Částice

A copak děláte takhle na podzim? Aby už byla zima! Zkusíme mu věřit, snad o ní vážně nevěděl.

Jakou úlohu ve větě mají podtržená slova? Určete jejich slovní druh.

 

Ověřit řešení

Všechna podtržená slova jsou částice.

V představených větách uvozují větu tázací a přací (copak, aby), zdůrazňují větný člen (takhle) a uvádí jistou míru pochybnosti (snad, vážně).

Jakým další slovním druhem může být výraz takhle? (1)

Jak poznáte neohebné slovní druhy? (2)

 

Pamatuj

Částice jsou neohebná slova, která uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh (např. otázku, rozkaz, přání, zvolání) anebo vyjadřují různý postoj mluvčího k adresátovi nebo k obsahu sdělení.

Ve spojení s větným členem vytýkají, zdůrazňují, hodnotí, uvádí pravděpodobnost, pochybnost atp.

Částice velmi často uvozují větu (Aby bylo jaro!), mohou však stát také uvnitř věty (Tak to prý řekl.).

 

 

 


 

 

 

 

 

Kterým větným členem je výraz prý? (3)

Částice dělíme podle jejich významu a funkce ve větě:

- tázací - uvozují tázací věty (pročpak, zdali, zdalipak, jakpak ad.),

- apelové (žádací, přací) - uvozují věty přací, zvolací, žádací (ať, kéž, nechť, aby, kdyby), vyjadřují přesvědčování (opravdu, rozhodně, vážně, vskutku), ujištění (doopravdy, rozhodně, skutečně, věru, vážně), odporování (náhodou, přece, však) ad.,

- modální (hodnotící) – vyjadřují pravděpodobnost (nejspíš, zajisté, asi, možná, snad), nutnost (nevyhnutelně, nutně), jistotu (jistě, zajisté, určitě, stejně, dozajista, bezesporu), pochybnost (prý), hodnocení (samozřejmě, bohužel, žel, každopádně, naštěstí, bohudík), srovnání (doslova, jakoby, takříkajíc),

- větné (odpověďové, přitakávací) - mohou stát jako samostatný větný ekvivalent (ano, ovšem, zajisté, ne, ni, nikoli, nikoliv, hovor. jo),

- emocionální (citové) - vyjadřují uspokojení (bohudíky, naštěstí), zklamání (bohužel, naneštěstí), obavu (nedejbože), lhostejnost (ať, beztoho) atd.,

- vytýkají větný člen, zdůrazňují jej (ani, jen, dokonce, teprve, opravdu, zejména, zvláště, hlavně, vůbec, jen, také, třeba, pouze obzvlášť).

 

 

Co znamená slovo funkce? (4)

 

Jakými slovními druhy může být na základě své funkce slovo štěstí? (5)

Kterými slovními druhy mohou být např. slova jí, na, okolo? (6)

Pamatuj

Podle původu částice dělíme na vlastní - mohou být pouze jedním slovním druhem (kéž, ano, asi), a nevlastní - mohou být jiným slovním druhem (ať, aby, ale).

O jaký slovní druh se jedná, poznáme pouze na základě kontextu (Ty jsi ale zlá! - částice; Pozdravil mě, já ale neodpověděla. - spojka).

 

 

 

Co znamená slovo kontext? (7)

Souhrnná cvičení

 

6. Určete pomocí číslice slovní druhy: Kdybys byl můj přítel, přišel bys mi v sobotu pomoci. Dvojčata o tom přece vědí. Večer se asi budu dívat desátý díl seriálu Dallas. O prázdninách naštěstí pojedeme k babičce na venkov.

 

7. Určete slovní druh podtržených výrazů: Ale, to se mi nelíbí. Ale proč právě já? Dobře tedy, pustíme se do díla. Mám se dobře a budu se mít ještě lépe. A já u sebe něco mám! Ležel a přemítal o životě. Zkus tuto malou část přilepit takhle. Bylo to takhle k ránu. To je váš pes? To si vypiješ!

 

8. Určete slovní druh podtržených výrazů: Nezabývej se každou náhodou. Náhodou se mi koláče dnes opravdu povedly. Kdybys mě raději občas poslouchala. Byla bych ráda, kdybys mě občas poslouchala. A teď už pracujte doopravdy na řešení problému. Doopravdy nemůžeš přijít. Tváříš se dnes vážně. To sis vážně myslel, že na nic nepřijdu? A to se podívejme, kdo k nám jde! A pak mám k tobě přijít?

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Může být příslovcem (Udělal jsem to takhle.). V tomto významu je ovšem slovo takhle užito hovorově.

2. Neohebné slovní druhy nemění svůj tvar.

3. Částice vzhledem ke svému úkolu nevstupují do větných vztahů, jako větné členy je jednoduše neurčujeme.

4. V tomto významu hovoříme o úkolu, úloze slova ve větě.

5. Slovo štěstí může být podstatným jménem (Mám to ale štěstí.) nebo částicí (Štěstí žes přišel včas.).

6. Jedná se tzv. homonyma (jí - sloveso, zájmeno; na - předložka, citoslovce; okolo - předložka, příslovce).

7. Pokud určujeme slova jako slovní druhy, musíme se dívat na jejich okolí, na další slova ve větě, tedy na kontext.

 

Doporučujme články časopisu Naše řeč Citoslovce a částice a Příslovce a částice.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci