GDPR

Základní škola sv. Voršily v Olomouci je úplnou základní školou, jejíž zřizovatelem je Českomoravská provincie Římské unie řádu svaté Voršily, Ostrovní 11, 110 00 Praha 1. Je základní školou poskytující základní vzdělání na křesťanských principech s důrazem na jazykovou komunikaci a informační technologie.

Základní zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Základní škola sv. Voršily v Olomouci je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) zápis k základnímu vzdělávání,
2) zajištění základního vzdělávání,
3) zájmové vzdělávání v kroužcích,
4) zájmové vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:
Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 707/6, 779 00 Olomouc
IČO: 495 880 95
IZO: 049 588 095
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 377842523/0300
ID datové schránky: n8smc28
Typ datové schránky: Orgán veřejné moci
e-mail: info@zcsol.cz

Základní škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Eliška Majorová
Adresa: Základni škola sv. Voršily v Olomouci
Aksamitova 707/6, 779 00 Olomouc E-mail: poverenec.skoly@gmail.com
Telefon: + 420 775 959 500

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci