Charakteristika Základní školy sv. Voršily v Olomouci

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci je základní školou poskytující kvalitní základní vzdělání na křesťanských principech s důrazem na jazykovou komunikaci a informační technologie.

 

Umístění, úplnost a velikost školy

 

Škola je umístěna v jedinečné lokalitě v centru města na hranici pásma památkové péče, navíc s dobrou dopravní přístupností. Jedná se o městský typ školy sídlící v historické budově. Výhodou školy je velmi snadná dostupnost kulturních a sportovních destinací, a to i bez použití prostředků MHD. Škola nemá spádový obvod, poskytuje základní vzdělání cca 245 žákům z Olomouce a více či méně vzdálených okolních obcí. Škola je plně organizovaná s devíti postupnými ročníky bez paralelních tříd. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků.

 

Materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky

 

Výuka probíhá v 10 kmenových třídách (1. ročník je rozdělen do dvou tříd s menším počtem žáků, abychom umožnili individuální přístup ke vzdělávacím potřebám žáků), 4 odborných učebnách (počítačová učebna, učebna fyziky, učebna cizích jazyků, dílna) a školní kapli (výuka náboženství). Součástí školy je tělocvičný sál pro I. stupeň, dvě oddělení školní družiny a školní jídelna – výdejna. Škola má velké světlé prostory, jež probíhají postupnou rekonstrukcí a estetickou úpravou. Třídy na 1. stupni rovněž disponují menším hracím koutkem. V sousedství uzavřeného školního dvora je venkovní kombinované hřiště, vhodné především pro míčové hry (malá kopaná, volejbal, florbal, tenis) a pohybové sporty. Pro ostatní sportovní disciplíny, zejména atletiku, tento prostor však zcela nevyhovuje. Proto škola využívá blízký atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc. Protože škola nedisponuje dostatečně velkou tělocvičnou, využívají žáci II. stupně tělocvičnu Sokola Olomouc, nacházející se také v blízkosti školy. Současné prostory školy jsou plně využity, pro případné rozšíření užitných prostor se nabízí půda a sklep. Třídy I. stupně jsou zasíťované (tedy s připojením k internetu). Postupné zasíťování všech učeben, související s kvalitní výukou informatiky a mediální výchovy a s přístupem k informacím, zůstává nadále prioritou školy. Nadále chceme pokračovat v trendu zabezpečení žáků a vyučujících kvalitní výpočetní technikou.

 

Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor tvoří v současné době 22 vyučujících (9 mužů a 13 žen). Většina učitelů je plně kvalifikovaných. Předměty, které není schopna škola pokrýt vlastními odborníky, vyučují externí pedagogové. Čtyři vyučující mají kvalifikaci i pro třetí stupeň a dva odbornost speciální pedagogika. Ve škole pracují 2 výchovní poradci (pro každý stupeň jeden), spirituál školy, metodik prevence sociálně patologických jevů, poradce pro volbu povolání, koordinátor environmentální výchovy a proškolený zdravotník. Práce školy se nezužuje pouze na plnění školního vzdělávacího programu, zaměřuje se rovněž na zvyšování kvality pedagogického sboru, poskytuje pedagogům možnost rozšiřování svých schopností a prohloubení vzdělání.

 

Dlouhodobé projekty

 

V současné době se škola účastní čtyř dlouhodobých systematických projektů. Většina projektů probíhá na úrovni konkrétních krátkodobých akcí a spoluprací (např. s jednotlivými fakultami UP Olomouc, botanickou zahradou, Výstavištěm Flora Olomouc, centrem pro ekologickou výchovu Sluňákov, Sdružením D, střediskem SIM atd.).

 

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

 

Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání jejich dětí a toho není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Škola organizuje 2x do roka třídní schůzky a 2x do roka konzultační odpoledne. Mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace, kdy rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po předchozí vzájemné dohodě s vyučujícím, vánoční jarmark, dny otevřených dveří, setkání s budoucími prváčky. O činnosti školy jsou rodiče informování prostřednictvím dopisů vedení školy a především pomocí webových stránek školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů výchovní poradci úzce spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc. Se zřizovatelem se vedení školy setkává pravidelně 4x ročně na schůzkách ředitelů voršilských škol. V neposlední řadě je důležité zmínit snahu o co nejužší spolupráci s arcibiskupstvím olomouckým. V listopadu 2006 škola získala statut Fakultní škola PdF UP Olomouc, což škole umožňuje užší spolupráci v oblasti pedagogické praxe a v otázkách týkajících se školské problematiky. Účastníme se řady kulturních a sportovních akcí a některé z nich rovněž organizujeme.

 

Doplňující informace o škole

 

IČO: 49588095

Bankovní spojení: 377842523/0300

Počet žáků v aktuálním školním roce: 245

Počet tříd: 10

Počet pracovníků: 16

Počet externistů: 5

Zahájení provozu: 1993

 

Dnes je úterý 4. srpna 2020. Svátek má Dominik, zítra má svátek Kristián.