Aktuálně
 • Výlet 2023

  Termín: 14.–16. 6. 2023 (středa–pátek)       Místo: Králická chata

  Doprava: vlak                                               Jízdné: 2x 165 Kč

  Ubytování a stravování: polopenze (středa a pátek; 480 Kč), plná penze (čtvrtek; 520 Kč)

  Předběžná cena: 1330 Kč

  Předběžný sraz: 8:40 v budově Hlavního nádraží

  Předběžná doba odjezdu: 8:56 z Hlavního nádraží Olomouc

  Předběžná doba příjezdu: 17:01 na Hlavní nádraží Olomouc

 • Téma června 2023: ochotni pomáhat

  5. června - prezentace absolventských prací (místo TV)

  14.–16. června - třídní výlet

  23. června - uzavření klasifikace za 2. pololetí

  26. června - klasifikační pedagogická rada

  30. června - závěrečná mše sv., ukončení školního roku, rozloučení s 9. třídou (7. třída)

  30. června - předání závěrečného vysvědčení

  4. září - zahájení školního roku 2023/2024

  -----

  V třídním fondu k 1. 1. 2023 zbývá 2603 Kč (2. 12. 2022 -80 Kč /věnec/, 16. 12. 2022 +1183 Kč /jarmark/)

  -----

  Rozpis hodin VV pro školní rok 2022-2023

  5. 1. 9. tř. 2. 2. 9. tř. 9. 3. 9. tř. 6. 4. -- 4. 5. 8. tř.
  12. 1. 8. tř. 9. 2. 8. tř. 16. 3. 8. tř. 13. 4. 9. tř. 11. 5. 9. tř.
  19. 1. 9. tř. 16. 2. 9. tř. 23. 3. 9. tř. 20. 4. 8. tř. 18. 5. 8. tř.
  26. 1. 8. tř. 23. 2. 8. tř. 30. 3. 8. tř. 27. 4. 9. tř. 25. 5. 9. tř.

   

Pondělí 5. června 2023
 • Zeměpis - písemná práce: Vodstvo ČR - slepá mapka
 • Úterý 6. června 2023
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): U6 test; complete all your note books + Wb
 • Anglický jazyk - písemná práce (aj2): U6 test
 • Fyzika - domácí práce: : nepovinně: Zjisti příkon aspoň 3 nějakých domácích spotřebičů (je to ten údaj s watty), vyfoť a zapiš do sešitu.
 • Konverzace v anglickém jazyce - domácí práce: (koaj): Introduce a hotel/room of your choice (check the price, stay - how long, facility, service etc.).
 • Středa 7. června 2023
 • Český jazyk - písemná práce: Čtvrtletní diktát
 • Čtvrtek 8. června 2023
 • Matematika - písemná práce: Tematická práce: Kruh, kružnice, válec
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, příp. osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovském deníku svým podpisem. Žáka v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictví formuláře telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovský deník s písemnou omluvenkou zákonného zástupce. V případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží zejména pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Žákovský deník je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Jeho ztrátu hlásí neprodleně třídnímu učiteli a je povinen zakoupit si v kanceláři ředitele školy nový.

  11. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří podle klasifikačního řádu až 10 % výsledné známky.

  12. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci