Podstatná jména označující párové části lidského těla

Kamila má průzračně modré oči. - Oka na punčoše byla stále větší.

Dítě mávalo malinkýma ručičkama. - Hodiny ručičkami směřovaly k pravému poledni.

Pokuste se vyjádřit obsahové rozdíly podtržených slov a určete jejich vzor.

 

Ověřit řešení

1. oči - lidské oči; oka - díry na punčoše; ručičkama - lidské ruce; ručičkami - ukazatel času

2. oka - města; ručičkami - ženami

U dalších slov lze vzor stanovit jen částečně, slov oči má většinu tvarů podle vzoru kost či píseň, slovo ručičkama podle vzoru žena (v obou dvou případech s výjimkou 7. pádu).

 

Pamatuj

Sedm podstatných jmen označujících párové části lidského nebo zvířecího těla (oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena, prsa) mají v množném čísle některé zvláštní tvary.

Tytéž zvláštní tvary mají číslovky dva, dvě a oba, obě (viz níže).

V čísle jednotném mají tato slova zcela pravidelné tvary podle náležitých vzorů, ať jimi označujeme části těla, nebo jiné skutečnosti (oko, ucho, ruka, noha, rameno, koleno, prso).

Proč mají slova typu oko, ruka více významů? (1)

Skloňování číslovek dva, dvě, oba, obě

 

mužský rodženský rodstřední rod
1. p.dva, oba (žáci)dvě, obě (žákyně)dvě, obě (města)
2. p.dvou, obou
3. p.dvěma, oběma
4. p.dva, oba (žáky)dvě, obě (žákyně)dvě, obě (města)
6. p.(o) dvou, obou
7. p.dvěma, oběma

 

Pozn.: Ve spojení s číslovkou dvě má číslovka sto tvar stě (sto, dvě stě, tři sta).

 

 

Kdo často užívá nespisovného tvaru "dva sta"? (2)

Rozšiřující učivo:

Dvojné číslo (tzv. duál)

 

Dvojné číslo (tzv. duál) užívají některé jazyky pro označení předmětů, osob, zvířat, jevů, které se vyskytují po dvou. Tyto jazyky tedy mají tři čísla:

- číslo jednotné - singulár (označení jedné věci),

- číslo dvojné - duál (označení právě dvou věcí),

- číslo množné - plurál (označení více než dvou věcí).

 

V minulosti měla duál i čeština. V průběhu jejího vývoje však zanikl (zhruba v 15. století byl duál nahrazen tvary pro číslo množné) a zůstal částečně zachován pouze u často užívaných slov (párových částí lidského těla) a zcela u číslovek dva a oba.

Jeho zbytky zůstaly zachovány i v některých dalších tvarech, např. v frazeologickém spojení (mezi čtyřma očima), tvaru číslovky sto (dvě stě), názvu pražského domu (U Dvou slunců), příp. se objevuje v nespisovné obecné češtině (mezi kamarádama, s těma našima ženskýma).

 

V názvech párových částí lidského těla zůstaly zachovány staré duálové koncovky:

- u slov ruce, nohy, oči, uši zejména v zakončení 7. p. č. mn. na -a / -ma (ruk-ama, noh-ama, oč-ima, uš-ima),

- u slov oči a uši se vlastně jedná o všechny slovní tvary (1. oč-i, uš-i; 2. oč-í, uš-í; 3. oč-ím, uš-ím; 6. oč-ích, uš-ích; 7. oč-ima, uš-ima),

- u slov ruce a nohy kromě 7. p. v zakončení 1. p. (ruce), 2. a 6. p. na -ou (ruk-ou, noh-ou),

- u jmen kolena, ramena, prsa ve tvarech na -ou (kolen-lou, ramen-ou, prs-ou), vedle nichž můžeme užívat i pravidelné tvary (kolen, ramen - kolenech, ramenech).

 

Zdrobněliny těchto slov mají zcela pravidelné tvary s výjimkou zakončení 7. p. č. mn. (ručk-ama, ručičk-ama, nožičk-ama ad.).

 

 

Znáte-li význam výrazu duál, co označuje odborný název triál? (3)

 

 

Znáte i jiné párové části těla, u nichž nevyužíváme zvláštní tvary? (4)?

Párové části lidského těla

 

očiuširucenohy
1. p.očiuširucenohy
2. p.očíušírukounohou, noh
3. p.očímušímrukámnohám
4. p.očiuširucenohy
6. p.očíchušíchrukou, rukáchnohou, nohách
7. p.očimaušimarukamanohama

 

Pokud označujeme párové části lidského těla,

- v 7. pádu č. mn. jmen ruce, nohy, oči, uši užíváme s koncovkou -a / -ma (rukama, nohama, očima, ušima),

- stejné zakončení užíváme také u zdrobnělin těchto slov (ručičkama, ručkama, nožkama, očičkama, očkama, ouškama),

- přídavná jména, některá zájmena či číslovky rozvíjející tato slova jsou rovněž zakončeny na -a / -ma (před oběma tvýma uhrančivýma očima).

 

kolenaramenaprsa
1. p.kolenaramenaprsa
2. p.kolenou, kolenramenou, ramenprsou
3. p.kolenůmramenůmprsům
4. p.kolenaramenaprsa
6. p.kolenou, kolenechramenou, ramenechprsou
7. p.kolenyramenyprsy

 

Nehovoříme-li o párových částech lidského těla, skloňujeme daná slova pravidelně podle jejich vzorů (se šesti nohami).

Číslovky dva a oba mají duálové tvary vždy (s tvýma dvěma hlubokýma očima - s těmi dvěma otázkami).

 


 

Pamatuj

Ve tvarech některých slov (názvech párových částí lidského těla) zůstaly zachovány staré koncovky dvojného čísla (duálu).

U slov ruce, nohy, oči, uši se jedná zejména o zakončení 7. p. č. mn. na -a / -ma (ruk-ama, noh-ama, oč-ima, uš-ima), dále o tvary ruce, rukou a nohou

Zdrobněliny těchto slov mají zcela pravidelné tvary s výjimkou zakončení 7. p. č. mn. na -a / -ma (ručk-ama, ručičk-ama, nožičk-ama ad.).

Jména kolena, ramena, prsa mají jako pozůstatek duálu tvary na -ou (kolen-lou, ramen-ou, prs-ou), vedle nichž můžeme užívat i pravidelné tvary (kolen, ramen - kolenech, ramenech).

Víte, k čemu slouží pytlácká oka? (5)

 

Jaký je rozdíl mezi spojeními pytlácká oka a pytlácké oči? (6)

Souhrnná cvičení

 

4. Vytvořte tvary slov označujících části lidského těla: ruka (7. p., č. j.), oko (7. p., č. mn.), rameno (1. p., č. mn.), ucho (3. p., č. j.), noha (2. p., č. mn.), prsa (3. p., č. mn.), koleno (7. p., č. mn.), ucho (4. p., č. mn.), oko (2. p., č. mn.), rameno (6. p., č. mn.), noha (7. p., č. mn.), ruka (3. p., č. mn.).

 

5. Doplňte vhodný slovní tvar na vynechané místo ve větě (baculatýma nohama, pytlácká oka, oči, rozviklanými nohami, obou rukou, oběma ušima, obě ucha, prsům, svítícími ručičkami, svítícíma ručičkama: Děťátko kopalo ..., až zvedlo peřinku. ... byla nastražena v křoví. Ty máš ale upřímné ... Židle s ... dáváme do komory. Z lásky by ji na ... nosil. Za ... se mu usadila špína. Vezmi hrnec za ... Matka přivinula dítě k ... Tachometr je vybavený ... Fosforeskující trpaslík ukazoval ... do dáli.

 

6. Slova v závorkách užijte v náležitých tvarech množného čísla: Voják měl na (prso) řády z první světové války. Oslíka s (dlouhé ucho) uvidíte už jen v ZOO. Hrníčky měly (malované ucho). Nesl dítě na (ruka). Kůň kopal (všechen, noha) kolem sebe. Dítě sledovalo (rozzářené oko) první sníh. Některá jezírka jsou označována jako (mořské oko). Síť na ryby měla příliš (velké oko). Já mám (ruka) čisté. Hodiny radostně svítily (ručička) do noci. Židle se (tři nohy) nejsou příliš časté. Nauč se pracovat (vlastní ruka).

 

7. Slova v závorkách užijte v náležitých tvarech množného čísla: Kůň nepokojně stříhal (krátké ucho). Obě (ouško) na ručníku byla utržená. Síť s (velké oko) využijeme na počátku lovu. Konečně zacvičil sestavu se správně (napnutá noha). Zapraskalo mu v (koleno). Židli bez (tři, noha) opraví Alois. Mluvíme-li o člověku, napíšeme na (oko), mluvíme-li o věci, napíšeme tvar na (oko). Rybka proklouzla mezi (dvě, oko) sítě. Vytahám tě za obě (ucho). Skočil do vody (rovná noha). Chlapec si rozmazával slzy (ušmudlaná ručička). Dopis je adresován k (ruka) pana profesora Zahradníčka.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Projevuje se zde schopnost uživatelů jazyka použít jednotku (slovo) pro pojmenování rozdílných jevů, předmětů, které mají jistou podobnost, zejména tvarovou (oko, ucho, ruka, noha), nebo vnitřní souvislost (stráž, joule, kašmír).

2. Tento tvar užívají např. úředníci, policisté, vojáci ad., když potřebují přesně a jednoznačně ve výslovnosti rozlišit číslovky.

3. Výraz triál označuje trojné číslo, které skutečně užívají některé jazyky např. v Melanésii či na Papui.

3. Např. nosní dírky, ledviny, plíce, srdeční komory a předsíně, paty, klenby nohou atd.

5. Pytlácké oko je jednoduchá past vyrobená z provázku, drátu, řemínků, které se kořisti zadrhnou nejčastěji kolem krku.

6. Spojení pylácká oka označuje pasti, pytlácké oči zrakový orgán pytláků.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Číslo podstatných jmen a a časopisu Naše řeč Duál.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci