Dnešní oběd:
polévka květáková, čevabčiči, brambory vařené, kečup, hořčice, 100% mošt

Aktuálně
 • Dobrý den milí žáci, od 4. ledna přecházíme opět na distanční výuku. Online výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, který jste dostali na začátku školního roku s výjimkou předmětů Hv, Vv, Tv, Pč, Kv, Ov, VkZ, Inf a volitelných předmětů. Prosím, sledujte i nadále stránky školy a tříd, ať jste informováni o případných dalších změnách. Děkuji a přeji vám vše nejlepší do nového roku.
Úterý 19. ledna 2021
 • Matematika - domácí práce: : PS str. 80/A-6, vložte do zadání v Teams.
 • ZÁKLADY FRANCOUZSKÉHO JAZYKA - připomínám, že zítra nás čeká avizovaná písemka - státy, národnosti, jazyky, slovesa ETRE, PARLER.
 • Základy německého jazyka - domácí práce: (znj): HA AH 20/11, 13, schreib die Vokabeln  L.2 in dein Vokabelheft, mündliche Prüfung: meine Familie, časování sloves heissen, wohnen, spielen, kommen, mögen, Vokabeln L2
 • Středa 20. ledna 2021
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj1): Hw Wb 27/4,5, exam: vocabs 3A+B, modal verbs
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 27/5 + Sb 35/7; examination.
 • Matematika - písemná práce: Desetiminutovka - Pythagorova věta - základy
 • Čtvrtek 21. ledna 2021
 • Zeměpis - písemná práce: Přírodní oblasti Evropy II. (Atlantská Francie. Hercynská střední Evropa. Východoevropská nížina. Ural. )

  - Výměna: ve čtvrtek zeměpis, v pátek matematika

 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví
  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.