Typy středních škol a některých studijních oborů

 

Gymnázium

Gymnázium je střední škola, která poskytuje všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou a připravuje studenty především ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. Podle délky studia se gymnázia člení na osmiletá (výběrové školy pro absolventy 5. tříd), šestiletá (jazyková gymnázia pro absolventy 7. tříd) a čtyřletá (pro absolventy 9. tříd ZŠ).

Webové stránky gymnázií na Olomoucku: Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r. o., Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Gymnázium Jana Blahoslava a SPŠ Přerov, Gymnázium Jana Opletala Litovel, Gymnázium Jana Škody Přerov, Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Gymnázium (Čajkovského gymnázium), Gymnázium Hejčín, Gymnázium Palackého a Střední škola živnostenská Přerov, s. r. o., Gymnázium Šternberk, Gymnázium Uničov, Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Slovanské gymnázium Olomouc.

 

Konzervatoř

Konzervatoře jsou obvykle střední školy, které se specializují na výuku dramatického umění, tance, hudby a zpěvu. Nabízí intenzivní přípravu talentovaných dětí na uměleckou dráhu ve zvoleném oboru. Absolventi mají možnost pokračovat ve stejném oboru na vysoké škole uměleckého zaměření.

Šestileté studium konzervatoře je po čtyřech letech završeno maturitní zkouškou (plnohodnotné ukončení středního vzdělání) a v šestém ročníku absolutoriem. Úspěšným vykonáním absolventských zkoušek získává student vyšší odborné vzdělání s právem užívat titul diplomovaný specialista (DiS.).

Možnou nevýhodou vzdělání na konzervatoři je příliš úzké zaměření na vybraný obor. Absolvent konzervatoře může jen velmi obtížně pokračovat ve studiu na jiné než umělecké škole ve stejném oboru, a pokud nenalezne uplatnění ve svém oboru, může mít potíže při hledání zaměstnání.

Webové stránky moravských konzervatoří: Církevní konzervatoř Opava, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Konzervatoř Brno, Konzervatoř evangelické akademie Olomouc, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž a Taneční konzervatoř Brno

 

Lyceum

Lyceum je čtyřleté maturitní studium (obor, škola) koncipované jako obecně odborné studium s výrazně vyšším podílem všeobecného vzdělávání než jiné obory středních odborných škol a učilišť. Absolventi lycea získávají úplné střední odborné vzdělání, ale na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání - předpokladem je proto další studium absolventa na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole. Jednotlivé obory - ekonomické, pedagogické, přírodovědné, technické, waldorfské a zdravotnické lyceum - většinou nabízí střední odborné školy jako alternativu úzkého oborového zaměření.

Webové stránky lyceí na Olomoucku: Obchodní akademie Olomouc (ekonomické lyceum), Obchodní akademie Prostějov (ekonomické lyceum), Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov (ekonomické lyceum), Střední průmyslová škola Přerov (technické lyceum), Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov (pedagogické lyceum), VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc (technické lyceum)

 

Střední odborná škola

Střední odborná škola poskytuje čtyřleté úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Absolventi mohou vykonávat odbornou činnost v pedagogických, ekonomických, zdravotnických, technických, hospodářských aj. oborech, příp. studovat na vysoké škole (většinou příbuzný či navazující obor) nebo na VOŠ. Část středních odborných škol spolupracuje se zavedenými firmami a nabízí svým absolventům přípravu na výkon povolání v těchto firmách.

 

Střední umělecká škola (SUŠ), střední uměleckoprůmyslová škola (umprum)

SUŠ a umprum poskytují čtyřleté úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studium je charakterizováno vyšším podílem umělecké a tvůrčí činnosti a přípravou na umělecké povolání. Absolventi mohou studovat na vysokých školách (většinou příbuzný či navazující obor) nebo na VOŠ.

Webové stránky moravských uměleckých škol: Střední škola zemědělská Olomouc (umělecký kovář a zámečník), ART ECON - Střední škola Prostějov, s. r. o. (grafika, fotografie, design), Střední škola designu a módy, Prostějov (design, multimediální tvorba, design oděvu), Střední škola řezbářská Tovačov (řezbářství), VOŠ a Střední průmyslová škola Šumperk (design), Střední umělecká škola Ostrava, p. o. (design, malba, fotografie), Střední škola umělecká a gymnázium Ostrava, s. r. o. (výtvarná tvorba, multimédia, kamenosochařství), Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. (design, animovaná tvorba, keramika, řezbářství, kovářství), Střední uměleckoprůmyslová škola Frýdek Místek, s. r. o. (design), Střední umělecká škola varhanářská Opava (stavba nástrojů, design), Střední škola průmyslová a umělecká Opava, p. o. (design, tvorba hraček), Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí (užitá malba, design, zpracování skla a textilu), Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (design, fotografie, kamenosochařství, keramika, malba, multimediální tvorba, návrhářství), Střední škola uměleckoprůmyslová a technická Velké Opatovice (keramika), Střední škola Strážnice (modelářství oděvů, design), Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32 (design, užitá malba), Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS (design), Střední škola uměleckomanažerská Brno, s. r. o. (multimediální tvorba), Střední škola umění a designu a VOŠ restaurátorská, Brno (design, fotografie, malba, ilustrace, média) a Střední umělecká škola grafická Jihlava (multimediální tvorba, design).

 

Učiliště (střední odborné učiliště)

Učiliště je zpravidla dvou až tříletá střední škola, která poskytuje střední vzdělání zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou - absolvent získá výuční list. Některá učiliště nabízí rovněž čtyřleté studijní obory poskytující úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Výuční list kvalifikuje absolventa především pro výkon dělnických povolání, příp. v oblasti služeb. Část učilišt poskytuje možnost pokračovat po získání výučního listu ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

 

Vyšší odborná škola (VOŠ)

Vyšší odborné školy nabízí dvou až tříleté studium pro absolventy středních škol zakončených maturitní zkouškou. Poskytují možnost zvýšení a prohloubení kvalifikace ve zvoleném oboru. Oproti příbuzným oborům na vysokých školách jsou zaměřeny na praktickou profesní orientaci. Studenti zakončují školu absolutoriem (obhajoba absolventské práce, zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka) a získávají titul diplomovaný specialista (DiS.).

Seznam VOŠ naleznete na webové stránce Vyšší odborné školy.

Hlavní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci