Dokumenty školy

 

Školní řád (2014, poslední úprava 2016)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (2009, poslední úprava 2016)

Vnitřní řád školní družiny (2016)

Vnitřní řád školního klubu (2016)

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny (2016)

 

 

Na základě podnětu rodičů a po projednání v pedagogické (7. 10. 2016) a školské radě (12. 10. 2016) byl doplněn školní řád v kapitole 2.2 Chování žáků ve škole o nový bod 10.1:

10.1 Pořizování zvukových a obrazových záznamů je bez předchozího výslovného souhlasu zaznamenávané osoby zakázáno. Pořizování záznamů a jejich případná distribuce budou považovány za projevy kyberšikany a řešeny podle ustanovení školního řádu a doporučení uvedených v metodickém pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.

Rovněž došlo k doplnění bodu 14 kapitoly 6 Zásady hodnocení a způsob získávání podkladů pro hodnocení:

14. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Informuje o tom ostatní vyučující. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Při stanovení úrovně takovéto práce vyučující zároveň přihlíží ke kvalitě, kvantitě a hloubce učiva, délce a intenzitě domácí přípravy.

Dnes je středa 20. září 2017. Svátek má Oleg, zítra má svátek Matouš.