Přihláška

 

Předepsaný tiskopis pro první kolo přijímacího řízení vydává poradce pro volbu povolání (příp. třídní učitel). Vyplněný tiskopis přijímá a pravdivost údajů kontroluje poradce pro volbu povolání (nejlépe do poloviny února).

Upozorňujeme, že chybně vyplněné tiskopisy a tiskopisy obsahující nepravdivé nebo nedoložené údaje nemohou být školou potvrzeny.

Přihlášky prosíme vyplňte přesně podle vzoru a poznámek na tiskopisu, nejlépe na psacím stroji, ve vhodném textovém editoru či čitelným hůlkovým písmem.

Tiskopisy přihlášek lze také okopírovat (v černobílém provedení) nebo získat v elektronické podobě, vyplnit v textovém editoru a teprve poté (černobíle) vytisknout. Taková přihláška musí být vytištěna oboustranně (na jednom papíru) a po vytištění ručně podepsána.

 

 

Návod na vyplnění přihlášky - 1. strana

 

Evidenční číslo přihlášky - nevyplňujte, tato kolonka slouží potřebám střední školy

 

Příjmení uchazeče - vepište příjmení vašeho dítěte

Jméno uchazeče - uveďte oficiální jméno (jména) vašeho dítěte

Místo narození (město, stát) - uveďte místo narození vašeho dítěte (např. Olomouc); pokud se narodilo mimo území ČR, uveďte i stát (např. Berlin, Spolková republika Německo)

Datum narození - datum narození napište ve formátu den - měsíc - rok

Rodné číslo - uveďte rodné číslo vašeho dítěte

Adresa trvalého pobytu - napište v pořadí ulice, PSČ, obec; na tuto adresu vám budou zasílány dokumenty ze střední školy

Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail) - uveďte požadované údaje, mohou sloužit k rychlé komunikaci s ředitelem SŠ

Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail) - tuto kolonku nevyplňujte, slouží dospělým uchazečům (vaše dítě nemůže komunikovat s ředitelem střední školy)

 

Rodné příjmení - pokud nedošlo ze změně příjmení, nevyplňujte (kolonku proškrtněte)

Státní občanství - uveďte zkratku ČR (nebo státu, jehož občanem je vaše dítě narodilo) nebo oficiální název státu

Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání - vyplňte, pokud vašemu dítěti byla pedagogickou poradnou doporučena podpůrná opatření (doklad o udělení podpůrných opatření je nedílnou součástí přihlášky)

 

Název a adresa střední školy - uveďte úplný název středních škol (ve zkratkách) i jejich úplnou adresu; pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné, znamená jen to, že ve škole uvedené na prvním místě bude vaše dítě konat jednotnou přijímací zkoušky v prvním termínu, ve druhé škole v druhém termínu

Obor vzdělání (kód a název), ... - uveďte kód a název oboru (např. 66-41-L/01 Obchodník), popř. zaměření oboru (66-41-L/01 Obchodník - obchodní činnosti pro technické obory)

 

Ročník SŠ - kolonku proškrtněte

Jednotná zkouška - označte, zda se vaše dítě zúčastní státní jednotné zkoušky

Termín školní přijímací zkoušky - do kolonky uveďte datum, kdy se vaše dítě zúčastní v dané škole školní přijímací zkoušky (pokud ji škola pořádá); do této kolonky se neuvádí datum jednotné státní zkoušky

Zkrácené studium - škrtněte slovo ano

 

V - uveďte místo

Dne - napište aktuální datum

Podpis uchazeče - vaše dítě se podepíše (na vytištěný formulář)

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče - tiskacím písmem uveďte jméno a příjmení zákonného zástupce

Adresa trvalého pobytu - uvádějte pouze v případě, že se liší od pobytu vašeho dítěte

Datum narození - tím je míněno datum narození zákonného zástupce

Podpis zákonného zástupce - podepište se (na vytištěný formulář)

 

Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - potvrzení od lékaře uveďte, pokud jej vyžaduje škola pro zvolený obor; potvrzení může být uvedeno na samostatném listu (na zadní části přihlášky se v kolonce Listů příloh uvede toto potvrzení jako příloha); součástí tohoto potvrzení musí být kód oboru

 

Návod na vyplnění přihlášky - 2. strana

 

IZO školy - IZO naší školy je 049 588 095

Ročník - uveďte slovně podle toho, ze které třídy se vaše dítě hlásí na střední školu (žáci páté třídy uvedou výsledky čtvrtého a pátého ročníku; žáci sedmé třídy výsledky šestého a sedmého ročníku; žáci deváté třídy výsledky osmého a devátého ročníku; uchazeči o umělecký obor výsledky sedmého a osmého ročníku)

Předmět (povinné a volitelné předměty) - uveďte předměty a výsledky studia podle vysvědčení (nebo programu Bakaláři) v obou pololetích osmého a v 1. pololetí devátého ročníku (vypište chování, povinné a povinně volitelné předměty)

Průměrný prospěch - kolonku vyplní naše škola; chování se nepočítá do průměrného prospěchu, prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa

Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další - nemusíte uvádět pouze na přihlášku, lze také přiložit kopie diplomů z olympiád a do kolonky Listů příloh vepsat jejich počet (většina škol zohledňuje umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT, sportovní, hudební, výtvarné a odborné aj. soutěže se v přijímacím řízení většinou nezohledňují); připojte posudek z pedagogicko-psychologické poradny (u žáků s poruchami učení, např. dyslexie), který obsahuje návrh na případné zohlednění u přijímacích zkoušek; nevyplněnou kolonku výchovný poradce proškrtne

Listů příloh - pokud dokládáte např. kopie diplomů, napište sem počet přiložených listů; nevyplněnou kolonku výchovný poradce proškrtne

Potvrzení opisu klasifikace vysvědčení školou - potvrďte křížkem

Kulaté razítko a podpis ředitele školy - zajistí ZŠ, která tím současně potvrdí správnost uvedených údajů

Zítřejší oběd:
dýňový krém s bylinkovými krutony, vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, kompot ovocný, džus, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci