4

 

Aktivita č. 10

Název aktivity:

Biblické prvky v naší řeči    

Téma:

Duchovní rozměr člověka

Čas

45 min

Věk:

13

Cíl:

Prohloubit zájem o  celek „Náboženství“

Pomůcky:

Pracovní list, ekumenický překlad Bible.

Organizace:

Práce ve dvojicích

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci obdrželi pracovní list, na kterém byly napsány výrazy, které pocházejí z bible, ale používají se i v běžné mluvě.K jednotlivým výrazům jsme si společně napsali odkazy  na místa v bibli, pak žáci ve dvojicích jak sedí ve třídě si je pak vyhledali v Bibli.

Otázky k reflexi:

Který  výraz nejčastěji používáš? Znáš příběh?

Čím ještě křesťanství ovlivnilo naši kulturu?

Doporučení, případně návaznost:

Je dobré si přečíst některé příběhy z Bible.

Použitá literatura:

LENCZ,L.,KRIŽOVÁ, O. Etická výchova:metodický materiál  2.Praha:Luxpress 2008, s.59 ISBN 978-80-7130-139- 4

Ekumenický překlad .Bible.Praha: Česká biblická společnost, 1996. ISBN 80-85810-11-5

Aktivita č. 11

Název aktivity:

Náboženské hodnoty

Téma:

Duchovní rozměr člověka

Čas

30 minut

Věk:

13

Cíl:

Ujasnit si postoje  a informovanost žáků.Učitel získává informace o představách žáků.

Pomůcky:

Kartička z papíru, tužka

Organizace:

Práce jednotlivce , skupinová práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Nejdříve jsme si s celou třídou povídala o duchovním rozměru člověka, jestli je potřebný k životu člověka.

Pak každý žák dostal papírovou kartičku na, kterou napsal co je představujeme pod pojmem náboženství a pak jsme diskutovali o jejich názorech napsaných na kartičkách.Pak napsali čím je pro ně víra v Boha.

Otázky k reflexi:

Je duchovní rozměr potřeba?

Potřebuje člověk víru k životu?

 

 

Doporučení, případně návaznost:

Po aktivitě jsme si práce předvedli a povídali jsme si s dětmi o tom, jak se jim spolupracovalo, jak si navzájem rozuměli, co bylo lehké pochopit a co těžce

Použitá literatura:

Ladislav Lence a kolektiv

Etická výchova metodický materiál 2

Luxpress,s.r.o. Praha,2005.ISBN:978-80-7130-139-4

 

Etická výchova v 9. třídě

Aktivita č. 1

Název aktivity:

Lidská práva v dokumentech

Téma:

Lidská práva

Čas

45

Věk:

12-16

Cíl:

Uvědomit si, jaká práva a povinnosti má každý člověk a respektovat je

Pomůcky:

Zkrácená verze Všeobecné deklarace lidských práv a povinností, Úmluva o právech dítěte

Organizace:

Práce ve skupinkách, diskuze

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci se rozdělí na skupiny a pročtou si text. Žák vyznačí v textu Všeobecná deklarace lidských práv a povinností deset pro něho nejdůležitějších .Ve skupině pak o nich diskutují a porovnají, jaké zvolili. Ve skupině žáci přiřadí k právu i povinnost, které spolu souvisí. Před celou třídou si úkol zkontrolujeme a diskutujeme.

Úmluva o právech dítěte –  žák si samostatně pročte text a vyznačí pro něho nejdůležitější. V diskuzi pak mluvíme o porušování těchto práv. Na závěr si každý vybere jeden odkaz a ztvární text v jednoduchém obrázku.

 

Otázky k reflexi:

Byla v textu informace, která vás překvapila nebo jste ji neznali?

Doporučení, případně návaznost:

Na základě těchto informací si mohou žáci vytvořit třídní pravidla

Použitá literatura:

Všeobecná deklarace lidských práv

Úmluva o právech  dítěte

 

Aktivita č. 2

Název aktivity:

Práva a povinnosti

Téma:

Lidská práva v dokumentech

Čas

40 minut

Věk:

12- 15

Cíl:

Uvědomit si, že práva souvisí s povinnostmi

Pomůcky:

Pracovní list, tužka, nůžky a lepidlo

Organizace:

Práce ve skupinách, diskuze

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Žáci dostanou pracovní list. Vytvoří malé skupinky. Postupně přiřazují lístek s právy  a lísteček s povinnostmi. Posléze každá skupina přestaví kartičky, které spolu souvisí.

Vyhodnotit, jak žáci přiřadili práva a povinnosti? Diskuze na téma práva a povinnosti dětí.

Otázky k reflexi:

Jak se vám pracovalo ve skupině?

Která práva a povinnosti jsou aktuální ve vaší rodině?

Doporučení, případně návaznost:

Tuto aktivitu zařazujeme až po probrání Všeobecné deklarace lidských práv a svobod.

Použitá literatura:

IVANOVÁ, E, KOPINOVÁL´.,Etická výchova pre 4.ročník zákl. škol. Bratislava: SPN, 2007

 

Aktivita č. 3

Název aktivity:

Jaký jsem?

Téma:

Důstojnost člověka, pozitivní sebehodnocení

Čas

20 minut

Věk:

11-12

Cíl:

Uvědomit si své klady a zápory, sebepojetí

Pomůcky:

Pracovní list, psací potřeby

Organizace:

Samostatná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Poznáváme své reakce na okolí, poznáváme své vlastnosti.

Každý samostatně si přečte otázky a odpoví na ně. Poté si společně vyhodnotíme odpovědi. Žáci mohou odpovědět jen na ty odpovědi, které nejsou pro ně příliš intimní.

Uvědomili si žáci nějaké informace o sobě, které si před tím neuvědomovali?

Otázky k reflexi:

Na které otázky se Vám odpovídalo špatně? Co bylo složité? Dělalo Vám problémy sdílet Vaše odpovědi s celou třídou?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

Lencz,l.,Křížová,O.Etická výchova:metodický materiál 1. Praha: Luxpress, 2000.

 

Aktivita č. 4

Název aktivity:

Etika v reklamě

Téma:

Masmédia a vliv na nás

Čas

40 minut

Věk

12-14

Cíl:

Uvědomit si, jak nás reklama ovlivňuje a jak se můžeme bránit

Pomůcky:

Internet, papír a pero

Organizace:

Samostatná práce

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Motivační rozhovor – jak často a dlouho sledujete tv?

Znáte nějaké reklamy, na jaké produkty?

Pak dostanou zadané úkoly a vypracují je dle www.rpr.cz. Zjistěte, kterými oblastmi se RPR zabývá / nezabývá, kdy zasahuje a jaké má pravomoci. Podívejte se, jak vypadá formulář stížností. Přečtěte si kodex reklamy. Jaká by tedy měla být reklama?

Napište, která reklama, dle Vás, splňuje tato kritéria, kterou reklamu byste zakázali a proč?

Otázky k reflexi:

Věděli jste, že tato instituce existuje a jak pracuje?

Čeho nejvíc zneužívají výrobci reklamy? Na jaké produkty nejčastěji bývá reklama?

Doporučení, případně návaznost:

Můžeme zadat domácí úkol vytvořit návrh na reklamu.

Použitá literatura:

 

 

Aktivita č. 5

Název aktivity:

Můj betlém

Téma:

Pozitivní vzory, které nám způsobují radost

Čas

40

Věk

12-14

Cíl:

Žáci pracují s informačními zdroji, seznamují se s pozitivními vzory

Pomůcky:

Papír, psací potřeby, internet

Organizace:

Samostatná práce, prezentace

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Navodíme atmosféru vánočního putování za duchovním poselstvím.

Přečteme si Hymnu života od Matky Terezy. Povídáme si o lidech, kteří v životě dokázali trvat na svých hodnotách a tím ovlivnili ostatní.

Pak zadám samostatnou práci. Napište práci na téma: Můj betlém aneb kdo ke mně přichází. Vyberou si osobnost, která je oslovila. O tomto člověku napíší práci – vyhledají údaje o životě, jejich myšlenky, fotografie…

Otázky k reflexi:

Která osobnost Vás oslovila? Bylo složité vybrat takovou osobnost?  Co bylo na této práci nejtěžší?

Doporučení, případně návaznost:

 

Použitá literatura:

http://www.etickavychova.cz/ucebnice2/

 

 

Aktivita č. 6

Název aktivity:

Štěstí je jen muška zlatá  

Téma:

Štěstí a optimismus

Čas

30 min

Věk:

14

Cíl:

Uvědomit  si, co nás učiní radostnými,co pro to můžeme udělat

Pomůcky:

Psací potřeby

Organizace:

Samostatná práce, společná diskuze

Popis činnosti:

Senzibilizace

Hodnotová reflexe

Nácvik

Transfer

Navodíme atmosféru ukázkou z filmu Škola základ života, ze které je i název aktivity.

Na tabuli napíšeme slova RADOST a OPTIMISMUS. Žáci každý samostatně napíší slova,která je k zadaným slovům napadnou, tak aby slova obsahovala písmeno z názvu.Potom si zhodnotíme odpovědi.

Žáci přemýšlí, kdy jsou štˇastni. A zda platí výrok: „štˇastný člověk je spokojený se svým životem“!

Žáci dokončí větu:“ Jsem štˇastný, když.....

Na závěr zkusí vymyslet slogan či krátkou básničku na    štěstí.

 Žáci by si během této hodiny měli uvědomit, kdy jsou spokojeni.

Otázky k reflexi:

Bylo těžké uvažovat o svých pocitech štěstí a radosti? Umíte se podělit s těmito pocity?

Doporučení, případně návaznost:

Nenutím žáky, aby před spolužáky prezentovali všechny své odpovědi. Pak si ale vyberu sešit s vypracovanými otázkami ke kontrole.

Použitá literatura:

 

 

 


Dnes je středa 20. září 2017. Svátek má Oleg, zítra má svátek Matouš.