Aktuálně
 • Vážení rodiče, jak jsem již psal žákům do žákovského deníku, tak jen připomínám, že dnes v 16:00 se konají třídní schůzky.
 • Vážení rodiče, pokud bude chtít vaše dítě změnit volitelný předmět z němčiny na francouzštinu, tak budu potřebovat písemné potvrzení, které mi zašlete na email do pátku 11. 9. Ve skupině může být maximálně 15 lidí, pokud jich náhodou bude více, tak bude do francouzštiny zařazeno prvních 15 nejrychlejších. Děkuji, Klauda
Úterý 29. září 2020
 • Český jazyk - DÚ: : Čtenářský deník (úkol stačí splnit na jednom záznamu)
 • Základy německého jazyka - DÚ: (znj): Dú: dokonči v PS 8/17, 9/19, 9/21 - bude ohodnoceno, zkoušení: Zahlen, Farben, Wochentage, Grusse 
 • Středa 30. září 2020
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj1): Hw Wb 5/6,7, exam: past simple, continuous
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj2): Hw 6/1,2; test: past simple/continuous + vocabs
 • Chemie - DÚ: : Zdravím vás osmáčci a takhle při víkendu prosím o vypracování tohoto společně dohodnutého úkolu: uč. str. 22 cv. č. 5 a 6. Přepište celá cvičení do sešitu.
 • Čtvrtek 1. října 2020
 • Změna v rozvrhu: 5. hodinu bude místo předmětu Křesťanská výchova (o. Rajlich) předmět Chemie - p. uč. Navrátil (supl)
 • Anglický jazyk - DÚ: (aj1): Test: past simple x past continuous
 • Fyzika - písemná práce: malilinkatý test na účinnost
 • Konverzace v anglickém jazyce - DÚ: (koaj): Prepare brief USA info presentation.
 • Přírodopis - písemná práce: Savci - úvod, vývoj, stavba těla
 • Pátek 2. října 2020
 • Dějepis - písemná práce: Baroko - třicetiletá válka
 • Čtvrtek 22. července 2021
 • v příloze máte 3. téma - konečný cíl člověka q konečný cíl člověka
 • .

 • probírali jsme lidskou svobodu  q lidská svoboda
 • .

  Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví
  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.