Stránky 8. třídy

  Aktuálně:

  Žáci 8. třídy se v pátek 15. listopadu 2019 1. a 2. vyučovací hodinu zúčastní výběrového zjišťování výsledků vzdělávání, do kterého byla ve školním roce 2019/20 naše škola zařazena. Cílem tohoto testování je zjistit, jak žáci dokážou řešit úlohy vztahující se k vybraným tématům ochrany životního prostředí – výsledky budou zajímavé jak pro žáky a užitečné pro školu, tak pro stát při rozhodování o tom, co a jak by se mělo ve školách v této oblasti učit. Testování je anonymní. Každý žák obdrží unikátní kód, pod kterým si později může zobrazit své výsledky. Více informací najdete na webových stránkách České školní inspekce.


 

Pondělí 20. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Informatika - p. uč. Lukáš) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!
  Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Pracovní činnosti - p. uč. Lehečka) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!
  Změna v rozvrhu: 8.-9. hodina (předmět Tělesná výchova - p. uč. Klauda) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!
  Změna v rozvrhu: 8.-9. hodina - předmět Tělesná výchova -> Tělesná výchova - - odučeno 6.-7.

  Matematika - domácí úkol: PS str. 115/A-27 a - f

Úterý 21. ledna 2020

  Základy německého jazyka - domácí úkol: Test: zaznačit do slepé mapy Německa větší města, moře, sousední státy - viz škol. sešit a uč. 48

Středa 22. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 4. hodinu bude místo předmětu Fyzika (p. uč. Lukáš) předmět Matematika - pí. uč. Pavlůsková (výměna)
  Změna v rozvrhu: 6. hodina - předmět Přírodopis -> Konverzace v anglickém jazyce - pí. uč. Šárka Chlupová - přesunuto z 8. hodiny
  Změna v rozvrhu: 8.-9. hodina - předmět Praktický zeměpis -> - - - začátek ve 13.00

  Konverzace v anglickém jazyce - domácí úkol (koaj): Make up a dialogue between an Olomouc citizen and a tourist asking the way to a famous sight (describe the way and give some info about the sight).

Pátek 24. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 3. hodinu bude místo předmětu Český jazyk (pí. uč. Nováčková) předmět Dějepis - p. uč. Nešpor (výměna)
  Změna v rozvrhu: 4. hodinu bude místo předmětu Fyzika (p. uč. Lukáš) předmět Hudební výchova - p. uč. Rosa (výměna)
  Změna v rozvrhu: 5. hodina (předmět Hudební výchova - p. uč. Rosa) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!
  Změna v rozvrhu: 6. hodina (předmět Dějepis - p. uč. Nešpor) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!


 

  Důležité:

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

  Rozpis termínů výtvarné výchovy:

  8. třída: 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. - MUO (20 Kč) , 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.

Dnes je neděle 19. ledna 2020. Svátek má Doubravka, zítra má svátek Ilona.