Přijímací řízení a přijímací zkouška

 

Nový školský zákon pro potřeby přijímacího řízení nerozlišuje mezi státními, soukromými a církevními středními školami – podané informace se týkají všech typů škol.

Ředitel střední školy je povinen vyhlásit pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení může rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Rozhodne-li ředitel střední školy o konání přijímací zkoušky, je povinen vyhlásit nejméně dva termíny pro konání této zkoušky.

Konkrétní obsah přijímací zkoušky a její formu je ředitel střední školy povinen zveřejnit do 31. ledna daného školního roku na webových stránkách střední školy. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.

Pokud ředitel střední školy rozhodne, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče bez zbytečného odkladu.

O přijetí uchazeče ke studiu na střední škole rozhoduje ředitel této školy.

 

Pro první kolo přijímacího řízení podávají uchazeči nejvýše 2 přihlášky, a to na různé střední školy, nebo na různé obory vzdělání na jedné střední škole. Nelze podat více přihlášek na týž obor vzdělání na jedné střední škole (tj. přihlásit se na různé termíny zkoušky pro týž obor na stejné škole).

Ředitel střední školy stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny (první kolo přijímacího řízení proběhne ve dnech 22.-30. dubna). Uchazeči, kteří podají obě přihlášky na střední školy, budou mít tedy možnost naplánovat si jednotlivé přijímací zkoušky tak, aby se jejich termíny nepřekrývaly. Naplánovaný termín přijímací zkoušky se zápisem na přihlášku stává závazným.

Stejný termín konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky.

 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení (včetně talentových zkoušek), aby naplnil předpokládaný stav žáků. Přijímací řízení musí uzavřít do konce srpna.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení neprodleně oznámí ředitel střední školy krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad tyto informace rovněž neprodleně zveřejní na svých webových stránkách (v sekci Školství, mládež a sport).

Pokud uchazeč nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení na žádnou ze zvolených škol (příp. má-li zájem o studium na jiné střední škole nebo v jiném oboru), musí sám získat informace o volných místech ve středních školách.

Pro další kola přijímacího řízení si zákonný zástupce žáka obstarává tiskopis přihlášky u ředitele střední školy, který vypsal další kola přijímacího řízení.

V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

 

Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 64), a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění novely č. 86/2012 Sb.

Dnešní oběd:
polévka z jarní zeleniny, čočka na kyselo s cibulkou, vejce vařené, sterilovaný okurek, chléb, 100% ovocný mošt, sirup, voda

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci