• Povinná četba - vyberete si z každého oddílu jednu knihu a na zadaný termín vypracujete úkoly.

    Povinná četba pro 6.

 • Rozdělení hodin ČJ: pondělí - mluvnice, úterý - literatura, čtvrtek - mluvnice, pátek - sloh

  Každé pondělí budeme psát krátký test či diktátek.  Zopakujeme si tak učivo z předešlého týdne.

  Probírané učivo:

  Mluvnice: Slovanské jazyky, Rozvrstvení národního jazyka,  Jazykové příručky,  Vyjmenovaná slova, Zvuková stránka jazyka , PRAVOPIS, Podstatná jména, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa  Skladba - podmět a přísudek + rozvíjející větné členy Literatura: Literární druhy. Pohádka, BAJKA, POEZIE, Báje a pověsti, Poezie, Balada a romanceSloh: Vyprávění, Popis

 • Probíráme skladbu. Základní skladební dvojici + rozvíjející větné členy. Graf věty jednoduché a souvětí.
 • Ukončili jsme podstatná jména  a začali jsem probírat přídavná jména. Před jarními prázdninami si žáci napsali opakovací test na podstatná jména (koncovky, vzory, mluvnické kategorie, psaní velkých písmen). Ti, kteří chyběli, si tento test napíší  hned po příchodu po jarních prázdninách. Přeji všem krásné jarní prázdniny, užijte si je bez domácího úkolu z češtiny a těším se na vás.
 • Probíráme vzory podstatných jmen. Doplňte i/y do textu. koncovky podstatných imen.
 •  2.12. - v dnešní hodině budeme procvičovat psaní předpon s-, z-, vz- a přidáme si záludné dvojice slov. Ty vám posílám v příloze. Dvojice slov mějte nalepené nebo přepsané v sešitě!!!  Na procvičení doporučuji stránky www.umimecesky.cz. předpony.
 • 25. 11. Zde máte správné řešení dnešního cvičení. řešení.
 • 25. 11. - v  dnešní hodině budeme procvičovat předpony s-,z-,vz-. Přikládám tento pracovní list. Žákům ve škole list dám, žáci doma si list vytisknou nebo opíší. předpony.
 • 22. 11. - v dnešní hodině budeme opakovat vyjmenovaná slova + kontrola DÚ. Nové učivo - předpony s-, z-, vz-. Mějte, prosím, opsanou nebo vytištěnou tuto přílohu. Žáci ve škole přílohu dostanou. předpony s-,z-,vz-.
 • 16. 11. V dnešní hodině budeme probírat bajku. Známe tato  přísloví? přísloví.
 •  

  V dnešní hodině jsme opakovali vyjmenovaná slova po M. vyjmenovaná slova po M.

 • Opakujeme pravopis slov s ú/ů psaní ú,ů.
 • Probíráme hlásky.
 • Opakujeme vyjmenovaná slova po L. Opakujeme jayzkovědné obory ( tvarosloví, skladby, ....) cv4/101. Toto se objeví v pondělním testíku.
Domácí práce
 • domácí práce na 9. 6.: DÚ: Graf souvětí: 1. Když se kluci sešli, začali si povídat. 2. Udělám to tak, jak si maminka přeje.

   

 • domácí práce na 6. 6.: Úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 2. 6.: Graf věty:  Někteří živočichové se zahrabou do písečného dna.
 • domácí práce na 31. 5.: Povinná četba - příběh s dětským hrdinou
 • domácí práce na 25. 5.: POZOR ZMĚNA!!!  Určete správně větné členy.
 • domácí práce na 19. 5.: přísudek JEDLA rozvinete příslovečným určení místa, času a způsobu
 • domácí práce na 16. 5.: DÚ: uč. 3/69 ( opsat čtyři věty a vyznačit podmět, přísudek a předmět + urči holý, rozvitý a několikanásobný Pt)
 • domácí práce na 10. 5.: Doplňte vhoné přívlastky shodné a neshodné ke těmto slovům:  mrak, boty, vlasy, strýček
 • domácí práce na 5. 5.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 2. 5.: Za úkol vyplníte cv.3 z přílohy. Učíme se druhy podmětů a přísudku + shoda Př s Po. příloha.
 • domácí práce na 28. 4.: Úkol najdete na www.umimecesky,cz
 • domácí práce na 25. 4.: DÚ cv1/ 66 V Pondělí 25.4. nepíšeme test!
 • domácí práce na 19. 4.: Do hodiny literatury si přineste svou knihu, kterou právě čtete.
 • domácí práce na 11. 4.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 8. 4.: Slohová práce - popis jednoho člena rodiny (úvod - koho popisujete, postava, chůze... stať - hlava, obličej , vlasy, styl oblečení,....  závěr - zhodnocení). Doporučuji využít také nějaké přirovnání, přísloví....
 • domácí práce na 4. 4.: uč. 55/5a  opsat text a doplnit vynechaná písmena
 • domácí práce na 1. 4.: Dopište popis vaší postavy.
 • domácí práce na 29. 3.: Povinná četba - Kytice. Beseda o knize  bude 29. 3. Přečtěte si celou knihu a do čtenářského deníku napíšete obsah dvou baled. Zápis tentokrát bude obsahovat: krátký obsah jedné balady, hlavní postavy + jejich charakteristika, vina + trest a celkové hodnocení.
 • domácí práce na 24. 3.: DÚ uč. 3/51 písemně
 • domácí práce na 15. 3.: uč. 5/49 - přepsat do sešitu a bez chyb!
 • domácí práce na 15. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. V úterý máme 2. hodinu mluvnici!
 • domácí práce na 3. 3.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz.
 • domácí práce na 1. 3.: Milí žáci, moc se těším na vaši recitaci úryvku básně. Vyberte si tu básničku, která se vám líbí. Naučíte se báseň nazpaměť a recitovat!
 • domácí práce na 18. 2.: Doneste si do hodiny slohu obrázek/ fotku/ video svého pokoje. 
 • domácí práce na 11. 2.: V dnešní  hodině jsme probírali skloňování podstatných jmen - části lidského těla. Zápis uč. str. 21 + pracovní list (DÚ cv. 2-4). Podstatná jména.
 • domácí práce na 2. 2.: Za úkol máte vyplnit cvičení 2 a 3/ příloha příloha.
 • domácí práce na 1. 2.: V dnešní hodině literatury jsme četli pověst O Ječmínkovi od Aloise Jiráska. Pro žáky, kteří nebyli ve škole, přikládám pracovní list. Spojíte části, které k sobě patří. Opakujeme literární pojmy pověst, pohádka, báje a bajka. POvěst - opakování.
 • domácí práce na 27. 1.: Probíráme psaní velkých písmen. Úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 20. 1.: DÚ: uč. 17/4
 • domácí práce na 11. 1.: Učíme se báje a ustálená spojení. Za úkol napíšete význam dvou ustálených spojení z přílohy.
 • domácí práce na 6. 1.: Vymysletem věty dle slovních druhů:

