Výchovné poradenství, volba povolání, školní metodik prevence, školní psycholog

Volba povolání

 

Kontakt a konzultační hodiny

 

Poradce pro volbu povolání: Martin Nešpor

Telefon (sborovna): 585 222 492, e-mail: nesporm@centrum.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:30-15:30 hod.

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení

 

Jednotnou přijímací zkoušku (testy z M a Čj) koná uchazeč pouze jednou ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Testování proběhne v pondělí 8. 6. 2020 (žáci 9. tříd) a v úterý 9. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd).

Výsledky testů se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí nejméně 60 %.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky a nejpozději 16. 6. 2020 (žáci 9. tříd) a 17. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd) zveřejní výsledky a pořadí uchazečů.

Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel střední školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není v tomto školním roce odvolání přípustné (par. 18 zákona č. 135/2020 Sb.)!

Zákonní zástupci ale mají možnost požádat ředitele SŠ o vydání nového rozhodnutí v případě, že jejich dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, nejpozději 23. 6. 2020 (žáci 9. tříd) nebo 24. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd), buď ve škole, nebo k poštovní přepravě.

Zápisový lístek lze výjimečně vzít zpět také v případě vydání nového rozhodnutí o pořadí přijatých žáků.

 

Nepřijatý uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (z kapacitních důvodů).

Důležité je, 1) aby uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů a 2) že ve SŠ existuje volné místo (např. jiný přijatý uchazeč nepodal zápisový lístek).

Ředitel SŠ je povinen řídit se při posuzování žádosti o vydání nového rozhodnutí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

 

Zkoušku v náhradním termínu může konat uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí řediteli školy, ve které ji měl konat.

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 23. 6. 2020 pro všechny obory vzdělání.

Výsledky zkoušek v náhradním termínu zveřejní ředitel SŠ nejpozději 27. 6. 2020.

Zápisový lístek je uchazeč povinen podat nejpozději 3. 7. 2020.

 

Viz zákon č. 135/2020 Sb. a Informace k příjímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020.

 

Základní informace o průběhu přijímacího řízení

 

Viz kapitola Aktuální informace.

 

Podrobné informace

 

Církevní střední školy a domovy na Moravě

Obsah přijímací zkoušky

Odvolací řízení

Osmileté a šestileté gymnázium

Profesní orientace

Průběh přijímacího řízení

Přihláška

Přijímací řízení a přijímací zkouška

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

Příprava na přijímací zkoušky

Termíny přijímacího řízení

Testy profesní (zájmově-profesní) orientace

Typy středních škol

Zápisový lístek

 

Výchovné poradenství

Obsah

Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) a chování (SVPCH) nebo nadaným dětem se v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci (PPP) a jinými odborníky věnují na I. stupni Mgr. Lukáš Chlup a žákům na II. stupni Mgr. Šárka Chlupová.

Pravidelně jednou za měsíc probíhají konzultace mezi školními poradci pro volbu povolání a pověřeným pedagogem a psychologem PPP v Olomouci.


Chtějí-li rodiče žáků konzultovat vzdělávací nebo výchovné potíže s výchovnými poradci, lze si domluvit schůzku po telefonickém rozhovoru.

 

Podezření na SVPU nebo SVPCH

- zákonný zástupce nebo pedagog upozorní na dané obtíže dítěte

- po domluvě se zákonným zástupcem podepíše rodič žádost o vyšetření svého dítěte a souhlas s tímto vyšetřením nebo tento souhlas telefonicky potvrdí PPP (SPC apod.)

- PPP V Olomouci dítě objedná k vyšetření

- rodič s dítětem se zúčastní speciálního vyšetření; PPP odešle zápis z vyšetření zákonným zástupcům

- chce-li rodič, aby na základě vyšetření byl brán ohled na případně zjištěné SVPU nebo SVPCH, poskytne zprávu z vyšetření výchovnému poradci

- vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- na písemně nepodložené SVPU nebo SVPCH nebude brán u žáka zřetel

- je-li žák na základě vyšetření integrován v kmenové třídě, vypracují pedagogové na základě žádosti rodičů individuální vzdělávací program (IVP), který je schválen a podepsán všemi zúčastněnými stranami (pedagog, dítě, PPP, zákonný zástupce apod.) „IVP reaguje na výsledky vyšetření, obsahuje úpravy učební látky a postupů a popisuje kroky vedoucí ke kompenzaci jednotlivých obtíží.“ (Olga Zelinková, 2001)

 

Základní typy SVPU

  dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení

  dysgrafie – specifická porucha psaní

  dysortografie – specifická porucha pravopisu

  dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností

  dyspinxie – specifická porucha kreslení

  dyspraxie – specifická porucha motoriky

  dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

 

Základní SVPCH

ADHD, ADD, ODD (poruchy pozornosti, hyperaktivity, opoziční chování)

Poruchy pozornosti

Impulzivita

Hyperaktivita

Hypoaktivita

Agresivita

Lhaní, záškoláctví, krádeže apod.

 

Péče o nadané děti

Oblasti nadání

všeobecná intelektová schopnost

specifické akademické nadání

tvořivé a produktivní nadání

vůdcovské schopnosti

umělecké nadání

pohybové nadání, zručnost a jiné

 

Znaky nadání

nadprůměrná paměť a znalost

rychlost myšlení

přednost složitosti

záměrné a dlouhodobé soustředění

vnímání souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí

sebeřízení

pružnost

Nadané děti reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, mají možnost dále rozvíjet své schopnosti v několika zájmových kroužcích, ve vyučování se učitelé snaží o poskytnutí adekvátních impulsů, složitějších úloh apod.

 

Kontakty

ZŠ kancelář 585 222 689

ZŠ sborovna 585 222 492

 

Pedagogicko-psychologická poradna, U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc, tel. 585 221 045, email: ppp@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lenka Hetová, pedagogické vyšetření

Mgr. Jana Zorková, psychologické vyšwtření

Školní metodik prevence

Úkolem školního metodika prevence je vykonávat metodickou, informační a poradenskou činnost v rámci preventivního programu školy. Veškerá činnost souvisící s prevencí patologických jevů, realizována ve škole při vyučování či mimoškolních aktivitách, bude dokumentována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Školní metodik prevence pro první stupeň: Mgr. Zuzana Smékalová
Email: zusm@centrum.cz
Úřední hodiny (možnost informačních a poradenských služeb pro žáky): st 13:15-13:45

Školní metodik prevence pro druhý stupeň: Mgr. Petr Klauda
Email: petr.klauda@zcsol.cz
Úřední hodiny (možnost informačních a poradenských služeb pro žáky): pá 13:40-14:25

Náplň práce metodika prevence:
* tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
* monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
* poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
* koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
* spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
* poskytování informačních a metodických materiálů
* aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Školní psycholog

Bc. Martina Garbová

e-mail: garbma(zavináč)zcsol.cz
tel.: 585 222 689 (sekretariát)
tel.: 585 222 492 (sborovna) - možno nechat vzkaz

Přítomnost školního psychologa na pracovišti:
úterý: 8:00 – 16:00
čtvrtek: 8:00 – 16:00
Konzultační hodiny: v úterý a ve čtvrtek, po předchozí domluvě


PROČ JSEM TADY?

Jako školní psycholog jsem tady od toho, abych spolu s Vámi, Vašimi dětmi, pedagogy a poradenským týmem (spirituál školy, výchovní poradci, metodici prevence, poradce pro volbu povolání) pomáhala v naší škole rozvíjet pohodové prostředí, v němž každý bude mít příležitost uplatňovat a posilovat svoje schopnosti a dokáže spolupracovat s druhými, komunikovat s nimi a rozumět potřebám svým i těch druhých.


CO VŠECHNO VE ŠKOLE DĚLÁM?

 • Abych jednotlivé třídy lépe poznala, průběžně se účastním života ve třídách (takto navštěvované hodiny nevedu, účelem je poznat kolektiv a potřeby třídy).
 • Připravuji anonymní ankety, besedy a workshopy na různá témata dle zájmu školy, rodičů či žáků
 • Pomáhám při podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Pracuji se třídami tak, abych napomohla spolupráci a komunikaci mezi dětmi a zároveň posílila atmosféru důvěry a bezpečí
 • Jsem k dispozici rodičům i pedagogům, pokud potřebují řešit cokoli, s čím si sami nevědí rady
 • Poskytuji pomoc v případě akutní krize, tedy v situacích, které vyvolávají pocit bezmoci a ohrožení a vyžadují okamžité řešení – v takovém případě má přednost stabilizace žáka/situace, rodič je informován poté
 • Účastním se akcí a pracovních porad školy, třídních schůzek, výchovných komisí a zápisu do 1. tříd
 • Napomáhám koordinaci spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a dalšími institucemi

CO PATŘÍ K PRÁCI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA, ALE NENÍ MOŽNÉ BEZ SOUHLASU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ?

 • Bez informovaného souhlasu rodičů se psycholog může angažovat v případě, že prováděná aktivita má charakter pedagogický či výchovný. Při takových aktivitách využívá poznatky z pedagogické psychologie stejně jako ostatní pedagogičtí pracovníci.
 • Informovaný souhlas zákonných zástupců je potřeba k individuálním konzultacím s žákem a k jakémukoli typu psychologické diagnostiky (např. testy profesní orientace).
 • V takovém případě má zákonný zástupce nárok znát postup vyšetření/poradenství, jeho průběh, závěry a doporučení.
 • Doporučení psychologa vždy směřuje k optimálnímu rozvoji žáka a uplatnění jeho schopností, ale má výhradně informativní charakter a není závazné - rodiče mohou doporučení odmítnout.
 • Bez souhlasu zákonných zástupců také není možné závěry a doporučení psychologa sdělovat škole, a to ani tehdy, pokud škola práci s psychologem doporučila.
 • Informovaný souhlas lze kdykoli odvolat.

ČÍM SE PŘI SVÉ PRÁCI ŘÍDÍM?

Jako školní psycholog jsem vázána platnou legislativou, vnitřními předpisy školy a Etickým kodexem školního psychologa.


MÁTE DALŠÍ OTÁZKY, POCHYBNOSTI, NEBO POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT?

Kontaktujte mě prosím kdykoli emailem nebo telefonicky v úterý a ve čtvrtek, smluvíme si návštěvu v termínu, který Vám vyhovuje. V uvedené dny mě můžete ve škole vyhledat také osobně, je však možné, že nebudu k dispozici z důvodu účasti ve výuce apod.