Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (koncovky sloves)

Pamatuj

Koncovky sloves (příčestí minulého, přísudku) užíváme na základě shody s podmětem. Přísudek se s podmětem shoduje v osobě, čísle a v koncovkách příčestí také v mluvnickém rodu.

 

Podmět v čísle množném

PodmětKoncovka přísudkuPříklad
rod mužský životnýkoncovka -imuži, chlapci, sportovci se radovali
rod mužský neživotnýkoncovka -yhrad, stromy, davy stály
rod ženskýkoncovka -yženy, dívky, jabloně rozkvétaly
rod středníkoncovka -aměsta, stavení, housata se pyšnila

Shoda Př a jednoduchého Po

 

Víte, jak používat ukazovací zájmena jako pomůcku při psaní slovesných koncovek? (1)

 

Znáte pořadí mluvnické přednosti v českém jazyce? (2)

 

Pamatuj

V přítomných tvarech, tj. v přítomném a budoucím čase (prosím, utrpí, sázíme, zryji), a v příponách (hladit, nosit - a slovech odvozených nosič) užíváme u sloves výhradně měkké i, í.

Ve větách s nevyjádřeným podmětem předpokládáme většinou shodu s rodem mužským životným (Odešl-i jsme ve tři hodiny., ale Obě se známe dlouho. Co jsme se spolu navyváděl-y!)

Musíme si dát pozor na změnu rodu některých slov v čísle množném (dítě, oko, ucho - děti, oči, uši aj.) a na životnost některých slov (sněhuláci, rodiče, koně, lidičky - davy, zástup, lid, národ aj.)

 

 

Co bylo úkolem pážete (viz cv. 2)? (3)

 

 

 

Shoda Po s Př (tabulka)

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 

Pamatuj

V českém jazyce má rod mužský životný mluvnickou přednost. Je-li mezi členy několikanásobného podmětu takové podstatné jméno, píšeme v koncovce příčestí měkké -i (Chlapci i dívky si svorně hráli na pískovišti. Kočky a psi žili v míru.).

Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme v koncovce příčestí tvrdé -y (Hrad i domy služebníků stály opodál.).

Jsou-li všechny členy několikanásobného podmětu středního rodu v množném čísle, píšeme příčestí koncovku -a (Koťata a štěňata dováděl-a.).

 

Několikanásobný podmět

PodmětKoncovka přísudku
aspoň jedno jméno rodu mužského životnéhokoncovka -i
př. chlapec a děvčatahovořili
žádné jméno rodu mužského životného
aspoň jedno jméno rodu mužského neživotného či rodu ženského
koncovka -y
př. stůl a židlestály
všechna podstatná jména středního rodu v množném číslekoncovka -a
př. kůzlata a jehňatase pásla

 

 


Proč se ve slovech sokoli, skauti (slávisté, zemanovci aj.) píše malé počáteční písmeno? (4)

Pamatuj

Jsou-li všechna podstatná jména v několikanásobném podmětu středního rodu a aspoň jedno z nich v jednotném čísle, píšeme v koncovce příčestí tvrdé -y (Kůzle a jehně společně svačil-y).

Pomůcka: Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného (koncovka -i) a nejsou-li všechny jeho členy rodu středního v množném čísle (koncovka -a), píšeme v koncovce příčestí vždy tvrdé -y.

 

Několikanásobný podmět

PodmětKoncovka přísudku
všechna podstatná jména středního rodu,
aspoň jedno z nich v jednotném čísle
koncovka -y
př. štěně a koťata
kachně a house
si hrály
plavaly

 

Souhrnná cvičení

 

6. Doplňte náležitou koncovku: Děti a psi se venku honil__. Kotě a štěně se dobře snášel__. V zoologické zahradě jsme viděl__ žirafy, zebry, kozy a lvi. Zebry a žirafy právě obědval__, žirafy a lvi již prožíval__ siestu. Norsko a Švédsko zahájil__ spolupráci. Kachňata i ostatní mláďata začal__ hlasitě protestovat. Ve škole jsme se učil__ malovat na plátno. Když jsme byl__ s Kateřinou a Klárou na výletě, Katka i Klára se velmi umazal__. Petra i ostatní dívky v zimě chodil__ bruslit. Dívky a chlapci se pilně připravoval__ na školní představení. Jak města, tak vesnice utichl__ a začal__ velká noc. Deště i mrazy nás nezastavil__. Slepice a kuřata pobíhal__ po dvoře. Měl__ jsme rádi naší paní učitelku, ale ona odešla.

 

7. Doplňte náležitou koncovku: Mirek a Petr se staral__ kosí mládě. Mláďata koz i ovcí jim starost oplácel__ velkou vděčností. Malé děti se houpal__ na houpačkách v parku. Bulharsko a Řecko se utkal__ jen jednou. Katčini rodiče i rodiče Věry nás nechal__ doma samotné. Do bláta popadal__ kapusta i jablka. Tatínek s dědečkem štípal__ dříví. K obědu jsme měl__ těstoviny. Sportovci i jejich zázemí se rychle unavil__. Gertrude i její sestra bydlel__ naproti. Koťata i kachňata už povyrostl__. Nohy i ruce mě velmi bolel__. Filip a Honza jel__ s naší rodinou na výlet. Lenka a Lukáš měl__ krásnou svatbu. Kůzlata a jehně se pásl__ na zahradě.

 

8. Doplňte náležitou koncovku: Okno i zrcadlo snesl__ nejpřísnější kontrolu. Telátka a hříbě se volně pohyboval__ po louce. Na zahradě rostl__ růže, macešky i blatouchy. Na oběd do jídelny nechodil__ jen Simona, Kamila a Věroslav. Všechny závodnice ho předběhl__. Kola i jiná vozidla zmizel__ z ulic. Žirafy i zebry se krmil__ velmi rychle. Jako malí jsme nechtěl__ jíst maso. Dělníci se se svými stroji pustil__ do protějšího domu. Dášo a Věro, kde jste se schoval__? Rusko a Finsko bojoval__ na přelomu let 1939-1940. Děvčata se jen usmíval__. Děvčata i kluci neměl__ ve škole stání. Špačci a konipasové se vrátil__ do svých hnízdišť, zato vrány a straky se stahoval__ ze zahrad.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Ukazovacím zájmenem ukážeme na podmět (TI psi, TY kočky, TA města, TO kuře) a podle jeho zakončení odvodíme koncovku slovesa. Musíme ovšem dbát na mluvnickou přednost rodu mužského životného (TA kačena, TO kachně a TEN kačer se kolébali).

2. Pořadí mluvnické přednosti: 1. rod mužský životný, 2. rod mužský neživotný a rod ženský, 3. rod střední v jednotném čísle, 4. rod střední v množném čísle.

3. Jako páže se označoval šlechtický syn, budoucí rytíř, který se od dětství připravoval na rytířství. Žil od dětství na dvoře jiného šlechtice, jemuž sloužil, cvičil se v zacházení se zbraněmi a v boji a seznamoval se se zásadami života rytíře.

4. Označení členů rozličných spolků, hnutí, církevních řádů, politických stran apod. se nepovažují za vlastní jména (sparťan, bártovec, voršilka, komunista atd.).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, Shoda přísudku s podmětem několikanásobným a Složitější případy shody přísudku s podmětem.

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci