Aktuálně
 • Milí žáci, vážení rodiče,

  vítám Vás po prázdninách na stránkách naší třídy, letos 7. ročníku. Přeji všem dětem a rodičům hezký a úspěšný školní rok.

  Zde jsou informace k začátku školního roku 2022/23.

  Září:

  5.9.2022: Zahájení výuky dle rozvrhu

  12.9.2022: Zahájení práce v kroužcích

  15.9.2022: Společné úvodní třídní schůzky (zahájení 16:00)

  18.9.2022: jste srdečně zváni na tradiční pouť naší školy na sv. Kopečku (pěší část 9:00, mše sv. 15:00)

  20.9. - 21.9.2022 Výlet do Prahy. Spolupráce s voršilskou školou v Praze. 

  28.9.2022: Sv. Václav (státní svátek)

   

  Všeobecné informace ke šk. roku 2022/23:

  1. Od letošního šk.roku je zde opět možnost trávit čas po výuce, ve volných hodinách či před kroužky ve školním klubu. Žáci čekající na odpolední výuku mají možnost být ve školním klubu nebo tráví čas mimo budovu školy. Třídy budou o volných hodinách uzamčené.

  2. Nemocné dítě má nárok na oběd 1. den nemoci. Další dny jsou obědy s příplatkem 43,- Kč. Obědy na další den lze odhásit den dopředu.

  3.Doba trvání školního kroužku je od letošního školního roku 60 minut.

  4. Pokud by nastal ve škole úraz, je třeba jej nahlásit vyučujícímu co nejdříve. Uraz nahlášený 2 dny poté nebude brán jako školní úraz.

  5. Informace o školních kroužcích a požadavky na sešity naleznete na webové stránce školy.  

Čtvrtek 29. září 2022
 • Dějepis - písemná práce: Dějiny Říma - Germáni
 • Konverzace v anglickém jazyce - domácí práce: (koaj): Speak about a life of one of our school leavers (it can be your sibling as well). Bring his/her photo for a gallery display.
 • Matematika - domácí práce: : PS str. 31/A-4
 • Pátek 30. září 2022
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 6/1,2; examination.
 • Pondělí 3. října 2022
 • Český jazyk - domácí práce: : DÚ: pracovní list -skloňování -  párové části lidského těla.
 • Středa 21. prosince 2022
 • Výtvarná výchova - domácí práce: : Muzeum umění, edukační program "Aby to nespadlo"; 50 Kč. qEDUKACNI PRO SKOLY 202210-12detem.
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, příp. osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovském deníku svým podpisem. Žáka v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictví formuláře telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovský deník s písemnou omluvenkou zákonného zástupce. V případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží zejména pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Žákovský deník je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Jeho ztrátu hlásí neprodleně třídnímu učiteli a je povinen zakoupit si v kanceláři ředitele školy nový.

  11. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří podle klasifikačního řádu až 10 % výsledné známky.

  12. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Státní svátek.

  Zítřejší oběd:
  polévka z míchaných luštěnin, holandský řízek, bramborová kaše, salát Coleslaw nebo okurkový salát, mošt, sirup

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci