Stránky 6. třídy

  Aktuálně:

  Rozvrh pro 25. týden:

  Pondělí

  6A - Z, Čj, M, Aj

  6B - Aj, Z, Čj, M

  Pátek

  6A - Př, Čj, M, Aj

  6B - Aj, Př, Čj, M

  Zeměpis bude z důvodů daných rozvrhem vyjímečně vyučovat p. uč. Klauda.

   

  Další informace:

  V posledním vyučovacím týdnu (22. 6. - 26. 6.) bude vyučování probíhat takto:

  Pondělí - odevzdání a předání učebnic (žáci si část mohou přinést do školy už v pátek 19. 6.)

  Pátek - Mše svatá a předání vysvědčení.

  29. a 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.

  Žáci, kteří do školy nechodí, mohou si přijít vyměnit učebnice a vyzvednout vysvědčení buď v daných termínech nebo ve dnech 29.6. a 30.6.

  Podrobnější informace k výuce ve 24. týdnu:

  K docházce se vás přihlásilo 25, čehož si velmi cením. Budete tedy rozděleni do dvou studijních skupin, a to podle stávajícího rozdělení skupin v angličtině.

  6A - skupina p. uč. Gruberové

  6B - skupina p. uč. Chlupové

  Rozvrh na 24.týden (ten následující se bude malinko lišit ohledně naukových předmětů, dodám):

  6A (Po, Pá) - Fy, Čj, M, Aj

  6B (Po, Pá) - Aj, Fy, Čj, M

  Výuka začne v 9:00 a všechny vyučovací hodiny budou o 60 minut posunuty oproti normálnímu vyučovacímu času, tedy ne podle zvonění. V 9:00 se všichni shromáždí (v předepsaných odstupech) na školním hřišti, kde si vás vyzvednou vyučující, kteří učí v dané skupině první hodinu. Tímto Vás prosím, abyste nechodili dříve, než je nutné a neshromažďovali se před školou.

  Vážení rodiče, milí moji žáci,

  věnujte, prosím, pozornost této aktuální informaci:

  Pedagogická rada dne 4. května 2020 rozhodla, že nejpozději 18. května 2020 bude zveřejněna na webu školy směrnice, ve které budou uvedeny zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020. Zároveň se na pedagogické radě dohodlo, že předměty výchovného charakteru budou také hodnoceny.

  Milí žáci,

  s radostí vám oznamuji, že všichni budete příští rok navštěvovat volitelné předměty tak, jak jste si je nahlásili, žádné přesuny nebyly nutné. Přeji vám hodně úspěchů.

  Info: Směrnice k hodnocení druhého pololetí je k dispozici na hlavní stránce školy.


 


 

  Důležité:

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

Dnes je čtvrtek 16. července 2020. Svátek má Luboš, zítra má svátek Martina.