Slovesa

Určete, který slovní druh je použit v každé z následujících vět, (1) a podtrhěte jej. (2) Který slovní druh se ve větách vůbec nevyskytuje? (3)

Když šli včera na hřiště, potkali pana Vávru, který se vrátil po dlouhém pobytu z nemocnice. A ty radši neplakej! Asi si budu muset ozdobit klobouk novým perem, zauvažoval nahlas chlapec a tentokrát nevydal papoušek ani píp.

 

Ověřit řešení

1. sloveso

2. Když šli včera na hřiště, potkali pana Vávru, který se vrátil po dlouhém pobytu z nemocnice. A ty radši neplakej! Asi si budu muset ozdobit klobouk novým perem, zauvažoval nahlas chlapec a tentokrát nevydal papoušek ani píp.

3. Ve větách jsou využity všechny slovní druhy kromě číslovek.

 

Pamatuj

Slovesa jsou ohebný slovní druh, který vyjadřuje děj, a to činnost (zdobit, najít, sednout si), stav (umět, sedět, ležet, mít, být, patřit) nebo změnu stavu (zčervenat).

Sloveso je základem české věty (spolu s podmětem se vyskytuje téměř v každé české větě).

 

 

 

Jak poznáte sloveso? (1)

 

Jak se sloveso "ohýbá"? (2)

Slovesné kategorie:

1. osoba

2. číslo

3. způsob

4. čas

Časování sloves (ohýbání)

 

Ohýbání sloves (časování, konjugace) se v češtině provádí především pomocí osobních koncovek.

Časování slouží k vyjádření osoby, čísla, způsobu a času.

 

Časování sloves v přítomném čase

čísloosobanéstkrýtprositdělat
j.1.nes-ukryj-ipros-ímděl-ám
2.nes-kryj-pros-íšděl-áš
3.nes-ekryj-epros-íděl-á
m.1.nes-emekryj-emepros-ímeděl-áme
2.nes-etekryj-etepros-íteděl-áte
3.nes-oukryj-ípros-íděl-ají

 

 

Znáte jiné složené tvary? (3)


 

Tvary budoucího času slovesa se tvoří pomocí pomocného slovesa být v budoucím čase (budu, budeš, bude - budeme, budete, budou) a infinitivu (budu sedět, budeš sedět atd.) nebo pomocí jednoduchých tvarů (postavit - postavím, jít - půjdu).

 

Časování sloves v budoucím čase

čísloosobanositjít postavit
j.1.budu nositpůjdupostavím
2.budeš nositpůjdešpostavíš
3.bude nositpůjdepostaví
m.1.budeme nositpůjdemepostavíme
2.budete nositpůjdetepostavíte
3.budou nositpůjdoupostaví

 

 

 


Slovesné tvary dělíme na složené (budu psát) a jednoduché (čtu, číst si).

Tvary minulého času slovesa se tvoří pomocí slovesa být v přítomném čase (jsem, jsi - jsme, jste) a slovesného tvaru zakončeného na -l (-la, -lo, -li, -ly, -la), tzv. příčestí činného (jsem seděl, jsi seděl, seděl).

 

Časování sloves v minulém čase

čísloosobarod mužskýrod ženskýrod střední
j.1.nesl jsemnesla jsemneslo jsem
2.nesl jsinesla jsineslo jsi
3.neslneslaneslo
m.1.nesli jsmenesly jsmenesla jsme
2.nesli jstenesly jstenesla jste
3.neslineslynesla

Ve 3. os. se dříve rovněž používal složený tvar (on jest nesl, oni jsou nesli). Pomocné sloveso se dnes již neužívá, tvary však hodnotíme jako složené.

Souhrnná cvičení

 

6. Utvořte přítomné tvary 1. os. č. j. a uveďte, zda vyjadřují přítomnost či budoucnost: kleknout, klečet, nakoupit, učit se, zlomit, lámat, koupit, přivábit, zvábit, vábit, děkovat, poděkovat.

 

7. Doplňte koncovky: Mlhy na venkovských blatech brzy zahal__ celý kraj, už včera zahal__l__ okolí naší vesnice. Včera se davy val__l__ ze stadionu, dnes se val__ k vodě. Děkuj__ ti za pomoc, poděkoval__ ti i dívky? Tyto obálky nelep__ příliš dobře, ty staré lep__l__ lépe. Proč s námi nemluv__š? My s tebou mluv__l__ vždy. Každý večer se zde objev__ tři koloušci, včera se objev__l__ i dvě srny a snad se objev__ i srnec. Tyto záležitosti nám působ__ těžkou hlavu, jen aby nezpůsob__l__ něco nepříjemého. Kdo se hlás__ dobrovolně? Hlás__l__ se víc holky nebo kluci? Potraviny se dříve bal__ly například do novin, dnes se bal__ obalů z umělých hmot. Nesmíš nic rozb__t! Husité rozbil__ ležení.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Je základem české věty, vyjadřuje děj (stav, změnu stavu), odpovídá na otázku Co dělá?, Jaký je? ap.

2. Slovem ohýbání vyjadřujeme to, že se slovo mění, tzn. že přibírá koncovky (děl-ám, děl-á, děl-ej). Česká slovesa časujeme, jména skloňujeme.

3. Např. minulý čas (šel jsem), trpný rod opisný (byl odnesen), pomiňovací způsob přítomný a minulý (dělal bych, byl bych dělal) ad.

 

Doporučujme webové stránky časopisu Naše řeč Kapitoly o českém slovese.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci