Slovní druhy 2 (funkční tvarosloví)

Čím se liší podtržená slova?

1. Sestra nastrouhanou mrkvičku. - Dej taky kousek.

2. Dlouho byl v přípravě poctivý, ale ke konci poněkud polevil. - Ale to snad ne!

 

Ověřit řešení

Na první pohled vypadají úplně stejně, díky větě (dalším slovům ve větě) zjistíme, že se jedná o různé slovní druhy.

1. V první větě označuje děj (sloveso), ve druhé osobu (zájmeno).

2. V první větě ale spojuje věty (spojka), v druhém případě stojí na počátku věty zvolací (částice).

 

Určete např. s pomocí Slovníku cizích slov význam slova funkční. (1)

 

Co jsou homonyma? (2)

Pamatuj

Slovní druh některých slov či slovních tvarů lze správně určit pouze s přihlédnutím k jejich významu v dané větě.

Slovní tvary rozličných slov se mohou podobat v rámci tzv. jazykové homonymie (Sestra nastrouhanou mrkvičku. - tvar slovesa jíst; Dej taky kousek. - tvar zájmene ona).

 

 

 

Jak poznáme částice? (3)

Pamatuj

Jednotlivá slova se mohou stát jiným slovním druhem (Dlouho byl v přípravě poctivý, ale ke konci poněkud polevil. - spojuje věty, spojka) zvláště v souvislosti se změnou své funkce nebo skladební platnosti (Ale to snad ne! - uvozuje zvláštní druh věty, částice).

 

 


Doporučujeme prostudovat si následující změny slovnědruhové platnosti:

 

Zítra naši třídu navštíví slepí žáci. (2) → Slepí často potřebují pomoci. (1)

Přídavné jméno se téměř vždy vyskytuje u podstatného jména. Pokud jej osamostatníme (odstraníme podst. jm.), stane se přídavné jméno jménem podstatným.

 

Nastalo ráno. (1) → Ráno jsme se najedli. (6)

Podstatné jméno může ve svém tvaru ustrnout a stát se jiným slovním druhem, např. příslovcem.

 

Najdi si své místo. (1) → Dnes tu počkám místo tebe. (7)

V tomto případě se ustrnulý tvar podstatného jména stal nevlastní předložkou.

 

Šli jsme okolo. (6) → Šli jsme okolo rybníka. (7)

Příslovce, jež ve vazbě se slovesem uvádí bližší okolnosti děje, se může stát předložkou (a uvádět tytéž okolnosti jako příslovce, ovšem ve spojení s podstatným jménem).

 

To je mé kolo. (3) → To snad ne! (9)

Dům byl malý, ale velmi hezký. (8) → Ale já jsem nevinný! (9)

Různé slovní druhy (v našem případě zájmena a spojky) mohou např. naznačovat zvláštní druh věty (uvozovat tyto věty) nebo signalizovat vztah mluvčího k výpovědi jako částice.

 


 

Pamatuj

Slovní druh některých slov (během) či slovních tvarů (je) lze správně určit pouze s přihlédnutím k jejich významu v dané větě (blížil se během - 6, během dopoledne - 7, máš je - 3, je hezká - 5).

Souhrnná cvičení

 

6. Určete slovní druhy: Vrátím se odpoledne __ nebo vpodvečer. Dnešní odpoledne __ si uděláme velmi příjemné. Bez __ černý často roste jako planý keř. Den bez __ knížky považuji za ztracený. Slovutný fotbalista dnes střílel pouze mimo __. Mimo __ tohoto fotbalisty hráli ostatní dobře. Aby __ už bylo jaro! Snažil se, aby __ se příliš neunavil. Zboží bude dopraveno během __ odpoledne. Budete pokračovat během __ na místě. Rytíř si spustil hledí __ na přilbě. Sýkorky mi často hledí __ do okna. Oblíbil si oba cestující __. Cestující __ lidé jsou často nervózní. Kolem __ rybníka rostou blatouchy. Přijel svým novým kolem __. Nešel dovnitř, chodil jen kolem __. Však __ já se ti pomstím! Kněžna žila v přepychu, babičce však __ záviděla její život. Odsouzený __ stál se svěšenou hlavou. Za chvíli přijde odsouzený __ zloděj.

 

7. Určete slovní druhy: Díky __ zásahu hasičů byla zachráněna většina majetku. Vyslovil nám vřelé díky __. Raněný __ voják tiše ležel. Každý raněný __ musí být rychle ošetřen. Strýcovi __ se to řekne. Strýcovi __ přátelé nás také zvou. Chovej se tak __ jako ona. Tak __ to tedy ne! Byl krásný večer __. Večer __ chodíme brzy spát. I __ promluvil šašek ke králi. Někdy promluvil i __ král k šaškovi. To je má __ nová spolužačka. Eva má __ novou aktovku. Zastavíme se uvnitř __ haly. Koupila si rukavice s kořečinou uvnitř __. Když __ je ošklivé počasí, čtu si u krbu. Když __ vy jste takoví neukáznění! Zásluhou __ lepšího výkonu ve 2. poločase jsme vyhráli. To opravdu není tvou zásluhou __.

 

8. Určete slovní druhy: Dej si pár __ bonbónů. Hilda a Egon tvoří krásný pár __. Modří __ motýli jsou vzácní. Modří __ dnes přehráli červené. Vespod zásuvky __ ležela jeho legitimace. Hledané desky ležely úplně vespod __. Ke snídani rád jím __ chléb s máslem. Byl jsem jím __ úplně uchvácen. Nejlépe se cítil mezi __ svými přáteli. Na mezi __ žije mnoho drobných živočichů. Paní Jagienka mnoho __ mluví. Dlužíš nám příliš mnoho __ peněz. Že __ ty ses mezi ně pletla? Bylo mi jasné, že __ hezké chvíle skončily. Zastavte se ještě vedle __. Vedle __ naší kanceláře je malý bufet. Paní pokladní __ se na nešikovného Bořivoje nezlobila. Pokladní __ hotovost je ti k dispozici. Nebudou to Janovy __ hole? Už jste viděli manžele Janovy __?

 

9. Určete slovní druhy: Pracuješ nevalně a málo __. Přihlásilo se jen málo __ zájemců. Hráč se nemůže pohybovat vně __ dráhy. Dům vně __ obílený stál až na kopci. Janovi příznivci __ vyvolávali jeho jméno. Běž se poradit k Janovi __. A __ já to vím! Mí a __ tví kamarádi se nemají rádi. A __, toho si raději nevšímej. Modrá __ je hezká barva. Přiletěla modrá __ sýkorka. Byli jsme jen nedaleko __. Nedaleko __ mlýna stojí boží muka. Novojičínští __ sklidili poslední zrno. Novojičínští __ obyvatelé již nepatří mezi Valachy. Následkem __ sucha klesla úroda na polovinu. Tato situace už je pouze nechtěným následkem __. Kdyby __ sis dala říct, mohlas už být hotová. Kdyby __ sis tak jednou dala říct.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Funkce - činnost, úkon, úkol; funkční - vztahující se k účelu, působnosti, k fungování. V tzv. fukčním tvarosloví se zabýváme především úkolem slova ve větě.

2. Homonymum je slovo, které má zcela náhodou stejnou podobu jako slovo jiného významu i původu (např. raketa - stroj, raketa - tenisová).

3. Částice se často vyskytují na počátku věty (ať, nechť, kéž, aby, kdyby), příp. vyjadřují vztah mluvčího k výpovědi (ano, ne, nikoli - snad, prý, možná, nejspíš, asi - samozřejmě, bohužel, naštěstí, každopádně).

 

Zítřejší oběd:
polévka pohanková se zeleninou, krůtí medailonky, dušený špenát, bramborový knedlík, 100% ovocné pyré, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci