• Plánované práce

  Kontrolní diktáty: 1. doplňovací diktát (16. 9. 2021), 2. diktát scio (4. 11. 2021), 3. výběrový diktát (2. 12. 2021), 4. dvojice slov lišících se pravopisem (3. 3. 2022)

  Kulturní deník: 1.

  Slohové práce: 1. slohové postupy a útvary (24. 9. 2021), 2. tiskovina (12. 11. 2021), 3. nauka o úředních písemnostech (17. 12. 2021), 4. úřední dopis (7. 1. 2022)

  Literatura: 1. pravěká a středověká literatura (23. 11. 2021)

  Mluvnice: 1. věta a souvětí (30. 9. 2021), 2. textová syntax, teorie textu (1. 11. 2021), 3. VV podmětná a předmětná (3. 11. 2021), 4. VV podmětná, předmětná a přívlastková (8. 11. 2021), 5. VV příslovečné (11. 11. 2021), 6. druhy VV (22. 11. 2021), 7. spojky ve VV (29. 11. 2021), 8. složité souvětí podřadné (9. 12. 2021), 9. vzorec souvětí (16. 12. 2021), 10. souvětí souřadné (5. 1. 2022), 11. složité souvětí (14. 2. 2022), 12. složité souvětí (17. 2. 2022), 13. druhy vedlejších vět (2. 3. 2022)

  Domácí úkoly: Absence opravy DÚ bude chápána jako nedodaný domácí úkol.

   

 • Současné učivo

  Mluvnice - ; literatura - osvícenství; sloh - biografické útvary

  Plán složek ČJ: Po - mluvnice, Út - literatura, St - mluvnice, Čt - mluvnice, Pá - sloh

  Pro přípravu doporučujeme stránku Učebnice českého jazyka a pro zápisy do čtenářského deníku doporučenou literaturu.

Domácí práce
Písemné práce
 • na 17. 5.: Přechodník přítomný a přechodník minulý
 • na 31. 3.: Přívlastky (test)
 • na 17. 3.: Základní větné členy (test)
 • na 16. 3.: Základní větné členy
 • na 2. 3.: Druhy vedlejších vět
 • na 14. 2.: Složité souvětí (souřadné i podřadné)
 • na 14. 1.: Úřední dopis podle vzoru
 • na 5. 1.: Poměry v souvětí souřadném
 • na 17. 12.: Nauka o úředních písemnostech (test)
 • na 16. 12.: Vzorec souvětí
 • na 9. 12.: Složité souvětí podřadné
 • na 29. 11.: VV uvozené stejnými spojkami
 • na 23. 11.: Pravěká a středověká literatura (test)
 • na 22. 11.: Všechny druhy VV
 • na 22. 11.: Druhy VV
 • na 11. 11.: Vedlejší věty příslovečné
 • na 8. 11.: VV podmětná, předmětná a přívlastková
 • na 3. 11.: VV podmětná a VV předmětná
 • na 1. 11.: Textová syntax (teorie textu)
 • na 30. 9.: Věta a souvětí
 • na 24. 9.: Slohové postupy a slohové útvary (studijní materiály viz stránka testů)

 

Kulturní deník

Čtenářský deník bude obsahovat každé pololetí 2 záznamy (za školní rok celkem 4 záznamy).

Do ČD mohou být zaznamenány knihy (beletrie), povídkové knihy (v tomto případě se zabývejte jen jednou povídkou), komiksové knihy, populárně-naučné knihy (dětské encyklopedie apod.), rozhlasové hry a četby na pokračování (Hajaja, Domino, sobotní a nedělní rozhlasová hra pro děti a mládež), audioknihy, divadelní hry (i TV nebo DVD záznamy těchto her) apod. Až na povolené výjimky do ČD nelze zapsat filmy.

Uvádějte základní bibliografické údaje knih či audioknih (autor, název knihy, vydavatelství, rok vydání) i jiných děl, např. divadelního záznamu (autor, název, režie, rok premiéry; informace viz např. webová stránka ČSFD) či divadelního představení (autor, název, režie, datum premiéry nebo zhlédnutí).

Součástí státní maturity je také ústní zkouška, při níž student pracuje s texty podobně jako ve čtenářském deníku (podrobněji viz 3. kapitola katalogu požadavků z ČJ). O formě ČD nebo obsahu se dočtete např. v článku Čtenářský deník nebo v příkladu zpracování na webu Český-jazyk.

Pro zpracování ČD doporučujeme např. následující stavbu:

1. autor, název, vydavatelství, rok vydání;

2. literární druh (epika, lyrika, lyrickoepické dílo) a žánr (např. fantasy, detektivka) nebo základní historické či tematické zařazení (např. gotika, duchovní lyrika, dělnická poesie);

3. krátká poznámka o autorovi nebo dobové souvislosti, zvláště pokud je to podstatné pro pochopení díla (např. kontext dalšího autorova díla, příčina vzniku díla, doba vzniku díla, význam a vliv tohoto autorova díla);

4. hlavní děj titulu (příp. vedlejší děje);

5. charakteristika hlavních postav (příp. také vedlejších postav);

6. charakteristika místa a doby děje (lze uvést i v jiné části záznamu);

7. hlavní myšlenky, předpokládaný záměr díla (téma a motivy);

8. stavba (kompozice) díla (např. způsob a styl vypravování, sestavení dějových složek), jazykové prostředky (spisovná, obecná čeština, jazykové zvláštnosti, cizí jazyky);

9. osobní vztah k dílu, vlastní pocit z četby, vztah k hrdinovi, autorovi, důsledky četby atp.

 

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci