Výchovné poradenství, volba povolání, školní metodik prevence, školní psycholog

Volba povolání

 

Kontakt a konzultační hodiny

 

Poradce pro volbu povolání: Martin Nešpor

E-mail: nesporm@centrum.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30-15:30 hod.

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení - termíny

 

  31. 1. zveřejnění kritérií pro přijetí na SŠ

  1.–20. 2. podání přihlášek v systému DiPSy

  15. 3. rozeslání pozvánky k přijímacímu řízení (v systému)

  12. a 15. 4. jednotná přijímací zkouška z M, ČJ (čtyřleté maturitní obory)

  16. a 17. 4. jednotná přijímací zkouška z M, ČJ (víceletá gymnázia)

  15. 3. – 23. 4. období pro školní přijímací zkoušku

  26. 4. – 5. 5. náhradní termíny pro školní přijímací zkoušku

  29. a 30. 4. náhradní termíny JPZ (pro všechny maturitní obory)

  8. 5. rozřazení uchazečů podle výsledků JZP, prioritizace a dalších bodů

  10.–14. 5. možnost nahlédnutí do spisu (zveřejnění výsledků testů v systému)

  15. 5. zveřejnění definitivních výsledků 1. kola

 

Odkazy

 

Informace

Podrobné informace o přijímacím řízení na webu Přijímačky (informační web provozovaný MŠMT)

Informace o přijímacím řízení na webu Cermat (stránky tvůrce testů JPZ)

Souhrn doposud známých informací o přijímacím řízení v letáku Nástin přijímacího řízení 2023-2024 (prosinec 2023).

Vysvětlení algoritmu přiřazování žáků v novém systému přijímacího řízení

 

Systém DiPSy a přihlášky

Digitální přihlašovací systém DiPSy (dostupný od 1. 2. 2024)

Návodná videa: vyplnění elektronické přihlášky v systému DiPSy, vyplnění přihlášky výpisem ze systému DiPSy

 

Přehledy středních škol

Atlas školství - přehled středních škol a studijních oborů

Infoabsolvent - přehled středních škol a studijních oborů

Základní informace o tzv. profesní orientaci

 

Jednotná přijímací zkouška (testy Čj, M)

Všechny doposud použité testy JPZ na webové stránce Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) nebo na webu Státní přijímačky

Procvičování testů nabízí web Cermatu, aplikace Tau a aplikace ČŠI (InspIS SETmobile)

 

2. kolo přijímacího řízení

 

- probíhá jako 1. kolo (1 až 3 přihlášky, podání přihlášek do DiPSy, vyznačení priority)

- SŠ může stanovit vlastní školní nebo talentovou zkoušku

- další zkoušky se ve 2. kole neskládají (použijí se výsledky jednotných testů z M a Čj z 1. kola)

  do 20. 5. zveřejnění volných míst na SŠ v vystému DiPSy

  20.–24. 5. podání přihlášek v systému DiPSy

  8.-12. 6. školní a talentové zkoušky

  21. 6. zveřejnění výsledků 2. kola

 

3. kolo přijímacího řízení

- není řízeno centrálně, řeší každá SŠ sama za sebe

- přihlášky ve 3. kole se budou podávat podle pokynů ředitele dané SŠ nedříve 7. den od zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení

- informace o volných místech budou v DIPSY nebo na webových stránkách krajského úřadu

 

Výchovné poradenství

Obsah

Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) a chování (SVPCH) nebo nadaným dětem se v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci (PPP) a jinými odborníky věnují na I. stupni Mgr. Lukáš Chlup a žákům na II. stupni Mgr. Šárka Chlupová.

Pravidelně jednou za měsíc probíhají konzultace mezi školními poradci pro volbu povolání a pověřeným pedagogem a psychologem PPP v Olomouci.


Chtějí-li rodiče žáků konzultovat vzdělávací nebo výchovné potíže s výchovnými poradci, lze si domluvit schůzku po telefonickém rozhovoru.

 

Podezření na SVPU nebo SVPCH

- zákonný zástupce nebo pedagog upozorní na dané obtíže dítěte

- po domluvě se zákonným zástupcem podepíše rodič žádost o vyšetření svého dítěte a souhlas s tímto vyšetřením nebo tento souhlas telefonicky potvrdí PPP (SPC apod.)

- PPP V Olomouci dítě objedná k vyšetření

- rodič s dítětem se zúčastní speciálního vyšetření; PPP odešle zápis z vyšetření zákonným zástupcům

- chce-li rodič, aby na základě vyšetření byl brán ohled na případně zjištěné SVPU nebo SVPCH, poskytne zprávu z vyšetření výchovnému poradci

- vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- na písemně nepodložené SVPU nebo SVPCH nebude brán u žáka zřetel

- je-li žák na základě vyšetření integrován v kmenové třídě, vypracují pedagogové na základě žádosti rodičů individuální vzdělávací program (IVP), který je schválen a podepsán všemi zúčastněnými stranami (pedagog, dítě, PPP, zákonný zástupce apod.) „IVP reaguje na výsledky vyšetření, obsahuje úpravy učební látky a postupů a popisuje kroky vedoucí ke kompenzaci jednotlivých obtíží.“ (Olga Zelinková, 2001)

 

Základní typy SVPU

  dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení

  dysgrafie – specifická porucha psaní

  dysortografie – specifická porucha pravopisu

  dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností

  dyspinxie – specifická porucha kreslení

  dyspraxie – specifická porucha motoriky

  dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

 

Základní SVPCH

ADHD, ADD, ODD (poruchy pozornosti, hyperaktivity, opoziční chování)

Poruchy pozornosti

Impulzivita

Hyperaktivita

Hypoaktivita

Agresivita

Lhaní, záškoláctví, krádeže apod.

 

Péče o nadané děti

Oblasti nadání

všeobecná intelektová schopnost

specifické akademické nadání

tvořivé a produktivní nadání

vůdcovské schopnosti

umělecké nadání

pohybové nadání, zručnost a jiné

 

Znaky nadání

nadprůměrná paměť a znalost

rychlost myšlení

přednost složitosti

záměrné a dlouhodobé soustředění

vnímání souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí

sebeřízení

pružnost

Nadané děti reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, mají možnost dále rozvíjet své schopnosti v několika zájmových kroužcích, ve vyučování se učitelé snaží o poskytnutí adekvátních impulsů, složitějších úloh apod.

 

Kontakty

ZŠ kancelář 585 222 689

ZŠ sborovna 585 222 492

 

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc, tel. 585 221 045, email: ppp@ppp-olomouc.cz

Mgr. Soňa Matějková, pedagogické vyšetření

Mgr. Pavla Ptáčková, psychologické vyšetření

Školní metodik prevence

Úkolem školního metodika prevence je vykonávat metodickou, informační a poradenskou činnost v rámci preventivního programu školy. Veškerá činnost souvisící s prevencí patologických jevů, realizována ve škole při vyučování či mimoškolních aktivitách, bude dokumentována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Školní metodik prevence: Mgr. Petr Klauda
Email: petr.klauda@zcsol.cz
Úřední hodiny (možnost informačních a poradenských služeb pro žáky): pá 11:40-12:35

Náplň práce metodika prevence:
* tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
* monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
* poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
* koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
* spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
* poskytování informačních a metodických materiálů
* aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Školní psycholog

Moje jméno je Michaela Zatloukalová a od 1. února 2023 jsem na ZŠ sv. Voršily v Olomouci novou školní psycholožkou. Mám vystudovaný magisterský titul z jednooborové Psychologie a také magisterský titul z oboru Řízení volnočasových aktivit na Univerzitě Palackého v Olomouci. Současně jsem ve výcviku kognitivně behaviorální psychoterapie a mám za sebou výcvik krizové intervence.

Cílem školní psycholožky je vytvořit na škole bezpečný a přátelský prostor, podporovat týmovou spolupráci celého pedagogického sboru a tím udržet vhodné prostředí pro výuku. K tomuto také patří úzká a důvěrná spolupráce školy, pedagogů, žáků a jejich rodičů (zákonných zástupců). Jako školní psycholožka poskytuji konzultace bezplatně žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. Pokud máte zájem o osobní schůzku doporučuji vždy předem domluvit, nejlépe e-mailem zatlmi@zcsol.cz. Kontaktní dny jsou úterý a čtvrtek, můžete za mnou přijít do sborovny.

Rodič/zákonný zástupce vyjadřuje generální souhlas se skupinovou prací informovaným souhlasem, který byl žákům rozdán. Při individuálním poradenství podepisuje rodič/zákonný zástupce individuální informovaný souhlas. Všechny informace a citlivá data o žácích a jejich rodinách získaná při poradenské práci a konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

Jak pomáhá školní psycholožka
Pedagogům
 • Potřebujete poradit při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování (nekázeň, šikana, záškoláctví apod.) nebo se žáky nadanými
 • Potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků ve vyučování, o přestávkách, ve školní družině nebo v rámci zájmových kroužků
 • Potřebujete pomoci při mapování a zlepšení třídního klimatu a utváření kolektivu
 • Potřebujete pomoci s realizací preventivních programů
 • Potřebujete pomoci při řešení vzniklých sociálně patologických jevů
 • Potřebujete pomoci vyřešit komunikačně náročné situace ve tříd
Rodičům (zákonným zástupcům)
 • Potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování
 • Potřebujete poradit nebo pomoci při řešení výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • U Vašeho dítěte došlo k náhlé změně v jeho výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší situace, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte
 • Vaše dítě má jakékoli psychické problémy
Žákům
 • Máš problémy s učením, s přípravou do školy nebo se svým chováním ve škole?
 • Máš problémy se spolužáky, s kamarády, se sourozenci nebo s dospělými (učiteli, rodiči)?
 • Trápí Tě něco nebo někdo a nemáš nikoho, komu by ses s Tím svěřil?
 • Potřebuješ si o něčem důležitém popovídat?
 • Bojíš se něčeho nebo někoho?
 • Jsi na někoho naštvaný?
 • Jsi kvůli něčemu nebo někomu smutný?
 • Cítíš se bezmocný nebo zoufalý?
 • Chceš něco ve svém životě změnit nebo zlepšit?
 • Hledáš někoho, kdo Ti porozumí?
Jak probíhá spolupráce
Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci