Výchovné poradenství, volba povolání, školní metodik prevence, školní psycholog

Volba povolání

 

Kontakt a konzultační hodiny

 

Poradce pro volbu povolání: Martin Nešpor

Telefon (sborovna): 585 222 492, e-mail: nesporm@centrum.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30-15:30 hod.

 

Základní informace o průběhu přijímacího řízení

 

Ředitel střední školy nejpozději do 31. 1. vyhlásí kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků a rozhodne, zda se kromě státní jednotné zkoušky bude konat také školní přijímací zkouška. Koná-li se školní přijímací zkouška, ředitel SŠ stanoví dva termíny této zkoušky.

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (obě přihlášky se vyplňují identicky, což platí zejména pro pořadí středních škol).

Po vyplnění přihlášek si uchazeč nechá potvrdit správnost uvedených údajů ve své základní škole (nejlépe do poloviny února) a zajistí si lékařské potvrzení, pokud jej střední škola vyžaduje. Se zkontrolovanou přihláškou obdrží zápisový lístek.

Přihlášky zákonný zástupce uchazeče nejpozději 1. 3. doručí (osobně nebo doporučeným dopisem) ředitelům příslušných středních škol.

Pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá (např. v učebních oborech), zveřejní ředitel SŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče v termínu stanoveném pro přijímací řízení (od 12. 4. do 28. 4.).

Pokud střední škola pořádá státní nebo školní přijímací zkoušku, odešle ředitel SŠ pozvánku k jejímu vykonání nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

 

První kolo přijímacího řízení se uskuteční od 12. 4. do 28. 4., a to minimálně ve dvou termínech pro státní jednotnou zkoušku. Uchazeč na přihlášce také vyznačí termíny, kdy se zúčastní případné školní zkoušky.

Ve školním roce 2019-2020 se státní zkouška uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2021 (čtyřleté obory vzdělávání), 14. a 15. dubna 2021 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termíny zkoušky jsou stanoveny na 12. a 13. května 2021.

Výsledky jednotné zkoušky sdělí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum) střední škole nejpozději 28. 4. Ředitel SŠ poté vyhlásí do 2 pracovních dnů výsledky přijímacího řízení a vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče zveřejní ředitel SŠ na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (tj. nezasílá jej uchazeči). Ředitel rozesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.

 

Přijatý uchazeč musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí potvrdit zájem vzdělávat se ve střední škole, na niž úspěšně vykonal přijímací zkoušku, odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání (není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč na základě odvolání přijat). Zápisový lístek může vzít uchazeč zpět také v případě, kdy jej uplatnil na škole s talentovou přijímací zkouškou (leden 2017), pokud byl přijat ke studiu oboru bez talentové zkoušky.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Podrobné informace

 

Církevní střední školy a domovy na Moravě

Obsah přijímací zkoušky

Odvolací řízení

Osmileté a šestileté gymnázium

Profesní orientace

Průběh přijímacího řízení

Přihláška

Přijímací řízení a přijímací zkouška

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

Příprava na přijímací zkoušky

Termíny přijímacího řízení

Testy profesní (zájmově-profesní) orientace

Typy středních škol

Zápisový lístek

 

Výchovné poradenství

Obsah

Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) a chování (SVPCH) nebo nadaným dětem se v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci (PPP) a jinými odborníky věnují na I. stupni Mgr. Lukáš Chlup a žákům na II. stupni Mgr. Šárka Chlupová.

Pravidelně jednou za měsíc probíhají konzultace mezi školními poradci pro volbu povolání a pověřeným pedagogem a psychologem PPP v Olomouci.


Chtějí-li rodiče žáků konzultovat vzdělávací nebo výchovné potíže s výchovnými poradci, lze si domluvit schůzku po telefonickém rozhovoru.

 

Podezření na SVPU nebo SVPCH

- zákonný zástupce nebo pedagog upozorní na dané obtíže dítěte

- po domluvě se zákonným zástupcem podepíše rodič žádost o vyšetření svého dítěte a souhlas s tímto vyšetřením nebo tento souhlas telefonicky potvrdí PPP (SPC apod.)

- PPP V Olomouci dítě objedná k vyšetření

- rodič s dítětem se zúčastní speciálního vyšetření; PPP odešle zápis z vyšetření zákonným zástupcům

- chce-li rodič, aby na základě vyšetření byl brán ohled na případně zjištěné SVPU nebo SVPCH, poskytne zprávu z vyšetření výchovnému poradci

- vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- na písemně nepodložené SVPU nebo SVPCH nebude brán u žáka zřetel

- je-li žák na základě vyšetření integrován v kmenové třídě, vypracují pedagogové na základě žádosti rodičů individuální vzdělávací program (IVP), který je schválen a podepsán všemi zúčastněnými stranami (pedagog, dítě, PPP, zákonný zástupce apod.) „IVP reaguje na výsledky vyšetření, obsahuje úpravy učební látky a postupů a popisuje kroky vedoucí ke kompenzaci jednotlivých obtíží.“ (Olga Zelinková, 2001)

 

Základní typy SVPU

  dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení

  dysgrafie – specifická porucha psaní

  dysortografie – specifická porucha pravopisu

  dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností

  dyspinxie – specifická porucha kreslení

  dyspraxie – specifická porucha motoriky

  dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

 

Základní SVPCH

ADHD, ADD, ODD (poruchy pozornosti, hyperaktivity, opoziční chování)

Poruchy pozornosti

Impulzivita

Hyperaktivita

Hypoaktivita

Agresivita

Lhaní, záškoláctví, krádeže apod.

 

Péče o nadané děti

Oblasti nadání

všeobecná intelektová schopnost

specifické akademické nadání

tvořivé a produktivní nadání

vůdcovské schopnosti

umělecké nadání

pohybové nadání, zručnost a jiné

 

Znaky nadání

nadprůměrná paměť a znalost

rychlost myšlení

přednost složitosti

záměrné a dlouhodobé soustředění

vnímání souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí

sebeřízení

pružnost

Nadané děti reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, mají možnost dále rozvíjet své schopnosti v několika zájmových kroužcích, ve vyučování se učitelé snaží o poskytnutí adekvátních impulsů, složitějších úloh apod.

 

Kontakty

ZŠ kancelář 585 222 689

ZŠ sborovna 585 222 492

 

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc, tel. 585 221 045, email: ppp@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lenka Hetová, pedagogické vyšetření

Mgr. Jana Zorková, psychologické vyšwtření

Školní metodik prevence

Úkolem školního metodika prevence je vykonávat metodickou, informační a poradenskou činnost v rámci preventivního programu školy. Veškerá činnost souvisící s prevencí patologických jevů, realizována ve škole při vyučování či mimoškolních aktivitách, bude dokumentována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Školní metodik prevence pro první stupeň: Mgr. Zuzana Smékalová
Email: zusm@centrum.cz
Úřední hodiny (možnost informačních a poradenských služeb pro žáky): st 13:15-13:45

Školní metodik prevence pro druhý stupeň: Mgr. Petr Klauda
Email: petr.klauda@zcsol.cz
Úřední hodiny (možnost informačních a poradenských služeb pro žáky): pá 13:40-14:25

Náplň práce metodika prevence:
* tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
* monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
* poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
* koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
* spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
* poskytování informačních a metodických materiálů
* aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Školní psycholog

Bc. Martina Garbová

e-mail: garbma(zavináč)zcsol.cz
tel.: 585 222 689 (sekretariát)
tel.: 585 222 492 (sborovna) - možno nechat vzkaz

Přítomnost školního psychologa na pracovišti:
úterý: 8:00 – 16:00
čtvrtek: 8:00 – 16:00
Konzultační hodiny: v úterý a ve čtvrtek, po předchozí domluvě


PROČ JSEM TADY?

Jako školní psycholog jsem tady od toho, abych spolu s Vámi, Vašimi dětmi, pedagogy a poradenským týmem (spirituál školy, výchovní poradci, metodici prevence, poradce pro volbu povolání) pomáhala v naší škole rozvíjet pohodové prostředí, v němž každý bude mít příležitost uplatňovat a posilovat svoje schopnosti a dokáže spolupracovat s druhými, komunikovat s nimi a rozumět potřebám svým i těch druhých.


CO VŠECHNO VE ŠKOLE DĚLÁM?

 • Abych jednotlivé třídy lépe poznala, průběžně se účastním života ve třídách (takto navštěvované hodiny nevedu, účelem je poznat kolektiv a potřeby třídy).
 • Připravuji anonymní ankety, besedy a workshopy na různá témata dle zájmu školy, rodičů či žáků
 • Pomáhám při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Pracuji se třídami tak, abych napomohla spolupráci a komunikaci mezi dětmi a zároveň posílila atmosféru důvěry a bezpečí
 • Jsem k dispozici rodičům i pedagogům, pokud potřebují řešit cokoli, s čím si sami nevědí rady
 • Poskytuji pomoc v případě akutní krize, tedy v situacích, které vyvolávají pocit bezmoci a ohrožení a vyžadují okamžité řešení – v takovém případě má přednost stabilizace žáka/situace, rodič je informován poté
 • Účastním se akcí a pracovních porad školy, třídních schůzek, výchovných komisí a zápisu do 1. tříd
 • Napomáhám koordinaci spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a dalšími institucemi

CO PATŘÍ K PRÁCI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA, ALE NENÍ MOŽNÉ BEZ SOUHLASU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ?

 • Bez informovaného souhlasu rodičů se psycholog může angažovat v případě, že prováděná aktivita má charakter pedagogický či výchovný. Při takových aktivitách využívá poznatky z pedagogické psychologie stejně jako ostatní pedagogičtí pracovníci.
 • Informovaný souhlas zákonných zástupců je potřeba k individuálním konzultacím s žákem a k jakémukoli typu psychologické diagnostiky (např. testy profesní orientace).
 • V takovém případě má zákonný zástupce nárok znát postup vyšetření/poradenství, jeho průběh, závěry a doporučení.
 • Doporučení psychologa vždy směřuje k optimálnímu rozvoji žáka a uplatnění jeho schopností, ale má výhradně informativní charakter a není závazné - rodiče mohou doporučení odmítnout.
 • Bez souhlasu zákonných zástupců také není možné závěry a doporučení psychologa sdělovat škole, a to ani tehdy, pokud škola práci s psychologem doporučila.
 • Informovaný souhlas lze kdykoli odvolat.

ČÍM SE PŘI SVÉ PRÁCI ŘÍDÍM?

Jako školní psycholog jsem vázána platnou legislativou, vnitřními předpisy školy a Etickým kodexem školního psychologa.


MÁTE DALŠÍ OTÁZKY, POCHYBNOSTI, NEBO POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT?

Kontaktujte mě prosím kdykoli emailem nebo telefonicky v úterý a ve čtvrtek, smluvíme si návštěvu v termínu, který Vám vyhovuje. V uvedené dny mě můžete ve škole vyhledat také osobně, je však možné, že nebudu k dispozici z důvodu účasti ve výuce apod.