Stránky 9. třídy

  Aktuálně:

  Voršilský ples proběhne letos v pátek 24. ledna 2020. Všechny rodiče srdečně zveme. Prosíme o případný drobný dar do tomboly. Děkujeme.

  V pátek 24. ledna 2020 se od 8:30 sejdeme v kostele sv. Kateřiny ke slavení mše svaté ke cti sv. Anděly Merici. Celebruje otec arcibiskup Jan Grubner.

  V pátek 24. ledna 2020 se uzavírá klasifikace za I. pololetí.

  V pondělí 27. ledna 2020 proběhne pololetní pedagogická rada.

  Ve čtvrtek 30. ledna 2020 končí první pololetí rozdáním vysvědčení. V tento den obdrží žáci školou vygenerované přihlášky na střední školy. Vezměte si, prosím, tvrdé desky.

  V pátek 31. ledna 2020 jsou pololetní prázdniny, na něž v termínu 3.-7. února 2020 navazují prázdniny jarní.

   


 

Pondělí 20. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 1. hodinu bude místo předmětu Matematika (p. uč. Lukáš) předmět Anglický jazyk - pí. uč. Gruberová (výměna)
  Změna v rozvrhu: 1. hodinu bude místo předmětu Matematika (p. uč. Lukáš) předmět Anglický jazyk - pí. uč. Šárka Chlupová (výměna)
  Změna v rozvrhu: 2. hodinu bude místo předmětu Přírodopis (p. uč. Klauda) předmět Český jazyk - p. uč. Nešpor (výměna)
  Změna v rozvrhu: 8.-9. hodina (předmět Tělesná výchova - p. uč. Klauda) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!

  Matematika - domácí úkol: např. PS str. 120/A-5; A-6

  Základy francouzského jazyka - domácí úkol (zfj): Napsat francouzsky dopis kamarádovi, ve kterém popíšete členy svojí rodiny, jejich jména, věk, povolání (můžete si vymyslet)... ten dopis bude mít nejméně 50 slov.

Úterý 21. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 1. hodinu bude předmět Matematika učit místo p. uč. Lukáše pí. uč. Pavlůsková
  Změna v rozvrhu: 3. hodinu bude místo předmětu Fyzika (p. uč. Lukáš) předmět Český jazyk - p. uč. Nešpor (výměna)

Středa 22. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 1. hodinu bude místo předmětu Přírodopis (p. uč. Klauda) předmět Český jazyk - p. uč. Nešpor (výměna)
  Změna v rozvrhu: 3. hodinu bude předmět Matematika učit místo p. uč. Lukáše pí. uč. Pavlůsková

Čtvrtek 23. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 2. hodinu bude předmět Matematika učit místo p. uč. Lukáše pí. uč. Pavlůsková
  Změna v rozvrhu: 8.-9. hodina (předmět Praktická fyzika - p. uč. Lukáš) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!

Pátek 24. ledna 2020

  Změna v rozvrhu: 5.-6. hodina (předmět Informatika - p. uč. Lukáš) odpadá. Nezapomeňte na podpis v ŽK!

Čtvrtek 6. února 2020

  Praktická fyzika!


 

  Důležité:

  Rozpis termínů výtvarné výchovy pro školní rok 2019/20

  11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 2., 3. 6.

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

   


   

  Přijímací řízení

  Zájemcům o studium doporučujeme základní informace na našich webových stránkách, návod na vyplnění přihlášky a vzor přihlášky (1. strana, 2. strana). Všichni zájemci obdrží vytištěnou a předvyplněnou přihlášku v programu Bakaláři. Zájemci mohou obdržet pdf formulář přihlášky.

  Přihlášku na obory s talentovou zkouškou je nutno podat do 30. listopadu 2019, na ostatní obory do 1. března 2020 (tj. přihláška ten den musí­ ležet na stole ředitele SŠ). Před odevzdáním je nutno nechat si zkontrolovat údaje na přihlášce a potvrdit je ve své ZŠ, pří­p. zajistit lékařské potvrzení­.

  Pro pří­pravu doporučujeme starší (originální) přijí­mací­ testy na našich webových stránkách nebo na webové stránce Státní­ přijí­mačky.

   


   

Dnes je neděle 19. ledna 2020. Svátek má Doubravka, zítra má svátek Ilona.