Slovesné tvary

 

 

 

 

 

 

 

 

Výčet jednoduchých slovesných tvarů (pro zájemce)

Vypište slovesa z následujících vět:

1. Aby už nastaly prázdniny! 2. Zastaň se jej! 3. Byl bych to jistě dobře uměl. 4. Všechna limonáda již byla vypita. 5. Celá ulice spolu kamarádí.

 

Ověřit řešení

1. (a)by nastaly, 2. zastaň (se), 3. byl bych uměl, 4. byla vypita, 5. kamarádí

 

Vypsaná slovesa můžeme rozdělit do dvou skupin. Čím se od sebe liší?

 

1. zastaň (se), kamarádí

2. (a)by nastaly, byl bych uměl, byla vypita

 

Ověřit řešení

Na první pohled se liší počtem slov, užitých pro vytvoření daného slovesného tvaru,

tedy přítomností pomocného slovesa být, pomocí něhož vytváříme některé slovesné tvary.

 

Pamatuj

U sloves rozeznáváme jednoduché slovesné tvary (zastaň, kamarádí) a složené slovesné tvary (aby nastaly, byl bych uměl, byla vypita). I v případě složených slovesných tvarů se z významového hlediska jedná o tvar jednoho slovesa (jednoho přísudku).

 

 

Se slovesem by jsme se již setkali. K čemu v češtině slouží? (1)

 

 

 

Jaké funkce (úlohy) má sloveso být? (2)

 

 

 

Výčet složených slovesných tvarů (pro zájemce)

Složené slovesné tvary

 

Při vytváření složených slovesných tvarů potřebujeme následující stavební kameny:

 

infinitiv - trpě-t, děla-ti (knižně), mo-ci (infinitiv v českém jazyce končí na -t, -ti, -ci)

příčestí činné (minulé) - sedě-l, ved-l (příčestí činné končí na -l /-la, -lo/)

příčestí trpné - nese-n, sraž-en, pokry-t (příčestí trpné končí na -n, -en, -t /-na, -no, -ena, -eno, -ta, -to/)

pomocné sloveso - v češtině zejména slovesa být a bývat ve všech svých tvarech (jsem, byl, budu, bych, býval ad.)

 

Pomocné sloveso být nejčastěji používáme při vytváření složených slovesných tvarů; většinu ostatních sloves označujeme za slovesa plnovýznamová.

 

 


 

 

Vytvoř infinitiv a příčestí trpné od slovesa pokryji. Na jakou hlásku končí? Jak je od sebe rozeznáme? (3)

Každý složený slovesný tvar můžeme popsat pomocí předchozích stavebních prvků. Např. slovesný tvar věty

 

Kdybych se tak byl víc najedl!

 

se skládá z těchto stavebních kamenů:

 

 

Pamatuj

Složený slovesný tvar se skládá z pomocného slovesa a příčestí činného nebo příčestí trpného nebo infinitivu plnovýznamového slovesa.

 

 

 

 

 

Pozn.: Pro ověření správnosti vašeho řešení najeďte ukazatelem myši na vynechané části tvrzení.

 

 

 

Určete rod a vzor podstatných jmen slovesných. (4)

Podstatná a přídavná jména slovesná

 

Postatná jména slovesná vytváříme z příčestí trpného (tvar končící na -n nebo -t) pomocí koncovky -í (nést → nese-n → nesen-í; uvést → uvede-n → uveden-í; pokrýt → pokry-t → pokryt-í).

Přídavná jména slovesná vytváříme pomocí koncovek -ý, -á, -é z příčestí trpného (nést → nese-n → nesen-ý) nebo příčestí činného (sníst → sněd-l → snědl-ý).

 

 

 

 

 

Přídavná jména slovesná mohou vznikat i z jiných tvarů (jsoucí, peroucí). Jak se tyto tvary jmenují? (5)

Souhrnná cvičení

 

5. Vytvořte zadané tvary: (1) _________ (2) _________ (3) puštěn (4) _________ (5) _________ (1) _________ (2) _________ (3) _________ (4) _________ (5) doběhnutý (1) užívat (2) _________ (3) _________ (4) _________ (5) _________ (1) _________ (2) _________ (3) _________ (4) dopsání (5) _________ (1) _________ (2) odkryl (3) _________ (4) _________ (5) _________

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Pomocí těchto starých tvarů slovesa být tvoříme podmiňovací způsob.

2. Sloveso být slouží jako pomocné sloveso (seděl jsem), sponové sloveso (jsi příjemná) a plnovýznamové sloveso (Myslím, tedy jsem.).

3. Pokryji - pokrýt (infinitiv), pokryt (příčestí trpné). Oba tvary končí hláskou -t, rozeznáme je však od sebe poocí délky (infinitiv má v kořeni dlouhou hlásku -ý-, příčestí krátkou hlásku -y-).

4. Rod střední, vzor stavení.

5. Přechodníky.

 

Zítřejší oběd:
hovězí vývar s domácím drobením, vepřové kung-pao s arašídy, rýžové nudle, rýže dušená se zeleninou Brunoise, jogurt, mléko ochucené

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci