Slovesné třídy a vzory

Víte, k čemu v českém jazyce (ale i v jiných předmětech a také v praxi) slouží vzory?

 

Ověřit řešení

Vzory jsou v českém jazyce "ideální slova", podle kterých můžeme např. vytvořit obtížný tvar jiného slova, u kterých si můžeme ověřit, že nějaký tvar vůbec existuje (myš - vzor kost, s kostmi - s myšmi), podle kterých si ověřujeme pravopis jiných slov (s hrady - s drahokamy) apod.

Vzor (nejobecněji řečeno) zastupuje vlastnosti celé skupiny jevů, předmětů, osob apod.

 

Podobně jako jména mají své vzory i slovesa.

// 1. pravý sloupec
// 2. levý sloupec

Slovesné třídy

 

Slovesa podle zakončení ve 3. osobě (např. nese, přinese, ponese, unese, snese) rozdělujeme do pěti skupin - tříd.

Pozn.: Jedná se o tzv. přítomný tvar, tj. slovesa mohou být v přítomném (nese, maže, tře) nebo budoucím čase (vnese, namaže, potře).

 

třídazakončenípříklad
1. třída-enes-e, ber-e, maž-e
2. třída-ne (-me)tisk-ne, min-ne, přij-me
3. třída-jekry-je, kupu-je
4. třídapros-í, trp-í
5. třídaděl-á, počít-á

 

// 2. pravý sloupec
// 3. levý sloupec

// 3. pravý sloupec
// 4. levý sloupec

// 4. pravý sloupec
// 5. levý sloupec

Slovesné vzory

 

Pamatuj

Při zařazení slovesa ke vzoru pracujeme pomocí algoritmu. Algoritmus můžeme definovat jako návod, postup, metoda, pořadí kroků vedoucích k výsledku nebo třeba systém postupných kroků.

 

Ve většině případů užíváme následující algoritmus:

1. máme zadaný slovesný tvar (vázala by)

2. vytvoříme tvar 3. os. č. j. (váže)

3. vytvoříme tvar příčestí činného /minulého/ (vázal)

4. určíme vzor (váže, vázal - maže, mazal).

// 5. pravý sloupec
// 6. levý sloupec

1. slovesná třída

 

Slovesa v první slovesné třídě (zakončená na -e) zařazujeme ke vzorům podle výše představeného algoritmu (tvar 3. os. č. j. - příčestí minulé).

Vzory dělíme podle hlásky před koncovkou -e na tvrdé (nese, bere) a měkké (maže, peče, umře).

 

Vzory tvrdé
nes-enes-l(infinitiv nést)
ber-ebr-a-l(infinitiv brát)
Vzory měkké
maž-emaz-a-l(infinitiv mazat)
peč-epek-l(infinitiv péci, péct)
umř-e / tř-eumř-e-l / tř-e-l(infinitiv umřít, třít)

 

 

// 6. pravý sloupec
// levý sloupec

2. slovesná třída

 

Slovesa ve druhé slovesné třídě (zakončená na -ne) zařazujeme ke vzorům podle algoritmu (tvar 3. os. č. j. - příčestí minulé).

Vzory tis-k-ne a m-i-ne se liší hláskou před zakončením -ne:

- ke vzoru tiskl zařazujeme slovesa, která mají před zakončením -ne souhlásku (padne, kývne);

-ke vzoru mine ta slovesa, která mají před zakončením -ne samohlásku (vane, klene, slabikotvornou hlásku (hrne) nebo jednu hlásku (tne).

 

tisk-netisk-l(infinitiv tisknout)
mi-nemi-nu-l(infinitiv minout)
zač-nezač-a-l(infinitiv začít)

 

 

// pravý sloupec
// levý sloupec

3. slovesná třída

 

Slovesa ve třetí slovesné třídě (zakončená na -je) zařazujeme ke vzorům podle algoritmu (tvar 3. os. č. j. - příčestí minulé).

Vzor kupu-je přibírá v příčestí minulém (na rozdíl od vzoru kry-je) příponu -ova- (kup-ova-l, potřeb-ova-l).

 

kry-jekry-l(infinitiv krýt)
kupu-jekup-ova-l(infinitiv kup-ova-t)

 

// pravý sloupec
// levý sloupec

4. slovesná třída

 

Slovesa ve čtvrté slovesné třídě (zakončená na -í) zařazujeme ke vzorům podle algoritmu (tvar 3. os. č. j. - příčestí minulé - rozkazovací způsob).

K rozlišení vzorů prosit a trpět potřebujeme rozkazovací způsob:

- vzor trpětkrátký tvar rozkazovacího způsobu (trp!, drť!);

- vzor sázet má tvar rozkazovacího způsobu rozšířený o -ej (sáz-ej!, vyráb-ěj!).

 

pros-íprosi-l(infinitiv pros-it)
trp-ítrp-ěltrp!(infinitiv trp-ět)
sáz-ísáz-elsáz-ej!(infinitiv sáz-et)

 

// pravý sloupec
// levý sloupec

5. slovesná třída

 

Slovesa v páté slovesné třídě mají jednotné zakončení na -á.

Některá slovesa vzoru brát (1. slovesná třída) mají zakočení i podle vzoru dělat

 

děl-áděl-a-l(infinitiv dělat)
// pravý sloupec
// 7. levý sloupec

Souhrnná cvičení

 

12. Určete pomocí číslice třídu a uveďte vzor slovesa: provádí, počítá, jede, kreslí, pracuje, dosáhne, přichází, řeže, plane, pít, zve.

 

13. Určete pomocí číslice třídu a uveďte vzor slovesa: prominout, lízat, mýt, slyšet, prát se, slynout, urychlovat, dřít, vyskočit, propíchnout.

 

14. Určete vzor zadaných sloves: kvete, štve, kouše, vleče, pozře, vtáhne, trne, najme, hřeje, ohrazuje, ponoří, vidí zaclání, volá.

 

15. Určete vzor zadaných sloves: vjet, probrat se, lhát, tlouct, třít, pokleknout, uplynout, počít, lít, malovat, shodit, sedět, srážet, domlouvat.

 


// 7. pravý sloupec

Odpovědi a pomůcky:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní čárky v souvětí a Psaní čárky ve větě jednoduché a časopisu Naše řeč.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci