• Rozpis témat a termínů referátů na druhé pololetí je k dispozici zde.
 • Co nás čeká a nemine - plán práce na školní rok  HV6 - Plán učiva.
Domácí práce
 • domácí práce na 6. 2.:  

  Zkuste si zahrát na skladatele

  Zadání úkolu:

  • Tónina C dur (a moll), tedy bez předznamenání - žádné # ani b
  • 4/4 (C) takt, tedy na 4 doby
  • 4 hlasy = nástroje (bicí maximálně 1)
  • Nejméně 4 takty

  Pro tento účel můžete využít aplikaci MuseScore. Popřípadě úkol můžete zpracovat ručně do notivé osnovy, pak ovšem budete potřebovat dodržet správné rytmické hodnoty (viz Notopis).

 • domácí práce na 9. 1.: Žáci, kterých se dle rozpisu zde týká, dodají své referáty ve formě prezentace (zaslaním na email kdykoli nebo fyzicky v rámci výuky) nebo v hodině ručně zpracované a připraví se na to, že budou dotázáni na 1 - 2 základní otázky k tématu.
Důležité:
 • 16.

  Národní divadlo

  Národní divadlo, vše spojené s jeho vznikem i pozdějším vývojem, zazní jména autorů, kteří se na stavbě podíleli ať už z hlediska architektonického, sochařského nebo malířského a samozeřejmě nezapomeneme ani na významná hudební díla.

  Studijní materiál k tématu Národní divadlo.

 • 15.

  Jevištní hudba - opera, opereta, muzikál, hudební revue

  Projdeme se vývojem tzv. jevištní hudby, tedy opery, operety, muzikálu i hudebního revue. Blíže se budeme věnovat tématu muzikál a dotkneme se také tématu hudební film.

  Studijní materiál - zapis k tématu Jevištní hudba - opera, opereta, muzikál, hudební revue.

 • 14.

  Píseň, věta, perioda, refrén, sloka

  Z čeho se vlastně skládá píseň, co je to motiv a téma? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět. Dotkneme se také pojmů jako jsou např. figura, pasáž ad..

  Studijní materiál k tématu Píseň, věta, perioda, refrén, sloka.

 • 13.

  Píseň

  Píseň je jedna z nejúspěšnějších forem. Zamyslíme se nad tím, proč tomu tak je a projdeme se historií. Podíváme se na to, jak se píseň a její podoby proměňovaly v průběhu dějin až k dnešku.

  Studijní materiál - zapis k tématu Píseň a její vývoj.

 • 12.

  Akord, terciová stavba akordu

  Hudba je plná souzvuků a tedy také akordů. Jak vzniká akord, jaké akordy mohou vzniknout a jakou mají strukturu? Dozvíte se o základních typech akordůa jejich obratech. Budeme také mluvit o souzvucích z hlediska počtu obsažených tónů, tedy kvintakordech a septakordech.

  Studijní materiál - zapis k tématu Akord, terciová stavba akordu, kvintakord a jeho obraty, septakord.

 • 11.

  Variace

  Co vlastně znamená slovo variace a co může znamenat v hudbě.

  Studijní materiál - zapis k tématu Variace.

 • 10.

  Partitura, mužský, ženský hlas

  Co je to partitura? To se dozvíte a také si budete moci zahrát na skladatele. Pro tento účel můžete využít aplikaci MuseScore. Pokud chcete, můžete se na něj podívat už nyní. Podrobnosti o zadání domácího úkolu na toto téma - tedy Partitura, se včas dozvíte.

  Také budeme mluvit o mužských a ženských hlasech a jejich výšce.

  Studijní materiál a příklady k tématu

    Partitura, muzsky a zensky hlas --- Partitura HV 6 sablona-1 --- Notopis web.

 • 9.

  Stupnice, stupnice moll melodická

  Co jsou a k čemu vlastně slouží stupnice? Jaké existují druhy a typy stupnic? Stupnice moll melodická.

  Studijní materiál k tématu Stupnice, stupnice moll melodická.

 • 8.

  Sólo, duo, trio, kvarteto...

  Co tyto pojmy mohou znamenat se dozvíte společně ukázkami.

  Studijní materiál - zápis k tématu  Sólo, duo, trio, kvarteto....

 • 7.

  Notopis, odrážka a posuvky v notovém zápisu

  Jak psát notový záznam, druhy not a pomlk. K čemu slouží posuvky a odrážka a ajak douho platí.

  Studijní materiál k tématu Notopis, předznamenání, odrážka.

 • 6.

  Hudební nástroje, hudební nástroje v lidové hudbě

  Druhy a dělení hudební nástrojl prodle různých kritérií

  Studijní materiál k tématu Hudební nástroje nejen v lidové hudbě.

 • 5.

  Poznáte melodie

  Poznáte o jakou melodii se jedná a odkud by mohla pocházet? Budete si to moci vyzkoušet.

  Dynamika, barva, kontrast, gradace, předznamenání

  Další důležité prvky, ze kterých se skládá hudba.

 • 4.

  Rytmus, melodie, tempo, harmonie

  Nejdůležitější stavební kameny hudby.

  Vyzkoušejte si, jak mže fungovat rytmus, pracovní list ke stažení  DRUMS GB.

 • 3.

  Hudební výrazové prostředky aneb jak funguje a z čeho skládá hudba?

  Dozvíte se jaké a co to jsou hudební výrazové prostředky a jak tvoří hudbu. Jak hudba vlastně funguje?

  Zde je k dipozici studijní materiál k tématu Hudební výrazové prostředky.

 • 2.

  Poznáte rozdíly? Sluchová analýza. Lidový dvojhlas

  Poznáte rozdl mezi durovou a mollovou stupnicí nebo 3/4, 2/4 a 4/4 rytmem? Můžete si to vyzkoušet.

  Interval - co to znamená a jak to funguje, dvoj hlas, lidový dvojhlas

  A co dvojhlas? V našich zemích má své typické znaky. Dozváte se jak vypadá dvojhlas, lidový dvojhlas a jaké jsou jeho typicé znaky i jaké intervaly se zde vykytují nejvíce.

  Zde je k dispozici studijní materiál k tématu Lidová píseň, lidový dvojhlas.

 • 1.

  Jaká je budoucnost hudby?

  Jak by se mohla vyvinout hudba např, v následujících 50-ti letech. Nástroje které se budou učit od nás místo abchom se my učili techniku hry na ně, interaktivní systémy, koncert, který můžete ovlivnit a zapojit se do něj a mnoho dalších novinek. Nové technologie a jejich využití v hudbě.

 • Z čeho se skládá vaše známka?

  Písemné testy (většinou kratší, může jich být několik za pololetí), referáty - tématický na předem zadané téma související s výukou, referát na vlastní téma související s hudbou může zlepšit celkové hodnocení - dobrovolně, přičemž tématický referát má větší bodovou hodnotu), aktuality z hudebního dění - dobrovolné, praktické dovednosti (např. rytmus, zpěv apod.), spolupráce a zapojení v hodinách, sešity -  stav a kompletnost záznamů z výuky, speciální projekty a další možné aktivity.

  Stručný průvodce jak si poradit s referátem:

  1. Referát může být velmi efektním nástrojem pro zlepšení vašeho hodnocení.
  2. Každý absolvuje jeden tématický referát za pololetí (tedy 2 za rok).
  3. Referát je zpracováván na základě dostupných informací popř. (např. nemáte-li internet) podle učebnice.
  4. Rozsah referátu by neměl přesáhnout cca 7 minut (až navýjimky, po domluvě).
  5. Referát musí naplňovat zadané téma a musí též obsahovat všechny důležité základní informace o tématu.
  6. Referát můžete obohatit ukázkou nebo obrázky apod. 
  7. Referát může být zpracován jako prezentace Power Point nebo je možné práci zpracovat ručně (v obou případech je nutné uvádět zdroje).

   

  Omlouvání a dodávání úkolů

  1. Zapomenutí je omluveno: 
   • Pokud jde o první zapomenutí, po kterém je žák upozorněn
  2. Pokud dojde k druhému zapomenutí, je toto povážováno za nesplnění úkolu a tedy hodnoceno známkou nedostatečnou.
  3. Tuto známku lze ještě opravit při dodání úkoli či práce následující vyučovací hodinu. Poté už známka zůstává a je třeba ji opravit získáním další známky.

Jarní prázdniny.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci