• Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ Z PRVNÍHO STUPNĚ - Přirozená čísla. Rovinné útvary. Obvod a obsah rovinných útvarů. Tělesa v prostoru. Jednoduché slovní úlohy. Základní konstrukční úlohy. Pravoúhlá soustava souřadnic.

  ZLOMEK, DESETINNÁ ČÍSLA - Zlomek. Desetinný zlomek a desetinné číslo. Porovnávání desetinných čísel. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení 10, 100, ... Převody jednotek. Násobení desetinných čísel. Dělení desetinných čísel. Aritmetický průměr.

  DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL - Násobek a dělitel. Čísla soudělná a nesoudělná. Znaky dělitelnosti. Prvočísla a čísla složená. Rozklad na součin prvočísel. Nejmenší společný násobek. Největší společný dělitel.

  ÚHEL - Přímka a polopřímka. Rovina a polorovina. Označení úhlu. Přenášení úhlu. Osa úhlu. Velikost úhlu. Měření úhlu. Dvojice úhlů (vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé). Grafické sčítání a odčítání úhlů. Konstrukce některých úhlů bez úhloměru. Převody úhlových jednotek. Sčítání a odčítání velikostí úhlů.

  OSOVÁ SOUMĚRNOST - Shodnost. Osově souměrné útvary. Zobrazení bodu v osové souměrnosti.

  TROJÚHELNÍK - Strany trojúhelníku. Vnitřní úhly trojúhelníku. Vnější úhly trojúhelníku. Střední příčky. Těžnice. Výšky.

  Desetiminutovky píšeme každou středu, a to vždy z učiva probraného za poslední týden.

Domácí práce
 • domácí práce na 7. 6.: PS str. 230/A-3
 • domácí práce na 3. 6.: PS str. 229/A-1, jen trojúhelník ABC
 • domácí práce na 2. 6.: PS str. 226/A-1
 • domácí práce na 27. 5.: PS str. 224/A-2

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci