Absolventská práce

dlouhodobý projekt

 

Pro žáky deváté třídy naší školy od školního roku 2007-2008 připravujeme dlouhodobý projekt – absolventskou práci. Její vypracování chápeme jako završení působení absolventského ročníku na půdě naší školy, neboť v jeho průběhu předvedou široký repertoár nabytých vědomostí, dovedností, názorů, postojů či jiných schopností (v současném školním jazyce kompetencí).

Součástí projektu je rovněž veřejná prezentace práce, zodpovězení otázek položených vedoucími práce a oponenty a obhajoba vlastních názorů a postojů před ostatními spolužáky, žáky osmého ročníku a učiteli.

Projekt absolventských prací se stal nedílnou součástí Školního vzdělávacího plánu ZŠ sv. Voršily v Olomouci. Hodnocení práce a její prezentace se výrazně projeví v celkovém hodnocení těch předmětů, k nimž se práce vztahuje.

 

Subjekt projektu: 9. třída

Typ projektu: dlouhodobý (leden – červen)

Výstup z projektu: samostatně vypracovaná absolventská práce na zadané téma

Témata práce: navrhnou studenti nebo vedoucí práce (konzultanti)

Poznámka: Žáci mohou zpracovávat práci samostatně nebo ve dvojicích. Jedno téma může být zpracováno nejvýše dvěma autory (autorskými dvojicemi).

 

Odkazy

Citace pramenů podle zjednodušené normy ISO

Formulář hodnocení absolventské práce

Zadaná témata a archiv prací (2007-2008 až 2016-2017)

Vzor absolventské práce

Základní typografická pravidla

 


 

Struktura prezentace práce (návrh)

1. představení tématu práce

2. krátký nástin obsahu práce

3. přínos práce / úmysl autora / potíže při zpracovávání práce

4. zodpovězení otázek zadaných vedoucím práce / oponentem

 

Cíle projektu

- ověření znalostí, dovedností a schopností žáků závěrečného ročníku

- integrování poznatků z různých vědních oborů (předmětů)

- analýza zadané problematiky

- nalézání souvislostí mezi jevy a poznatky jednotlivých vědních oborů (předmětů)

- formulace vlastní úvahy

- dlouhodobá samostatná (skupinová) práce

- vyhledávání a zpracování informací

- hodnocení pramenů, zdrojů informací, schopnost kritického odstupu od informací

- využití textového editoru

- jednotné textové, grafické a výtvarné zpracování tématu

- přesné odborné vyjadřování

- vyjadřování v cizím jazyce

- schopnost rozvrhnout si čas, postupovat systematicky

- schopnost dovést samostatnou práci do cíle

- kultivovaný projev při prezentaci a obhajobě práce

- prostor pro projevení vlastní kreativity, nápaditosti

 

Obsah absolventské práce

Vyžadovaná úroveň práce bude garantována užitím minimálně dvou až tří rozdílných pramenů.

Zadaná problematika bude řešena mezioborově.

Práce by měla obsahovat úvodní a závěrečnou vlastní úvahu (výběr tématu, vztah k tématu), zhodnocení pramenů a zadané problematiky.

Nedílnou součástí práce je grafický, ilustrativní a výtvarný doprovod.

 

Struktura absolventské práce

Povinná struktura (obsah) absolventské práce a zejména textové části: 1. titulní strana, 2. obsah práce, 3. představení tématu, zdůvodnění výběru tématu, vlastní úvaha apod. (úvod), 4. úvodní přiblížení problematiky, 5. vlastní zpracování tématu, 6. závěrečné shrnutí problematiky, návrh řešení, vlastní úvaha apod., 7. grafické a ilustrativní přílohy, 8. užitá literatura, 9. krátké cizojazyčné resumé (viz vzor dokumentu).

Doporučujeme obsah a strukturu textu konzultovat s vedoucím práce - vedoucí práce je oprávněn v důvodných případech práci nedoporučit k obhajobě, taková absolventská práce bude hodnocena stupněm nedostatečný.

 

Formální náležitosti práce

- práce v textovém editoru, respektování dohodnutých typografických pravidel

- rozsah 5-10 normovaných stran A4 (mimo titulní stranu, obsah, přílohy a závěrečné resumé)

- jednotný formát textu (jednostranný tisk, levý okraj širší kvůli vazbě, tj. 4 a 3 cm; 30 řádků na stranu, 60 úhozů na řádku; písmo Times New Roman, Arial apod., velikost 12; řádkování 1,5; odsazení prvního řádku odstavce o 1,25 cm; zarovnání odstavců do bloku)

- číslování stran mimo úvodní stranu

- strukturování textu (členění na kapitoly, podkapitoly)

- citace užitých pramenů podle zjednodušené současné normy ISO (viz citace pramenů nebo vzor dokumentu)

- stavba práce: titulní list, obsah, úvod, vlastní text, závěr, literatura, přílohy, krátké cizojazyčné resumé

- obsah titulní strany: název práce, jméno autora a třída, škola, školní rok (viz vzor dokumentu)

 

Hodnocení práce

Vypracování, odevzdání a prezentace práce je nedílnou součástí povinností žáka 9. třídy.

Práce hodnotí komise učitelů-konzultantů.

K případné obhajobě práce zadají konzultant a oponent žákovi otázky.

Komise práci hodnotí na základě předloženého textu, ústní prezentace a obhajoby. Obhajoba (prezentace) práce tvoří až 50 % výsledného hodnocení absolventské práce.

Práce vyhovující stanoveným požadavkům bude hodnocena obvyklými stupni: výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný; nevyhovující práce stupněm nedostatečný.

Hodnocení absolventské práce se výrazně projeví v celkovém hodnocení těch předmětů, k nimž se práce vztahuje.

 

Kritéria hodnocení práce

- dodržení formálních náležitostí práce

- jazyková úroveň práce

- stylistická úroveň práce

- dodržení tématu práce

- naplnění tématu, úroveň práce

- věcná správnost

- formulace a obsah vlastní úvahy

- využití rozličných informačních zdrojů

- grafická a výtvarná úprava práce

- nápaditý a originální přístup k řešení problematiky

- způsob prezentace práce

 

Učitelé zapojení do projektu

Petra Gruberová - anglický jazyk, německý jazyk, občanská výchova

Šárka Chlupová – anglický jazyk, výtvarná výchova, náboženství a etika, kulturní dějiny

Petr Klauda - tělesná kultura, přírodopis, zeměpis

Tomáš Lehečka - sport, pracovní činnosti, technika, kynologie, film

Vilém Lukáš – matematika, geometrie, fyzika, astronomie, informatika

Petr Musil – sportovní výchova a sportovní dění

Zdeněk Navrátil – chemie, přírodopis, zeměpis, geomorfologie

Martin Nešpor – český jazyk, literatura, historie, film, architektura, triviální tvorba a kýč, populární kultura

Alena Nováčková – český jazyk, literatura, výchova k občanství

Jana Pavlůsková – matematika, geometrie, zeměpis, historická geografie

Adam Rosa – hudební výchova, kulturní dějiny, popkultura, audiovizuální projekt

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci