Aktuálně
 • Prosinec: Jsme milující a soucitní

  1.prosince: - Olympiáda z českého jazyka, Dějepisná olympiáda

  1. prosince - mše sv.

  14. prosince - Voršilský jarmark

  23. 12. 2023 až 2. 1. 2024 - Vánoční prázdniny

   

  Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost důležitému sdělení o elektronické komunikaci rodiny se školou a vašim nově vytvořeným účtům k přihlašování do eŽK. Nastavte si prosím nový přístup, abyste mohli online nahlašovat absenci, posílat omluvenky, přijímat informace o změnách vyučování atd. Papírové žákovské knížky od nového školního roku již nejsou.

   

Pondělí 11. prosince 2023
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 24/1a,b + 3A vocabs.
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj1): Hw Wb 24/1a,b, rewrite vocabs 3A, exam
 • Fyzika - písemná práce: vnitřní energie
 • Matematika - domácí práce: : PS str. 75/A-3, A-4
 • Středa 13. prosince 2023
 • Konverzace v anglickém jazyce - domácí práce: (koaj): Compose a Xmas poem consisting of 16 words you copied to your notebook.
 • Čtvrtek 14. prosince 2023
 • Změna v rozvrhu: 1. hodinu bude místo předmětu Přírodopis (p. uč. Klauda) předmět Fyzika - p. uč. Lukáš (supl)
 • Pátek 15. prosince 2023
 • Změna v rozvrhu: 2. hodinu bude místo předmětu Český jazyk (p. uč. Nešpor) předmět Fyzika - p. uč. Lukáš (výměna)
 • Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Pracovní činnosti - p. uč. Lehečka) odpadá. Informace je i v elektronické ŽK.
 • Úterý 19. prosince 2023
 • Český jazyk - písemná práce: Divadlo - W. Shakespeare
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, příp. osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovském deníku svým podpisem. Žáka v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictví formuláře telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovský deník s písemnou omluvenkou zákonného zástupce. V případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží zejména pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Žákovský deník je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Jeho ztrátu hlásí neprodleně třídnímu učiteli a je povinen zakoupit si v kanceláři ředitele školy nový.

  11. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří podle klasifikačního řádu až 10 % výsledné známky.

  12. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci