Aktuálně
 • 15. září 2022 - společné úvodní třídní schůzky (zahájení 16:00), podstatné informace z třídních schůzek konaných 15. září 2022 najdete zde.

   

  16. září 2022 - pracovní sešity: němčináři 890 Kč, francouzštináři 917 Kč (M 3 x 55, F 89, Fj 180, Nj 153, Aj 256, Př 77, VV 100, Pč 50)

  16. září 2022 - Den církevních škol

  18. září 2022 - pouť ZŠ sv. Voršily na Svatém Kopečku (pěší část 9:00, mše sv. 15:00)

  28. září 2022 - Sv. Václav (státní svátek)

  6. října 2022 - Mše sv. (4. třída)

  26.–27. října 2022 - Podzimní prázdniny

  28. října 2022 - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

  -----

  V třídním fondu k 1. 9. 2020 zbývá 1100 Kč.

  -----

  Rozpis hodin VV pro školní rok 2022-2023

  8. 9. 8. tř. 6. 10. 8. tř. 3. 11. 9. tř. 1. 12. 8. tř. 5. 1. 9. tř.
  15. 9. 9. tř. 13. 10. 9. tř. 10. 11. 8. tř. 8. 12. 9. tř. 12. 1. 8. tř.
  22. 9. 8. tř. 20. 10. 8. tř. 17. 11. -- 15. 12. 8. tř. 19. 1. 9. tř.
  29. 9. 9. tř. 27. 10. -- 24. 11. 9. tř.     26. 1. 8. tř.

   

Čtvrtek 29. září 2022
 • Změna v rozvrhu: 2. hodina bude spojena - předmět Základy Fj spojí pí. uč. Gruberová - předmět Základy Nj
 • Matematika - domácí práce: : úkol zadán v sešitě
 • Zeměpis - písemná práce: Poznávačka Asie - slepá mapa
 • Pátek 30. září 2022
 • Anglický jazyk - domácí práce: (aj2): Hw 7/5 + 8/1; test: used to + 1C vocabs.
 • Fyzika - písemná práce: práce, výkon
 • Přírodopis - písemná práce: Savci - charakteristické znaky, vývoj, stavba těla

  Vejcorodí

 • Úterý 4. října 2022
 • Konverzace v anglickém jazyce - domácí práce: (koaj): Present basic USA facts.
 • Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, příp. osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovském deníku svým podpisem. Žáka v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictví formuláře telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovský deník s písemnou omluvenkou zákonného zástupce. V případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží zejména pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Žákovský deník je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Jeho ztrátu hlásí neprodleně třídnímu učiteli a je povinen zakoupit si v kanceláři ředitele školy nový.

  11. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří podle klasifikačního řádu až 10 % výsledné známky.

  12. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Státní svátek.

  Zítřejší oběd:
  polévka z míchaných luštěnin, holandský řízek, bramborová kaše, salát Coleslaw nebo okurkový salát, mošt, sirup

  Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci