• V ÚTERÝ 21.12. SE VYDÁME PO FRANCOUZSKÝCH STOPÁCH V OLOMOUCI!

  ZDE JE PŘEHLED TÉMAT KE ZPRACOVÁNÍ (referát max. 1 strana A5, napsat vlastními slovy, čitelně, budu vybírat):

  1) Francouzské město Antony - spolupráce s městem Olomouc - J. Kalousová

  2) Národní dům v Olomouci - Š. Smažil

  3) PhDr. Ferdinand Špíšek - M. David

  4) Ernest Denis - A. Chlupová

  5) Louis Pasteur - A. Horáková

  6) Generál Gilbert Lafayette - N. Moravčíková

  7) Univerzita Palackého v Olomouci / Katedra romanistiky - A. Náplavová

  8) Francouzské centrum (Centre francais) - Valérie Kaplánková

  9) Kanovník Anatole d´Orsay - Veronika Masopustová

  10) Arcibiskupský palác Olomouc - Lukáš Kotek

  11) Pařížský arcibiskup a kardinál Jean Verdier - B. Přecechtěl

  12) Napoleon Bonaparte - M. Slimaříková

  13) Slavkov - bitva tří císařů - K. Králíčková

   

 • Základy francouzského jazyka

  Co již umíme:

  - pozdravit (Bonjour, Salut, Au revoir)

  - jak se mi daří?

  - představit se

  - odkud pocházím

  - kde bydlím

  - názvy některých evropských států

  - národnosti

  - jazyky

  - časování slovesa ETRE

  - časování slovesa PARLER

  - tvoření záporu

  - skladba francouzské věty

  - časování sloves I. slovesné třídy podle PARLER (chanter, danser, habiter)

  - seznamujeme se s reáliemi: státy Evropy, vlajky, národnosti, města, regiony (Ženeva, Saint-Tropez, Clermont-Ferrand, Auvergne, Jan Čep, Kašpar z hor, Avignon)

  - představit členy rodiny

  - číslovky 21 až 61

  - časovat sloveso AVOIR

  - říci, kolik je mi let

 • FRANCOUZSKÉ STOPY V OLOMOUCI

  Olomouc centrum frankofonie

  • výuka francouzštiny za ZŠ, SŠ a VŠ
  • francouzština má silnou pozici v olomouckém středním školství (Česko-francouzská sekce Slovanského gymnázia, Gymnázium Hejčín)
  • při univerzitě Palackého vyvíjí činnost nové Francouzské centrum
  • letitá tradice festivalu francouzské kultury (výstavy, literatura, hudba, gastronomie, šansony, filmy)
  • francouzský repertoár v Moravském divadle Olomouc
  • Antony (na předměstí Paříže) – již 30 let partnerské město Olomouce
  • francouzská komunita žijící v Olomouci
  • francouzské firmy působící v regionu

  ZŠ sv. Voršily je jednou z posledních základních škol, která nabízí výuku francouzštiny!

  HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A TRADICE

  Frankofilství na Hané

  • francouzské spolky vyvíjely pestrou činnost již před rokem 1914 nejen v Olomouci, ale také v nedalekém Prostějově a Přerově
  • na Moravu přicházejí od konce 19. století rodilý mluvčí, kteří se zde věnují soukromé výuce francouzštiny
  • módní je tzv. přímá metoda výuky jazyků (v mateřském jazyce lektora)
  • oblíbené jsou tzv. Berlitzovy školy jazyků – podle Němce M. Berlitze, který přímou metodu aplikoval na studenty v USA
  • francouzština je jedním z hlavních jazyků, kterému se mezi světovými válkami vyučuje na českých školách

  Tradice v Olomouci

  Olomoučané milovali francouzský jazyk a kulturu

  • francouzština se na olomouckých školách vyučuje od 2. pol. 19. století (Slovanské gymnázium)
  • povinným předmětem je pak něco málo přes jedno a čtvrt století (Česká reálka, od školního roku 1903/1904)
  • v Olomouci byla založena první pobočka Alliance française na Moravě (a to již roku 1911!) – pamětníci dosud vzpomínají na legendární večerní dýchánky (besedy, muzicírování, zpěv, divadlo ve francouzském jazyce), spolek žel zanikl roku 1950
  • první soukromá Berlitzova škola jazyků je v metropoli Hané otevřena roku 1906
  • 20. léta 20. století – francouzští důstojníci v čele dělostřeleckého učiliště v Olomouci
  • od 20. let 20. století až dodnes – mise francouzských lektorů na olomouckých školách

  Duchovní tradice

  mnohé kláštery mají vazbu na Francii

  • premonstráti do Čech přišli díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (klášter Prémontré)
  • olomoučtí dominikáni jsou vysíláni na studia do francouzského města Toulouse, kolébky dominikánského řádu (první komunita 1215)
  • v Dolanech byl založen klášter po vzoru mateřského kláštera La Grande Chartreuse  (nachází se severně od Grenoblu, o životě tamního společenství kartuziánů dokument Velké ticho), tzv. „Kartouzka“ zanikla za husitských válek, kdy se mniši uchýlili do bezpečí za hradby olomoucké pevnosti
  • přes francouzské území vedou poutní stezky do španělského Santiago de Compostela
  • komunity řádu sv. Voršily působí v celém světě (Francie, Belgie, Kanada a další)
  • cisterciáci – trvalá stopa v krajině, kultivace pustých oblastí západní a střední Evropy (šíření pokročilejších forem zemědělského hospodaření, příkladem je Velehrad)

  FRANCOUZSKÉ OSOBNOSTI V OLOMOUCI

  Generál Gilbert du Motier, markýz de La Fayette (psáno též Lafayette)

  francouzský šlechtic, který se vyznamenal v bojích o nezávislost Spojených států amerických, státní vězeň v olomoucké pevnosti v letech 1794 až 1797, po neúspěšném pokusu o útěk s ním vězeňskou celu dobrovolně sdílely i jeho manželka Adriana a dcery

  Albert Camus

  francouzský romanopisec, novinář a dramatik, držitel Nobelovy ceny za literaturu (1957), v Olomouci strávil několik srpnových dní roku 1936, později vzpomínal na rozkvetlou „moravskou krajinu květů a cesty lemované alejemi trpkých švestek“

  Kardinál Jean Verdier

  pařížský arcibiskup v letech 1929 až 1940, papežův legát v Československu roku 1935, osobní host arcibiskupa Leopolda Prečana v Olomouci (navštívil hejčínský kostel sv. Cyrila a Metoděje, baziliku na Svatém Kopečku a dóm sv. Václava)

  Germaine Leroux

  klavírní virtuoska světového formátu, propagátorka české hudby ve Francii, koncertovala na Hané mezi světovými válkami

  Abdou Diouf

  bývalý senegalský premiér a prezident, generální tajemník Mezinárodní organizace Frankofonie (MOF) zavítal do Olomouce roku 2010 u příležitosti 40. výročí MOF

  Významní olomoučtí frankofilové

  PhDr. Ferdinand Špíšek

  rodák z Komně, středoškolský učitel francouzštiny, zakladatel olomoucké Alliance française, iniciátor českých sekcí ve Francii, vysoký úředník ministerstva školství a národní osvěty

  JUDr. Viktor Matyáš

  rodák z Jihlavy, náměstek ředitele státních drah se sídlem v Olomouci, vládní rada, dlouholetý předseda olomoucké Alliance française

  Betty Rozsívalová

  učitelka Pöttingea, dlouholetá místopředsedkyně olomoucké Alliance française, hudebnice, režisérka amatérského divadelního souboru

  Anatole hrabě d´Orsay

  kněz, kanovník v Olomouci, pocházel ze staré francouzské šlechty, jeho děd se v době francouzské revoluce uchýlil do Vídně, protektor a mecenáš prvního českého muzea v Olomouci

  Zikmund Václav hrabě Halka-Ledóchowski

  prelát a kapitulní probošt, mecenáš olomoucké Alliance française, mj. se zasadil i o rozvoj česko-polských kulturních vztahů

