Složité souvětí podřadné 2

Jakou úlohu má spojka a v následujících větách či souvětích?

Bratr a sestra se ztratili v lese. Jsem sama a trochu se bojím. Myslel jsem si, že už mi odpustil a že přijde s vámi.

 

Ověřit řešení

Vždy spojuje stejné větné členy nebo dvě stejné věty.

1. Spojuje stejné větné členy (podměty).

2. Spojuje dvě věty hlavní.

3. Spojuje dvě stejné věty vedlejší (VV předmětné).

 


 

Proč se v těchto případech před spojkou a nepíše čárka? (1)

Ve složitém souvětí podřadném se mohou vyskytovat věty vedlejší stejného druhu řízené jednou větou (tj. na tyto VV můžeme se zeptat stejnou řídicí větou).

 

Slyším, jak přichází blíž. (1. VH - 2. VV předmětná)

Slyším, jak klepe na dveře. (1. VH - 2. VV předmětná)

Slyším, jak přichází blíž a jak klepe na dveře.

(1. VH - 2. VV předmětná - 3. VV předmětná)

Změňte souvětí užité jako příklad tak, aby obsahovalo VV doplňkovou. (2)

Jaký úkol mají v souvětí spojky podřadicí? (3)

Takto navázané stejné věty vedlejší jsou mezi sebou spojeny spojkami souřadicími (např. a, i, ani, nebo, anebo, či, však, avšak, ale, nýbrž aj.). Spojky souřadicí spojují vždy dva stejné větné členy (Je malý, ale šikovný.), dvě věty hlavní (viz kapitola souvětí souřadné) nebo dvě věty vedlejší stejného druhu (Jdu tam, kam jsi mě poslal a kde budu mít od tebe klid.)

Jak poznáte větu hlavní a věty vedlejší? (4)

Jak se liší jednoduché a složité souvětí podřadné? (5)

Pamatuj

Ve složitém souvětí podřadném může na jedné větě (větě hlavní nebo větě vedlejší) záviset i několik vět vedlejších, které jsou souřadně spojené, tj. jedná se o věty věty vedlejší stejného druhu.

Tyto věty spojují souřadicí spojky (např. a, i, ani, nebo, anebo, či, však, avšak, ale, nýbrž aj.)

 

Jaký úkol mají v souvětí spojky souřadicí? (6)

Věty vedlejší stejného druhu

 

  • mohou být připojeny různými spojovacími výrazy,
  • mohou vedle sebe stát bez souřadicí spojky,
  • oddělují se čárkami, pokud nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo, anebo ve významu slučovacím.

 


Bude v 1. nebo 2. příkladu před spojkou a čárka? (7)

Mezi souřadně spojené věty vedlejší stejného druhu

mohou být vloženy jiné věty. V tomto případě je nutno klást čárku i před spojky a, i, ani, nebo, anebo, či.

 

 


Které podřadicí výrazy připojují VV k větám hlavním? (8)

Podřadicí spojovací výraz, který připojuje VV k jiné větě (spojka, zájmeno, příslovce, číslovka), zvláště když se opakuje,

nemusí být vyjádřen. Mluvčí si jej však může do věty domyslet.

Souhrnná cvičení

 

6. Určete druhy vět: Je typické, když po túře, ať je dlouhá třeba několik desítek kilometrů, děti začnou skotačit, jako by neabsolvovaly stejnou vzdálenost, vyběhnou na hřiště a hrají třeba kopanou. Tatínek, který zdejší krajinu dobře znal, jelikož zde strávil mnoho prázdnin, mi řekl, jak se jmenují ostatní kopce. Hodnou chvíli před tím, než obchod otevřel, zástup zákazníků postupně zhoustl, až se změnil v nekonečnou frontu. Slíbil mi, že mi zavolá, nebo aspoň napíše, kdyby nebyl v dosahu telefon.

 

7. Určete druhy vět: Již den po začátku školního roku se ve škole tváří, jako by prázdniny dostali žáci jen proto, aby se staly tématem první slohové práce, a jako by byly vymyšleny jen proto, aby její téma mohlo znít Můj zážitek z prázdnin. Pokud se zaposloucháme do poselství příběhů, které pro děti vysílal Československý rozhlas v minulosti, je téměř neuvěřitelné, že svá díla autoři psali v době, kdy společnost žila v politické nesvobodě, a že v nich dokázali zapomenout na příkoří, jež jejich tvorbě doba přinášela.

 

8. Určete druhy vět: Z nedaleké vesnice pro mne přišel učitelský pomocník, protože mi nejen měl vyřídil pozdravení, ale především dostal za úkol tlumočit slova pana faráře, jenž mi vzkazoval, že se bude hrát v kostele slavnostní mše, jen co dokončím její ouverturu. Jakmile se inspektor Clouseau pustil do práce, nikdo se jej nesnažil zastavit proto, že všichni ze zkušenosti věděli, že případ vyřeší, ačkoliv bylo pravděpodobné, že svým jednáním, které nikdo nedokázal předvídat, způsobí mnoho problémů.

 

9. Určete druhy vět: Za tmavých podzimních večerů, kdy nebesa chrlí na zem proudy deště, studený vichr rve listí ze stromů a meluzína skučí v komíně, čtu rád tajuplné příběhy. Zavolal na mě, že z jeskynního labyrintu ještě nepůjde, že jeskyně mají v sobě jakési tajemství, které jej sice děsí, ale zároveň přitahuje jako magnet. Jak jsme se měli na brigádě, kterou jsme absolvovali před nedávnem, co jsme museli dělat, s čím vším jsme se seznámili, jsme vyprávěli všem, kdo chtěli poslouchat.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Spojka a vyjadřuje slučovací poměr mezi větami nebo větnými členy.

2. Slyším jej (Karla), jak přichází blíž. Slyším ji (Karlu), jak klepe na dveře.

3. Spojky podřadicí připojují věty vedlejší k větám řídícím (k VH nebo k jiným VV).

4. Prozatím platí pomůcka, že věta hlavní neobsahuje spojovací výraz (jedná se o samostatnou, nezávislou větu) a věty vedlejší často začínají spojovacím výrazem, příp. si tento výraz můžeme domyslet (jsou závislé na jiné větě).

5. Jednoduché souvětí podřadné se skládá z 1 věty hlavní a 1 věty vedlejší, složité souvětí podřadné obsahuje 1 větu hlavní a libovolný počet VV.

6. Spojky souřadicí spojují stejné větné členy, věty hlavní nebo věty vedlejší stejného druhu.

7. V 1. příkladu čárka nebude (spojka a spojuje věty v poměru slučovacím), ve 2. příkladu čárka bude (dvě věty stejného druhu jsou rozděleny větou vloženou, v tomto případě se vždy píše čárka.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci