Stránky 8. třídy

  Aktuálně:

  Vážení a milí osmáci,

  od pondělí 25. 5. se i v osmé třídě pohybují žáci 1. st. v rámci žákovských skupin. Asi zcela náhodným nedopatřením stávajícím se jednou, maximálně 2x za 9 let, v nastalém březnovém chaosu jste si někteří pozapomněli své učebnice, sešity ap. ve svých lavicích. Za tyto školní pomůcky, které mají být v bezpečí uloženy na vašich pracovních stolech doma a ve skvělém stavu (učebnice) odevzdány na konci roku, neručíme; zvažte proto jejich bezpečný přesun do vašeho domácího prostředí.

  Vážení a milí žáci vzdělávající se distančně,

  ve středu 24. 6., jak již bylo avizováno, vybíráme od 9:00 učebnice a cca po 10:00 by mělo dojít k výměně učebnic (předání sedmé třídě a obdržení nových od deváté). Tímto vás tedy zvu k tomuto slavnostnímu aktu nejlépe krátce po 10:00. Nezapomeňte slepit, vymazat vpisky, opravit potřebné a uvést učebnice do znovupoužitelného stavu. A žádnou nezapomenout.

  Seznam:

  Český jazyk

  Matematika

  Dějepis

  Zeměpis

  Německý jazyk

  Fyzika

  Přírodopis

  Anglický jazyk

  Chemie

  Volitelný předmět 9. tř. 2020/21

   

  Jméno

  KoAj    9 žáků

  PFy  15 žáků

  1. Bartoň Radim

   

  x

  1. Brzobohatý Kryštof

  x

   

  1. Danihel Oskar

   

  x

  1. Dopitová Klára

  x

   

  1. Formánková Pavlína

   

  x

  1. Chlupová Zdislava

   

  x

  1. Indruchová Kateřina

  x

   

  1. Ingr Tobiáš

   

  x

  1. Kenšová Adéla

  x

   

  1. Kocián Lukáš

   

  x

  1. Kučera Ruben Dorian

   

  x

  1. Machová Dagmar

  x

   

  1. Mazáč Ondřej

   

  x

  1. Nováčková Lenka

   

  x

  1. Pertlová Eliška

   

  x

  1. Pokorná Nela

  x

   

  1. Pospíšilová Zuzana

  x

   

  1. Salamon Jan

   

  x

  1. Schuster Michal

   

  x

  1. Sittek Jakub

  x

   

  1. Stejskal Ondřej

   

  x

  1. Zendulková Natálie

  x

   

  1. Zimová Hana

   

  x

  1. Zubatý Matěj

   

  x

  Vážení a milí rodiče a žáci,

  jistě jste si všimli na úvodní webové straně školy tiskopisů a informací ohledně přihlašování k výuce od 8. 6. 2020. Přihlášky zašlete nejpozději do čtvrtka 4. 6. 2020 na mail třídního učitele (viz. kontakty) nebo osobně.

  Pedagogická rada dne 4. května 2020 rozhodla, že nejpozději 18. května 2020 bude zveřejněna na webu školy směrnice, ve které budou uvedeny zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020. Zároveň se na pedagogické radě dohodlo, že předměty výchovného charakteru budou také hodnoceny.

  Návratky volitelných předmětů

  Upozorňujeme ty, kteří ještě neodevzdali návratku s volitelným předmětem (zaslaná na maily rodičů 20. 4. 2020) na termín 11. 5. 2020; po tomto dni mohou být žáci, kteří návratku neodevzdali, zařazeni do skupin na základě dohody mezi vyučujícími daných předmětů.

  Rozvrh 8. třídy v týdnu 24 – 26 2020

  24. týden (8. – 12. 6. 2020)

   

  2

  3

  4

  5

  Středa 10. 6.

  Čj

  M

  Aj/Aj

  Ch

  Pátek 12. 6.

  M

  Aj/Aj

  Fy

  Čj

   

  25. týden (15. – 19. 6. 2020)

   

  2

  3

  4

  5

  Středa 17. 6.

  Čj

  M

  Aj/Aj

  Ch

  Pátek 19. 6.

  M

  Aj/Aj

  Z

  Čj

   

  26. týden (22. – 26. 6. 2020)

   

  2

  3

  4

  5

  Středa 24. 6.

  Vrácení učebnic

  Vrácení učebnic

  Výměna učebnic

  Výměna učebnic

  Pátek 26. 6.

  Mše sv.

  Vysvědčení

   

   

   

  Prezenční výuka pro 8. třídu začíná ve středu 10. 6. v 8:55. Sraz na dvoře školy. (Výuka osmé třídy probíhá ve středu a pátek, oba dny bude vždy sraz v 8:55 na dvoře školy, kde si studijní skupinu převezme vyučující, který zahajuje ten den výuku).

   

  Z osmé třídy je vytvořena jedna studijní skupina, dělit se bude pouze na anglický jazyk. Výuky se účastní třída ve své kmenové učebně.

   

  Harmonogram výuky a organizace docházky

  24. týden

  Výuka dle rozvrhu

  Středa 10. 6. - vyklizení šatních skříněk.

  Pátek 12. 6. - vyklizení lavic ve třídě

   

  25. týden

  Výuka dle rozvrhu

   

  26. týden

  Středa 24. 6. - vrácení a výměna učebnic

  Pátek 26. 6. - 8:00 sraz ve třídě, organizace mše; 8:30 mše sv. a předání vysvědčení (mše sv. v režii 8. třídy). Konec výuky 11:00 - 11:30. Obědy jen pro přihlášené žáky. Kdo nebude obědvat, musí si obědy včas odhlásit.

   

  27. týden

  29. - 30. 6. Ředitelské volno

   

  Žáci neúčastnící se prezenční výuky zajistí odevzdání učebnic nejpozději do středy 24. 6.

  Znovu připomínáme, že závěrečné hodnocení bude vycházet ze školních výsledků dosažených do vyhlášení nouzového stavu, známky z 1. pololetí a aktivitě plnění úkolů během distančního vzdělávání.

   

  Ti, kteří neměli možnost vykázat svou činnost při distančním vzdělávání přes platformu Teams, nechť využijí mail nebo osobní konzultace.


 


 

  Důležité:

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

  Rozpis termínů výtvarné výchovy:

  8. třída: 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. - MUO (20 Kč) , 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.

Dnes je čtvrtek 16. července 2020. Svátek má Luboš, zítra má svátek Martina.