Výchovné poradenství, volba povolání, školní metodik prevence, školní psycholog

Volba povolání

 

Kontakt a konzultační hodiny

 

Poradce pro volbu povolání: Martin Nešpor

Telefon (sborovna): 585 222 492, e-mail: nesporm@centrum.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30-15:30 hod.

 

Základní informace o průběhu přijímacího řízení

 

Ředitel střední školy nejpozději do 31. 1. vyhlásí kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků a rozhodne, zda se kromě státní jednotné zkoušky bude konat také školní přijímací zkouška. Koná-li se školní přijímací zkouška, ředitel SŠ stanoví dva termíny této zkoušky.

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky (obě přihlášky se vyplňují identicky, což platí zejména pro pořadí středních škol).

Po vyplnění přihlášek si uchazeč nechá potvrdit správnost uvedených údajů ve své základní škole (nejlépe do poloviny února) a zajistí si lékařské potvrzení, pokud jej střední škola vyžaduje. Se zkontrolovanou přihláškou obdrží zápisový lístek.

Přihlášky zákonný zástupce uchazeče nejpozději 1. 3. doručí (osobně nebo doporučeným dopisem) ředitelům příslušných středních škol.

Pokud střední škola přijímací zkoušky nepořádá (např. v učebních oborech), zveřejní ředitel SŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče v termínu stanoveném pro přijímací řízení (od 12. 4. do 28. 4.).

Pokud střední škola pořádá státní nebo školní přijímací zkoušku, odešle ředitel SŠ pozvánku k jejímu vykonání nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.

 

První kolo přijímacího řízení se uskuteční od 12. 4. do 28. 4., a to minimálně ve dvou termínech pro státní jednotnou zkoušku. Uchazeč na přihlášce také vyznačí termíny, kdy se zúčastní případné školní zkoušky.

Ve školním roce 2021-2022 se státní zkouška uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2022 (čtyřleté obory vzdělávání), 19. a 20. dubna 2022 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Náhradní termíny zkoušky jsou stanoveny na 10. a 11. května 2022.

Výsledky jednotné zkoušky sdělí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum) střední škole nejpozději 28. 4. Ředitel SŠ poté vyhlásí do 2 pracovních dnů výsledky přijímacího řízení a vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče zveřejní ředitel SŠ na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (tj. nezasílá jej uchazeči). Ředitel rozesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.

 

Přijatý uchazeč musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí potvrdit zájem vzdělávat se ve střední škole, na niž úspěšně vykonal přijímací zkoušku, odevzdáním zápisového lístku.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání (není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč na základě odvolání přijat). Zápisový lístek může vzít uchazeč zpět také v případě, kdy jej uplatnil na škole s talentovou přijímací zkouškou (leden 2017), pokud byl přijat ke studiu oboru bez talentové zkoušky.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Podrobné informace

 

Církevní střední školy a domovy na Moravě

Obsah přijímací zkoušky

Odvolací řízení

Osmileté a šestileté gymnázium

Profesní orientace

Průběh přijímacího řízení

Přihláška

Přijímací řízení a přijímací zkouška

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

Příprava na přijímací zkoušky

Termíny přijímacího řízení

Testy profesní (zájmově-profesní) orientace

Typy středních škol

Zápisový lístek

 

Výchovné poradenství

Obsah

Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) a chování (SVPCH) nebo nadaným dětem se v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci (PPP) a jinými odborníky věnují na I. stupni Mgr. Lukáš Chlup a žákům na II. stupni Mgr. Šárka Chlupová.

Pravidelně jednou za měsíc probíhají konzultace mezi školními poradci pro volbu povolání a pověřeným pedagogem a psychologem PPP v Olomouci.


Chtějí-li rodiče žáků konzultovat vzdělávací nebo výchovné potíže s výchovnými poradci, lze si domluvit schůzku po telefonickém rozhovoru.

 

Podezření na SVPU nebo SVPCH

- zákonný zástupce nebo pedagog upozorní na dané obtíže dítěte

- po domluvě se zákonným zástupcem podepíše rodič žádost o vyšetření svého dítěte a souhlas s tímto vyšetřením nebo tento souhlas telefonicky potvrdí PPP (SPC apod.)

- PPP V Olomouci dítě objedná k vyšetření

- rodič s dítětem se zúčastní speciálního vyšetření; PPP odešle zápis z vyšetření zákonným zástupcům

- chce-li rodič, aby na základě vyšetření byl brán ohled na případně zjištěné SVPU nebo SVPCH, poskytne zprávu z vyšetření výchovnému poradci

- vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- na písemně nepodložené SVPU nebo SVPCH nebude brán u žáka zřetel

- je-li žák na základě vyšetření integrován v kmenové třídě, vypracují pedagogové na základě žádosti rodičů individuální vzdělávací program (IVP), který je schválen a podepsán všemi zúčastněnými stranami (pedagog, dítě, PPP, zákonný zástupce apod.) „IVP reaguje na výsledky vyšetření, obsahuje úpravy učební látky a postupů a popisuje kroky vedoucí ke kompenzaci jednotlivých obtíží.“ (Olga Zelinková, 2001)

 

Základní typy SVPU

  dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení

  dysgrafie – specifická porucha psaní

  dysortografie – specifická porucha pravopisu

  dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností

  dyspinxie – specifická porucha kreslení

  dyspraxie – specifická porucha motoriky

  dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

 

Základní SVPCH

ADHD, ADD, ODD (poruchy pozornosti, hyperaktivity, opoziční chování)

Poruchy pozornosti

Impulzivita

Hyperaktivita

Hypoaktivita

Agresivita

Lhaní, záškoláctví, krádeže apod.

 

Péče o nadané děti

Oblasti nadání

všeobecná intelektová schopnost

specifické akademické nadání

tvořivé a produktivní nadání

vůdcovské schopnosti

umělecké nadání

pohybové nadání, zručnost a jiné

 

Znaky nadání

nadprůměrná paměť a znalost

rychlost myšlení

přednost složitosti

záměrné a dlouhodobé soustředění

vnímání souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí

sebeřízení

pružnost

Nadané děti reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, mají možnost dále rozvíjet své schopnosti v několika zájmových kroužcích, ve vyučování se učitelé snaží o poskytnutí adekvátních impulsů, složitějších úloh apod.

 

Kontakty

ZŠ kancelář 585 222 689

ZŠ sborovna 585 222 492

 

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc, tel. 585 221 045, email: ppp@ppp-olomouc.cz

Mgr. Soňa Matějková, pedagogické vyšetření

Mgr. Pavla Ptáčková, psychologické vyšetření

Školní metodik prevence

Úkolem školního metodika prevence je vykonávat metodickou, informační a poradenskou činnost v rámci preventivního programu školy. Veškerá činnost souvisící s prevencí patologických jevů, realizována ve škole při vyučování či mimoškolních aktivitách, bude dokumentována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Školní metodik prevence: Mgr. Petr Klauda
Email: petr.klauda@zcsol.cz
Úřední hodiny (možnost informačních a poradenských služeb pro žáky): pá 11:40-12:35

Náplň práce metodika prevence:
* tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
* monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
* poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
* koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
* spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
* poskytování informačních a metodických materiálů
* aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Školní psycholog

Moje jméno je Michaela Zatloukalová a od 1. února 2023 jsem na ZŠ sv. Voršily v Olomouci novou školní psycholožkou. Mám vystudovaný magisterský titul z jednooborové Psychologie a také magisterský titul z oboru Řízení volnočasových aktivit na Univerzitě Palackého v Olomouci. Současně jsem ve výcviku kognitivně behaviorální psychoterapie a mám za sebou výcvik krizové intervence.

Cílem školní psycholožky je vytvořit na škole bezpečný a přátelský prostor, podporovat týmovou spolupráci celého pedagogického sboru a tím udržet vhodné prostředí pro výuku. K tomuto také patří úzká a důvěrná spolupráce školy, pedagogů, žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců). Jako školní psycholožka poskytuji konzultace bezplatně žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. Pokud máte zájem o osobní schůzku doporučuji vždy předem domluvit, nejlépe e-mailem zatlmi@zcsol.cz. Kontaktní dny jsou úterý a čtvrtek, můžete za mnou přijít do sborovny.

Rodič/zákonný zástupce vyjadřuje generální souhlas se skupinovou prací informovaným souhlasem, který byl žákům rozdán. Při individuálním poradenství podepisuje rodič/zákonný zástupce individuální informovaný souhlas. Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

Jak pomáhá školní psycholožka
Pedagogům
 • Potřebujete poradit při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování (nekázeň, šikana, záškoláctví apod.) nebo se žáky nadanými
 • Potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků ve vyučování, o přestávkách, ve školní družině nebo v rámci zájmových kroužků
 • Potřebujete pomoci při mapování a zlepšení třídního klimatu a utváření kolektivu
 • Potřebujete pomoci s realizací preventivních programů
 • Potřebujete pomoci při řešení vzniklých sociálně patologických jevů
 • Potřebujete pomoci vyřešit komunikačně náročné situace ve tříd
Rodičům (zákonným zástupcům)
 • Potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování
 • Potřebujete poradit nebo pomoci při řešení výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • U Vašeho dítěte došlo k náhlé změně v jeho výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší situace, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte
 • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy
Žákům
 • Máš problémy s učením, s přípravou do školy nebo se svým chováním ve škole?
 • Máš problémy se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo s dospělými (učiteli, rodiči)?
 • Trápí Tě něco nebo někdo a nemáš nikoho, komu by ses s Tím svěřil?
 • Potřebuješ si o něčem důležitém popovídat?
 • Bojíš se něčeho nebo někoho?
 • Jsi na někoho naštvaný?
 • Jsi kvůli něčemu nebo někomu smutný?
 • Cítíš se bezmocný nebo zoufalý?
 • Chceš něco ve svém životě změnit nebo zlepšit?
 • Hledáš někoho, kdo Ti porozumí?
Jak probíhá spolupráce
Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci