Stránky 7. třídy

  Aktuálně:

  Dobrý den milí žáci, děkuji vám za vyjádření k docházce. Posílám vám doplňující informace. Nástup je v pondělí v 9 h na školním hřišti, odkud si vás vyučující odvedou do hodin. Je nutné, abyste si sebou vzali papuče, které budete mít pořád u sebe, šatnu si budete vyklízet a přezouvat se pak budete ve třídě. Dále musíte mít sebou vytištěné formuláře, které jsem vám posílal v prvním emailu. Vyučování budete mít tedy každé pondělí a středu od 9 h, vždy budou 4 vyučovací hodiny. V přiloženém dokumentu jsem rozepsal školní skupiny 7A a 7B a připojil jsem rozvrh hodin na první týden. V případě nejasností mě kontaktujte. Děkuji a přeji hezký den, Klauda q7. tř. docházka 8.6.


 


 

  Důležité:

   


   

  Přijímací řízení na šestiletá jazyková gymnázia

  Zájemcům o studium na šestiletém jazykovém gymnáziu doporučujeme základní informace na našich webových stránkách, návod na vyplnění přihlášky a vzor přihlášky. Všichni zájemci obdrží vytištěnou a předvyplněnou přihlášku v programu Bakaláři. Zájemci mohou obdržet pdf formulář přihlášky.

  Přihlášku lze podat do 1. března 2020 (tj. přihláška ten den musí­ ležet na stole ředitele SŠ). Před odevzdáním je nutno nechat si zkontrolovat údaje na přihlášce a potvrdit je ve své ZŠ, pří­p. zajistit lékařské potvrzení­.

  Pro pří­pravu doporučujeme starší (originální) přijí­mací­ testy na našich webových stránkách nebo na webové stránce Státní­ přijí­mačky.

   


   

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

Dnes je čtvrtek 16. července 2020. Svátek má Luboš, zítra má svátek Martina.