  2 1 6 5 7 1

  9 3 6 5

 • domácí práce na 21. 12.: Povinná četba - pověsti a báje. Přečtete si celou knihu, ale do čtenářského deníku zpracujete pouze dvě pověsti.
 • domácí práce na 20. 12.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Nezapomeňte!!!!
 • domácí práce na 16. 12.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 14. 12.: Úkol do literatury  - dopište k básničce slova, která se rýmují.
 • domácí práce na 10. 12.: Slohová práce - Stalo se minulý týden ( vypravování). Milí šesťáci, budete psát vypravování v odstavcích. Práce bude obsahovat také osnovu. Promyslete si váš příběh, důležitá je zápletka příběhu. Vaše vypravování můžete oživit přímou řečí, citoslovci, přirovnáním..... Délka příběhu je pohyblivá (asi jedna stránka A4).
 • domácí práce na 7. 12.: DÚ - procvičujeme předpony s-,z-,vz- úkol.
 • domácí práce na 3. 12.: Dnešní hodinu budeme pracovat s uvedeným příběhem, vytváříme osnovu příběhu a hledáme v textu prostředky oživující vyprávění. Za domácí úkol napíšete osnovu celého příběhu. vypravování.
 • domácí práce na 2. 12.: Za úkol přepíšete jakýkoliv diktát  na vyjmenovaná slova ze stránky www.umimecesky.cz do domácího sešitu. Děti, které jsou doma, pošlou úkol na teams. Děkuji.
 • domácí práce na 30. 11.: Za úkol vymyslíte vaši bajku. Začněte tím, že si promyslíte mravní ponaučení, které by vaše bajka měla mít. Bajka bude mít nadpis! Moc se těším na vaše BAJKY!
 • domácí práce na 29. 11.: Za dnešní úkol máte napsat pět vět s těmito slovy. Slova můžete časovat či skloňovat. SPOJIT, STÝSKAT SI, ZÚROČIT,  ZKOUŠKA, VZPLÁT.  Věty napište do domácího sešitu. Děkuji.
 • domácí práce na 25. 11.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme předpony s-, z-, vz-
 • domácí práce na 19. 11.: V dnešní hodině slohu jsme pracovali s uvedeným textem. Doplnili jsme  chybějící slova, vymysleli název a potom jsme psali osnovu příběhu. Chybějící žáky prosím o doplnění textu. I dnešní hodinu jsme pracovali s tímto textem. Za úkol máme doplnit tento text o vaše tři věty, kterými byste zpestřili vyprávění. vypravování.
 • domácí práce na 18. 11.: Opakujeme  vyjmenovaná slova po V a Z. Domácí úkol je cv. 2. -3. a vyjmenovaná slova po Z cv. 1. - 2. vyjmenovaná slova.
 • domácí práce na 16. 11.: V literatuře probíráme bajku. bajka.
 • domácí práce na 15. 11.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme vyjmenovaná slova po P a S. V pondělí budeme psát diktát!!!
 • domácí práce na 11. 11.:  Ve čtvrtek 11. 11. budeme mít dvě hodiny ČJ- mluvnice a literatura (píšeme test  - POHÁDKA)
 • domácí práce na 11. 11.: Úkol - cvičení na vyjmenovaná slova po S vyjmenovaná slova po S.
 • domácí práce na 4. 11.: Opakujeme vyjmenovaná slova. Úkol máte na www.umimecesky.cz vyjmenovaná slova po M.
 • domácí práce na 26. 10.: V úterý 26. 10. očekávám vaše kulturní deníky s prvním zápisem vaší četby.
 • domácí práce na 19. 10.: V hodině literatury probíráme pohádku. Za úkol vypracujte úkol 3-5. Pohádka.
 • domácí práce na 18. 10.: Probíráme pravidla správné výslovnosti. Za úkol natrénujte psaní slov uvedených v příloze. výslovnost.
 • domácí práce na 14. 10.: Dobrovolný úkol - správně přečíst váš text ( alespoň 5 vět).
 • domácí práce na 11. 10.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Procvičujeme psaní slov s u/ú/ů. V pondělí se toto učivo objeví v testu.
 • domácí práce na 4. 10.: Úkol najdete na www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 1. 10.: Opakujeme zápis textu - odstavce. Váš úkol je dopsat krátké vyprávění o prázdninovém  zážitku. Pozor na časté opakování stejných slov. Důležitá je dějová linie!
 • domácí práce na 30. 9.: Opakujeme pravopis vyjmenovaných slov po L. Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz.
 • domácí práce na 27. 9.: Domácí úkol najdete na www.umimecesky.cz. Opakujeme vyjmenovaná slova po B
 • domácí práce na 24. 9.: Dokončete úkol: Seřadíte věty příběhu dle děje. Rusalka.
 • domácí práce na 21. 9.: Promyslete si, jakou pohádku jste měli nejraději a proč?
 • domácí práce na 20. 9.: Dnes si zopakujete vyjmenovaná slova po B. Úkol najdete na stránkách  www.umimecesky.cz
 • domácí práce na 9. 9.: DÚ: Vyplníte dvě cvičení (viz příloha). Opakujeme učivo 5. ročníku
Písemné práce
 • na 9. 6.:  TEST - skladba (větné členy, graf věty jednoduché, počet vět v souvětí a graf souvětí)
 • na 23. 5.: Malý testík - větné členy
 • na 2. 5.: Malý testík - shoda Př s Po a napsat druh podmětu
 • na 21. 4.: Test  21. 4. - Opakujeme slovesa - mluvnické kategorie, časování a shodu přísudku s podmětem Shoda přísudku s.
 • na 4. 4.: TEST - slovesa - obecné informace o slovesech + mluvnické kategorie
 • na 22. 3.: TEST - zájmena ( umím poznat ve větě zájmeno, skloňování zájmen)
 • na 14. 3.: Test - opakování přídavných jmen (koncovky podle vzorů - mladý, jarní, otcův a matčin, určování pádu,čísla, rodu a vrzoru u přídavných jmen, stupňování přídavných jmen)
 • na 7. 3.: Test - koncovky přídavných jmen
 • na 17. 2.: Test - podstatná jména. V testu se zaměříme na psaní velkých písmen, číslo u podstatných jmen - slova pomnožná, hromadná a látková, určování pádu, čísla, rodu a vzoru, koncovky podstatných jmen + skloňování párových částí lidského těla. 
 • na 11. 2.: V pátek budeme psát test na psaní velkých písmen + skloňování podstatných jmen. Test je přesunutý z pondělí.
 • na 7. 2.: Test - psaní podstatných jmen obecných a vlastních + skloňování podstatných jmen.
 • na 1. 2.: Literární test - pověst
 • na 31. 1.: Test - podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
 • na 20. 1.: Pololetní diktát - pravopis mě/mně (www.umimecesky.cz)
 • na 18. 1.: Literární test - báje, řecká mytologie + ustálená spojení z řeckých bájí (vše máme v sešitě)
 • na 9. 12.: Ve čtvrtek 9.12. budeme psát diktát na vyjmenovaná slova po V a Z ( nápověda: www.umimecesky.cz)
 • na 7. 12.: 7.12 -  malý testík na předpony s-,z-,vz
 • na 7. 12.: Literární test -  bajka
 • na 11. 11.: Literární test - pohádka ( co je to pohádka, znaky pohádky, druhy pohádky, autoři, nonsensová pohádka)

  Posílám ukázku nonsensové pohádky, kterou jsme četli v hodině. pohádka.

 • na 8. 11.: V pondělí budeme psát diktát na vyjmenovaná slova po M a P. Posílám Vám pracovní list, ze kterého bude pondělní diktát! Vyjmenovaná slova po M a P.
 • na 1. 11.: V pondělí budeme psát test  na zvukovou stránku jazyka.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci