Domácí práce
 • domácí práce na 25. 3.: Příprava sešitů ke kontrole. Bude hodnoceno. Doplňte si potřebné zápisy a odevzdejte v konzistetní formě, tedy tak, aby ze sešitu nemohlo nic vypadnout - zápisy nalepené nebo jinak přepevněné. Sešity podepsané celým jménemve formátu A5.
Důležité:
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Mozart.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Symfonie, symfonický orchestr.
 • Studijní materiál k tématu Výrazový tanec, společenské tance.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Pantomima, tanec, balet.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Sonáta, sonátová forma.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Koncert, concerto grosso.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Kánon, fuga, J. S. Bach.
 • Studijní materiál (zápis) k tématu Vícehlas, polyfonie, homofonie.
 • Studijní materiál k tématu Stupnice, stupnice moll harmonická.
 • Studijní materiál k tématu Hlas a zpěv.
 • Studijní materiál k tématu Sběratelé lidových písní, zvláštnosti.
 • Studijní materiál k tématu Pracovní a zlidovělá píseň.
 • Studijní materiál k tématu Lidová píseň, různorodost regionů.
 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty (tématickým referátem si můžete zlepšit celkové hodnocení, referát na vlastní téma související s hudbou může fungovat stejným způsobem - dobrovolně, přičemž tématický referát bude mít větší bodovou hodnotu), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Tématický referát si můžete vybrat ze seznamu pro dané pololetí. Můžete si vybrat kterékoliv z nabízených temat pro období (měsíc), kdy jej chcete zpracovat.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát může být velmi efektním nástrojem pro zlepšení vašeho hodnocení.
  2. Každý může absolvovat jeden tématický referát za pololetí (tedy 2 za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Rozsah referátu by neměl přesáhnout cca 7 minut (až navýjimky, po domluvě).
  5. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  6. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  7. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).

   

  Omlouvání a dodávání úkolů

  1. Zapomenutí je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn
  2. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou.
  3. Tuto známku lze ještě opravit při dodání úkoli či práce následující vyučovací hodinu. Poté už známka zůstává a je třeba ji opravit získáním další známky.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci