• ZFj - DÚ cv. 12, str. 42 pracovní sešit.
 • ZFj - DÚ - přepsat do slovníčku novou slovní zásobu - lidské tělo

  ZFj - test na novou slovní zásobu - lidské tělo

 • ZFj - ve čtvrtek nás čeká projektový den - módní přehlídka, za DÚ napsat, co rád nosím doma, ve škole, když jdu do divadla, kina...
 • ZFj - test - slovní zásoba - oblečení, učebnice str. 41.
 • ZFj - test slovní zásoba ze str. 41 (učebnice) - LES VETEMENTS + časování sloves AVOIR, ETRE, PARLER, ALLER, MANGER, BOIRE
 • Základy francouzského jazyka - za DÚ napsat povídání, co rád jím, bude oznámkováno.
 • Základy francouzského jazyka - připomínám avizovaný test na slovní zásobu - jídlo. Za DÚ - časování sloves BOIRE, PRENDRE + dělivý člen.
 • Základy francouzského jazyka - test na slovíčka ze 3. lekce - jídlo.
 • Základy francouzského jazyka - za DÚ naučit se slovní zásobu z nové lekce - jídlo, pokračujeme ve čtení textu na známky A table. Písemný úkol - připravit odpovědi na otázky ke druhému textu Au restaurant (3. lekce - jídlo).
Domácí práce
 • domácí práce na 6. 12.: DÚ na 6. 12. - naučit se tvary a užití passé composé - pohybová slovesa! Přehled jsem nahrál do teams - Soubory.
Písemné práce
 • na 8. 2.: Základy francouzského jazyka - v úterý 8.2. budeme psát test - opakování 4 lekce - dělivý člen, slovesa, výrazy množství
Důležité:
 • FRANCOUZSKÉ STOPY V OLOMOUCI

  Francouzské stopy v Olomouci

  • náměstí Republiky – pamětní deska připomínající nedobrovolný pobyt generála Gilberta Lafayetta v olomoucké pevnosti (budova dnešního Správního vojenského archivu)
  • arcibiskupská rezidence – místo strategické porady rakouského císaře a ruského cara před bitvou u Slavkova (Austerlitz)
  • Denisova ulice – na počest Ernesta Denise, významného francouzského slavisty a profesora pařížské Sorbonny
  • Pasteurova ulice – zakladatel mikrobiologie Louis Pasteur objevil vakcínu proti vzteklině
  • Lafayettova ulice – podle výše zmiňovaného generála Lafayetta
  • Ústřední hřbitov v Olomouci – místo posledního odpočinku několika francouzských občanů

  Olomouc centrum frankofonie

  • výuka francouzštiny za ZŠ, SŠ a VŠ
  • francouzština má silnou pozici v olomouckém středním školství (Česko-francouzská sekce Slovanského gymnázia, Gymnázium Hejčín)
  • při univerzitě Palackého vyvíjí činnost nové Francouzské centrum
  • letitá tradice festivalu francouzské kultury (výstavy, literatura, hudba, gastronomie, šansony, filmy)
  • francouzský repertoár v Moravském divadle Olomouc
  • Antony (na předměstí Paříže) – již 30 let partnerské město Olomouce
  • francouzská komunita žijící v Olomouci
  • francouzské firmy působící v regionu

  ZŠ sv. Voršily je jednou z posledních základních škol, která nabízí výuku francouzštiny!

  HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A TRADICE

  Frankofilství na Hané

  • francouzské spolky vyvíjely pestrou činnost již před rokem 1914 nejen v Olomouci, ale také v nedalekém Prostějově a Přerově
  • na Moravu přicházejí od konce 19. století rodilý mluvčí, kteří se zde věnují soukromé výuce francouzštiny
  • módní je tzv. přímá metoda výuky jazyků (v mateřském jazyce lektora)
  • oblíbené jsou tzv. Berlitzovy školy jazyků – podle Němce M. Berlitze, který přímou metodu aplikoval na studenty v USA
  • francouzština je jedním z hlavních jazyků, kterému se mezi světovými válkami vyučuje na českých školách

  Tradice v Olomouci

  Olomoučané milovali francouzský jazyk a kulturu

  • francouzština se na olomouckých školách vyučuje od 2. pol. 19. století (Slovanské gymnázium)
  • povinným předmětem je pak něco málo přes jedno a čtvrt století (Česká reálka, od školního roku 1903/1904)
  • v Olomouci byla založena první pobočka Alliance française na Moravě (a to již roku 1911!) – pamětníci dosud vzpomínají na legendární večerní dýchánky (besedy, muzicírování, zpěv, divadlo ve francouzském jazyce), spolek žel zanikl roku 1950
  • první soukromá Berlitzova škola jazyků je v metropoli Hané otevřena roku 1906
  • 20. léta 20. století – francouzští důstojníci v čele dělostřeleckého učiliště v Olomouci
  • od 20. let 20. století až dodnes – mise francouzských lektorů na olomouckých školách

  Duchovní tradice

  mnohé kláštery mají vazbu na Francii

  • premonstráti do Čech přišli díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (klášter Prémontré)
  • olomoučtí dominikáni jsou vysíláni na studia do francouzského města Toulouse, kolébky dominikánského řádu (první komunita 1215)
  • v Dolanech byl založen klášter po vzoru mateřského kláštera La Grande Chartreuse  (nachází se severně od Grenoblu, o životě tamního společenství kartuziánů dokument Velké ticho), tzv. „Kartouzka“ zanikla za husitských válek, kdy se mniši uchýlili do bezpečí za hradby olomoucké pevnosti
  • přes francouzské území vedou poutní stezky do španělského Santiago de Compostela
  • komunity řádu sv. Voršily působí v celém světě (Francie, Belgie, Kanada a další)
  • cisterciáci – trvalá stopa v krajině, kultivace pustých oblastí západní a střední Evropy (šíření pokročilejších forem zemědělského hospodaření, příkladem je Velehrad)

  FRANCOUZSKÉ OSOBNOSTI V OLOMOUCI

  Generál Gilbert du Motier, markýz de La Fayette (psáno též Lafayette)

  francouzský šlechtic, který se vyznamenal v bojích o nezávislost Spojených států amerických, státní vězeň v olomoucké pevnosti v letech 1794 až 1797, po neúspěšném pokusu o útěk s ním vězeňskou celu dobrovolně sdílely i jeho manželka Adriana a dcery

  Albert Camus

  francouzský romanopisec, novinář a dramatik, držitel Nobelovy ceny za literaturu (1957), v Olomouci strávil několik srpnových dní roku 1936, později vzpomínal na rozkvetlou „moravskou krajinu květů a cesty lemované alejemi trpkých švestek“

  Kardinál Jean Verdier

  pařížský arcibiskup v letech 1929 až 1940, papežův legát v Československu roku 1935, osobní host arcibiskupa Leopolda Prečana v Olomouci (navštívil hejčínský kostel sv. Cyrila a Metoděje, baziliku na Svatém Kopečku a dóm sv. Václava)

  Germaine Leroux

  klavírní virtuoska světového formátu, propagátorka české hudby ve Francii, koncertovala na Hané mezi světovými válkami

  Abdou Diouf

  bývalý senegalský premiér a prezident, generální tajemník Mezinárodní organizace Frankofonie (MOF) zavítal do Olomouce roku 2010 u příležitosti 40. výročí MOF

  Významní olomoučtí frankofilové

  PhDr. Ferdinand Špíšek

  rodák z Komně, středoškolský učitel francouzštiny, zakladatel olomoucké Alliance française, iniciátor českých sekcí ve Francii, vysoký úředník ministerstva školství a národní osvěty

  JUDr. Viktor Matyáš

  rodák z Jihlavy, náměstek ředitele státních drah se sídlem v Olomouci, vládní rada, dlouholetý předseda olomoucké Alliance française

  Betty Rozsívalová

  učitelka Pöttingea, dlouholetá místopředsedkyně olomoucké Alliance française, hudebnice, režisérka amatérského divadelního souboru

  Anatole hrabě d´Orsay

  kněz, kanovník v Olomouci, pocházel ze staré francouzské šlechty, jeho děd se v době francouzské revoluce uchýlil do Vídně, protektor a mecenáš prvního českého muzea v Olomouci

  Zikmund Václav hrabě Halka-Ledóchowski

  prelát a kapitulní probošt, mecenáš olomoucké Alliance française, mj. se zasadil i o rozvoj česko-polských kulturních vztahů

  Francouzská komunita v Olomouci

  Amable Nirpot

  učitel francouzštiny, dříve působil ve Varšavě, kde se oženil s francouzskou guvernantkou, usadili se v Olomouci, kmotrem jejich syna byl olomoucký profesor francouzštiny a němčiny Eugen Fierlinger, rodinní příslušníci jsou pohřbeni na hřbitově v Olomouci-Neředíně

  Georges Charles Chaufour

  soukromý učitel francouzštiny a angličtiny, oženil se s učitelkou hudby Marií Královou, žili v Olomouci, Praze, ale nakonec se usadili v Prostějově, kde rodilý Francouz působil na obchodní akademii, aktivní byl také v Olomouci, nejmladší dcera Manon Chaufour se prosadila na divadelních prknech (primabalerína)

  François Mieussens Peraldi

  hrabě původem z Korsiky, soukromý učitel francouzštiny, působil na středních školách v Anglii, jeden ze zakladatelů olomoucké Alliance française

  Lucien Coudrin

  soukromý učitel francouzštiny, do Olomouce přišel z Londýna, kde se věnoval výuce francouzštiny, zemřel v mladém věku v olomoucké nemocnici, pohřben je na hřbitově v Olomouci-Neředíně

  Marie Koudelková roz. Kristensen

  Francouzka s norskými kořeny, ve Francii se provdala za Jana Koudelku, jehož rodištěm byla obec Palonín u Litovle, v 50. letech minulého století se Madame Koudelková, jak ji oslovovali její studenti, vrátila do Francie, zemřela v Lyonu

  Françoise Mélanie Rousselot

  soukromá profesorka francouzštiny, v době první světové války opustila Vídeň, přes Rumunsko a Rusko se dostala do Japonska, aby se odtud uchýlila do USA. Po válce se vrátila do Evropy, velmi agilní členka olomoucké Alliance française, zemřela v Olomouci roku 1938

  Paul a Romain Alléon

  nevidomí bratři žijící v Paříži, přátelé českého národa, zasloužili se o propagaci Československa ve Francii, na pozvání manželů Ferdinanda a Ludmily Špíškových strávili několik měsíců v Olomouci (bydleli na Mozartově ulici), Romain Alléon (profesor dikce a uměleckého přednesu) se pravidelně do Olomouce vracíval, aby zde studentům na českých školách a frankofonnímu publiku recitoval texty velkých francouzských autorů

   

  I v současnosti je v Olomouci stále početná francouzská komunita!

   

  Proč francouzština na naší škole?

  krása – bohatost – libozvučnost – uplatnění – tradice

  Francouzsky se mluví po celém světě

  200 milionů mluvčích na pěti kontinentech (Francie, Belgie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko, četné země Afriky, Québec v Kanadě, střední a jižní Amerika, Francouzská Polynésie aj.)

  Francouzština pomáhá najít práci

  francouzština znásobí šance uplatnění na pracovním trhu nejen u nás (v regionu působí řada francouzských firem), ale i ve Francii a ostatních frankofonních zemích

  Francouzština je komunikačním jazykem mezinárodních institucí

  (OSN, EU, UNESCO, NATO, Mezinárodní olympijský výbor)

  Jazyk měst, ve kterých sídlí evropské instituce

  Brusel, Štrasburk, Lucemburk

  Francouzština je mezinárodním jazykem

  kultury, literatury, umění, módy, tance, kuchyně, filmu, divadla

  Francie je turisticky nejatraktivnější zemí

  70 mil. turistů ročně (ikonická Provence, Paříž, zámky na Loiře a jiné krásy Francie)

  Možnost studia na prestižních francouzských univerzitách

  nejslavnější je pařížská Sorbonna, na které studoval také císař Karel IV.

  Třetí nejpoužívanější jazyk na internetu

  Usnadní studium jazyků

  především románských (italštiny, španělštiny, portugalštiny nebo rumunštiny)

  Vliv na angličtinu

  více než polovina anglické slovní zásoby pochází z francouzštiny

Dnešní oběd:
polévka gulášová, krupicová kaše s čokoládou, máslem, ovoce, džus / sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci