Aktuálně
 • Vítejte v novém školním roce!

  Zahájíme ho v úterý 1. září od 8:00 do 9:00.

  Ve středu proběhne mše svatá (v rouškách) a třídnické práce, skončíme ve 12:35.

  Ve čtvrtek se už učíme podle rozvrhu.

    Požadavky na sešity

 • .
Úterý 29. září 2020
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj1): Hw Wb 5/7, exam: irregular verbs 
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj2): Hw 5/6,7; examination: irr. verbs D - F
 • Konverzace v anglickém jazyce - DÚ: (koaj): Bring your family photo and describe its members.
 • Matematika - DÚ: : PS (loňský) str. 201/A-10, A-11
 • Středa 30. září 2020
 • Dějepis - písemná práce: Konec římské říše - francká říše
 • Čtvrtek 1. října 2020
 • Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Pracovní činnosti - p. uč. Lehečka) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!
 • Český jazyk - DÚ: : Cv. 1 na str. 10
 • Český jazyk - písemná práce: Druhy podstatných jmen podle čísla
 • Pátek 2. října 2020
 • Český jazyk - DÚ: : Čtenářský deník (úkol stačí splnit na jednom záznamu)
 • Čtvrtek 22. července 2021
 • V příloze je, co jsme probírali v úterý - druhy modlitby q druhy křesťanské modlitby
 • .

  Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví
  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.