Čárka před a, i, ani, nebo 1

Osud mi do cesty přivedl Máňu a já jsem mu dodnes vděčný. Jsi příliš neopatrná, a tak tě raději budu jistit sám.

Určete poměry mezi větami (1). Ve kterém poměru se nepíše čárka před spojkou a? (2)

 

Ověřit řešení

1. poměr slučovací, poměr důsledkový

2. Čárka před spojkou a není uvedena v poměru slučovacím.

 

Spojky a, i, ani

 

Jsou-li užity spojky a, i, ani v poměru slučovacím, nepíší se před nimi čárky.

Spojka a může být součástí dvojdílného spojovacího výrazu (a proto, a tedy, a dokonce). Tyto dvojdílné spojovací výrazy užíváme v jiném poměru než slučovacím, proto se před nimi píší čárky.

Spojení spojky a s časovými příslovci (a potom, a pak) a výrazem také nepovažujeme za spojovací výrazy (Sehnul se a pak prudce narovnal.) a nepíšeme před nimi čárky.

 

Pokuste se vyjádřit význam spojky a v obou souvětích. (1)

 

 

 

Sepište vícedílné spojovací výrazy, v nichž se vyskytují spojky a, i, ani. (2)

Čárka před spojkou a

Čárka před spojkou i

Pokud užijeme spojku ani jako dvojdílný výraz (ani - ani), doporučujeme užít čárku před druhým členem.

Spojky a, i, ani mohou být také užity v poměru odporovacím, stupňovacím ad. (Čekal jsem, a /ale/ ona stále nešla.). V tomto případě užijeme vždy čárku.

Pokud užijeme spojku ani v poměru stupňovacím, často tvoří stupňovaná část konec věty (souvětí) a přísudek věty s ani je na samém konci (Bylo pořádné vedro, ani /dokonce/ chlazené nápoje nepomáhaly.).

Jak se nazývá metoda nahrazování spojek jinou spojkou? (3)

Čárka před spojkou ani

 


Výraz a tak nemusí být vždy spojkou (Uhodil se, a tak brečel.). Může se také jednat o spojku a a příslovečné určení způsobu tak (Polil se kávou a ohromil tak /tím činem/ celou kavárnu.). V tomto případě se čárka před spojkou a nepíše. Jako pomůcku při rozlišení těchto dvou případů doporučujeme výrazy proto / tím.

Rovněž výraz a to může být použit jako spojovací výraz ve významu vysvětlovacím (Máte jí zavolat, a to nejpozději do tří hodin.) a nebo jako prosté spojení spojky a a ukazovacího zájmene to (Příliš dlouho čekal a to /a to čekání/ se mu nevyplatilo.).

 

 


Pokud spojuje spojka i dvě věty v souvětí, obvykle má charakter zdůraznění, případně se jedná přímo o poměr stupňovací (Mám ošklivé sny, i noční můry přicházejí.). Doporučujeme klást v těchto případech čárku.

Souhrnná cvičení

 

6. Určete poměr, který vyjadřují spojky a, i, ani: Proslýchalo se, že se vrátil a že se moc neukazuje. Moc jsem se učila, a dostala jsem pětku. Nevynesl jsi koš, a dokonce jsi ještě zapíral. Indiáni šli tiše, a proto o nich lovci nevěděli. Pažout uměl na jedničku a ohromil tak celou třídu. Chodí vždy včas, a to na minutu přesně. Příliš dlouho čekal a to se mu nevyplatilo. Jsme všichni, a tak vhůru do do neznáma! Ani máma, ani táta o známce ještě nevědí. Zkoušeni zatím nebyli všichni, ani tebe jsem ještě nevyvolal. Nebudeš se prát ty ani já.

 

7. Zdůvodněte, proč se před spojkami a, i ani píše nebo nepíše čárka: Nejprve půjdu domů a potom si zajdu do parku. Možnosti mají, a přece se příliš neučí. Neučí se, a nadto ještě zlobí. Upadl jsem a to ji rozesmálo. Vyhráli hladce, a to po nečekaném průběhu. Mám ošklivé sny, i noční můry přicházejí. Není to hodno mě ani tebe. Ředitel prozatím ani nic nezakázal, ani nic nedovolil. Myslela jsem, žes tu byla v pět a pak i v šest hodin. Příklad se smál na tabuli, dokonce ani Toník s ním nehnul.

 

8. Doplňte čárky: Moc jsem si přál, abych vyhrál a mluvilo se o mně. Bára a Cilka ale i Darina se začaly vlnit. Slyšel jsem tu písničku včera i dnes. Takový vývoj situace nikdo nečekal ani já ne. Už je pozdě a nadto myslím, že už zavírají. Možnosti mají a přece se příliš neučí. Bylo jednou jedno nic a to nic se jednou začalo šířit. Měla pro strach uděláno a tudíž nepociťovala ani nejmenší záchvěv úzkosti. Ani tě nepustím ven ani si nelehneš na gauč, dnes zavařujeme. Všichni s mým návrhem souhlasili i otec výjimečně nebyl proti.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. V prvním souvětí uvádí prostou následnost dějů, ve druhém důsledek sdělení z první věty.

2. Některé vícedílné spojovací výrazy: ba i, ba ani, dokonce i, ale i, nejen(že) - ale (i), nejen(že) - nýbrž (i), nejen(že) - ale dokonce (i), ale ani, ale i, sice - ale (i), a proto, a tedy, a tudíž, a tak, a to.

3. Nahrazujeme-li jeden spojovací výraz jiným (s jasným významem), užíváme substituci.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní čárky ve větě jednoduché, Psaní čárky v souvětí a Psaní čárky před spojkami a, i, ani.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci