Předpony s-, z- a vz- 2

Předponu s- píšeme u slov vyjadřujících směřování:

- dolů (seskočit, slézt, snímat)

- z povrchu pryč (smazat, setřít, strhnout)

- dohromady (sbírat, svolat, shodnout se)

 

Předponu z- píšeme u slov vyjadřujících:

- změnu stavu (zežloutnout, zdokonalit, zdůraznit)

- jednorázovou činnost, dokončení děje (zlomit, zničit, zfilmovat)

 

Předponu vz- píšeme u slov vyjadřujících směřování:

- vzhůru (vzpomínat, vzlétnout, vzdouvat se)

 

Slova rozlišená pouze předponami

 

Samostatnou kapitolou jsou dvojice slov rozlišených v pravopisu pouze předponami s- a z-. Některé dvojice rozlišujeme i ve výslovnosti.

 

Příklady slov rozlišených v pravopisu i výslovnosti
sedřít (kůži)zedřít se (přílišnou námahou)
sjednat (mír)zjednat (pořádek, nápravu)
slézat, slézt se (dolů nebo dohromady)zlézat, zlézt (hory)
slít (dohromady)zlít (polít)
smazat (setřít mazáním)zmazat (zašpinit)
směna, směnit (peníze)změna (např. povolání)
smotat (svinout)zmotat (zamotat)
svolit (souhlasit)zvolit (vyvolit)
svrhnout (dolů, vedení)zvrhnout (převrhnout)
slíbat (setřít)zlíbat (mnohokrát políbit)
sválet (dolů)zválet (poválet)
svést (dolů, dohromady, ke zlému)zvést (pokazit)
svolat (pozvat k jednání)zvolat (vykřiknout)
svolit (souhlasit)zvolit (vyvolit)
svrhnout (dolů, odstranit)zvrhnout (převrhnout)

 

 

 

 


Jiné dvojice slov rozlišených předponami s- a z- můžeme rozlišit pouze na základě významu užitého ve větě (v kontextu).

 

Příklady slov rozlišených pouze pravopisně
sběh (lidí)zběh (vojenský)
sběhnout, sbíhat (dolů)zběhnout, zbíhat (dezertovat)
sbít (stlouci k sobě)zbít (natlouci někomu)
shlédnout (dolů)zhlédnout (spatřit)
správa (úřad, řídit)zpráva (informace)
spravit (opravit)zpravit (podat informaci)
stěžovat si (naříkat)ztěžovat (činit obtížným)
stlouci (dohromady)ztlouci (nabít někomu)
strhat (dolů)ztrhat (námahou)
sužovat (trápit)zužovat (činit úzkým)

 

Další dvojice:

sběhlý (dolů, dohromady) - zběhlý (zkušený, pryč), sběhnout se (dohromady) - zběhnout se (přihodit se), shlížet (dolů) - zhlížet (v zrdacle), skopat (shora, dohromady) - zkopat (upravit kopáním, pokopat), skosit (posekat) - zkosit (učinit kosým), skreslit (dohromady, vytvořit) - zkreslit (předat zkomoleně), skroutit (dohromady, splést) - zkroutit (překroutit), stéci, stékat (dolů, dohromady) - ztéci, ztékat (hradby), stvrdit, stvrzovat (potvrdit) - ztvrdit, ztvrzovat (učinit tvrdým), súčtovat (spočítat položky) - zúčtovat (provést účtování).

 

 

 

 


Jakou předponu napíšete ve větě Husité __tekli hradby? (1)

 

Jaký význam má věta Matka mě zužuje? (2)

Píšeme zleva nebo z leva (doleva nebo do leva, nalevo nebo na levo)? (3)

Pamatuj

U příslovcí vzniklých ze spojení předložky a jména (tzv. příslovečných spřežek) píšeme předpony s- nebo z- ve shodě s předložkou původního výrazu (s bohem - sbohem, s tíží - stěží, z části - zčásti).

Příslovečné spřežky píšeme zpravidla dohromady (sbohem, stěží, shora, shůry, zcela, zčásti, zlehka, zleva, zprava, zdola, ztěžka, zticha, zpříma, zpaměti), někdy jsou chápany jako spisovné obě pravopisné varianty (zblízka i zblízka, zdaleka i z daleka, zeširoka i ze široka).

 

Ve starších učebnicích se činí významové rozdíly u sloves typu skropit - zkropit, např. ve významu intenzity, množství (Deštík nás nepatrně skropil. - Po bouřce byla pole důkladně zkropena.). V současných příručkách se užití jedné či druhé předpony vzhledem k nepatrnému odstínění a pozměnění významu nepovažuje za závazné (skrápět - zkrápět, smáčknout - zmáčknout, smontovat - zmontovat, skompletovat - zkompletovat, skontaktovat - zkontaktovat, spráskat - zpráskat, schytat - zchytat ad.).

 

Předpony s- a z- (příp. vz-) užíváme na základě představených principů. Někdy mohou ovšem uživateli řádně zamotat hlavu.

Např. ve slově sleva píšeme předponu s- (lze vysvětlit jako směr dolů, snížení ceny), ve slovese zlevnit předponu z- (vyjádření změny stavu) a v přídavném jméně zlevněný, které je ze slovesa odvozeno, rovněž předponu z-.

 

 

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Ve větě použijeme předponu z-. Předponou s- (Husité stekli hradby.) bychom tvrdili, že husité polili hradby něčím, co steklo dolů.

2. Věta má význam "matka mě činí úzkým". Pisatel chtěl jistě užít význam souží, trápí, utláčí či nebere na mě ohled.

3. Tato slova se směrovým významem píšeme zásadně dohromady, tedy zleva, zprava, doleva, doprava, nalevo, napravo.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Psaní předpon s-, z-.

 

Zítřejší oběd:
vývar s bulgurem, torteliny s boloňskou omáčkou sypané sýrem (bazalka, Ratatoule), jogurt, šlehaný tvaroh s jahodami

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci