Stránky 9. třídy

  Aktuálně:

  Školní rok 2019/20 bude zakončen v pátek 26. června 2020 závěrečnou slavnostní mší svatou a rozdáním vysvědčení. Na 29. a 30. června 2020 bylo z důvodu zahájení oprav školy vyhlášeno ředitelské volno.

  Přijímací zkoušky na střední školy - tzv. jednotná přijímací zkouška (testy z ČJ a M) - proběhnou v pondělí 8. 6 2020 (žáci 9. tříd) a úterý 9. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd). Výsledky přijímací zkoušky by měly být vyhlášeny 16. a 17. 6. 2020. Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději 23. 6. 2020 (žáci 9. tříd) nebo 24. 6. 2020 (žáci 5. a 7. tříd). Uchazeč nepřijatý z kapacitních důvodů může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (viz vzor) do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  Podrobněji viz stránka Aktuální informace k přijímacímu řízení, případně zákon č. 135/2020 Sb. a Informace k příjímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020.


 


 

  Důležité:

  Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  • 1. Žák přichází na vyučování včas; případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.
  • 2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, případně osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě telefonického rozhovoru se zákonným zástupcem (informace se týká i náhlé nevolnosti).
  • 3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.
  • 4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovské knížce svým podpisem. Žáka ani v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.
  • 5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictvím formuláře na školním webu, telefonicky, osobně).
  • 6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovskou knihu s písemnou omluvenkou zákonného zástupce; v případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, bude absence považována za neomluvenou.
  • 7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená, rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány řediteli školy (prostřednictvím třídního učitele nejlépe na připraveném formuláři) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.
  • 8. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří až 10 % výsledné známky.
  • 9. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů. Informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránce školy a třídy.

Dnes je čtvrtek 16. července 2020. Svátek má Luboš, zítra má svátek Martina.