Profesní orientace

 

Součástí výchovně-vzdělávacího působení základní školy je rovněž profesní orientace žáků. V předmětech, jako jsou občanská výchova, informatika, pracovní činnosti, fyzika, chemie apod., si žáci rozšiřují poznatky o světě práce, učí se orientovat v rozličných profesích, získávají informace o frekventovaných povoláních, situaci na trhu práce atd. Učitelé se snaží probudit v žácích uvědomělý přístup při rozhodování o vlastní budoucnosti a v rámci možností svého předmětu je připravují na přechod ze základní školy na různé typy středních škol.

Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci nabízí tzv. vyšetření profesní orientace pouze těm žákům, kteří již jsou v její péči.

 

Získávání informací o středních školách

 

Pro získání základních i rozšiřujících informací o středních školách a studijních oborech slouží:

- poradce pro volbu povolání,

- webové stránky středních škol,

- dny otevřených dveří na středních školách,

- informace od studentů a absolventů středních škol,

- přípravné kurzy k přijímacím zkouškám,

- Atlas školství Olomouckého kraje,

- informační a poradenská služba na úřadech práce a pedagogicko-psychologických poradnách.

 

Den otevřených dveří na střední škole

 

Návštěvu zvolené střední školy v rámci dnů otevřených dveří považujeme za velmi užitečnou. V jejím rámci doporučujeme našim žákům:

- navštívit nejméně dvě školy (např. kvůli případnému srování kvalit obou škol),

- jít na návštěvu školy v doprovodu dospělé osoby,

- podívat se, nabízí-li střední škola tuto možnost, přímo do výuky,

- zjistit, jakým způsobem je zajištěna výuka cizích jazyků a informatiky,

- podívat se na zázemí školy (vybavení počítačové učebny, internát apod.),

- zeptat se na přijímací zkoušky (typ zkoušky, ukázky testů, přístup k žákům s SPU),

- zeptat se na možnost přestupu mezi obory, které škola nabízí, v průběhu školního roku,

- zjistit, kolik studentů studium nedokončí, kolik musí konat opravné zkoušky a jaké jsou příčiny odchodu ze školy,

- zeptat se na úspěšnost žáků u školní a u státní maturity, zjistit jakým způsobem škola připravuje své žáky na maturitu,

- zjistit kolik studentů z maturitního ročníku bývá přijato na vysoké školy, na vyšší odborné školy a kolik jich odchází do praxe (příp. kolik absolventů bývá evidováno na úřadech práce),

- v případě návštěvy soukromé školy si vyžádat vzor smlouvy o studiu a řádně si pročíst podmínky studia.

 

Stupně středního vzdělání a studijní obory (kódy oborů)

 

Současný školský zákon rozlišuje tři stupně středního vzdělání: 1. střední vzdělání (jednoletý a dvouletý vzdělávací program), 2. střední vzdělání s výučním listem (dvou až tříletý vzdělávací program), 3. střední vzdělání s maturitou (osmileté a šestileté gymnázium, čtyřleté vzdělávací programy, dvouleté nástavbové studium).

Studijní obory označené písmenem

C - poskytují základní vzdělání zakončené získáním závěrečného vysvědčení (jednoleté a dvouleté praktické školy),

D - poskytují nižší střední vzdělání zakončené získáním závěrečného vysvědčení (tříletá praktická škola),

J - poskytují nižší střední vzdělání zakončené získáním závěrečného vysvědčení (střední odborné školy),

E - poskytují nižší střední vzdělání zakončené získáním výučního listu přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. pro absolventy speciálních škol nebo s psychologickým doporučením, v odůvodněných výjimečných případech i pro ty, kteří splnili povinnou školní docházku v jiném programu a nemají doporučení psychologa (učiliště, odborná učiliště),

H - poskytují střední odborné vzdělání zakončené získáním výučního listu (odborná učiliště),

L - poskytují úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou (čtyřleté učební obory s maturitou, maturitní obory na odborných učilištích, tříleté učební obory s maturitou na středních odborných školách), příp. úplné střední odborné vzdělání v nástavbovém studiu zakončené maturitní zkouškou (odborná učiliště),

M - poskytují úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou (střední odborné školy),

K - poskytují úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou (gymnázia).

 

Trh práce

 

Důležitým činitelem při výběru školy a konkrétního oboru je také pohled na trh práce (zejména informace o zaměstnanosti či nezaměstnanosti v daném oboru). Z hlediska trhu práce a pracovní uplatnitelnosti je vhodné vybrat si perspektivní obor s výučním listem než riskovat, že po čtyřech letech bude dítě zcela bez kvalifikace (pouze s obecným vzděláním např. z gymnázia) nebo s vystudovaným neperspektivním oborem.

Údaje o trhu práce je třeba číst velmi pozorně a v širších souvislostech; např. podle statistických dat je podíl absolventů gymnázií na nezaměstnanosti velmi nízký, ovšem tito absolventi často vystudují neperspektivní obor na vysoké škole a teprvé poté skončí na úřadu práce, tj. jedná se o "odsunutou nezaměstnanost".

MŠMT zpracovalo na základě údajů z let 2012-2013 analýzu potřeb trhu práce. Snaží se tím reagovat na chybějící návaznost českého školství na trh práce a jeho predikci (předpoklad uplatnění). Na tento výzkum se snaží navázat dalšími analýzami Úřady práce ČR

Statistická data o podílu absolventů škol na celkové nezaměstnanosti jsou k dispozici na webu Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci