Vyjmenovaná slova (souhrnná cvičení)

Seznam vyjmenovaných slov

 

Vyjmenovaná slova po b: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav (býlí, černobýl, zlatobýl, babyka, Kobylisy).

 

Vyjmenovaná slova po l: slyšet, mlýt, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš (slynout, plytký, vlys, Lysolaje, Volyně).

 

Vyjmenovaná slova po f: fyzika (fyzický, refýž, zefýr).

 

Vyjmenovaná slova po m: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl (mýto, mykat, výmyk, mys, sumýš, Kamýk).

 

Vyjmenovaná slova po p: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se (ptakopysk, pýřavka, Přepychy, Spytihněv).

 

Vyjmenovaná slova po s: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat (Bosyně, Sychrov).

 

Vyjmenovaná slova po v: vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, vyjmenované předpony vy-, vý- (vyza, cavyky).

 

Vyjmenovaná slova po z: brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.

 

Proč píšeme brzy, ale brzičko? (1)

Souhrnná cvičení

 

1. Doplň i, í nebo y, ý: úzká štěrb__na, zjevný úm__sl, obrostlý v__klan, houslový sm__čec, s__pká hmota, l__ková kabelka, z__val nudou, nesl__šně se pl__žila, l__ný m__č, zahradní p__r, rozb__tý tlum__č, úchvatný nesm__sl, nal__čená sm__čka, úb__tek vody, nová om__tka, veselá m__sl, m__vala jedničky, těžký cv__k, s__rová pomazánka, bab__čka vysm__čila pokoj, jemná s__ťka, slavný v__těz.

 

2. Doplň i, í nebo y, ý: podz__mní mlha, p__cha předchází pád, neodb__tný hm__z, nehezký zlozv__k, s__rová zelenina, brz__čko odpov__me, pl__tvání potrav__nami, z B__džova do Přib__slavi, bl__štivé tretky, roztom__lý člověk, drobná v__šivka, jemné chm__ří, koňské kop__to, s__chravé ráno, letiště v Ruz__ni, rychlá zdv__ž, děravé s__to, dostatek krm__va, Zb__něk sb__ral kaštany, l__tý boj, ocelová v__ztuž, v__roba p__tné vody, s__novec ze S__chrova, břízová m__za, mladá kob__lka.

 


3. Doplňte vhodná vyjmenovaná slova: _________ je vodní pták. Pes _________ na měsíc. Plevel označujeme starším slovem jako _________. _________ řadíme mezi medvídkovité šelmy. Noha koně je zakončena _________. Písek je _________ hmota. _________ poklad znamená získat jej. Včely usilovně _________ květy. _________ je druh javoru. Kromě hlubokého talíře užíváme při obědě také talíř _________. Děti při honěné jásavě _________. _________ je výběžek pevniny do moře. _________ princezna byla vytrestána princem Miroslavem. _________ koňadra patří mezi naše nerozšířenější ptáky.

 

4. Vysvětlete význam slov: vískat, lišaj, sivý, mykat, viklan, bystřina, dobýt, vlys, opilovat, vymítat - noční motýl, vypuzovat, obrušovat, zmocnit se, ozdobný pás (stavebnictví), upravovat textilní materiál, probírat se ve vlasech, kámen stojící na úzké základně, rychlá říčka (potůček), šedivý (šedavý).

 

5. Vytvořte věty: Sirob, Lišej, Sychrov, Vykat, Kavyl, Viry, Jazylka, Mýtné, Vymýtit, Slynout, Lis, Černobýl - znamená oslovovat osobou vy. je sladká ovocná šťáva. je starší slovo pro pelyněk. je kožní choroba. (kost) leží v krku mezi bradou a hrtanem. je poplatek vybíraný např. za použití cesty. náleží mezi trávy z čeledi lipnicovitých. znamená být proslulý, známý. jsou mikroorganismy. je přístroj na lisování. je v současné podobě novogotický zámek. znamená odstranit (např. les).

 


6. Doplň i, í nebo y, ý: nal__čená past, mladý b__ček, pl__šové hračky, voňavé m__dlo, ulomen__ kol__ček, dřevěná lav__ce, zm__lená neplatí, už brz__ brz__čko, v__řivá pračka, sluneční v__heň, p__tel pel__ňku, mas__tý pokrm, trvalé bydl__ště, p__sečná bouře, křehká l__tina, provaz se sm__čkou, z__tra přijede pr__nc Z__kmund, nacv__čený vým__k, zdravá v__živa, vánoční ob__čeje, zal__kal se slzami, Přem__slův stolec, hb__tá veverka, vzácná slonov__na, posp__chej pomalu, L__sá hora, naz__vali jej Z__mním králem, naše nám__tky.

 

7. Doplň i, í nebo y, ý: žil v přep__chu, nic si nepřim__slela, v__borný prospěch, vzácná b__tost, voňavá mal__na, nasadil třp__tku na udici, úporný l__šej, skleněná trub__ce, zdv__žená ruka, dobře zam__řil, směs__ce zvuků, přehršel hlem__žďů, l__tý boj, ostr__ sm__k, odpoledne na kluz__šti, zv__řený prach, polní p__ch, v__za je ryba, pořad pro nedosl__chavé, bl__skavé skl__čko, p__chá ho v boku, stříbřitý slep__š, ostrý hřeb__k, neum__té ruce, veselý v__skot, ml__t l__skové ořechy, hus__ peří, m__rová smlouva, české p__vovarnictví, pos__pat tvarohem.

 

8. Doplň i, í nebo y, ý: p__lové zrnko, os__řelé dítě, vrbová p__šťalka nedělej cav__ky, l__čená taška, projeli průsm__kem, s__tý hladovému nevěří, zp__tování svědomí, l__tomyšlský stud__jní ústav, horská b__střina, v__dří kožich, sl__tina kovů, l__né děvče, sběr léčiv__ch b__lin, zaplacené m__to, tvrdý pl__šek, zdatní l__žaři, nebezpečné p__tláctví, m__cí houba, pevná v__ra, nenas__tný otesánek, klop__tl o kámen, vyl__čený příběh vyz__vala ke klidu, celkový sm__sl, těžba z__nku, neob__čejný člověk, slunná m__tina.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slova brzy a brzičko jsou sice slova příbuzná, ovšem každé má jinou příponu (-y a -ičko). Ve většině českých přípon píšeme měkké -i-, což platí také o příponě -ičko (maličko, psaníčko, Brníčko).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci