Stránky 6. třídy

  Aktuálně:

 

Pondělí 20. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 3. hodinu bude místo předmětu Fyzika (p. uč. Lukáš) předmět Matematika - pí. uč. Pavlůsková (výměna)
  Změna v rozvrhu: 6.-7. hodina (předmět Tělesná výchova - p. uč. Klauda) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!

Úterý 21. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Informatika - p. uč. Lukáš) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!
  Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Pracovní činnosti - p. uč. Lehečka) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!

Středa 22. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 2. hodinu bude místo předmětu Fyzika (p. uč. Lukáš) předmět Anglický jazyk - pí. uč. Šárka Chlupová (výměna)
  Změna v rozvrhu: 2. hodinu bude místo předmětu Fyzika (p. uč. Lukáš) předmět Anglický jazyk - pí. uč. Gruberová (výměna)

Čtvrtek 23. ledna 2020

Čtvrtek 30. ledna 2020

  Hudební výchova - domácí úkol: Zahrajte si na skladatele. Ke splnění úkolu můžete využít volnou aplikace MuseScore nebo úkol zpracovat ručně do vašeho notového sešitu.

  Podmínky a doporučení ke splnění úkolu:

  1. Rozsah minimálně 4 takty
  2. Minimálně 4 hlasy (nástroje)
  3. 4/4 takt
  4. Bez předznamenání v C dur
  5. Doporučuji nepoužívat žádné posuvky tedy # a b
  6. Vlastní tvorba (nic neopisujte)

  Studijní materiály, které Vám mohou pomoci při plnění úkolu: Notopis, předznamenání, odrážkaPartitura, part, dirigent, mužský a ženský hlas.

  Budu se těšit na vaše výtvory.


 

  Důležité:

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

Dnes je neděle 19. ledna 2020. Svátek má Doubravka, zítra má svátek Ilona.