• Aktuální učivo (поточний навчальний план):

  OPAKOVÁNÍ ZE 7. ROČNÍKU - Celá čísla. Racionální čísla. Složený zlomek. Čtyřúhelníky. Hranoly. Shodná zobrazení (středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení). Přímá a nepřímá úměrnost. Poměr. Měřítko. Trojčlenka. Procenta.

  ПОВТОР 7 РІК – Цілі числа. Раціональні числа. Складена фракція. Прямокутники. призми. Ідентичні види (центральна симетрія, осьова симетрія, зміщення, поворот). Пряма і непряма пропорційність. Співвідношення. Масштаб. Потрійний. Відсоток.

  DRUHÁ A TŘETÍ MOCNINA A ODMOCNINA, PYTHAGOROVA VĚTA - Druhá mocnina čísel s nulami, desetinného čísla, zlomku, záporného čísla. Druhá odmocnina. Třetí mocnina. Třetí odmocnina. Zápis čísla pomocí mocniny 10. Pythagorova věta.

  ДРУГІ І ТРЕТІ СТЕПЕНІ І КОРЕНЬ, РЕЧЕННЯ ПІФАГОРА – Квадрат чисел з нулями, десяткове число, дріб, від’ємне число. Квадратний корінь. куб. Корінь кубічний. Запис числа з використанням степеня 10. Теорема Піфагора.

  CELISTVÉ ALGEBRAICKÉ VÝRAZY - Číselný výraz. Výraz s proměnnou. Mnohočleny. Sčítání a odčítání mnohočlenů. Opačné výrazy. Odstraňování závorky. Násobení a dělení mnohočlenů. Převod výrazu do tvaru součinu (vytýkání, užití součtových vzorců).

  ПОВНІ АЛГЕБРАЇЧНІ ВИРАЗИ – Числовий вираз. Вираз зі змінною. Поліноми. Додавання і віднімання поліномів. Протилежні вирази. Видалення дужок. Множення і ділення поліномів. Перетворення виразу у форму добутку (критика, використання формул сум).

  LINEÁRNÍ ROVNICE - Rovnost a rovnice. Ekvivalentní úpravy rovnic. Slovní úlohy řešené rovnicemi.

  ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ - Рівність і рівняння. Еквівалентні коригування рівнянь. Словні задачі, розв’язані рівняннями.

  KRUH, KRUŽNICE - Oblouk kružnice, kruhová výseč. Vzájemná poloha kružnice a přímky. Konstrukce tečny. Thaletova kružnice. Délka kružnice, obvod kruhu. Obsah kruhu.

  VÁLEC - Rotační válec. Objem válce. Povrch válce.

  КОЛО, КОЛОВО - Дугове коло, круговий зріз. Взаємне положення кола і прямої.

  Desetiminutovky píšeme každou středu, a to vždy z učiva probraného za poslední týden.

  Ми пишемо тести щосереди, завжди за програмою, яку викладали за останній тиждень.

  Učebnice v ukrajinštině ke stažení najdete zde.

  Підручники українською мовою можна скачати тут.

Domácí práce
 • domácí práce na 6. 6.: PS str. 214/A-1, A-2
 • domácí práce na 1. 6.: PS str. 203/A-14
 • domácí práce na 27. 5.: PS str. 201/A-9
 • domácí práce na 26. 5.: PS str. 200/A-5
 • domácí práce na 25. 5.: PS str. 194/A-1, A-2
 • domácí práce na 24. 5.: PS str. 192/A-6, A-7, A-8, A-9 dokončit, co kdo nemá
 • domácí práce na 18. 5.: PS str. 191/A-4
 • domácí práce na 17. 5.: PS str. 188/A-3, A-4
 • domácí práce na 16. 5.: PS str. 180/A-7
 • domácí práce na 12. 5.: Dokončit úlohu v sešitě
 • domácí práce na 11. 5.: PS str. 175/A-1, A-3
 • domácí práce na 9. 5.: PS str. 172/A-9, A-10
 • domácí práce na 4. 5.: PS str. 155/A-4, str. 156/A-6
 • domácí práce na 3. 5.: PS str. 152/ A-14,A-15, A-16
 • domácí práce na 2. 5.: PS str. 149/A-6, A-7
 • domácí práce na 26. 4.: PS str. 145/e,f (pokud má jedno řešení, proveďte zkoušku)
 • domácí práce na 25. 4.: PS str. 144/A-3 c,e,f
 • domácí práce na 20. 4.: PS str. 144/A-3 a,b,d
 • domácí práce na 13. 4.: PS str. 142/A-1 (1., 2. a 4. řádek)
 • domácí práce na 12. 4.: PS str. 139/A-8 a,c.d
 • domácí práce na 11. 4.: PS str. 137/A-5 pomocí ekvivalentních úprav
 • domácí práce na 6. 4.: PS str. 137/A-5
 • domácí práce na 5. 4.: PS str. 135/A-1
 • domácí práce na 21. 3.: PS str. 124/A-24, str. 125/A-25
 • domácí práce na 16. 3.: PS str. 122/A-4
 • domácí práce na 9. 3.: PS str. 132/5,6,7
 • domácí práce na 8. 3.: PS str. 115/A-27
 • domácí práce na 3. 3.: PS str. 113/A-14
 • domácí práce na 1. 3.: PS str. 111/A-6
 • domácí práce na 28. 2.: PS str. 116/A-30, A-31
 • domácí práce na 16. 2.: PS str. 111/A-1, A-2
 • domácí práce na 15. 2.: PS str. 107/A-15
Písemné práce
 • na 16. 11.: Desetiminutovka výjimečně v úterý!

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci