• Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. klasický diktát (15. 9. 2023), 2. doplňovací diktát (10. 10. 2023), 3. výběrový diktát (11. 10. 2024), 4. významový diktát (11. 1. 2024), 5. vyhledávací diktát (16. 2. 2024), 6. opravný diktát (3. 2024)

  Kulturní deník: 1. pololetí (5. 1. 2024), 2. pololetí (31. 5. 2024)

  Slohové práce: 1. formulář (22. 9. 2023), 2. teorie slohu (24. 10. 2023), 3. tiskovina (14. 11. 2023), 4. úřední dopis (9. 1. 2024), 5. teorie úřední korespondence (16. 1. 2024), 6. moderní životopis (13. 2. 2024), 7. motivační dopis + email (2. 2024)

  Literatura: 1.

  Mluvnice: 1. věta a souvětí (18. 9. 2023), 2. skladební dvojice (25. 9. 2023), 3. podmět a přísudek (9. 10. 2023), 4. základní větné členy (11. 10. 2023), 5. přívlastky (18. 10. 2023), 6. druhy Pks (6. 11. 2023), 7. příslovečná určení (20. 11. 2023),  8. příslovečná určení, test (27. 11. 2023), 9. větný rozbor (6. 12. 2023), 10. druhy VV (8. 1. 2024), 11. věty příslovečné (15. 1. 2024), 12. složité souvětí podřadné (12. 2. 2024), 13. vzorec složitého souvětí podřadného (19. 2. 2024), 14. vytváření jednoduchého souvětí podřadného (21. 2. 2024)

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

   

 • Současné učivo

  Mluvnice - souvětí souřadné; literatura - preromantismus a romantismus; sloh - životopisné žánry

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

  Všechny testy použité u přijímacích zkoušek objevíte na webu Státní přijímačky nebo na školních webových stránkách (kapitola Testy a testování). Téměř všechno učivo ČJ je velmi dobře vysvětleno v jazykové příručce. Při přípravě na přijímací zkoušky používáme školní testové sady.

Domácí práce
 • domácí práce na 5. 1.: Čtenářský deník
 • domácí práce na 13. 12.: Určete větné členy ve větách: Domů půjdeme opatrně touto kratší cestou přes park. Velmi se styděl za své nevhodné oblečení z vánočních trhů.
 • domácí práce na 4. 12.: Rozbor 1. a 2. věty ze cv. 6 na str. 73 (větné vztahy, větné členy)
 • domácí práce na 15. 11.: Rozlište PU příčiny, účelu, podmínky, přípustky (PU podtrhněte): Pro slzy neviděla na cestu. …… Při vší opatrnosti se nám nic nemůže stát. …… Počítač k provádění svých činností používá jen dva signály. …… Při nedostatku vláhy putují sloní stáda stovky kilometrů za vodou. …… I přes nechuť k matematice získala znovu jedničku. …… Horolezci únavou už sotva šli …… K této práci potřebujete pracovní pomůcky. …… Děti skákaly radostí. …… Řekl to na vysvětlenou. …… Za hezkého počasí půjdeme do Prokopského údolí. …… Při veškeré možné opatrnosti dojde někdy k nehodě. …… Jeho syn je přes své mládí vynikajícím odborníkem. …… Bez potvrzení lékaře je absence neomluvena. …… Lidé odsuzují lvy pro jejich krvežíznivost. …… Proti všemu očekávání zkouška dopadla dobře. …… Běž se do koupelny umýt. ……
 • domácí práce na 1. 11.: 1. Rozlište přívlastek volný a těsný, doplňte interpunkci: Lesy odpočívající v parném letním dni omamně voněly. Jméno napsané pod tímto článkem mi nic neříká. Autobusy označené v jízdním řádu křížkem jezdí v neděli a ve svátek. Film zachycující život bobrů vám mohu doporučit. V dálce se objevila silueta domu chráněného kopcem a stromy. Kniha Pán prstenů napsaná v minulém století vypráví oblíbený příběh. Nemohl spustit oči z dívky sedící v řadě před ním. Lidé píšící levou rukou mají většinou méně úpravné písmo. Karel píšící levou rukou byl s úkolem hotov jako poslední. Zlínští hokejisté hrající letos s plným nasazením získali znovu titul mistrů extraligy.

  2. Oddělte čárkou přístavek a podtrhněte jej: Pak nastal pátek nejkrásnější den v týdnu. Smetanova Má vlast cyklus symfonických básní zahajuje Pražské jaro. Osamocená železniční stanice jediná památka na bývalou vesnici leží na trati Ústín – Těšetice. Přihlášky na lyžařský výcvik ty papíry od pana učitele odevzdejte vyplněné do pátku.

 • domácí práce na 25. 10.: Určete druh přívlastku (volný – těsný, několikanásobný – postupně rozvíjející, přístavek): Čtu dobrou knihu, fantastický román ze světa upírů. Vypravíme se na Pražský hrad, pyšně shlížející na Malou Stranu. Zaměříme se na nový studijní obor. Finští i čeští hokejisté ve finále nezklamali. Automobily vyrobené ve Škodě Bratislava nepatřily k nejkvalitnějším vozům. Podporujeme levnou lodní dopravu. Lída, stojící před šatnovou skříňkou, se smála na celé kolo. Krkovička, nenasytný řezník, trápil Jáju i Páju. V poslední komnatě spala překrásná, spanilá princezna. Po ulici už pobíhalo hodně dětí těšících se na prázdniny.
 • domácí práce na 13. 9.: Věta a souvětí (wordwall)
Písemné práce
 • na 21. 2.: Vytváření jednoduchého souvětí podřadného
 • na 19. 2.: Vzorec souvětí podřadného
 • na 12. 2.: Složité souvětí podřadné
 • na 16. 1.: Teorie úřední korespondence (test)
 • na 15. 1.: Věty příslovečné
 • na 8. 1.: Druhy VV (podmětná, předmětná, přívlastková)
 • na 6. 12.: Větný rozbor (větné členy, vazby mezi větnými členy)
 • na 20. 11.: Příslovečná určení
 • na 6. 11.: Druhy přívlastku shodného
 • na 31. 10.: Teorie slohu (zkušební testy 1-6 viz stránka testů) - odložený test
 • na 18. 10.: Přívlastek shodný a neshodný
 • na 11. 10.: Věta a souvětí - základní větné členy (teorie)
 • na 9. 10.: Podmět a přísudek
 • na 25. 9.: Stavba české věty (skladební dvojice)
 • na 18. 9.: Věta a souvětí

 

Čtenářský a kulturní deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé pololetí 2 záznamy (za školní rok celkem 4 záznamy).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (dětské encyklopedie apod.), rozhlasové hry a četby na pokračování (Hajaja, Domino, sobotní a nedělní rozhlasová hra pro děti a mládež, produkce Rádia Junior), audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy těchto her) apod.

Uvádějte základní bibliografické údaje knih či audioknih (autor, název knihy, vydavatelství, rok vydání) i jiných děl, např. divadelního představení (autor, název, režie, datum premiéry nebo zhlédnutí).

Součástí čtenářského deníku je kulturní deník buď ve formě krátkého přehledu kulturních aktivit za dané pololetí, nebo kulturního portfolia.

1. Zápis kulturní akce v kulturním deníku se skládá z data, názvu akce a prostoru, v němž se uskutečnila, např. 2. 2. 2010 – koncert Čechomoru, Horní náměstí. Pokud jste neabsolvovali žádnou kulturní akci, použijte aspoň nadpis Kulturní deník a řádek pod ním proškrtněte (hodnocení nebude vycházet z množství kulturních aktivit, ale z prosté existence kulturního deníku).

2. Kulturní portfolio je složka s letáky, vstupenkami, plakáty, programy atp. z akcí, které jste navštívili.

Součástí státní maturity je také ústní zkouška, při níž student pracuje s texty podobně jako ve čtenářském deníku (podrobněji viz 3. kapitola katalogu požadavků z ČJ). O formě ČD nebo obsahu se dočtete např. v článku Čtenářský deník nebo v příkladu zpracování na webu Český-jazyk.

Pro zpracování ČD doporučujeme např. následující stavbu:

1. autor, název, vydavatelství, rok vydání;

2. krátká poznámka o autorovi a dobové souvislosti, zvláště pokud je to podstatné pro pochopení díla (např. podstatné momenty života autora, kontext dalšího autorova díla, příčina vzniku díla, doba vzniku díla, význam a vliv tohoto autorova díla);

3. literární druh (epika, lyrika, lyrickoepické dílo) a žánr (např. fantasy, detektivka) nebo základní historické či tematické zařazení (např. gotika, duchovní lyrika, dělnická poesie);

4. hlavní děj titulu (příp. vedlejší děje);

5. hlavní myšlenky, předpokládaný záměr díla (téma, motivy, leitmotivy);

6. charakteristika hlavních postav (příp. také vedlejších postav, vypravěče, lyrického subjektu);

7. charakteristika místa a doby děje (lze uvést i v jiné části záznamu);

8. stavba (kompozice) díla (části textu /předmluva, doslov/, sestavení dějových složek, způsob a styl vypravování), jazykové prostředky (spisovná, nespisovná, obecná čeština, nářečí, jazykové zvláštnosti, cizí jazyky);

9. osobní vztah k dílu, vlastní pocit z četby, vztah k hrdinovi, autorovi, důsledky četby atp.

Příklad přípravy maturantky ze školního roku 2023/2024: Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye. Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye.

 

 

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci