Průběh přijímacího řízení (podrobné informace)

 

V průběhu ledna si uchazeč vyzvedne přihlášky od výchovného poradce své ZŠ. Přihlášky lze získat také v prodejnách SEVT, stažením z webových stránek středních škol nebo MŠMT.

Ředitel střední školy do 31. ledna zveřejní na webových stránkách školy rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky (bude-li se zkouška konat), kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů pro příslušný obor a formu vzdělání. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně.

Nejlépe do poloviny února doručí uchazeč přihlášky k doplnění údajů, kontrole a potvrzení uvedených údajů poradci pro volbu povolání. Upozorňujeme, že chybně vyplněné tiskopisy a tiskopisy obsahující nepravdivé nebo nedoložené údaje nebudou školou potvrzeny.

Po zkontrolování obdrží uchazeč potvrzené přihlášky zpět, spolu s nimi dostane zápisový lístek. Zápisové lístky jsou evidovány základní školou.

Nejpozději do 1. března doručí zákonný zástupce uchazeče přihlášku (případně další doklady vyžadované v rámci přijímacího řízení) řediteli střední školy (doporučeným dopisem nebo osobně).

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel střední školy nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro náhradní termín a další kola přijímacího řízení nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

 

V termínu od 12. do 28. dubna proběhnou na středních školách v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušky, a to minimálně ve dvou termínech pro státní jednotnou zkoušku.

Ředitelé SŠ zasílají vyplněné přijímací testy Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum). Centrum testy vyhodnotí a sdělí výsledky jednotné zkoušky střední škole nejpozději 28. dubna. Ředitel SŠ poté vyhlásí do 2 pracovních dnů (nejčastěji tedy 30. dubna) výsledky přijímacího řízení a vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče zveřejní ředitel SŠ na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole, tj. nezasílá se uchazeči o studium. Ředitel SŠ rozesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zákonnému zástupci uchazeče, se ukládá na místním poštovním úřadu po dobu 5 pracovních dnů, pak se považuje za doručené.

 

Do 10 pracovních dnů počítaných ode dne zveřejnění rozhodnutí ředitele SŠ musí uchazeč potvrdit úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy (nebo k přepravě provozovateli poštovních služeb).

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se práva být přijat za žáka dané střední školy a posledním dnem desetidenní lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání (není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč na základě odvolání přijat). Zápisový lístek může vzít uchazeč zpět také v případě, kdy jej uplatnil na škole s talentovou přijímací zkouškou (v lednu), pokud byl přijat ke studiu oboru bez talentové zkoušky.

 

Uchazeči, který se pro závažné důvody nedostaví v určeném termínu k přijímací zkoušce a svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví řediteli SŠ, umožní ředitel vykonat státní jednotnou zkoušku v náhradním termínu, příp. mu stanoví termín pro vykonání školní přijímací zkoušky.

 

Ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení (včetně talentových zkoušek), aby naplnil předpokládaný stav žáků. Přijímací řízení musí uzavřít do konce srpna.

Další kola příjímacího řízení se vyhlašují podle potřeb a počtu volných míst na střední škole; konají se nejdříve 14 dnů po vyhlášení daného kola.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení neprodleně oznámí ředitel střední školy krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad tyto informace rovněž neprodleně zveřejní na svých webových stránkách (v sekci Školství, mládež a sport).

Pokud uchazeč nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení na žádnou ze zvolených škol (příp. má-li zájem o studium na jiné střední škole nebo v jiném oboru), musí sám získat informace o volných místech ve středních školách.

V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

 


Podané informace můžete srovnat se zákonem č. 561/2004, tzv. školským zákonem (§ 58 až § 64), a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci