Stupňování přídavných jmen

Pokora

Stanu se menším a ještě menším,

až budu nejmenším na celém světě.

Po ránu, na louce, v létě

po kvítku vztáhnu se nejmenším.

Zašeptám, až se obejmu s ním:

„Chlapečku bosý,

nebe dlaň o tebe opřelo si

kapičkou rosy,

aby nespadlo."

/Jiří Wolker, Host do domu/

 

1. Najděte v textu všechna přídavná jména. 2. Která z nalezených přídavných jmen se významově vztahují ke slovu "malý"? 3. Vyjadřuje některé z nalezených jmen nejvyšší míru vlastnosti?

 

Ověřit řešení

1. menším, menším, nejmenším, celém, bosý

2. menším, nejmenším

3. slovo nejmenším

 

Jak se nazývá hlásková shoda na konci veršů? (1)

 

 

 

 

Všimněte si změny souhlásky k na č u tvoření 2. stupně přídavných jmen zakončených na -ký pomocí koncovky (např. měkký → měkčí)

Pamatuj

Většinu přídavných jmen můžeme stupňovat, tedy vyjadřovat těmito tvary větší či menší míru vlastnosti.

Rozlišujeme tři stupně přídavných jmen.

První stupeň vyjadřuje základní míru vlastnosti (krásný, krátký ), druhý stupeň vyjadřuje větší míru než první stupeň (krásnější, kratší) a třetí stupeň vyjadřuje nejvyšší míru vlastnosti (nejkrásnější, nejkratší).

 

 

 

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
základní míra vlastnostivětší míra vlastnosti než 1. stupeňnejvyšší míra vlastnosti
tvoří se z 1. stupně koncovkou

a příponami

  • -ší
  • -ejší
  • -ější
tvoří se z 2. stupně předponou nej-
lehký
bohatý
moudrý
krásný
lehčí
bohatší
moudřejší
krásnější
nejlehčí
nejbohatší
nejmoudřejší
nejkrásnější

Vytvořte 2. a 3. stupeň přídavných jmen:

 

Od některých přídavných jmen můžeme vytvořit dva rovnocenné tvary 2. stupně (snadný → snadnější i snazší, nejsnadnější i nejsnazší; zadní → zadnější i zazší, nejzazší i nejzadnější

 

 

Pozn.: Pro ověření správnosti vašeho řešení najeďte ukazatelem myši na vynechané části tvrzení.

 

 

Proč dochází k hláskovým změnám? Proč nepoužíváme např. tvar tichší? (2)

Hláskové změny při odvozování

 

Při tvoření 2. stupně se někdy od tvaru 1. stupně odsouvá přípona nebo koncovka a dochází k hláskovým změnám.

s → š vys-oký → vyš-ší
h → ž drah-ý → draž-ší
d → z snad-ný → snaz-ší (i snadn-ější)
ch → š tich-ý → tiš-ší
z → ž blíz-ký → bliž-ší

 

 


 

 

Při tvorbě 3. stupně někdy dochází ke zdvojení souhlásky j (nejjistější, nejjednodušší aj.). Více v kapitole Zdvojené souhlásky

Několik přídavných jmen zakončených v 1. stupni na -ký je ve druhém stupni zakončeno na -čí.

hezký - hezčílehký - lehčíkřehký - křehčí
měkký - měkčítenký - tenčíkluzký - kluzčí
břitký - břitčíhebký - hebčívlhký - vlhčí
trpký - trpčímělký - mělčíkřepký - křepčí
Pamatuj

Některá přídavná jména tvoří 2. a 3. stupeň od jiného kořene, příp. kořen výrazně obměňují.

  • zlý → horší → nejhorší
  • dobrý → lepší → nejlepší
  • velký → větší → největší
  • malý → menší → nejmenší
  • dlouhý → delší → nejdelší

 

Tvar zlejší (ve smyslu ubližovat, škodit) je rovněž spisovný. Užijeme ho v případě, že by podoba horší byla málo zřetelná.

Opisné stupňování

 

Některá přídavná jména nemůžeme stupňovat pomocí předpon a přípon. Vypomáháme si tzv. opisnou formou (plačící → více plačící → nejvíce plačící).

Význam přídavných přídavných jmen můžeme zesilovat nebo zeslabovat především různými příslovci (velmi, velice, neobyčejně, více, značně, málo, méně, mnohem, zcela, plně, nejlépe ad.).

Souhrnná cvičení

 

6. V textu použijte 2. stupeň přídavných jmen: Koupil jsem si __ auto, abych s ním mohl jezdit na __ výlety. Před koupí předcházelo __ rozhodování, jaký model si pořídit. Nechtěl jsem kupovat __ auto, protože mám __ postavu a mohl bych se v něm ztratit. Udělal jsem dobře, __ auto by bylo jen zbytečně __. Už se nemohu dočkat, až vyrazím na první cestu do __ okolí.

 

7. Doplňte přídavná jména podle zadání: Jsem hodný, můj bratr je (hodný, 2, st.) __, ale moje sestra je (hodný, 3. st.) __. První loupežník byl zlý, druhý (zlý, 2. st.) __, ale třetí byl (zlý, 3. st.) __. Domeček napravo byl malý, nalevo (malý, 2. st) __ a ten uprostřed byl (malý, 3. st.) __. Moje známka z diktátu byla dobrá, známka spolužáka byla (dobrá, 2. st.) __, ale Karlova byla (dobrá, 3. st.) __. Polévka byla studená, hlavní jídlo (studený, 2. st.) __ a zmrzlina na závěr (studený, 3. st.) __. Ve škole bývám unavený, po škole (unavený, 2. st.) __ a večer (unavený, 3. st.) __.

 

8. Vytvoř přídavná jména podle vzoru: Mám __ sestru a __ bratra. S __ příklady si hravě poradím, ale ty __ mi dělaji problém. Tohle řešení není __. Vybírali jsme __ knihu. __ uhlí se nazývá antracit, naopak __ je lignit. __ místo České republiky je Aš. Destilovaná voda je __. Diamant je __ prvek. Hledáme __ řešení. Sněžka je naše __ hora. V jeskyni je __ vzduch. Je __ kilo železa, nebo kilo peří?

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Hlásková (zvuková) shoda na konci veršů se nazývá rým.

2. Kvůli lepší výslovnosti, tj. při vyslovování tvaru tichší bychom zbytečně namáhali hlasivky a mluvidla.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci