Slovesa a jejich tvary

Podtrhněte slovesa a rozhodněte, kolik sloves je ve větě (souvětí) užito.

1. Dnes odpoledne se budu zabývat pokusem. 2. Musím jako obvykle nejprve obstarat domácí práce a teprve potom si mohu pořídit potřebné pomůcky k pokusu. 3. A pak mě to napadlo. 4. Aby tak po mně máma chtěla, abych se právě dnes zastavil za dědečkem! 5. Dnes, když mám tolik práce!

 

Ověřit řešení

1. se budu zabývat (1 sloveso)

2. musím, obstarat (2 slovesa), mohu, si pořídit (2 slovesa)

3. napadlo (1 sloveso)

4. aby chtěla (1 sloveso), abych se zastavil (1 sloveso)

5. mám (1 sloveso)

 

Pamatuj

Slovesné tvary dělíme na složené, tj. skládající se z několika slov (budu psát, večeřel bych, psal jsem, byl odnesen, byl bych utekl), a jednoduché, které tvoří jedno slovo (čtu, číst si, zavolám, trpět, umyjte se).

Součástí slovesných tvarů bývají zvratná zájmena se a si, jež vytváří se slovesem jeden významový celek (utrhl, utrhl si, utrhl se).

 

 

 

Musí každá česká věta obsahovat sloveso? (1)

 

Který slovní druh často nahrazuje sloveso? (2)

 

 

 

Vytvořte všechny možné infinitivy slovesa peču. (3)

Pamatuj

Slovesné tvary dále dělíme na určité (vyjadřují osobu, číslo, způsob a čas) a tvary neurčité (nevyjadřují určitou osobu, číslo, způsob ani čas). Nejpoužívanějším neurčitým tvarem je infinitiv (česky neurčitek).

 

Český infinitiv končí na -t (nést, brát, určit), -ci (tlouci, moci, vléci) nebo zastarale na -ti (nésti, bráti, smáti se).

Ve větě může zastávat různé úlohy, např. být součástí přísudku (Začala jsem se zaobírat portugalštinou.), podmětem (Našeho psa baví hrát si s míčem.), předmětem (Nauč mě hrát na kytaru.), přívlastkem (Jeho úsilí nekouřit bylo korunováno úspěchem.), příslovečným určením (Odešel domů zavázat si poraněné koleno.) atd.

 

Pamatuj

Slovesné tvary, které kromě osoby a čísla vyjadřují i přítomný čas, jsou tvary přítomné (nesu, beru, mažu, maži, peču).

Přítomné tvary některých sloves (sloves dokonavých) nemohou vyjádřit přítomný čas, vyjadřují čas budoucí (ponesu, přinesu, seberu, namažu, upeču).

 

 

Pamatuj

Součástí zvratných sloves jsou zvratná zájmena se a si, jež tvoří se slovesem jeden významový celek (utrhl, utrhl si, utrhl se).

Pomocné sloveso být v minulém čase se ve 2. os. č. j. (tvar jsi) nahrazuje pouhým -s, které se spojuje se zvratným zájmenem (vrátil ses, přál sis to, nedíval ses na to, kdyby ses podíval, ty by ses nekoupal). Jiné tvary (vrátil jsi se, přál jsi si to, ty jsi se na to nekoukal, by jsi se, kdyby jsi se, aby jsi se) jsou hovorové.

 

Pamatuj

Vynechávání koncovek v přítomném (pijem, kryjem, dělaj) či minulém čase (nes jsem) hodnotíme jako hovorové.

 

 

Je spisovný tvar nabydu či nabudu, pozbydu nebo pozbudu? (4)

 

Jaké tvary označujeme za hovorové? (5)

Sloveso být

 

Sloveso být řadíme mezi pomocná slovesa (pomocí něj vytváříme slovesné tvary, např. byl bych seděl), sponová (je součástí přísudku jmenného se sponou, např. Klára je šikovná holka.) a také plnovýznamová (ve smyslu existence, např. Byl jednou jeden král.).

Zápor vytváříme přidáním záporky ne- (nejsem, nejsi, není - nejsme, nejste, nejsou).

Tvary slovesa být vytváříme ze tří různých kořenů: js- (jes-), bud- a by-.

Ve 2. os. čísla jedn. můžeme místo tvaru jsi užít -s (volal jsi - volals, volala jsi - volalas).

Přítomné tvary bez hlásky j- (jsem, jsi) jsou nespisovné (chybně sem, si, ste, sou).

 

Časování slovesa být

čísloosobapřítomný časminulý časbudoucí časby
j.1.jsembyl jsembudubych
2.jsibyl jsibudešbys
3.je (jest)bylbudeby
m.1.jsmebyli (-y, -a) jsmebudemebychom
2.jstebyli (-y, -a) jstebudetebyste
3.jsoubyli (-y, -a)budouby

 

 

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Většina vět skutečně sloveso (slovesa) obsahuje, někdy však může být vynecháno, tj. dojde k elipse slovesa (A co ty na to? = A co jsi na to řekl?). Existují také věty neslovesné, odborně nazývané větný ekvivalent (Ahoj. Tak co? Kamile! Ta krása!).

2. Sloveso můžeme často nahradit citoslovcem (Kůň skočil přes potok. - Kůň hop přes potok.). Z takového citoslovce lze mnohdy vytvořit (hovorové) sloveso (píp - pípal, bác - bacil, hop - hupsl).

3. Péct, péci. Tvar pécti neexistuje.

4. Analogicky k tvarům budu, budeš, bude atd. jsou spisovné tvary s -u- (zbude, ubude, nabude, odbude, přibude, vybude, dobude, pobude). Tvary s -y- jsou hovorové.

5. Vrstva hovorových slov, tvarů, vazeb apod. je na pomezí mezi spisovnou a zcela nespisovnou vrstvou jazyka. Samozřejmě je mluvčí může užívat, ale ve spisovných projevech by měl dát přednost tvarům zcela spisovným.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Zvratná a nezvratná slovesa, Slovesa vzoru péct (infinitiv -ci, -ct), Slovesa typu nabýt (nabudu – nabydu) a Předponová slovesa odvozená od být – bít.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci