Zlat zvonek
Zlat zvonek

Kone?n?! Kone?n? se p?es všechny potíe, které p?inášely hojné absence d?tí, poda?ilo v pátek 17. prosince 2021 zorganizovat hudebn? dramatickou p?ehlídku Zlatý zvonek. Bez rodi?ovského publika, ale s velkým zápalem brala p?edvedená ?ísla dech, tedy aspo? n?kterým p?ítomným paním u?itelkám. Velký dík za p?ípravu jim i pán?m u?itel?m, moderátorkám, zvuka??m a takté ukázn?ným divák?m z ?ad actva prvního stupn?. D?kujeme! N?kolik momentek z akce najdete zde. Krtk videosest?ih potom zde.

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci