Aktuálně
 • Pondělí 21. 9. 2020 - chlapci absolvují místo TV přednášku o dospívání (Poradna pro ženy a dívky v Olomouci).

  Pondělí 28. 9. 2020 - státní svátek (sv. Václav).

  Úterý 29. 9. 2020 - chlapcům končí výuka v 11:40. Domů můžeme uvolnit jen ty žáky, kteří budou mít informaci potvrzenou rodiči.

  Pátek 2. 10. 2020 - Velká změna, program Sdružení D.

  Pondělí 5. 10. 2020 - dívky absolvují místo TV přednášku o dospívání (Poradna pro ženy a dívky v Olomouci).

  Čtvrtek 22. 10. 2020 - odpadová olympiáda (zaštiťuje pan učitel Klauda).

  Pátek 23. 10. 2020 - místo 1. a 2. hodiny se žáci zúčastní školní mše.

  Středa 28. 10. 2020 - vznik ČSR, státní svátek.

  Čtvrtek 29. 10. - pátek 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny.

  Informace k chodu školy jsou obsaženy v dopisu ředitele školy a dopisu třídních učitelů, které rozpracovávají doporučení MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve šk. roce 2020-2021).

  Doporučujeme Informáček pro školní rok 2020-2021 a Požadavky na sešity ve školním roce 2020-2021.

  V třídním fondu k 1. 9. 2020 zbývá 1100 Kč.

Úterý 29. září 2020
 • Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Pracovní činnosti - p. uč. Lehečka) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj2): Hw 6/2; test: ordinal numerals
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj1): Hw Wb 6/1,2, examination: months, ordinal numbers
 • Čtvrtek 1. října 2020
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj1): Test: months, ordinal numbers
 • Pondělí 5. října 2020
 • Český jazyk - DÚ: : Přincezna se píchla do prstu a usnula na sto let. Do slohového sešitu netradičně dokončete dokončete pohádkový příběh. Nezapomeňte na stoupající napětí a rychlý závěr příběhu.
 • Středa 23. června 2021
 • v příloze je materiál, o inspiraci Písma sv qinspirace kánonu písma
 • .

  Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, příp. osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovském deníku svým podpisem. Žáka v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictví formuláře telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovský deník s písemnou omluvenkou zákonného zástupce. V případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží zejména pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Žákovský deník je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Jeho ztrátu hlásí neprodleně třídnímu učiteli a je povinen zakoupit si v kanceláři ředitele školy nový.

  11. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří podle klasifikačního řádu až 10 % výsledné známky.

  12. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.