Kronika školního roku 2021/22

Rozlou?ili jsme se s dev?ky

V pátek 24. ?ervna 2022 jsme se v pr?b?hu mše svaté, které se mimo jiných zú?astnil i absolvent naší školy Petr Janí?ek coby novokn?z, rozlou?ili s áky deváté t?ídy. B?hem záv?re?ného ceremoniálu pod?kovali devá?áci všem, kte?í je studiem na naší škole provedli a ocenili je drobnými dárky. Takté vystoupili zástupci rodi?? z Ukrajiny s velkým díkem za monost za?azení jejich d?tí v naší škole. Krásné prázdniny! Obrazové podrobnosti zde.

Detail článku
Pátek 24. června 2022
Ohldnut za druinou k? 3. t?d

Školní rok 2021 - 2022 je tém?? za námi. Snad si d?ti ?as ur?ený k odpo?inku, zájmovým a rekrea?ním ?innostem pat?i?n? uily. Jak šel ?as se m?ete spole?n? s námi podívat zde.

Detail článku
Čtvrtek 23. června 2022
Tigers Stripes

Kdo z vás ješt? netuší, jak tygr p?išel ke svým pruh?m, nech? nelení si své znalosti doplnit zde, v podání herc? ochotnického osmáckého divadla.

Detail článku
Středa 22. června 2022
Prv?ci na Krsn Morav?

Ve st?edu 22. ?ervna 2022 navštívili prv?áci kemp Krásná Morava. kde si zaskákali na trampolín?, sout?ili a taky nakupovali nanuky a dobr?tky v obch?dku, Podívejte se na to sem.

Detail článku
Středa 22. června 2022
Pozor, ve kole se p?emnoily....

Krysy! Váení rodi?e a áci, v d?sledku stále laxn?jšího p?ístupu ák? k úklidu a hromad?ní nepo?ádku nejen v lavicích, se ve škole p?emnoily krysy. Krom? Osmák? degu, kte?í p?ivítali nové kolegy s nadšením, si zatím s marným bojem s hlodavci ví rady pouze školní úklidová ?eta nasazená s vyhlazovacími prost?edky. Dobrou zprávou také je, e z neov??ených zdroj? máme informace o moném páte?ním p?íchodu krysa?e na pomoc krysami zmítané škole. Drama by se m?lo uskute?nit t?etí hodinu v osmé t?íd?. Asistovat budou nebojácní áci t?ídy šesté. O výsledcích snad úsp?šné deratizace budeme samoz?ejm? záhy informovat. Momentky zde.

Detail článku
Čtvrtek 16. června 2022
ci 6.t?dy navtvili ZOO Ostrava

Naše škola je tento týden pom?rn? prázdná, mnoho ák? nám chybí. Šes?áci se tedy rozhodli, e také opustí na chvíli budovu školy a podívají se za hranice všedních dn?. Za cíl své výpravy si vybrali ZOO Ostrava. Cesta vlakem ub?hla velmi rychle. Potom nasedli do trolejbusu, mnozí úpln? poprvé. A u je p?ivítala krásn? rozkvetlá a ivá ZOO. D?tem se líbila exotická zví?átka, ale pot?šilo je i p?kné h?išt?. Výlet se vyda?il, ale zítra se op?t sejdou v lavicích. N?kolik fotografií najdete zde.

Detail článku
Úterý 14. června 2022
Za?ala kola v p?rod?

V pond?lí 13. ?ervna 2022 odjely d?ti z druhých a pátých t?íd na školu v p?írod? do Baldovce. Reporty z jednotlivých dní m?ete sledovat zdePodívejte se také na krátké video o tom, jak to v pevnosti Baldyard na škole v p?írod? chodí.

Detail článku
Pondělí 13. června 2022
Osmci v Praze

8. a 10.?ervna vyjeli osmáci na výlet do Prahy. Krom? praské voršilské školy, kde byli ubytováni, navštívili nap?íklad klášter a knihovnu na Strahov?, Stavovské divadlo nebo Senát ?R. N?kolik momentek najdete zde.

Detail článku
Pátek 10. června 2022
D?ti ze 4. t?dy p?edpovdaj po?as

D?ti ze ?tvrté t?ídy p?edpovídaly v hodin? angli?tiny po?así. Podívejte se sem, jesti p?edpov?? vyšla.

Detail článku
Středa 8. června 2022
Dev?ci obhjili zv?re?n prce

V pond?lí 6. ?ervna 2022 obhájili áci deváté t?ídy své záv?re?né práce. Vyvrcholilo tak jejich zna?né úsilí o zvládnutí jimi vybraného tématu. N?kolik fotomoment? najdete zde.

Detail článku
Pondělí 6. června 2022
Bowlingov liga kol

V období od dubna do ?ervna 2022 byla pro vybrané áky z 6. a 9. t?ídy otev?ena olomoucká Bowlingová školní liga. Vzhledem k tomu, e se ji nep?idala ádná další škola, porovnávala své herní um?ní pouze drustva z naší školy. Po šesti kolech zvít?zilo drustvo Kuelky tvo?ené chlapci ze 7. t?ídy následované Baskervilskými Oxery Kulatými kachni?kami. Srde?n? blahop?ejeme. Více zde.

Detail článku
Čtvrtek 2. června 2022
Den d?t z druh t?dy na Krsn Morav?

Jak oslavila druhá t?ída Den d?tí? Dobytím pevnosti Boyard v resortu Krásná Morava. Mrkn?te sem.

Detail článku
Středa 1. června 2022
Exkurze na Dlouh strn?

V?domi si toho, jak d?leitá je obzvlášt? v sou?asné dob? otázka energetické nezávislosti, a také v návaznosti na výukové téma Energie, její zdroje, výroba a vyuití jsme se rozhodli v úterý 31. kv?tna 2022 uspo?ádat pro áky 8. a 9. t?ídy exkurzi do P?e?erpávací vodní elektrárny Dlouhé strán?. Po vyslechnutí p?ednášky a zhlédnutí krátkých film? jsme navšívili podzemí elektrárny, poté dolní nádr i v té chvíli vypušt?nou horní nádr. N?kolik fotografií zde.

Detail článku
Úterý 31. května 2022
Emoce - Projektov den

Ze základky rovnou na vysokou? ?tvrté t?íd? a t?em š?astlivc?m ze t?etí t?ídy se to v pátek 27. kv?tna 2022 poda?ilo p?i projektovém dni nachystaném ochotnými pedagogy z Univerzity Palackého. V ateliéru grafiky, kresby a keramiky p?ipravili pro d?ti nevšední výtvarné techniky v podob? nízkého reliéfu, frotování, tisku z výšky nebo kresby tuší. Emoce ovládly nejen matrice nebo hlínu s ost?ivem, ale i samotné áky. Nakonec p?ekvapení byli i samotní pedagogové. Nadšením malých um?lc? i bezchybným úklidem. Vítejte ve fotopr?vodci a videopr?vodci po Kated?e výtvarné výchovy.

Detail článku
Pátek 27. května 2022
?tvrt t?da otestovala dopravn h?it? SEMAFOR

V pond?lí 23. kv?tna 2022 navštívila ?tvrtá t?ída dopravní h?išt? SEMAFOR, kde pod kontrolou zkušených instruktor? získávala teoretické a praktické zkušenosti v jízd? na kole. Jestli áci mohou u od 10 let  jezdit na kole bez doprovodu starší osoby v silni?ním provozu, posu?te zde.

Detail článku
Pondělí 23. května 2022
Me svat - ochotn pomhat SERVIAM

V pátek 20. kv?tna 2022 jsme spolu s otcem Hyacintem proili mši svatou v duchu hesla SERVIAM - ochotní pomáhat. N?kolik momentek najdete zde.

Detail článku
Pátek 20. května 2022
Plenr s osmi?kou

Ani osmá t?ída nemohla p?ijít o záitek tvorby v terénu a vydala se na dalekou cestu za um?leckými záitky na Blaejské nám?stí, kde u skicující kreslí?e zná nejen obsluha restaurace, ale i místní obyvatelé blahosklonn? kynoucí jejich díl?m. Nahlédnete-li zde p?es ramena t?chto kreativních ák?, rychle pochopíte, kolik netušených talent? mohla dnes i ve?ejnost obdivovat.

Detail článku
Čtvrtek 19. května 2022
Kade?nictv u es?ka

Jak dosáhnout moderního ú?esu, zaila šestá t?ída na vlastní hlavu. Zájemci o panká?e, indiána nebo retro ondulaci mají k dispozici celou sbírku variant. Pokud mezi snímky z vyu?ování naleznete i model školního kostela, hybridní zv?? nebo poslední kousky modrotisku, nejedná se o webového šotka. Posu?te zde.

Detail článku
Úterý 17. května 2022
Srdce den

V pond?lí 16. kv?tna 2022 se d?ti t?etích t?íd a jejich ukrajinští spoluáci zú?astnili projektu SRDCE DEN v Pevnosti poznání. Na stanovištích zaili radost p?i pln?ní spole?ných úkol?. Více atmosféry z projektu m?ete na?erpat zde.

Detail článku
Pondělí 16. května 2022
Druhci tvo? Jednotu v mnohosti

Druháci tvo?ili venku Jednotu v mnohosti. N?kolik momentek z tvo?ení najdete zde.

Detail článku
Pátek 13. května 2022
Dentln prevence ve 3.B

Ve ?tvrtek 12. kv?tna 2022 nás ve t?íd? navštívily lektorky Univerzity Palackého v Olomouci a d?ti obohatily besedou o dentální hygien?. D?ti prezentace velmi zajímala, m?ly r?zné otázky, na které jim lektorky velmi ochotn? a jasn? odpovídaly. Poté si  s pomocí lektorek vlastními zubními kartá?ky správnou pé?i o zoubky vyzkoušely. Podívejte se zde.

Detail článku
Čtvrtek 12. května 2022
D?ti ze 3.A v Krokodlku

D?ti ze 3.A si uily návšt?vu v zábavním centru Krokodýlek. Je to celkem p?kn? vid?t i na t?chto fotografiích.

Detail článku
Čtvrtek 12. května 2022
Plenr se sedmi?kou

O kvalitní výuku s nádechem pta?í i abí perspektivy, úb?ník? a vizování nep?išla ani sedmá t?ída. Pro? a za co kolemjdoucí tyto áky chválili a místní provozní restaurace neváhala dob?hnout pro lízátka, netušíme, ale zaslouili-li si tito nad?jní um?lci takovou pozornost, m?ete posoudit sami zde.

Detail článku
Středa 11. května 2022
Vlet 5. t?dy

Ve st?edu 11. kv?tna 2022 vyrazili pá?áci na výlet. Do Mariánského Údolí dojeli vlakem a dále p?šky pokra?ovali p?es Posluchov na Svatý Kope?ek. Cestou se ob?erstvili pod Radikovskou v?í, kde n?kte?í ?ádn? nakrmili nejen sebe, ale i místní kozy. O krásné momenty nebylo nouze. Posu?te sami zde.

 

Detail článku
Středa 11. května 2022
Atleti ze 6. a 7. t?dy v Pohru rozhlasu

Ve st?edu 11. kv?tna 2022 zazá?ili atleti ze 6. a 7. t?ídy v Poháru rozhlasu. N?kolik fotografiií ze sportovního klání zde.

Detail článku
Středa 11. května 2022
Plenr se estkou

V úterý 10. kv?tna jsme vyuili nejen p?íznivých teplot, kdy tuky u nep?imrzají k rukám, ale i blízkého Blaejského nám?stí s monostmi skýtajícími nejen zachytit kousek zelen?, ale objevovat i taje perspektivy místní architektury. O to se pokoušeli výtvarníci ze šesté t?ídy a jak se jim da?ilo, zhlédn?te zde.

Detail článku
Úterý 10. května 2022
Atletick trojboj

áci z 5. t?ídy se v pátek 6. kv?tna zú?astnili atletického trojboje. Výsledky ur?it? nezklamali. N?kolik fotografií z klání najdete zde.

Detail článku
Pátek 6. května 2022
Pohr rozhlasu

Atleti z 8. a 9. t?ídy se v uplynulém týdnu zú?astnili Poháru rozhlasu a podle slov trenéra a pana u?itele Petra Klaudy rozhodn? nezklamali. Posu?te sami zde.

Detail článku
Středa 4. května 2022
D?ti z 3.A v rozriu

D?ti z 3.A si spole?n? s ukrajinskými d?tmi uily návšt?vu v rozáriu. Nejvíc se jim líbilo na h?išti. Posu?te zde.

Detail článku
Úterý 3. května 2022
Nvt?va ve vile Tugendhat

áci 6. a 8. t?ídy se vydali na exkurzi do Brna. áci si prohlédli vilu Tugendhat, která byla v roce 2001 zapsána na seznam památek UNESCO.  Prošli si celý interiér vily a v klidu si odpo?inuli v p?ilehlé zahrad?. N?kolik momentek najdete zde

Detail článku
Pátek 29. dubna 2022
Druh t?da v rozriu

áci druhé t?ídy se v úterý 26. dubna 2022 v rozáriu zú?astnili programu plného sout?í v rámci Dne Zem?. Pohle?te sem.

Detail článku
Úterý 26. dubna 2022
Me svat - spojeni v jednot?

V pátek 22. dubna 2022 jsme p?i spole?né mši svaté v kostele sv. Kate?iny spojili v jednot? a uvedli tak v ivot dlouho p?ipravovaný Voršilský strom, který v deseti tématech - v?tvích stromu shrnuje profil áka voršilské školy. N?kolik momentek najdete zde.

Detail článku
Pátek 22. dubna 2022
Pozdrav z Ameriky

Na skv?lé výkony sou?asné šes?ácké modrotiskové manufaktury reagovala tento týden i ta z nejpovolan?jších – oce?ovaná americká chemi?ka a voršilská sestra Mary Virginia Orna, která naši školu navštívila v roce 2019. 88 letá v?dkyn?, emeritní profesorka chemie z College of New Rochelle, která obdrela ?adu cen za chemii a ú?ast v celosv?tovém výzkumu, napsala i spolu s velikono?ním p?áním nám všem: Dear friends, Thanks so much for sharing your beautiful work with me - this must give the students a great deal of satisfaction - such lovely personal, unique, and as you mention, RARE works of art. I hope that you have not been affected too much by the war - I know that the countries on the border of Ukraine have felt the brunt - I heard from many sisters in Slovakia and Poland about their welcoming of refugees into their communities. I pray for peace every day. And for an end to the terrible bloodshed. Thanks for the greetings from all the school faculty and staff - I treasure the memories of my visits with you. And may you all have a blessed Easter season,

Sr Mary Virginia

 

Detail článku
Čtvrtek 21. dubna 2022
Exkurze do ternberka

Ne kadé t?íd? se pošt?stí, e by byla pozvána do ateliéru renomovaného výtvarníka. Vybraným ák?m sedmé t?ídy se to poda?ilo. Malí? Petr Zlamal nás p?ivítal ve své šternberské díln?, kde si mohli um?níchtiví áci prohlédnout proces vzniku malby na plátno, p?ípravné skicy k ilustracím nebo pastel k velkoformátové malb? p?ipravované pro redutu Moravského divadla. Pan Zlamal neváhal v?novat sv?j ?as i prohlídce nov? renovované zámecké zahrady, kde pro sout?ivé áky inicioval variaci b?eckých závod?. Atmosféru ateliéru i doprovodného programu m?ete nasát zde.

Detail článku
Středa 20. dubna 2022
Modroit se estkou

Seriál modrotisku se šestou t?ídou p?ináší další pokra?ování náhledem na další proces ovládání šicích stroj? i krej?ovských výsledk? v podob? tašek a polštá?k?. Chcete-li se pokochat šikovnými šes?áky, jak bravurn? ovládají ehlicí prkno nebo taje mechanických sou?ástí šicícho stroje, jako i vloudivší se aktuální kresbu šes?áckého Picassa, nahlédn?te sem.

Detail článku
Úterý 12. dubna 2022
?ten BIBLE 24

áci ze ?tená?ského krouku se aktivn? zapojili do akce ?tení Bible v pr?b?hu 24 hodin. V kapli sv. Jeronýma se d?ti za?etly do Janova evangelia. N?kolik momentek najdete zde.

Detail článku
Úterý 12. dubna 2022
Prvn ?st sbrky D?ti d?tem p?edna Charit? Olomouc

První ?ást sbírky materiální pomoci byla ve ?tvrtek p?edána Charit? Olomouc. Darované v?ci zaplnily osobní auto. V?nované v?ci z pátku 8. dubna budou Charit? p?edány p?íští týden. Díky t?m devá?ák?m, kte?í sbírku p?ipravili a ujali se její organizace! Velké pod?kování pat?í také všem ák?m a rodi??m naší školy, kte?í materiální sbírku svými dary podpo?ili! Charita Olomouc vše p?edá pot?ebným rodinám, které jsou u nás ubytovány. Zde n?kolik momentek ze ?tvrte?ního odvozu darovaných v?cí.

Detail článku
Pátek 8. dubna 2022
Devtka v muzeu

Jako zkušení matado?i se projevili devá?áci, kte?í po absolvování ji mnoha výstav a happening?, dokázali zasv?cen? komentovat sou?asnou moderní malbu, plastiku a konceptuální um?ní. Spolu s nimi m?ete nahlédnout díla Jana Knapa, Ji?ího Davida nebo Victora Vasarelyho zde.

Detail článku
Čtvrtek 7. dubna 2022
Kino ve koln druin?

Ve ?tvrtek 7. dubna 2022 se III. odd?lení školní druiny prom?nilo v KINO, a to se vším všudy. Promítal se film bez mluveného slova, aby si projekci mohli uít i naši ukrajinští spoluáci. A jak to nyní v kinech bývá, nechyb?l popcorn ani ledový ?aj. Posu?te zde.

Detail článku
Čtvrtek 7. dubna 2022
Sedmi?ka v muzeu

Která t?ída m?la kdy monost mluvit p?ímo se ijícím autorem výstavy? ádná. A na letošní sedmi?ku. Náš sou?asný p?edstavitel gestické malby Petr Zlamal byl ochoten ák?m zodpov?d?t všechny zvídavé dotazy a dokonce je neváhal pozvat k sob? do ateliéru. Atmosféru výstavy m?ete nasát z rukou fotografa Lukáše Grubera zde.

Detail článku
Středa 6. dubna 2022
estka v muzeu

To, jak se pozná, e u je n?kdo starý tím, e vycházejíc z muzea spustí alarm, se v úterý netýkalo ješt? mladých a talentovaných šes?ák?. Ti na chvíli vym?nili jehly a šicí stroje s modrotiskem za kvalitní kulturní návšt?vu Muzea um?ní s výstavou nejen krajinomaleb na téma Domov a sv?t. Zkušený lektor David Hrbek nás provedl od kreseb Josefa Lady p?es zahrani?ní autory a k hyperrealistické malb? sou?asného absolventa AVU Adama Kašpara. Nadšení ák? m?ete sdílet zde.

Detail článku
Úterý 5. dubna 2022
Jarn vzdoba v centru m?sta

Vybrané d?ti I. a III. odd?lení školní druiny, v?etn? d?tí z Ukrajiny, se v úterý ú?astnily jarního zdobení po?ádané Statutárním m?stem Olomouc. D?ti si výzdobu p?ipravovaly v druinkách n?kolik týdn? a byly opravdu velmi šikovné. Poj?te se podívat p?ed Olomouckou Radnici jak jim to šlo zde.

Detail článku
Pondělí 4. dubna 2022
Jak prov 3. t?da postn dobu?

áci 3. t?íd si v rámci postního snaení p?ipravovali dárek pro kamaráda. B?hem postní doby si vylosovali jméno spoluáka, u kterého si všímali hezkých vlastností. Potom namalovali obrázek s kv?tinami a do kadé kv?tiny napsali pozitivní vlastnost. V pátek 1. dubna si d?ti tyto obrázky p?edaly. N?kolik moment? zde.

Detail článku
Pátek 1. dubna 2022
Otvrn studnek

V pátek 1. dubna 2022 otvírali áci první, druhé a t?etí t?ídy studánky. Vodník se na n? ?ádn? p?ipravil a suchá nez?stala ani jedna nitka. Spole?ná písni?ka zn?la t?locvi?nou. Více najdete zde.

Detail článku
Pátek 1. dubna 2022
Projekt: Jak vnmm Francii?

Poslední týden v b?eznu pracovali francouzštiná?i z osmé t?ídy na projektu LA FRANCE, C´EST POUR MOI... Hlavním cílem bylo seznámení se s Francií, tak, jak ji vnímají áci osmé t?ídy. Projekt jsme zakon?ili vernisáí s drobným ob?erstvením. Jednotlivé práce si m?ete prohlédnout na nást?nce ve druhém pat?e školy. Stru?ná fotodokumentace k nahlédnutí zde.

Detail článku
Čtvrtek 31. března 2022
Sederov ve?e?e ve 3. t?dch

V rámci p?ípravy na Velikonoce mohly d?ti ze t?etích t?íd proít Sederovou ve?e?i. Seder je idovský svátek, rituální ve?e?e slouící jako p?ipomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. N?kolik obrázk? najdete zde.

Detail článku
Středa 30. března 2022
K?ov cesta t?et t?dy

Ve st?edu 30. b?ezna 2022 navštívila 3.A kostel sv. Kate?iny, kde jsme se spole?n? pomodlili k?íovou cestu. N?kolik momentek zde.

Detail článku
Středa 30. března 2022
Jarn vtvarn vchova druhk?

D?ti z 2. t?ídy si v rámci výtvarné výchovy a v rámci p?ipomínky tradi?ních lidových oby?ej? vyrobily Moranu a symbolicky se tak rozlou?ily se zimou. Podivejte se zde.

Detail článku
Úterý 22. března 2022
Mdn p?ehldka v podn dev?k?

V rámci tématu oble?ení, kterému se nyní v?nujeme, si francouzštiná?i z deváté t?ídy p?ipravili módní p?ehlídku s komentá?em svých kreativních model?. áci si procvi?ili slovní zásobu a zhodnotili modely svých spoluák?. Všem gratulujeme za skv?lou hodinu. Zde foto.

Detail článku
Pondělí 21. března 2022
Ponokov vzva ve koln druin?

Pond?lí 21. b?ezna je sv?tový den Downova Syndromu a s tím spojená kadoro?ní tzv.  Ponoková výzva. S d?tmi III. odd?lení jsme se rozhodli tento významný den oslavit a podpo?it tak všechny osoby s DS. Kadý z nás je jiný, rozdílný, stejn? jako v tento den naše ponoky

Detail článku
Pondělí 21. března 2022
Den otev?ench dve?

Ve ?tvrtek 17. b?ezna 2022 prob?hl na naší škole tradi?n? Den otev?ených dve?í. Všichni návšt?vníci tak mohli navštívit jednotlivé kmenové i specializované u?ebny obou stup?? v?etn? ivé výuky v nich, školní druinu, t?locvi?nu, ukázky prací ák?, práci v nepovinných p?edm?tech a kroucích a také školní zví?átka (rybi?ky, osmák degu, sem tam n?jakého devá?áka). Podívejte se na krátkého fotopr?vodce.

Detail článku
Čtvrtek 17. března 2022
MY DAY

áci 5. t?ídy vytvá?eli v hodin? angli?tiny projekt, kde zachytili pr?b?h svého b?ného dne. Podívejte se na krátké video n?kolik fotek.

Detail článku
Středa 16. března 2022
Festival francouzsk kultury Bonjour Olomouc zahjen!

V pond?lí 14. b?ezna 2022 byl oficiáln? zahájen pestrý program letošního ro?níku festivalu Bonjour Olomouc. P?ipraveny jsou besedy, p?ednášky, výstavy, degustace, divadlo, vycházky Olomoucí a mnoho dalšího. Vybere si kadý! Zde n?kolik fotografií ze slavnostního zahájení výstavy Olomouc a Francie, kde naši školu zastupovala paní zástupkyn? Alena Nová?ková. Výstavu m?ete navštívit a do 29. b?ezna 2022 v Galerii Biblio V?decké knihovny v Olomouci.

Detail článku
Pondělí 14. března 2022
P?ivtali jsme ukrajinsk d?ti

V pátek 11. b?ezna 2022 jsme v pr?b?hu mše svaté p?ivítali v kostele sv. Kate?iny nové áky z Ukrajiny, kte?í se na naší škole budou vzd?lávat. Obrazové podrobnosti zde.

Detail článku
Pátek 11. března 2022
Lya?sk kurs 7. t?dy

V týdnu od 7. do 11. b?ezna 2022 absolvovala 7. t?ída lya?ský kurs v Hyn?icích pod Sušinou. Krásné po?así p?álo nevšedním nejen sportovním záitk?m. Posu?te sami zde.

Detail článku
Pondělí 7. března 2022
Marys Meals u ns ve kole

Ve ?tvrtek 3. b?ezna 2022 se mohli áci 6. t?ídy a áci na I. stupni seznámit s mezinárodní charitativní organizací Marry´s Meals. Tato organizace se zabývá  projekty školního stravování v nejchudších zemích sv?ta. Hlavní myšlenkou projektu je zajistit  d?tem v míst? jejich vzd?lávání jedno hodnotné jídlo denn? a p?ivést tak hladov?jící d?ti do školních t?íd. D?ti bedliv?  poslouchaly zajímové vypráv?ní a také ochutnaly kaši. Dostali jsme také knihu Bouda, která krmí milion d?tí. áci si ji mohou p?e?íst a dát dalším ?tená??m. Více zde.

Detail článku
Čtvrtek 3. března 2022
Masopustn rej masek

V úterý 1. b?ezna 2022 prob?hl tradi?n? masopustní rej masek, tentokrát na téma zimní olympijské hry. Podívejte, kdo všechno se her zú?astnil zde.

Detail článku
Úterý 1. března 2022
Modrotisk nejen v UNESCU

Ale i v šestce. Po hodinách kreativního nanášení tiska?ské rezervy na plátno a napjatého ?ekání na doru?ení zásilky z modrotiskové dílny, se mohli áci šesté t?ídy kone?n? pustit do šití polštá??, ubrus?, sá?k?, tašek nebo tri?ek. P?t šicích stroj? vyrobilo nejen umná díla, ale vyprodukovalo i šikovné švadleny a krej?í. Jiní zdatn? sekundovali šitím v ruce. První dokon?ená díla, nafocená spolua?kou Elly, m?ete obdivn? zhlédnout zde.

Detail článku
Úterý 1. března 2022
Osmi?ka m talent

Poté, co se v pond?lí 14. 2. 2022 v osmé t?íd? zrodila vít?zka konverza?ní sout?e, dokázali i její spoluáci v rámci Konverzace v anglickém jazyce, e talent nepostrádají; a to v rámci práv? probíraného tématu hudby, kdy nejd?íve p?edstavili své hudební nástroje, skladby a autory, a poté interpretovali recitací, zp?vem nebo práv? hrou na hudební nástroj. Jejich um?ní si m?ete vychutnat i vy zde. N?kolik momentek pak najdete zde.

Detail článku
Úterý 15. února 2022
Druinov karneval

V záv?ru prvního pololetí áci druiny prvního odd?lení uspo?ádali malý karneval v maskách. Jak to vše probíhalo, nahlédn?te zde.

Detail článku
Čtvrtek 27. ledna 2022
Me svat ke cti sv. And?ly Merici s otcem arcibiskupem

V pátek 21. ledna 2022 jsme spole?en? s otcem arcibiskupem Janem oslavili spole?nou mší svatou v kostele sv. Kate?iny svátek sv. And?ly Merici. Podívejte se na n?kolik momentek.

Detail článku
Pátek 21. ledna 2022
Vesmr ve t?et t?d?

Ve st?edu 19. ledna 2022 se t?etí t?ída vypravila na chvíli do vesmíru. D?kujeme panu školníkovi Zde?ku Kowalczukovi za milé vypráv?ní o hv?zdách. Více najdete zde.

 

 

Detail článku
Středa 19. ledna 2022
Portrtistou snadno a rychle

Po klasických lekcích akademické kresby autoportrétu, portrétu en face, profilu ?i 3/4 pohledu si šes?áci plexiportrétem dokázali, e da Vinci nebyl posledním velikánem. Výsledky jejich snah se m?ete pokochat zde.

Detail článku
Úterý 18. ledna 2022
Nvt?va pan T?ekov

Ve ?tvrtek 13. ledna 2022 nás navštívila paní Kristína T?ešková z Mary's Meals a vypráv?la d?tem o této organizaci, která se snaí zajistit co nejvíce d?tem jídlo a vzd?lání. Paní T?ešková nám poskytla prezentaci, o kterou se s Vámi s jejím svolením m?eme pod?lit a také p?idáváme pár fotek s ochutnávkou kaše. N?kolik momentek z akce najdete zde. Prezentaci k projektu pak 

Detail článku
Čtvrtek 13. ledna 2022
Nvt?va sestry Rasti

V úterý 11. ledna 2022 u nás byla na návšt?v? sestra Ras?a z Misijní Kongregace Sluebnic Ducha Svatého, která d?ti nau?ila základy korálkování a té jim vypráv?la o své kongregaci. N?kolik fotografií najdete zde.

Detail článku
Úterý 11. ledna 2022
Keramika v konviktu

T?e?áci a ?tvr?áci z Výtvarného krouku usp?li ve své tvorb? natolik, e v pond?lí p?esko?ili ze základní školy rovnou na vysokou, do univerzitní keramické dílny. Tam, pod zkušeným vedením paní Dokoupilové, zaili základy vytá?ení na hrn?í?ském kruhu. Odm?nou jim byly jejich první to?í?ské prvotiny, které, jako i proces vytá?ení, m?ete obdivn? zhlédnout zde

Detail článku
Pondělí 10. ledna 2022
Oslava svtku Zjeven Pn? ve 3.A

Blíil se svátek T?í král? a osazenstvo 3.A t?ídy napadlo, e by mohlo nacvi?it krátké divadelní p?edstavení. Výsledek najdete

Detail článku
Čtvrtek 6. ledna 2022
8. t?da na lya?skm kurzu

V týdnu od 3. do 7. ledna 2022 absolvovali áci 8. t?ídy v Hyn?icích pod Sušinou lya?ský kurz. Nezlomeni rozmary po?así splnili vyty?ený cíl - nau?it se, pop?. zlepšit své lya?ské nebo snowbordové dovednosti a v nemalé mí?e také upevnit vztahy v t?ídním kolektivu. Posu?te sami zde.

Detail článku
Pondělí 3. ledna 2022
Francouztin?i zakon?ili leton rok vychzkou s hudbou

Francouzštiná?i z osmé t?ídy se v úterý 21. prosince 2021 vydali do centra m?sta, kde se seznámili s významnými osobnostmi, institucemi a stavbami spjatými s ?esko-francouzskými vztahy v Olomouci. V rámci domácí p?ípravy si kadý ák p?ipravil krátký referát na p?edem stanovené téma (generál Lafayette, spolek Francouzská aliance, profesor francouzštiny Ferdinand Špíšek, m?sto Antony, Národní d?m, Denisova a Pasteurova ulice, katedra romanistiky FF UP v Olomouci, Francouzské centrum, kanovník s francouzskými ko?eny Anatole d´Orsay, kardinál Verdier). Procházku zakon?ili v Arcibiskupském paláci, kde došlo k setkání rakouského císa?e a ruského cara p?ed bitvou u Slavkova. Prohlídka byla zpest?ena hrou na piano. Francouzštiná?i z naší školy, kte?í si odzkoušeli roli pr?vodce, všem p?ejí: JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2022! Fotoreportá zde. PS: V?d?li jste, e lutá hv?zda, pod kterou jsou osmáci vyfoceni, má zajímavou historii a je spjata s Olomouci! Sice nemá nic spole?ného s Francií, ale n?co o ní si sd?líme na stránkách p?edm?tu Základy francouzského jazyka (8. t?ída).

Detail článku
Středa 22. prosince 2021
Pulling Crackers

Autentické záitky z proití váno?ní britské tradice, kterou pro šes?áky p?ipravili, vyrobili, dáre?ky naplnili a vtipy napsali velkorysí osmáci, m?ete zhlédnout zde.

Detail článku
Úterý 21. prosince 2021
Osmci a britsk Vnoce

Ani osmá t?ída se po radostné zkušenosti mladších kamarád? nenechala zahanbit a kadý pro svého spoluáka vyrobil originální cracker. Jak šlo tahání této atrakce jim, se m?ete p?esv?d?it zde.

Detail článku
Úterý 21. prosince 2021
2. t?da krm pt?ky

Druhá t?ída se rozhodla pomoci hladovým zví?átk?m a instalovala na strom v parku krmítko, do kterého budou její áci b?hem zimy spole?n? sypat ptá?k?m semínka. Fotoreportá z akce najdete zde.

Detail článku
Pondělí 20. prosince 2021
Zlat zvonek

Kone?n?! Kone?n? se p?es všechny potíe, které p?inášely hojné absence d?tí, poda?ilo v pátek 17. prosince 2021 zorganizovat hudebn? dramatickou p?ehlídku Zlatý zvonek. Bez rodi?ovského publika, ale s velkým zápalem brala p?edvedená ?ísla dech, tedy aspo? n?kterým p?ítomným paním u?itelkám. Velký dík za p?ípravu jim i pán?m u?itel?m, moderátorkám, zvuka??m a takté ukázn?ným divák?m z ?ad actva prvního stupn?. D?kujeme! N?kolik momentek z akce najdete zde. Krtk videosest?ih potom zde.

Detail článku
Pátek 17. prosince 2021
Vnoce ve druh t?d?

V rámci rozvíjení p?veckých a pohybových kompetencí uspo?ádali druháci pod vedení paní u?itelky Brandýsové malé pásmo váno?ních písní. Nezbývá ne ?íci: "Nádherné!" Posu?te sami zde.

Detail článku
Čtvrtek 16. prosince 2021
Hudba v 9. t?d?

Ve st?edu 15. prosince 2021 v rámci pilotního projektu zkoumali áci 9. t?ídy vliv ivé barokní hudby na matematické schopnosti ák?. I díky jedné z našich milých absolventek a jejímu p?ednesu skladby Steigt freudig in die Luft J. S. Bacha se korelaci poda?ilo více ne dob?e prokázat. Výsledky byly toti vynikající. Autentické záb?ry zhlédn?te zde.

Detail článku
Středa 15. prosince 2021
Prv?ci p?ej senior?m

D?ti z prvních a druhé t?ídy vyráb?ly váno?ní p?ání, kterými pot?šili seniory ve Vyškov?.

Detail článku
Pondělí 13. prosince 2021
Vyjmenovan slova ve 3. t?d?

V pátek 10. prosince 2021 se áci t?etích t?íd spole?n? sešli, aby si procvi?ili vyjmenovaná slova. Spole?n? pak také rozbalili i pozdrav ze Slovenska. Jak to všechno probíhalo nahlédn?te zde.

Detail článku
Pátek 10. prosince 2021
Vno?n strom v 8. t?d?

Osma?ky se v rámci pracovních ?inností postaraly o váno?ní strome?ek do t?ídy. Zvládly to samy od zakoupení strome?ku, zasazení do stojanu, nazdobení a po vytvo?ení váno?ní atmosféry. Jak to všechno dopadlo uvidíte zde.

Detail článku
Pátek 10. prosince 2021
Modrobl Vnoce

Naši áci 6. t?ídy navštívili ve ?tvrtek 9. prosince 2021 výstavu Modrobílé Vánoce. Cestou chytali sn?hové vlo?ky, které nám navodily opravdu zimní náladu. Na výstav? se  áci mohli seznámit s tvorbou výtvarnice Antonie Dostálkové. Modrotisk je staré tradi?ní ?emeslo, které bylo v roce 2018 zapsáno na seznam sv?tového kulturního d?dictví UNESCO. N?kolik momentek naleznete zde.

Detail článku
Čtvrtek 9. prosince 2021
Druina hled superstar

Ve ?tvrtek 9. prosince 2021 prob?hla ve škole kulturní akce - DRUINA HLEDÁ SUPERSTAR. Pod vedením paní u?itelky Lehe?kové áci 1. a 2. t?ídy p?edvedli skv?lé výkony, za který si zaslouí velký potlesk. Té velký dík pat?í porot?. N?kolik momentek najdete zde. Krátký videosest?ih zde.

Detail článku
Čtvrtek 9. prosince 2021
Nvt?va svatho  Mikule

 V pond?lí 6. prosince naši školu navštívil svatý Mikuláš. D?tem povídal o svém ivot? a své dlouhé  cest? z Myry. Svatý Mikuláš d?ti obdaroval sladkostí a d?ti mu zazpívaly písni?ky. Fote?ky zde.

Detail článku
Pondělí 6. prosince 2021
Duchovn obnova v prvn a t?et t?d?

N?které t?ídy I. stupn? prošly duchovním cvi?ením pod vedením sester Bernadetty a Kláry. Náhledn?te výstupy z prvních a t?etích t?íd.

Detail článku
Středa 1. prosince 2021
Pokusy s termokamerou

V prvním adventním týdnu m?li áci 8. a 9. t?ídy v rámci projektu Termovize do škol pod záštitou Výzkumného centra Západo?eské univerzity monost vyzkoušet pohled na sv?t optikou tepelného zá?ení. B?hem pokus? tak pozorovali vyza?ování lidského t?la, elektrických spot?ebi??, zjiš?ovali tepeln? izola?ní vlastnosti látek, sledovali teplené úniky a spoustu dalších jev?, jejich pochopení jim v ivot? mimo jiné umoní lepší náhled na hospoda?ení s energií. N?kolik momentek zde.

 

Detail článku
Středa 1. prosince 2021
Prv?ci u ?tou

Ve st?edu 24. listopadu 2021 se ob? první t?ídy sešly a d?ti byly pasovány na ?TENÁ?E SLABIKÁ?E.

Detail článku
Středa 24. listopadu 2021
Pta? nvt?va

V pond?lí 15. listopadu 2021 navštívil odpolední druinu ornitolog RNDr. Bc. Jaromír Vachutka. P?ítomny byly d?ti z prvního, druhého a t?etího odd?lení. Prob?hl výklad a prezentace r?zných druh? ptactva. D?ti sout?ily o fotografie vystavených ivých exponát? a n?které jejich druhy mohly vid?t opravdu velmi zblízka. Toté m?ete i vy zde.

Detail článku
Pondělí 15. listopadu 2021
P?ci vl v ekologick olympid?

Ve st?edu 3. listopadu 2021 se áci páté t?ídy zú?astnili ekologické olympiády. Ú?astníci startovali v p?ti drustvech a na trati postupn? ?ešili úkoly s ekologickou tématikou. Akce byla velmi hezky p?ipravená tymem lektor? e Slu?ákova. Navíc se jedno z drustev ve sloení Kája, Ver?a, Ondra a Tá?a umístili na 2. mist?. Velká gratulace. Obrázky zde.

 

Detail článku
Pondělí 8. listopadu 2021
Listopad - modlme se za zem?el.

V listopadu si áci 3. t?íd p?ipomn?li význam vzpomínky na zem?elé. K této p?íleitosti vznikla krátká prezentace.

Detail článku
Pondělí 1. listopadu 2021
3. t?dy v P-centru

V pond?lí 25.?íjna  2021 proila 3.A a 3.B spole?né dopoledne v P-centru. Radostnou atmosféru preventivního programu Kamarád m?ete na?erpat zde.

 

Detail článku
Pondělí 25. října 2021
5. t?da e-bezpe?n?

V pond?lí 25. ?íjna 2021 se pátá t?ída zú?astnila preventivního programu v P centru, kde si povídali o e-bezpe?í. Po nácviku n?kolika modelových situací a dalších aktivitách se tak pá?áci mohou cítit v e-sv?t? mnohem bezpe?n?ji. N?kolik momentek zde.

Detail článku
Pondělí 25. října 2021
Francouzsk den

ned?li 24. ?íjna 2021 prob?hl v naší škole na nádvo?í pod platanem Francouzský denNa programu bylo povídání o ?esko-francouzských vztazích v Olomouci, francouzská hudba, ochutnávka pala?inek, p?ipraven byl benefi?ní jarmark. Zaujaly šansony v podání Veroniky Rajtr Pavlové. Akci po?ádali francouzštiná?i z deváté t?ídy. jejím cílem bylo podpo?it zájem o výuku francouzštiny a  popularizovat francouzskou kulturu na ZŠ sv. Voršily. Projekt finan?n? podpo?ilo statutární m?sto Olomouc. N?kolik fotografií naleznete zde.

Detail článku
Neděle 24. října 2021
Me svat ke cti sv. Vorily

V pátek 22. ?íjna 2021 áci proili spole?n? s celebrujícím otcem Hyacintem a koncelebranty otcem Antonínem a Janem slavnostní mši svatou ke cti sv. Voršily. Bohoslubu umocnila Hyacintova promluva na téma sluebník a takté záv?r, p?i kterém jsme panu ?editeli pod?kovali za 15 let  ve funkci. Atmosféru m?ete nasát zde.

Detail článku
Pátek 22. října 2021
kolk?v den v prvn t?d?

V pátek 15. ?íjna 2021 se áci prvních t?íd zú?astnili programu Školák?v den v P centru. B?hem programu se d?ti ubezpe?ily, e jsou dobrými školáky a kamarády. Nezastupitelnou roli v programu hrály takté t?ídní u?itelky Linda Chlupová a Pavla Richterková, bez jejich doprovodu na akci by akce nikdy neprob?hla. N?kolik fotek najdete zde.

Detail článku
Pátek 15. října 2021
Mme ampiony!

V úterý 12. ?íjna 2021 se pe?liv? vybraní áci naší školy zú?astnili ji 20. ro?níku branného závodu "O putovní pohár primátora m?sta Olomouc" a pod vedením kou?e Petra Musila dosáhli mety nejvyšší. Blahop?ejeme! Fotky zde.

Detail článku
Úterý 12. října 2021
P?rodopisn exkurze 2. t?dy

Ve dnech 11. a 12. ?íjna 2021 vyrazila 2. t?ída pod vedením paní u?. Brandýsové na dvoudenní p?írodopisnou exkurzi do Újezda u Uni?ova. Jak se dopoledne u?ili a odpoledne hráli hry nahlédn?te zde.

 

Detail článku
Pondělí 11. října 2021
8. t?da na exkurzi v ?isti?ce odpadnch vod

Ve st?edu 6. ?íjna 2021 se áci a a?ky 8. t?ídy pod vedením pana ?editele a paní u?itelky Pavl?skové vydali do ?isti?ky odpadních vod v Uni?ov?, aby se na vlastní o?i p?esv?d?ili, jak se odpadní vody ?istí, a upevnili si tak teoreticky nabyté znalosti v praxi. Plni záitk? potom exkurzi zakon?ili v Muzeu v?ze?ství. N?kolik momentek najdete zde.

Detail článku
Středa 6. října 2021
Nvt?va knihovny

V úterý 5. ?íjna se áci šesté t?ídy vydali do knihovny. Paní knihovnice pro n? p?ipravila velmi zajímovou ?tená?skou dílnu. Tentokrát na téma DOBRODRUH. D?ti pracovaly s textem a hlavn? i se svou fantazií. Jak tedy vypadá podle vás dobrodruh? Zhruba n?jak takhle.

Detail článku
Úterý 5. října 2021
P?ci o Dui?kch

V úterý 5. ?íjna 2021 absolvovala 5. t?ída v rámci k?es?anské výchovy program na arcibiskupské kurii – svátek Duši?ky, lidové tradice. Fota zde.

Detail článku
Úterý 5. října 2021
Francouzsk den pro I. stupe?

Ve ?tvrtek 30. zá?í prob?hl na naší škole Francouzský den, který p?ipravili a organiza?n? zajistili francouzštiná?i z deváté t?ídy. Cílem bylo d?ti z prvního stupn? seznámit s francouzskou kulturou, reáliemi, jazykem, gastronomií... Devá?áci p?ipravili stanovišt? s ?adou zábavných aktivit s frankofonní tematikou (nap?. puzzle, pexeso, jazykový koutek, výtvarný koutek s výrobou záloky do knihy nebo lodi?ky s francouzskou vlajkou, hra na pam??, kvíz o ceny aj.). D?ti plnily úkoly s nadšením a velkým zaujetím. Devá?áci si za náro?ný den zaslouí velké pod?kování a pochvalu! Obrazovou dokumentaci nahlédn?te zde.

V polovin? ?íjna se ješt? uskute?ní vernisá výstavy Francouzské stopy v Olomouci a p?ipravuje se také hudební program. Projekt, jeho cílem je povzbudit zájem o francouzský jazyk a kulturu, byl finan?n? podpo?en statutárním m?stem Olomouc.

 

Detail článku
Čtvrtek 30. září 2021
Evropsk den jazyk?

Ve st?edu 29. zá?í 2021 se áci n?kterých t?íd v rámci Evropského dne jazyk? virtuáln? spojili se áky Církevní základní školy sv. Michala Kendice na Slovensku, se kterými sdíleli krásy svého rodného jazyka formou p?edstavení školy, ukázky básní, jazykolam? a všete?ných otázek na odlišnosti ?eštiny a slovenštiny. 

Detail článku
Středa 29. září 2021
Poplach!

V pátek 24. zá?í 2021 prob?hl ve škole cvi?ný poární poplach. áci, pedagogové a další zam?stnanci školy zvládli spo?ádan? opustit budovu školy v ?ase 1 minuta 45 sekund. Ke spokojenosti pana ?editele všichni zachovali chladnou hlavu a zachránili se. Krátké video z akce najdete zde.

Detail článku
Pátek 24. září 2021
4. t?da v Pevnosti poznn

V úterý 21. zá?í 2021 navštívili áci  4. t?ídy Pevnost poznání. Jak poznali sv?t se p?esv?d?te zde.

Detail článku
Úterý 21. září 2021
Pou? Z sv. Vorily na Svat Kope?ek

V ned?li 12. zá?í 2021 prob?hla tradi?ní pou? ZŠ sv. Voršily na Svatý Kope?ek. Vše za?alo p?ší ?ástí od kostela sv. Kate?iny v Olomouci a vyvrcholilo slavnostní poutní mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kope?ku celebrovanou spirituálem školy otcem Hyacintem. Po mši svaté pak následovalo odpoledne plné neformálních setkání doprovozené hrami pro d?ti a bohatým ob?erstvením. Posu?te sami zde.

Detail článku
Neděle 12. září 2021
Skok do dlky se ?tvrtou t?dou

Poutníci ze 4. t?ídy se rozhodli školní rok zahájit skokem dalekým. Kam a dosko?í, to otázka. 

Detail článku
Čtvrtek 9. září 2021
Zahjili jsme nov koln rok

Ve st?edu 2. zá?í 2021 jsme v kostele svaté Kate?iny zahájili nový školní rok 2021-22 a p?ivítali áky prvních t?íd. Obrazové podrobnosti hledejte zde.

Detail článku
Čtvrtek 2. září 2021
Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci