Dnešní oběd:
polévka zeleninová s cizrnou, čevabčiči, brambory maštěné máslem, pórek, kečup, hořčice, džus

koln a literrn asopisy

 

V prbhu let vychzely na pd na koly rozlin koln a literrn asopisy, sbornky, informtory, pruky apod. Vtina z nich mla velmi krtk, i dokonce jepi ivot a byla vzna na osobu tvrce nebo koordintora. Mohou nm vak poslouit pi ohldnut se za histori a ivotem koly, za dobovmi radostmi, starostmi a problmy i za tvrm silm dtek kolou povinnch. asopisy jsou seazeny chronologicky, v zvorce je uvedena datace, tvrce a poet sel.

 

TAMtam, poslze Veselme se s Veselkem (1999-2001, urnalistick krouek, 5 sel)

Dky iniciativ s. Moniky kerenkov, OSU, a urnalisty a bohoslovce Jana Hanka vznikl na pd na koly prvn koln asopis. Jeho pvodn nzev TAMtam (pouze v nznaku pipomnajc slavnj asopis Rychlch p) vzeel z kovsk ankety, v n pevily hlasy k I. stupn a veden. Ji po prvnm sle byl vak nahrazen nzvem, pi jeho vytvoen redakce vyuila vstcnosti tehdejho editele koly pana Alee Veselka (tento nzev v ji zmnn anket zskal velkou popularitu mezi actvem II. stupn). Na vytven asopisu se podleli ci II. stupn, nkolik lnk dodali ci I. stupn, nejvt dl prce vak odvedli ci prvn devt tdy, kte pracovali v urnalistickm krouku. TAMtam lze tedy povaovat pedevm za vstup z tto innosti. Proto tak vychzel pouze 2x ron.

 

TAMtam, . 1, bezen 1999 (3,3 MB)

Veselme se s Veselkem, . 2, Vnoce 1999 (5,6 MB)

Veselme se s Veselkem, . 3, przdniny 2000 (5,9 MB)

Veselme se s Veselkem, . 4, Vnoce 2000 (5,9 MB)

Veselme se s Veselkem, . 5, przdniny 2001 (5 MB)

 

Zpravodaj (2000-2001, VI.-IX. tda, 7 sel)

asopis TAMtam (poslze Veselme se s Veselkem) vychzel jako produkt urnalistickho krouku v plronch intervalech a obsahoval svod lnk za toto obdob. Proto se jeho tvrci s. Monika kerenkov, OSU, a Jan Hank na pn tehdejho pana editele Alee Veselka rozhodli vydvat koln asopis v menm rozsahu, kter by nebyl tolik nron na vytven a zpracovn a obsahoval aktuln informace. Vsledkem byl asopis Zpravodaj, na nm se podleli stejn ci jako na asopisu TAMtam.

 

Zpravodaj, . 1, nor 2000

Zpravodaj, . 2, bezen 2000

Zpravodaj, . 3, duben 2000

Zpravodaj, . 4, kvten 2000

Zpravodaj, . 5, z-jen 2000

Zpravodaj, . 6, leden-nor 2001

Zpravodaj, . 7, kvten 2001

 

asopis ZC sester vorilek, poslze Vorilnek (2003, Adam Rosa, 2 sla)

Po odchodu prvn devt tdy, sestry Moniky kerenkov, OSU, a Jana Hanka v ervnu 2001 ukonil svou innost urnalistick krouek a naas tak utichly veker asopiseck snahy. Dosavadn asopisy si vak zskaly mezi dtmi i rodii jistou publicitu a rovn obsahovaly zajmav informace ze ivota koly. Proto na potku kolnho roku 2003/2004 povil tehdej editel pan Ale Veselk asistenta Adama Rosu, aby na ji zmnn asopisy navzal a zaal vydvat asopis, kter by se obsahem blil Zpravodaji a formou asopisu Veselme se s Veselkem. Bohuel se ve kole nepodailo obnovit urnalistick krouek, proto podstatnou st prce pi vytven novho urnlu asopis ZC sester vorilek (od 2. sla Vorilnku) vykonval sm Adam Rosa. Z tohoto dvodu a tak pro nedostatenou podporu ze strany veden a koleg asopis zhy pestal vychzet.

 

asopis ZC sester vorilek, . 1, jen 2003 (3,8 MB)

Vorilnek, . 2, prosinec 2003 (3,5 MB)

 

Prkotiny (2004 - dosud)

asopis Prkotiny vznikl pi naprosto nezvisl Kulturn spolenosti Prkotiny, zaloen na jedn bjen soukrom akci v z 2000 triumvirtem L+N+L. Jeho zmrem nen informovat o dn ve kole - nejedn se tedy o klasick koln asopis -, od svho potku uvd zajmav literrn, slohov a vtvarn vtvory k, jako i jejich nechtn vroky, zabaven dopisy, motky a tahky a vbec vekerou publikovatelnou psemnou innost. Za zkladn npad, neobvykl formt a typografii dkujeme ji zesnulmu zlnskmu asopisu Bagr. V z 2009 vznikl nov formt, tzv. MiniPrkotiny.

 

Viz webov strnky Prkotin

 

Avabz (2004-2005, VII. tda, 5 sel)

Vechny ve zmnn asopisy vznikly z iniciativy veden nebo uitelskho sboru. asopis Avabz ovem vymysleli a zaali vytvet samotn ci, v tomto ppad ci 7. tdy, pravdpodobn ji v prbhu 1. pololet kolnho roku 2004/2005. Avabz se od potku hrd hlsil ke svm znmjm celorepublikovm lifestylovm kolegm, z nich si tvrci brali inspiraci pi zaazovn rubrik i samotnho obsahu jednotlivch sel, a vyploval prozatm nezmapovanou mezeru nezvazn studentsk zbavy (nzev asopisu vznikl pesmykou ze slova zbava). asopis zanikl po odchodu vtiny tvrc a redaktor na jazykov gymnzia koncem tho kolnho roku.

 

Avabz, . 1

Avabz, . 2

Avabz, . 3

Avabz, . 4

Avabz, . 5 (4,5 MB)

 

Step (2005, VII. tda, 7 sel)

Neobyejn tvr kolektiv VII. ronku vyprodukoval dal dv urnalistky, kter pro lyask vcvik ve kolnm roce 2004/2005 pipravily pekvapen - kad den vylo jedno slo asopisu Step. Podstatnou st prce pi vytven asopisu odvedly redaktorky ji doma, do lyaskho centra na Gruni si pivezly nejen hotov pln rubrik a lnk, ale i pedtitn i zcela hotov materily, je po vyerpvajcm dennm zamstnn pouze kompilovaly. Pmo pro poteby astnk vcviku novinky zavedly nap. rubrik zvanch dotaz pro Agtu, na n spolupracovaly dal urnalistky. Existence asopisu je vymezena dny strvenmi na horch, tedy 12.-19. norem 2005 (posledn den asopis nevyel). Pi probrce archivem se nm bohuel nepodailo zjistit, kdy pesn kter slo asopisu vylo - samy redaktorky asopis neslovaly, a proto berte jejich azen jako zcela orientan.

 

Step, . 1, 12. nora 2005

Step, . 2, 13. nora 2005

Step, . 3, 14. nora 2005

Step, . 4, 15. nora 2005

Step, . 5, 16. nora 2005

Step, . 6, 17. nora 2005

Step, . 7, 18. nora 2005

 

Anihiltor (2005, VIII. tda, 1 slo)

Redaktoi asopisu Avabz, kte na konci VII. tdy neodeli na jazykov gymnzia, se potkem kolnho roku 2005/2006 pokusili asopis vzksit, tentokrt pod jmnem Anihiltor. Ji ze jmna je patrn, e se v tomto ppad na vytven asopisu podleli zejmna chlapci. Ovem jak Bukvovi a Batovi, tak Palajd a Draze - ji se, jak si matn vzpomnme, na tvorb asopisu podleli - se nepodailo zskat spolupracovnky a naplnit asopis zajmavm a zbavnm lifestylovm obsahem. Svtlo svta tud spatilo pouze jedin slo asopisu Anihiltor.

 

Anihiltor, 2005

 

Knihomol (2006, VI. tda, 1 slo)

tyi ci VI. tdy, erstv nastoupiv na II. stupe, zlkal literrn asopis Prkotiny k vytvoen vlastnho tdnho asopisu. Sami autoi, majitel a vydavatel v vodnku tvrd, e pravm dvodem vzniku asopisu bylo to, "e se nudili". Nuda vak tvrcm nevydrela pli dlouho, a tak svtlo svta spatilo jedin slo asopisu Knihomol. Knihomol byl jedin asopis na pd na koly, kter urnalist vytveli vhrad run.

 

Knihomol, 2006

 

Time is up! (2010, IX. tda, 1 slo)

Soust stedndobho jazykovho projektu k IX. tdy ve kolnm roce 2009/2010 a rovn zkladnm hmatatelnm vstupem ml bt anglick asopis. S nezmrnmi obtemi vzniklo jedin slo naplnn vm monm, jen ne pvodn zamlenm obsahem.

 

Time is up!, erven 2010