• Aktuální učivo:

  OPAKOVÁNÍ Z 6. ROČNÍKU - Zlomky a desetinná čísla. Dělitelnost přirozených čísel. Úhly. Osová souměrnost. Krychle a kvádr. Trojúhelník.

  NEZÁPORNÁ RACIONÁLNÍ ČÍSLA A OPERACE S NIMI - Zlomek - opakování. Rozšiřování a krácení zlomků, základní tvar. Porovnávání zlomků.Zápis zlomku desetinným číslem. Sčítání a odčítání zlomků. Smíšená čísla.

  SHODNÁ ZOBRAZENÍ - Shodné útvary. Středová souměrnost.

  NÁSOBENÍ A DĚLENÍ NEZÁPORNÝCH RACIONÁLNÍCH ČÍSEL - Násobení zlomků. Dělení zlomků. Složený zlomek.

  CELÁ ČÍSLA - Celé číslo. Číselná osa. Čísla opačná. Absolutní hodnota. Porovnávání celých čísel. Sčítání a odčítání celých čísel. Odstraňování závorek. Znaménkové pravidlo. Násobení a dělení celých čísel.

  RACIONÁLNÍ ČÍSLA - Záporná desetinná čísla. Zlomky.

  POMĚR - Poměr. Základní tvar poměru. Dělení v poměru. Zvětšení, zmenšení v poměru. Postupný poměr.

  PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST - Graf, rovnice, koeficient přímé úměrnosti. Graf, rovnice, koeficient nepřímé úměrnosti. Trojčlenka. Měřítko mapy a plánu.

  ČTYŘÚHELNÍKY - Čtverec a obdélník. Kosočtverec a kosodélník. Obsah rovnoběžníku. Obsah trojúhelníku. Lichoběžník.

  PROCENTA - Výpočet procentové části. Výpočet počtu procent. Výpočet základu.

  Desetiminutovky píšeme každou středu, a to vždy z učiva probraného za poslední týden.

Domácí práce
 • domácí práce na 7. 6.: PS str. 223/17 dokončit, str. 224/A-1, A-2
 • domácí práce na 1. 6.: PS str. 220/A-5
 • domácí práce na 27. 5.: PS str. 214/A-7, A-8
 • domácí práce na 26. 5.: PS str. 209/A-22, A-23
 • domácí práce na 26. 5.: PS str. 219/A-6, B-7
 • domácí práce na 25. 5.: PS str. 208/A-17, A-18
 • domácí práce na 24. 5.: PS str. 206/A-12
 • domácí práce na 23. 5.: PS str. 203/2,4
 • domácí práce na 18. 5.: PS str. 187/A-2
 • domácí práce na 17. 5.: PS str. 184/A-5, str. 185/B-7
 • domácí práce na 16. 5.: Převody jednotek na začátku prezentace Rovnoběžník (sl. 3)
 • domácí práce na 13. 5.: PS str. 180/A-4, str. 181/A-5
 • domácí práce na 11. 5.: Př 2, 3 z prezentace Čtverec a obdélník (na konci)
 • domácí práce na 10. 5.: PS str. 175/A-15, A-16
 • domácí práce na 6. 5.: PS str. 174/A-9, str. 176/B-17
 • domácí práce na 4. 5.: PS str. 169/A-12, A-13
Písemné práce
 • na 13. 5.: Desetiminutovka přeložena na pátek (pro velkou nepřítomnost)
 • na 6. 5.: Středeční desetiminutovka se přesouvá na pátek 6.5.

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci