Zítřejší oběd:
polévka květáková, čevabčiči, brambory vařené, kečup, hořčice, 100% mošt

Aktuálně
Pondělí 18. ledna 2021
 • Český jazyk - domácí práce: : Vypracujte a odevzdejte do OneNote (15) cvičení 39. rody podstatných jmen, 40. mužské vzory a 41. mluvnické kategorie podstatných jmen. Zájemci mohou na webu Onlinecvičení individuálně trénovat určování pádů. Sumář zápisů: šestka.
 • Přírodopis - domácí práce: : Dobrý den, posílám pokračování zápisu na žahavce. Ve čtvrtek bude kvíz na prvoky a žahavce, psát se bude přímo v hodině. qŽahavci2.
 • Úterý 19. ledna 2021
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 27/3a,b + Wb 75/3.7; test: past simple affirmative regular verbs (On Teams).
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj1): Hw Wb 26/2, 27/3b, exam: vocabs 3B+ past simple (regular vebs)
 • Matematika - domácí práce: : PS str. 101/A-4, vložte do zadání v Teams.
 • Středa 20. ledna 2021
 • Zeměpis - domácí práce: : Vytvořte vlastní mapu a vložte do připraveného zadání v Teams.

    Mapa - pracovní list.

 • Čtvrtek 21. ledna 2021
 • Český jazyk - písemná práce: Mluvnické významy podstatných jmen
 • Přírodopis - písemná práce: Prvoci, žahavci
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, příp. osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovském deníku svým podpisem. Žáka v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictví formuláře telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovský deník s písemnou omluvenkou zákonného zástupce. V případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží zejména pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Žákovský deník je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Jeho ztrátu hlásí neprodleně třídnímu učiteli a je povinen zakoupit si v kanceláři ředitele školy nový.

  11. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří podle klasifikačního řádu až 10 % výsledné známky.

  12. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.