Skupiny -bě-, -bje-, -vě-, -vje-, -pě-

Utíkal jsem malým vjezdem, dále okolo kruhového objezdu a svůj běh jsem zakončil na skryté květinové mýtině za městem.

1. Vypište slova se skupinami bě, bje, vě, vje. 2. Všimněte si, na jakých místech ve slově se píše skupina bje, vje.

 

Ověřit řešení

1. vjezdem, objezd, běh, květinové

2. Skupina bje, vje se vyskytuje na spojení předpony a kořenu.

 

 

 

Jak se nazývá část slova obsahující příponu a koncovku? (1)

 

 

Znáte význam slova robě? (2)

 

 

Proč slovo subjekt píšeme také se skupinou -bje-? (3)

Skupiny -bě-, -bje-

 

Pamatuj

Skupinu bje píšeme tehdy, jestliže po předponě ob- následuje kořen začínající skupinou -je- (např. ob-jednat, ob-jet).

Skupinu píšeme ve všech ostatních případech (např. oběd, sběr, běžec).

 

Skupiny -vě-, -vje-

 

Pamatuj

Skupinu vje píšeme v tehdy, jestliže po předponě v- následuje kořen začínající skupinou -je- (např. v-jezd, v-jet).

Skupinu píšeme ve všech ostatních případech (např. věda, věstník, vězeň).

 

 

 

 

Do slova v__m doplníme -e- nebo -je-? Jak zní kořen slova? (4)

 

 

 

 

 

 

 

Jaký by byl význam věty "Četl jsem pět neděl v balóně." psané s malým p? (5)

Skupina -pě-

 

Skupinu píšeme vždy bez j, protože žádná česká předpona nekončí na p (např. napětí, zpěv, prospěch).

 

 

Pamatuj

Skupiny bje, vje píšeme jen v případě, jestliže po předponách (např. ob-, sub-, v-) následuje kořen začínající skupinou -je-. V ostatních případech píšeme bě, vě. Skupinu píšeme vždy bez j.

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte -bě-, -bje-, -vě-, -vje-, -pě-: Sbírám s__r, od__r elektřiny, zpívající __nkava, podivuhodná __c, __snící bestie, o__vný o__v, vý__rová škola, zaťatá __st, teta __ta, o__mné vlasy, sněhové zá__je, významný od__ratel, nervózní __řitel, zrakový __m, roz__tí paží, titanová __loba, __čný kolo__h, o__žnice země, černá __ž.

 

6. Doplňte -bě- nebo -bje-: Z__silý řidič o__l smykem překážku. O__ závodnice pro__hly současně cílem. Po návštěvě indiánského o__tiště mu z__lely vlasy. Slavná __lohorská bitva pro__hla roku 1620. Peníze jsou o__živo. V pod__ráku se mrskala __lice. Odbočil na kruhovém o__zdu. O__žník obíhal mezi třídami. V televizi ukazovali o__ti přírodní katastrofy. Rýsovali jsme rovno__žníky a licho__žníky. Krásní __loušové __hali v ohradě. Hvězdář o__vil novou hvězdu. To__ se to nelíbí?

 

7. Doplňte -vě- nebo -vje-: Uprchlý __zeň, __žní hodiny, z__davá __ra, __zd do dvora, __trné mlýny, ne__řící Tomáš, __dro vody, klobouk na hla__, po__sil obraz, krajkový zá__s, __li si do vlasů, vypadal zdra__, zrakové __my, useda__ plakal, namáha__ pracuje, test __domostí, po__domý člo__k, platila hoto__, __nné město, opavská __znice.

 

8. Doplňte -bě-, -bje-, -vě-, -vje-, -pě-: Lítý __tiboj, na__račka polévky, špatné s__domí, o__vení pokladu, voda v nádo__, železniční ná__stidlo, neomylný __štec, napínavý pří__h, za__l píseň, o__ti nehody, hudební vý__běr, středo__ký __jíř, do__tek knihy, od__r krve, vý__rové řízení, střežené __zení, sluchové __my, ne__děl jsem to, pod__tí v síti, do__hl první.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Část slova za kořenem (obsahuje příponu nebo přípony a koncovku) se nazývá část příponová.

2. Starší slovo "robě" má význam "dítě".

3. Slova subjekt, objekt ad. pochází z latiny. Ke kořenu začínajícímu na -j- (z lat. iecto - házím, vrhám) jsme přidali cizí předponu sub-, ob-.

4. Slovo se správně píše vjem, kořen -jím- (-jem-) užíváme např. ve slovech jímat, jímka, výjimka ad. V některých příbuzných slovech píšeme -n- (vnímání, vnímal).

5. Věta by znamenala, že jsem proseděl pět neděl v balóně a četl při tom knihu.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci