Stupňování příslovcí

Hynek píše pomalu. Vilém píše pomaleji a s vyplazeným jazykem. Jarmila píše nejpomaleji, s vyplazeným jazykem a s vykulenýma očima.

 

1. Jakým slovním druhem jsou slova pomalu, pomaleji, nejpomaleji?

2. Určete koncovky těchto slov.

3. Které ze slov (pomalu, pomaleji, nejpomaleji) vyjadřuje nejvyšší rychlost psaní a které naopak nejnižší?

4. Uveďte slovo protikladné ke slovu nejpomaleji.

 

Ověřit řešení

1. Slova pomalu, pomaleji a nejpomaleji jsou příslovce.

2. Slova neohebná, a tedy i příslovce, nejmají koncovky.

3. Slovo pomalu vyjadřuje v našem případě nejvyšší rychlost psaní a slovo nejpomaleji nejnižší rychlost.

4. Slovo protikladné (antonymum) ke slovu "nejpomaleji" je slovo "nejrychleji".

 

Pamatuj

Některá příslovce můžeme podobně jako přídavná jména stupňovat. Při stupňování uvádíme menší či větší míru okolností.

2. stupeň se tvoří od prvního stupně příponami -eji, -ěji, -e (krátce - kratčeji, slabě - slaběji, vysoko - výše).

3. stupeň se tvoři od 2. stupně přidáním předpony nej- (nejkratčeji, nejslaběji, nejvýše).

 

Jak vyjadřuje míru rychlosti slovo pomaleji? (1)

 

Znáte další slova, která mají v 7. p. č. mn. koncovku -a / -ma? (2)

Kterými prostředky vyjadřují 2. a 3. stupeň přídavná jména? (3)

krátceslaběvysoko
1. stupeňkrátc-eslab-ěvys-oko
2. stupeňkratč-ejislab-ějivýš-e
3. stupeňnej-kratčejinej-slabějinej-výše

 

Koncové -e ve 2. stupni může odpadnout (dráže - dráž, výše - výš, dále - dál, dříve - dřív).

 


Dokážete ve cvičení č. 2 najít významový opak (antonymum) slova subtilní? (4)

 

Nepravidelné a opisné stupňování

 

Několik příslovcí se stupňuje nepravidelně, tj. tvoří 2. a 3. stupeň od jiného kořene než první stupeň. Tyto tvary 2. a 3. stupně si musíme zapamatovat.

 

zledobřebrzymnohomálodlouho
1. stupeňzledobřebrzymnohomálodlouho
2. stupeňhůřelépedřívevíceménědéle
3. stupeňnejhůřenejlépenejdřívenejvícenejméněnejdéle

 

 

Vytvořte 2. stupeň přídavných jmen dobrý, zlý, velký, malý a dlouhý. (5)

Pamatuj

Význam příslovce můžeme stupňovat, zesilovat nebo i zeslabovat také pomocí dalších příslovcí (docela blízko, nepatrně méně, trochu více, nadmíru dobře, více vlevo, poměrně brzy).

K témuž účelu můžeme využít také zdrobnělá příslovce - zdrobněliny (brzy - brzičko, málo - maličko, krátce - kratince, kratičko).

 

 

 

Co znamená slovo fortelně? Jak takové dnes málo užívané slovo nazýváme? (6)

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte 2. a 3. stupeň příslovcí: Domek ze slámy nepůsobil moc pevně, ten ze dřeva vypadal a ten z cihel. Zakřičel jsem mohutně, tatínek a maminka. Myslel jsem to upřímně, kamarád a naši rodiče. Pracoval jsem poctivě, Pavel a Leontýnka. Můj stůl je udělán fortelně, naše vrata a babiččina truhla. První pilot vypadal zkušeně, druhý pilot a kapitán letu. Mladí psi vypadli docela dospěle, mladá lvíčata a mladé žirafy. Tatínek se tvářil unaveně, maminka a já sám. Podlaha v kuchyni vypadala vlhce, na chodbě a ve sklepě. Běžec vypadal odhodlaně, diskař a skokan. Dědeček se tvářil vyrovnaně, babička a šaolinský mnich.

 

6. Vytvořte 2. stupeň příslovcí: Vypadá to (vážně) než minule. Snažme se žít (vyrovnaně). Působí to (nevinně). Zatáhl za lano (silně). Obléká se (barevně). Jeho oči se lesknou (zářivě) než hvězdy. Budova vypadá po opravě (krásně). Musíte rozhodovat (nestranně). Rozděl se s ostatními (spravedlivě)! Je zbarven (matně). Vrhl se do práce (urputně). Žil (rozhazovačně), než si mohl dovolit. Pracovalo se (horečně). Žijeme stále (uspěchaně). Jednejme (odpovědně)! Choval se stále více (bezohledně). Žijeme bohužel (konzumně) než v minulosti. Hovořil (zasvěceně) než spoluřečník. Tramvaj zabrzdila (rychle), než padající cestující očekávali. Kuba vypadal po léčení (nemocně) než před ním.

 

7. Vytvořte třetí stupeň příslovcí: Dopadlo to, jak (dobře) mohlo. Jaký jazyk se (špatně) učí? Kdo zaběhl závod (rychle)? Žvýkačky se prodávaly (mnoho). Tento počítač se zde prodává (levně). Kdo mi odpoví (přesně)? Konopné lano vypadalo (pevně). Austrálie je (řídce) zalidněný kontinent. Cibuli nakrájíme co (jemně). Snažil se chovat co (zdvořile). Pište, jak (čitelně) umíte! Zlatavý řízek vypadal (lákavě). Potápěči se snažili dostat co (hluboko). (snadno) přejdeme po lanovém mostě. Tóny houslí zněly pro mne (líbezně). Otylý hroch nepůsobil (čile). Ryba na talíři nevypadala (čerstvě). Prezidentské apartmá bylo zařízeno (přepychově). Barokní nábytek působí (honosně). Kopie listiny co (věrně) napodobovala originál. Jáchym odpovídal (nápaditě).

 

8. Stupňujte zadaná příslovce: ticho, strašně, volně, lehce, odpudivě, vystrašeně, soustředěně, důsledně, falešně, pěkně.

 

9. Stupňujte zadaná příslovce: pracovitě, vyspěle, obtloustle, hrozivě, vztekle, agresivně, mírumilovně, popleteně, zasmušile, významně, neústupně, šťastně.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slovo pomaleji je 2. stupněm příslovce pomalu, tedy se od něj odvozuje a porovnává se s ním. Druhý stupeň příslovcí (stejně jako u přídavných jmen) tedy slouží ke srovnávání.

2. Jedná se o slova oči - očima, uši - ušima, ruce - rukama a nohy - nohama. U těchto slov byly zachovány staré dvojné tvary (duál).

3. Přídavná jména vytváří 2. stupeň příponami -ší, -ejší, -ější a koncovkou -í, 3. stupeň předponou nej-.

4. Slovo "subtilně" znamená jemně, křehce či drobně. Opačným slovem ve cvičení je slovo "masivně".

5. Tato přídavná jména se rovněž skloňují nepravidelně: dobrý - lepší, zlý - horší, velký - větší, malý - menší, dlouhý - delší.

6. Slovo "fortelně" znamená pořádně a důkladně udělaný. Je to slovo zastaralé, archaické.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

 

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci