Stránky 7. třídy

  Aktuálně:

  Stálá změna ve vyučování KoAj pro 7. tř.:

  Začátek výuky: 13:55

  Konec výuky: 14:40

  Dobrý den, v pondělí se odjíždí v 9 h na lyžařský kurz. Sraz před školou je nejpozději v 8:30. Prosím, aby žáci před odjezdem odevzdali obálku se všemi potřebnými dokumenty. Žáci, kteří nejedou na lyžák, zůstávají ve škole v 8. třídě a platí pro ně rozvrh 8. třídy.

  Návrat z lyžařského kurzu je plánován na pátek cca v 16 h.

  Dobrý den, zde jsou potřebné a aktuální informace k lyžařskému výcviku. Prosíme o zaplacení lyžařského výcviku do konce prosince. Děkujeme qLyžák 2020.


 

Pondělí 20. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 6.-7. hodina (předmět Tělesná výchova - p. uč. Klauda) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!

Pondělí 27. ledna 2020

Úterý 28. ledna 2020

  Konverzace v anglickém jazyce - domácí úkol (koaj): Make up a dialogue between a Prague citizen and a tourist asking the way to a famous sight (describe the way and give some info about the sight).


 

  Důležité:

   


   

  Přijímací řízení na šestiletá jazyková gymnázia

  Zájemcům o studium na šestiletém jazykovém gymnáziu doporučujeme základní informace na našich webových stránkách, návod na vyplnění přihlášky a vzor přihlášky (1. strana, 2. strana). Všichni zájemci obdrží vytištěnou a předvyplněnou přihlášku v programu Bakaláři. Zájemci mohou obdržet pdf formulář přihlášky.

  Přihlášku je nutno podat do 1. března 2020 (tj. přihláška ten den musí­ ležet na stole ředitele SŠ). Před odevzdáním je nutno nechat si zkontrolovat údaje na přihlášce a potvrdit je ve své ZŠ, pří­p. zajistit lékařské potvrzení­.

  Pro pří­pravu doporučujeme starší (originální) přijí­mací­ testy na našich webových stránkách nebo na webové stránce Státní­ přijí­mačky.

   


   

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

Dnes je neděle 19. ledna 2020. Svátek má Doubravka, zítra má svátek Ilona.