  Francouzská komunita v Olomouci

  Amable Nirpot

  učitel francouzštiny, dříve působil ve Varšavě, kde se oženil s francouzskou guvernantkou, usadili se v Olomouci, kmotrem jejich syna byl olomoucký profesor francouzštiny a němčiny Eugen Fierlinger, rodinní příslušníci jsou pohřbeni na hřbitově v Olomouci-Neředíně

  Georges Charles Chaufour

  soukromý učitel francouzštiny a angličtiny, oženil se s učitelkou hudby Marií Královou, žili v Olomouci, Praze, ale nakonec se usadili v Prostějově, kde rodilý Francouz působil na obchodní akademii, aktivní byl také v Olomouci, nejmladší dcera Manon Chaufour se prosadila na divadelních prknech (primabalerína)

  François Mieussens Peraldi

  hrabě původem z Korsiky, soukromý učitel francouzštiny, působil na středních školách v Anglii, jeden ze zakladatelů olomoucké Alliance française

  Lucien Coudrin

  soukromý učitel francouzštiny, do Olomouce přišel z Londýna, kde se věnoval výuce francouzštiny, zemřel v mladém věku v olomoucké nemocnici, pohřben je na hřbitově v Olomouci-Neředíně

  Marie Koudelková roz. Kristensen

  Francouzka s norskými kořeny, ve Francii se provdala za Jana Koudelku, jehož rodištěm byla obec Palonín u Litovle, v 50. letech minulého století se Madame Koudelková, jak ji oslovovali její studenti, vrátila do Francie, zemřela v Lyonu

  Françoise Mélanie Rousselot

  soukromá profesorka francouzštiny, v době první světové války opustila Vídeň, přes Rumunsko a Rusko se dostala do Japonska, aby se odtud uchýlila do USA. Po válce se vrátila do Evropy, velmi agilní členka olomoucké Alliance française, zemřela v Olomouci roku 1938

  Paul a Romain Alléon

  nevidomí bratři žijící v Paříži, přátelé českého národa, zasloužili se o propagaci Československa ve Francii, na pozvání manželů Ferdinanda a Ludmily Špíškových strávili několik měsíců v Olomouci (bydleli na Mozartově ulici), Romain Alléon (profesor dikce a uměleckého přednesu) se pravidelně do Olomouce vracíval, aby zde studentům na českých školách a frankofonnímu publiku recitoval texty velkých francouzských autorů

  Proč francouzština na naší škole?

  krása – bohatost – libozvučnost – uplatnění – tradice

  Francouzsky se mluví po celém světě

  200 milionů mluvčích na pěti kontinentech (Francie, Belgie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko, četné země Afriky, Québec v Kanadě, střední a jižní Amerika, Francouzská Polynésie aj.)

  Francouzština pomáhá najít práci

  francouzština znásobí šance uplatnění na pracovním trhu nejen u nás (v regionu působí řada francouzských firem), ale i ve Francii a ostatních frankofonních zemích

  Francouzština je komunikačním jazykem mezinárodních institucí

  (OSN, EU, UNESCO, NATO, Mezinárodní olympijský výbor)

  Jazyk měst, ve kterých sídlí evropské instituce

  Brusel, Štrasburk, Lucemburk

  Francouzština je mezinárodním jazykem

  kultury, literatury, umění, módy, tance, kuchyně, filmu, divadla

  Francie je turisticky nejatraktivnější zemí

  70 mil. turistů ročně (ikonická Provence, Paříž, zámky na Loiře a jiné krásy Francie)

  Možnost studia na prestižních francouzských univerzitách

  nejslavnější je pařížská Sorbonna, na které studoval také císař Karel IV.

  Třetí nejpoužívanější jazyk na internetu

  Usnadní studium jazyků

  především románských (italštiny, španělštiny, portugalštiny nebo rumunštiny)

  Vliv na angličtinu

  více než polovina anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ZFj - písemný test - opakování 6 L
 • ZFj - test na slovíčka Mon anniversaire + les Paques.
 • ZFj - test - opakování L5.
 • ZFj - v pondělí nás čeká vernisáž plakátů - La Francie, c´est pour moi... Přinést můžete drobné občerstvení.
 • Základy francouzského jazyka - tento týden nás čeká projekt - LA FRANCE, C´EST..., budeme pracovat ve skupinách a vytvoříme plakáty - téma Francie - co si vybavíme ve spojení s touto krásnou zemí. Na pondělí 28.3. si všichni přinesou časopisy s obrázky, vlastní malby, fotografie apod. s francouzskou tematikou (gastronomie, osobnosti, památky, typické produkty...). V pondělí si vše roztříháme, nakreslíme, napíšeme a připravíme na úterý, kdy vytvoříme plakáty. Ve čtvrtek každá skupina představí svůj plakát a následně připravíme výstavku ve škole.

  Co potřebujeme: časopisy, prospekty s obrázky, vlastní kresby, výtvarné potřeby, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo,

 • ZFj - pětiminutovka - slovíčka sport + hudební nástroje, DÚ - dle cv. 9, str. 44 v učebici vypracovat zápisník svých aktivit (rozdělit dle dnů v týdnu) - provedení bude ohodnoceno známkou
 • ZFj - DÚ - cv. 15, str. 40 (pracovní sešit), test - sloveso aller + předložka de, a, en
 • ZFj - test slovesa AVOIR, ETRE, PARLER, ALLER, FAIRE (také v záporu) + nová slovíčka 5L
 • Základy francouzského jazyka - DÚ - pracovní sešit cv. 5 str. 28, vázání ve francouzštině cv. 16/str. 32 (bude čteno na známky), připomínám, že čteme na známky text Ma photo.
 • Základy francouzského jazyka - připomínám možnost opravit si test - školní pomůcky + povolání. Nadále zkouším čtení textu Photo de famille, za DÚ - pracovní sešit cv. 2b./4. lekce.
 • Základy francouzského jazyka - opakování 3. lekce - písemný test v úterý 18.1.
 • Základy francouzského jazyka - DÚ - naučit se slovní zásobu - školní potřeby - na slovíčka bude test! Čtení textu Photo de famille. Připomínám odevzdání PF 2022!
 • Základy francouzského jazyka - v úterý 21.12.se vydáme na výcházku Olomoucí. Budeme objevovat místa spjatá s česko-francouzskými vztahy v Olomouci. Přehled témat ke zpracování naleznete na stránce předmětu ZFj. Těšíme se!
 • SETKÁNÍ POD PLATANEM - FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE

  deváťáci srdečně zvou žáky osmé třídy a jejich rodiče na francouzské odpoledne, které proběhne v neděli 24. října od 15 hodin na ZŠ sv. Voršily. Budeme rádi, pokud přinesete něco na zub. Na programu ochutnávka palačinek, šansony, povídání o Francii...

Domácí práce
 • domácí práce na 28. 3.: Základy francouzského jazyka - DÚ - cv. 8, 9, str. 37, cv. 10 str. 38 - v pondělí proběhne kontrola pracovního sešitu.
 • domácí práce na 8. 2.: Zfj - DÚ - básnička, malá cvičení pro jazyk s. 38 + pracovní sešit cv. 12 str. 30.
 • domácí práce na 13. 12.: ZFj - písemka na slovíčka - povolání, číslovky, sloveso avoir a etre
 • domácí práce na 11. 11.: ZFj - pracovní sešit, cv. 1,2, str. 19
 • domácí práce na 25. 10.: ZFj - pracovní sešit, cv. 13, str. 16.
 • domácí práce na 21. 10.: ZFj - zopakovat názvy států, národnoti, časování slovesa PARLER, jazyky.
Písemné práce
 • na 14. 2.: ZFj - připominám test na určování hodin.
 • na 25. 10.: ZFj - připomínám v pondělí 25.10. písemný test - národnosti, jazyky, sloveso parler, ne pas parler.

Dnešní oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci