Aktuálně
 • Postup v 1. kole příjímacího řízení

  - přijatí uchazeči mají 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (pokud jej žák neodevzdá, není přijat ke studiu na SŠ);

  - při ztrátě zápisového lístku je třeba škole dodat čestné potvrzení o ztrátě, škola na jeho základě vydá nový zápisový lístek;

  - odvolání (žádost o tzv. autoremeduru) lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  Postup ve 2. kole příjímacího řízení

  - rodiče uchazečů sami zjišťují neobsazená místa na středních školách;

  - seznam volných míst v daných středních školách a oborech je na webu Atlas školství (zaškrtněte možnost zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo příjímacího řízení) nebo na stránkách Olomouckého kraje (dokument Přehled volných míst na střední školy v Olomouckém kraji k ...);

  - uchazeči mají možnost podat neomezený počet přihlášek (na přihlášku se uvádí pouze ta škola, na niž žák podává přihlášku);

  - ředitelství školy potvrdí pouze přihlášku, na níž bude uveden název střední školy, název a kód oboru.

 • Dobrý den, v úterý 21. 6. se budou odevzdávat učebnice. Prosím přineste všechny učebnice pokud možno v původním stavu :-). 

  Vysvědčení bude rozdáno 24. 6. Školní rok je ukončen o týden dříve z důvodu stavebních prací, které ve škole již probíhají.

Důležité:
 • Výběr z pravidel Školního řádu, Pravidel pro hodnocení žáků a Směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví

  1. Žák přichází na vyučování včas. Případné pozdní příchody budou řešeny podle směrnice MŠMT o prevenci záškoláctví.

  2. V průběhu výuky žák nesmí odejít ze školy. Může být uvolněn na základě předchozí písemné žádosti, příp. osobně vyzvednut zákonným zástupcem. Žáka nelze ze školy propustit na základě pouhé telefonické domluvy (informace se týká i náhlé nevolnosti).

  3. Nepřítomnost v odpolední výuce, která nebude předem omluvena písemnou formou, bude klasifikována jako svévolné opuštění výuky.

  4. V případě zkráceného vyučování budou uvolnění jen ti žáci, jejichž rodiče patřičnou informaci potvrdí v žákovském deníku svým podpisem. Žáka v těchto případech nelze omlouvat telefonicky.

  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka (e-mailem, prostřednictví formuláře telefonicky, osobně).

  6. V den nástupu do školy po absenci předkládá žák třídnímu učiteli žákovský deník s písemnou omluvenkou zákonného zástupce. V případě, že omluvenku žák nepředloží do tří pracovních dnů, je podle školního řádu absence považována za neomluvenou.

  7. Žádosti o uvolnění žáků u absencí delších než 3 dny (dovolená a jiné rodinné důvody, uvolnění z vícedenních školních akcí) musí být dodány třídnímu učiteli (řediteli školy) nejpozději 14 dní před plánovanou absencí. V opačném případě mohou být zamítnuty.

  8. Vyučující pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Žákovské deníky slouží zejména pro komunikaci rodičů a školy, např. je-li pro potřeby výuky či chodu školy vyžadován písemný souhlas rodičů.

  9. Aktuální informace o výuce a chodu školy jsou k dispozici na webových stránkách předmětů a stránkách školy a třídy.

  10. Žákovský deník je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Jeho ztrátu hlásí neprodleně třídnímu učiteli a je povinen zakoupit si v kanceláři ředitele školy nový.

  11. Domácí příprava (kvalita, úroveň, kvantita, její případná absence apod.) tvoří podle klasifikačního řádu až 10 % výsledné známky.

  12. Žáci jsou povinni na počátku hodiny hlásit vyučujícímu chybějící pomůcky a dále postupovat podle pravidel vyučujícího daného předmětu.

 • Základní škola sv. Voršily v Olomouci

  77900 Aksamitova 707/6

  ID datové schránky: n8smc28

  IČO: 495 880 95

  IZO: 049 588 095

  č. účtu 377842523/0300

  tel. 585 222 689

  e-mail: info@zcsol.cz

  © 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci