Aktuálně
 • Téma března 2024: Pravdiví a zásadoví

  1. března - svátost smíření 

  4. - 8. března - jarní prázdniny

  12. března - mše svatá

  V třídním fondu je nyní 1363 Kč.

   

Pondělí 11. března 2024
 • Matematika - domácí práce: : PS str. 140/A-8 def) (bylo zadáno na čtvrtek před prázdninami)
 • Úterý 12. března 2024
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 41/4,5.
 • Středa 13. března 2024
 • Změna v rozvrhu: 4. hodina - předmět Anglický jazyk -> Anglický jazyk - p. uč. Lehečka -
 • Čtvrtek 14. března 2024
 • Český jazyk - písemná práce: Příslovce, předložky
 • Pátek 15. března 2024
 • Změna v rozvrhu: 1. hodina - předmět Anglický jazyk -> Anglický jazyk - p. uč. Lehečka -
 • Změna v rozvrhu: 3. hodinu bude předmět Český jazyk učit místo p. uč. Nešpora p. uč. Lehečka
 • Změna v rozvrhu: 4. hodinu bude předmět Dějepis učit místo p. uč. Nešpora p. uč. Lehečka
 • Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Výtvarná výchova - pí. uč. Šárka Chlupová) odpadá. Informace je i v elektronické ŽK.
 • Český jazyk - domácí práce: : Přednes písňového textu (básně)
 • Český jazyk - domácí práce: : Čtenářský deník
 • Výtvarná výchova - domácí práce: : 5/4/24 půjdeme na muzejní animaci do MUO v rámci výstavy Moje tělo (figurativní malba).

  Vstup: 70 Kč (vyberte mezi sebou a určete si pokladníka).

  Deadline 4/4/24.

 • Pátek 22. března 2024
 • Výtvarná výchova - domácí práce: : 5/4/24 půjdeme na muzejní animaci do MUO v rámci výstavy Moje tělo (figurativní malba).

  Vstup: 70 Kč (vyberte mezi sebou a určete si pokladníka).

  Deadline 4/4/24.

 • Středa 27. března 2024
 • Konverzace v anglickém jazyce - domácí práce: (koaj): Speaking activities of your choice.
 • Pátek 5. dubna 2024
 • Výtvarná výchova - domácí práce: : MUO animační program Moje tělo; 70 Kč.
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle školního řádu a směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti v Bakalářích, příp. jej mohou osobně vyzvednout zákonní zástupci. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické nebo e-mailové domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. Informace o změnách se výuce (např. zkrácené vyučování) se poskytujá prostřednictvím Bakalářů nejpozději den předem. Pokud odpadá vyučovací hodina (hodiny), zákonní zástupci jsou tímto oznámením o zkrácení výuky informováni a přebírají veškerou právní odpovědnost za své děti.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (Bakaláři, e-mail, telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci kontroluje třídní učitel písemnou omluvenku zákonného zástupce v Bakalářích. V případě, že zákonný zástupce omluvenku nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (a jeho prostřednictvím řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím Bakalářů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, pomůcky, absence přípravy apod.) se hodnotí prostřednictvím výchovných opatření.

  11. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Příjímací zkoušky na šestiletá jazyková gymnázia

  Jednotná přijímací zkouška (státní testy z M a Čj) se uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna 2024 (1. a 2. řádný termín); náhradní termíny zkoušky jsou pro všechny obory stanoveny na 29. a 30. dubna 2023. Doporučujeme rozcestník na podrobné informace o přijímacím řízení na  školních webových stránkách.

  Všechny doposud užité přijímací testy jsou i s řešením např. na webové stránce Státní přijímačky - matematika, čeština.

 • Jarní prázdniny.

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci