Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře

 

Do oborů s talentovou zkouškou se přijímají uchazeči, kteří v daném školním roce úspěšně zakončí devátou třídu základní školy.

Obsah a formu talentové zkoušky, jednotná kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou a počty přijímaných žáků vyhlásí ředitel střední školy nejpozději do 30. října a zveřejní je na webových stránkách střední školy. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.

Součástí přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou může být také přijímací zkouška.

Talentové zkoušky v rámci přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se konají v termínu od 2. do 15. ledna.

Po vyhodnocení talentové zkoušky zašle ředitel školy nejpozději do 20. ledna sdělení o výsledku talentové zkoušky. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení; rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do oboru s talentovou zkouškou odešle ředitel školy do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději do 15. února.

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí uchazeče ke studiu musí zákonný zástupce žáka do 10 pracovních dnů potvrdit úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy.

 

Do prvního ročníku šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky), do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky na umělecké obory slouží k prokázání vloh a schopností žáků ke studiu zvoleného oboru. Obsah a formu talentové zkoušky a kritéria jejího hodnocení stanoví ředitel konzervatoře.

Jednotná kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel konzervatoře nejpozději do 30. října a zveřejní je na webových stránkách školy. Vyhlášením se kritéria stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.

Talentové zkoušky pro vzdělávání v konzervatoři se konají v termínu stanoveném ředitelem školy od 15. do 31. ledna.

Ředitel konzervatoře zašle po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání v konzervatoři nejpozději do 10. února.

Po zveřejnění rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí uchazeče ke studiu musí zákonný zástupce žáka do 10 pracovních dnů potvrdit úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy.

 

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má jako ostatní uchazeči možnost podat do 15. března přihlášky na střední školy do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (v tomto případě talentových zkoušek) pro předpokládané naplnění studijního oboru je plně v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře.

 

Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 64), a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění novely č. 86/2012 Sb.

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci