Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

(1. 11. 2017 - 31. 10. 2020)

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt implementace Krajského akčního plánu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“
Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání v Olomouckém kraji. Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.
Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z Krajského akčního plánu (KAP č. 1) vytvořením 14 Krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety, které budou realizovat činnosti v oblastech:
- Podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a snadnou adaptaci na měnící se sociální, ekonomické a environmentální podmínky.
- Snižování nerovností ve vzdělávání.
- Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů v kraji.
- Podpora polytechnického vzdělávání (dále PVT) v rámci neformálního vzdělávání.
- Podpora kariérového poradenství směrem k PVT.
- Podpora budování partnerství v PVT, spolupráce škola zaměstnavatelů v oblasti PVT.
- Podpora modernizace vybavení škol pro PVT a s tím související IT podporou.
- Podpora matematické gramotnosti na školách s polytechnickým zaměřením.
- Alespoň 35 % škol v kraji bude realizovat nějakou formu spolupráce se zaměstnavateli na minimálně základní úrovni.
- Podpora rozvoje kariérového poradenství směrem k odbornému vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli.
- Podpora modernizace vybavení odborných škol a s tím související IT podporou.
- Rozšíření ICT vybavení škol a školských zařízení a konektivity v oblasti strukturované kabeláže i bezdrátových sítí.
- Podpora rozvoje digitální gramotnosti žáků a studentů.
- Podpora modernizace vybavení škol výpočetní technikou.
- Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitální gramotnosti.
- Podpora činnosti Centra celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).
- Podpora výuky matematiky ve vazbě na přípravu pro profesní i občanský život.
- Podporovat další vzdělávání pedagogů ve vazbě na výuku k rozvoji matematické a finanční gramotnosti.
- Podpora výuky čtenářské gramotnosti jako nutné podmínky pro úspěšnou práci s odbornými texty.
- Podporovat metodicky a finančně všechny typy zájmového odborného vzdělávání včetně vytváření nových soutěží a síťování škol a zaměstnavatelů. Podporovat rozvoj středisek technické zájmové činnosti, zejména na školách.
Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci