Shoda přísudku s jednoduchým podmětem (koncovky sloves)

Doplňte vynechané hlásky:

Lidé proud__ ze stadionu. Podzimní mlhy zahal__ celý kraj. Pros__m, podej mi kousek dortu. Jak to v__te? Nesmíš nic rozb__t! Objev__ly se tři srny. Koup__la jsem si novou knihu. Tu se na scéně objev__ kouzelník.

 

V přítomném čase se v koncovkách sloves typu krýt, kupovat, prosit, trpět a sázet píše ...

Ve slovesných příponách se píše ...

 

 

Pozn.: Pro ověření správnosti vašeho řešení najeďte ukazatelem myši na vynechané části tvrzení.

 

Jaký je rozdíl mezi slovy lepicí a lepící? (1)

 

 

Pozn.: Příčestí zakončené na -l označujeme jako příčestí minulé nebo činné.

Shoda přísudku s podmětem

Pamatuj

Přísudek se s podmětem shoduje v osobě a čísle (Já pracuji. Ty pracuješ. On pracuje. Lenka pracuje.).

Je-li v přísudku příčestí minulé (v češtině končí na -l), shoduje se přísudek s podmětem v osobě, čísle a rodu (Petra mi podal-a tužku. Petr už odešel. Žáci radostně pobíhal-i.).

 

Podmět v čísle jednotném

PodmětKoncovka přísudkuPříklad
rod mužskýpřísudek bez koncovkymuž stál, hrad stál
rod ženskýkoncovka -ažena stála
rod středníkoncovka -oměsto stálo

 

 


Podmět v čísle množném

PodmětKoncovka přísudkuPříklad
rod mužský životnýkoncovka -imuži, chlapci, sportovci se radovali
rod mužský neživotnýkoncovka -yhrad, stromy, davy stály
rod ženskýkoncovka -yženy, dívky, jabloně rozkvétaly
rod středníkoncovka -aměsta, stavení, housata se pyšnila

 

 


 

 

Znáte pojem posvícení ze cvičení č. 4? (2)

 

Určete rod slov děti, oči, uši. (3)

 

Jakou mluvnickou shodu mají slova rodiče, koně, lidičky? (4)

Při psaní slovesných koncovek musíme dát pozor na to, které slovo je podmětem věty. Např. ve větě

 

Davy lidí se hrnul__ do útrob sportovní haly.

 

je podmětem slovo davy (kdo, co se hrnul do útrob stadionu). V koncovce příčestí tedy na základě shody s rodem mužským neživotným napíšeme tvrdé -y.

 

Pokud není podmět vyjádřený, předpokládáme většinou shodu s rodem mužským životným - rod mužský má mluvnickou přednost (Šli jsme ven. - tj. my všichni). Někdy ovšem podmět známe ze souvislostí (Kam jste se, mé krásky, poděly? Dívky si sedly na louku. Co zde viděly kvítí! - dívky viděly), příp. víme, že text vypráví dívka (Vstaly jsme a uvařily si čaj. - např. já Hana a moje sestra).

 

 

Pamatuj

Koncovku přísudku (zvl. v příčestí minulém) píšeme na základě shody s podmětem, především na základě shody se slovesným rodem (Hoši spali. Opice křičely. Okna svítila.).

Rod mužský má v jazyce mluvnickou přednost (Pracovali jsme. - tj. my všichni). Nezapomínejte však odlišit rod mužský životný (Učedníci se na tom místě zastavil-i.) a rod mužský neživotný (Všechny domy se skvěl-y novou fasádou.).

 

Na kterou hlásku končí příčestí minulé? (5)

Souhrnná cvičení

 

6. Doplňte náležitou koncovku: Dívky se nejvíce zajímal__ o módu a také často listoval__ filmovými časopisy. Jeho oči vyhledával__ pomoc ve třídě, spolužáci se však více zajímal__ těžké mraky. Oslové se samým blahem rozhýkal__, až se i kůzlata přišl__ podívat, co se děje. Na poli posedával__ doslova stovky racků a kormoráni mezi nimi zcela ztrácel__. Před školou postával__ skupinky školáků a těšil__ se na počátek školního roku. Když se dveře otevřel__, davy žáků se vzedmul__ a všichni spěchal__ do své třídy. Chlapci vytvořil__ skupinky a začal__ se věnovat zadané práci. Děti většinou přicházel__ samy, jen menší dívky provázel__ jejich rodiče. Uši si oba darebáci myl__ naposledy předevčírem.

 

7. Doplňte náležitou koncovku: Vlaštovky si připravil__ hnízdo v chlévě, špačci obsadil__ prázdnou budku. Zahradníci už sázel__ ředkvičky a díval__ se, která havěť dostal__ chuť na jejich poklady. Děti se vozil__ na sáňkách. Kozy mečel__, kozlové se potýkal__, ale kůzlátka poklidně ležel__ ve stínu. Prasata chrochtal__ a ryl__ v zemi. Berani si nedal__ pokoj a neustále na sebe dorážel__. Herci znovu vyšl__ na jeviště a zvláště divačky jim hlasitě provolával__ slávu. Děvčátka se ozdobil__ věnečky a šl__ se podívat na malé pejky. Pejsci si vesele hrál__, ale tu se dvě štěňátka postavil__ proti sobě a začal__ doopravdy prát. Medvědi se blížil__ k úžlabině a vlčí hlídky začal__ být neklidné.

 

8. Doplňte náležitou koncovku: Nad obzorem se objevil__ polární záře. Psi se zuřivě rozštěkal__, až se kočky rozutekl__. K Vánocům si přál__ novou knihu. Kde jste se obě ztratil__? Turisté při výkladu tak rušil__, až průvodkyně okřikl__ aspoň děti, aby tolik neřičel__. Štěňata směšně nakláněl__ hlavu. Stovky turistů se snažil__ spatřit lysky. Děti si umyl__ ruce a mámy jim hned zkontroloval__ také uši - naštěstí byl__ čisté. Lidičky, co jste tu dělal__? Děvčata postával__ na zápraží a tátové je po očku pozoroval__. Hejna vlaštovek odlétal__ do teplých krajin. Unavení koně táhl__ těžký vůz. Orli z vysoka pozoroval__ , jak medvíďata obestoupil__ ježka a začal__ na něj dorážet.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slovem lepicí vyjadřujeme účel nějaké věci (lepicí páska, lepicí papír) a slovem lepící děj (kluk lepící plakáty).

2. Posvícení (ze slova posvěcení), jinak také např. pouť, výroční pouť, hody, krmáš, je svátek, výroční slavnost posvěcení místního kostela.

3. Slova dítě, oko, ucho náleží v čísle jednotném ke střednímu rodu, v čísle množném (děti, oči, uši) k rodu ženskému.

4. Jména rodiče, koně, lidičky mají koncovky jako neživotná podstatná jména, shodu však jako jména životná (Rodiče se odstěhovali. Vraní koně táhli kočár.).

5. Příčestí minulé (činné) končí hláskou l (la, lo, li, ly, la).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Shoda přísudku s podmětem jednoduchým.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci