Velká písmena (6. třída)

Velké počáteční písmeno píšeme na počátku věty, v některých formách přímé řeči a v názvech. Velkými písmeny jsou v odborných příručkách označovány názvy živočichů a rostlin.

 

 


"Jdi!" vyhrkla Jana, "a přines jej." Je přímá řeč napsána bez chyby? (1)

Víte, proč se ve spojení Moje 1. noviny píše velké písmeno? (2)

strýcovo křeslo, bratr pepa, řeka labe, pes alík, pan doktor novák, hajný robátko, moje noviny

Napište zadaná slovní spojení. Která slova napíšete s velkým počátečním písmenem? Proč?

 

Ověřit řešení

strýcovo křeslo, bratr Pepa, řeka Labe, pes Alík, pan doktor Novák, hajný Robátko, moje noviny

Slova psaná s velkým počátečním písmenem jsou vlastní jména.

Díky velkému počátečnímu písmenu je můžeme odlišit od jmen obecných.

 

Pamatuj

Podstatná jména rozdělujeme na jména obecná a vlastní.

Jména obecná označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc (chlapec, kočka, hora, špalek) a píšeme je s malým počátečním písmenem.

Jednu určitou (jedinečnou) osobu, zvíře nebo věc (Jindřiška, Punťa, Morava, Krkonoše) označují jména vlastní a píšeme je s velkým počátečním písmenem.

 

 


Ve které knize získáte detailní poučení o psaní velký písmen? (3)

Vyhledejte vlastní jména. Koho nebo co označují?

Josef Lada pochází z Hrusic. Často maloval zvířata, např. jejich kocoura Mikeše, kravku Stračenu, ale vypravil se i podél potoka Mnichovka na místní hrad Zlenice a na Horku (451 m n. m.). Patří mezi Čechy, které znají i děti v Německu, Polsku a jež milují i malí Rakušané a třeba i Japonci.

 

Ověřit řešení

Josef Lada - jméno osoby; Hrusice - jméno vesnice; Mikeš, Stračena - jméno zvířete; Mnichovka - jméno potoka; Zlenice - jméno budovy; Horka - jméno hory; Čech, Rakušané, Japonci - jména národnosti; Německo, Polsko - jména států.

 

Pamatuj

S velkým počátečním písmenem píšeme vlastní jména osob (Karel Čapek, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová), zvířat (Alík, Míca, Mikeš) a příslušníků národů (Slovák, Poláci, Norové)

Dále píšeme s velkým počátečním písmenem jména měst a vesnic (Aš, Horka u Olomouce), hor a pohoří (hora Milešovka), řek, potoků, jezer, vodních zdrojů (přehrada Žermanice), států a státních útvarů (Německo, Vatikán) ad.

 

 


Kolika způsoby (co se týče velkých písmen) můžeme psát spojení "černá hora"? (4)

V přídavných jménech tvrdých, měkkých a jmenných odvozených od vlastních jmen píšeme malé písmeno, pokud nejsou součástí vlastního jména (čeští misionáři, ale Česká republika).

 

 

 


Velká písmena píšeme v přídavných jménech přivlastňovacích odvozených od vlastních jmen (Alík – Alíkova bouda, Petra – Petřino koště). V přídavných jménech přivlastňovacích odvozených od obecných jmen píšeme malé písmeno (teta – tetiččin domek).

Přivlastňovacími jmény přivlastňujeme většinou jen jedné osobě (synova láska), v ostatních případech dáváme přednost přídavným jménům tvrdým a měkkým (synovská láska).

 

 

Pamatuj

Podstatná jména obecná (pán, čuník, řeka, poloostrov, jezero) píšeme s malým počátečním písmenem. Podstatná jména vlastní píšeme s velkým počátečním písmenem (jména osob - Jaroslava Slabihoudková, jména zvířat - kocour Felix, jména příslušníků národů - Maďaři, jména měst a vesnic - Újezd, Brno, jména hor a řek - řeka Úpa, jména států - Německo a další).

Proč píšeme Achillova pata, ale kyklopské zdivo? Co daná spojení označují? (5)

Souhrnná cvičení

 

7. Doplňte velké nebo malé písmeno: Největšími městy na __oravě jsou __lomouc, __strava a __rno. Fotografii našeho __untíka má __abička stále na stole. __eská __epublika leží ve střední __vropě. V __ěmecku žijí __ěmci, v __akousku __akušané a __lováci na __lovensku. Děti, pozdravte __abičku. __ora __íp je památná pro všechny __echy, ale dočtete se o ní i u __ousedů. V __lpách je čistší vzduch než v našich __orách. Z __hoty do __pavy dojedete __utobusem za patnáct minut. Město __stí leží u __eky __abe.

 

8. Vytvořte přídavná jména přivlastňovací: otec - ____ poklad, Marta - ____ výšivka, Mánes - ____ obrazy, syn - ____ úsměvů, dělník - ____ žena, Eva - ____ salát, Aleš - ____ království, soused - ____ hacienda, bratr - ____ kamarády, sousedka - ____ dítěti, Lada - ____ kreseb, Smetana - ____ kvarteto, Alík - ____ doupě, Micka - ____ kožíšku, babička - ____ chaloupka, matka - ____ polévce, Jágr - ____ team.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Úvodní zápis přímé řeči je chybný. Představenou formu přímé řeči můžeme správně zapsat dvěma způsoby: "Jdi," vyhrkla Jana, "a přines jej!" nebo "Jdi!" vyhrkla Jana. "A přines jej."

2. Moje 1. noviny byly noviny (či spíše časopis) pro děti; jedná se tedy o vlastní název.

3. V Pravidlech českého pravopisu (vytištěných po roce 1993).

4. Celkem třemi způsoby: černá hora - označení barvy kopce, Černá hora - název kopce, Černá Hora - stát na Balkánském poloostrově.

5. Ve spojení Achillova pata je užito přídavné jméno přivlastňovací odvozené od vlastního jména, ve spojení kyklopské zdivo přídavné jméno tvrdé (a zároveň dané spojení není vlastní jméno). Obě slovní spojení mají obrazný, přenesený význam (Achillova pata - slabé místo, kyklopské zdivo - zdivo z velkých kvádrů).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní velkých písmen.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci