Obsah přijímací zkoušky


Ředitel střední školy nejpozději 31. ledna zveřejní na webových stránkách školy rozhodnutí o termínech konání školní přijímací zkoušky (bude-li se zkouška konat), jednotná kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů pro příslušný obor a formu vzdělání.

 

Od školního roku 2016-2017 je povinnou součástí přijímacího řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou státní jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky.

Obsah a formu případné školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání. Pokud ředitel střední školy rozhodne, že se (školní) přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče bez zbytečného odkladu.

Školský zákon stanoví pouze základní kritéria přijímacího řízení: a) výsledky státní jednotné zkoušky, b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, c) výsledky přijímací nebo talentové zkoušky, d) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Předpokladem přijetí uchazeče o studium je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

O přijetí uchazeče ke studiu na střední škole rozhoduje ředitel této školy.

 


Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 62), a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Státní jednotná přijímací zkouška

 

Státní jednotná zkouška se dotýká všech oborů zakončených maturitní zkouškou. Jednotnou zkoušku nebudou skládat zájemci o umělecké obory (přijímací zkoušky v lednu) a ostatní obory středních škol (obory zakončené např. výučním listem). Zkoušku připravuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Jednotná zkouška se skládá pouze v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Zájemci o víceletá gymnázia budou jednotnou zkoušku skládat rovněž ve dvou dnech.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 % (v oboru sportovní gymnázium nejméně 40 %).

 

Účelem jednotné zkoušky je zjistit relevantní znalosti a dovednosti ve smyslu předpokladů pro budoucí studium.

Ředitelé středních škol sami stanoví tzv. nepodkročitelnou hranici, jejíž nesplnění bude mít za následek nepřijetí na střední školu.

Jednotná zkouška má podobu didaktických testů z českého jazyk (60 min.) a matematiky (70 min.). V průběhu testování mohou žáci využít pouze pomůcky povolené Centrem.

Uchazeči, kteří podají dvě přihlášky, konají jednotnou zkoušku ve dvou termínech. Do přijímacího řízení se započítává lepší výsledek testu, tj. test je přenositelný na druhou zvolenou školu.

Uchazeč bude mít možnost konat jednotnou zkoušku v náhradních termínech, pokud se k jejímu vykonání v prvním kole nemohl dostavit a řádně se omluvil řediteli střední školy.

 


Podané informace můžete srovnat s informacemi na webu Centra. Na témže webu jsou k dispozici ukázky testů a časové schéma zkoušky

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci