Charakteristika Základní školy sv. Voršily v Olomouci

Základní škola sv. Voršily v Olomouci je základní školou poskytující kvalitní základní vzdělání na křesťanských principech s důrazem na jazykovou komunikaci a informační technologie.
Škola je umístěna v jedinečné lokalitě v centru města na hranici pásma památkové péče, navíc s dobrou dopravní přístupností. Jedná se o městský typ školy sídlící v historické budově. Výhodou školy je velmi snadná dostupnost kulturních a sportovních destinací, a to i bez použití prostředků MHD. Škola nemá spádový obvod, poskytuje základní vzdělání cca 248 žákům z Olomouce a více či méně vzdálených okolních obcí. Škola je plně organizovaná s devíti postupnými ročníky bez paralelních tříd. Průměrná naplněnost tříd je 29 žáků.
Pedagogický sbor tvoří v současné době 22 vyučujících (9 mužů a 13 žen). Většina učitelů je plně kvalifikovaných. Předměty, které není schopna škola pokrýt vlastními odborníky, vyučují externí pedagogové. Čtyři vyučující mají kvalifikaci i pro třetí stupeň a dva odbornost speciální pedagogika. Ve škole pracují 2 výchovní poradci (pro každý stupeň jeden), spirituál školy, metodik prevence sociálně patologických jevů, poradce pro volbu povolání, koordinátor environmentální výchovy a proškolený zdravotník. Práce školy se nezužuje pouze na plnění školního vzdělávacího programu, zaměřuje se rovněž na zvyšování kvality pedagogického sboru, poskytuje pedagogům možnost rozšiřování svých schopností a prohloubení vzdělání.
V současné době se škola účastní čtyř dlouhodobých systematických projektů. Většina projektů probíhá na úrovni konkrétních krátkodobých akcí a spoluprací (např. s jednotlivými fakultami UP Olomouc, botanickou zahradou, Výstavištěm Flora Olomouc, centrem pro ekologickou výchovu Sluňákov, P centrem, střediskem SIM atd.).
Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání jejich dětí a toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Škola organizuje 2x do roka třídní schůzky a 2x do roka konzultační odpoledne. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace, kdy rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po předchozí vzájemné dohodě s vyučujícím, vánoční jarmark, dny otevřených dveří, setkání s budoucími prváčky. O činnosti školy jsou rodiče informování prostřednictvím dopisů vedení školy a především pomocí webových stránek školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů výchovní poradci úzce spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc. Se zřizovatelem se vedení školy setkává pravidelně 4x ročně na schůzkách ředitelů voršilských škol. V neposlední řadě je důležité zmínit snahu o co nejužší spolupráci s arcibiskupstvím olomouckým. V listopadu 2006 škola získala statut Fakultní škola PdF UP Olomouc, což škole umožňuje užší spolupráci v oblasti pedagogické praxe a v otázkách týkajících se školské problematiky. Účastníme se řady kulturních a sportovních akcí a některé z nich rovněž organizujeme.
IČO: 49588095
Bankovní spojení: 377842523/0300
Počet žáků v aktuálním školním roce: 248
Počet tříd: 11
Počet pracovníků: 16
Počet externistů: 5
Zahájení provozu: 1993

Dnešní oběd:
polévka z jarní zeleniny, čočka na kyselo s cibulkou, vejce vařené, sterilovaný okurek, chléb, 100% ovocný mošt, sirup, voda

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci