Vedlejší věty příslovečné 2

Vedlejší věta příčinná

 

Vedlejší věta (příslovečná) příčinná vyjadřuje příslovečné určení příčiny věty hlavní (Jelikož bylo hezky, vydali jsme se na výlet.).

Oproti VV účelové vyjadřuje situaci, která nastala před dějem věty hlavní (1. nastalo hezké počasí, 2. uspořádali jsme výlet).

Ptáme se na ni podobně jako na příslovečné určení příčiny otázkami proč, z jakého důvodu, z jaké příčiny (Proč jsme se vydali na výlet? Jelikož bylo hezky.).

Obsah této věty můžeme vyjádřit spojením předložky a podstatného jména (Díky hezkému počasí jsme se vydali na výlet.).

Vedlejší věty příčinné bývají často uvozeny spojkami (protože, poněvadž, jelikož).

 

 

Zapište na časovou osu děj VH, příčinu a účel. (1)

 

Najděte chybu ve větě Díky tvé neschopnosti jsme prohráli. (2)

 

 

 

Kterým dalším slovním druhem mohou být slova ať a aby? (3)

Vedlejší věta účelová

 

Vedlejší věta (příslovečná) účelová vyjadřuje příslovečné určení účelu věty hlavní (Neprozradili jsme jí celou pravdu, ať se příliš netrápí.).

Oproti VV příčinné vyjadřuje situaci, která nastane po ději věty hlavní (1. neprozradíme celou pravdu, 2. nebude se trápit).

Ptáme se na ni podobně jako na příslovečné určení účelu otázkou za jakým účelem (Za jakým účelem jsme jí neprozradili celou pravdu? Ať se netrápí.).

Obsah této věty můžeme vyjádřit spojením předložky a podstatného jména (Pro její klid jsme jí neprozradili celou pravdu.).

Vedlejší věty účelové bývají často uvozeny spojkami (aby, ať).

 

 

Proč není při rozpoznávání VV podmínkové příliš vhodná otázka kdy? (4)

Vedlejší věta podmínková

 

Vedlejší věta (příslovečná) podmínková vyjadřuje příslovečné určení podmínky věty hlavní (Jestli dnes přijede tetička, upečeme na oběd husu.).

Ptáme se na ni podobně jako na příslovečné určení podmínky otázkou za jaké podmínky (Za jaké podmínky upečeme na oběd husu? Jestli přijede tetička.).

Obsah této věty můžeme vyjádřit spojením předložky a podstatného jména (Vzhledem k příjezdu tetičky tetičky upečeme husu.).

Vedlejší věty podmínkové bývají často uvozeny spojkami (jestli, jestliže, -li, kdyby, když).

 

 

 

 

Kde ve větě stojí spojka -li? (5)

 

 

Znáte jinou spojku, která je dvouslovná? (6)

Vedlejší věta přípustková

 

Vedlejší věta (příslovečná) přípustková vyjadřuje příslovečné určení přípustky věty hlavní (Přihlásil se, i když látku příliš neuměl.).

Ptáme se na ni podobně jako na příslovečné určení přípustky otázkou i přes co, navzdory čemu, i v jakém případě (Přes co se přihlásil? I když látku příliš neuměl.).

Obsah této věty můžeme vyjádřit spojením předložky a podstatného jména (Navzdory slabé přípravě se přihlásil.).

Vedlejší věty přípustkové bývají často uvozeny spojkami (ač, ačkoli, i když, přestože, třebaže, jakkoli).

Souhrnná cvičení

 

5. Rozlište druhy vedlejších vět příslovečných: Sejdu se s ním jen proto, že mu dlužím vysvětlení. Ač je teprve šest hodin, již se stmívá. Zajdi si k lékaři, aby ti poradil s tvým stavem. Jestliže tě tvá máma uvidí, bude moc zle. Rád hraji Člověče, nezlob se, i když většinou prohraji. Protože jdu na prohlídku k lékaři, budu chybět, první dvě hodiny. Vyzvedneme vás, jestli budete souhlasit, zítra v pět hodin. Zavři okno, ať netáhne. Kdybys měl s panem ředitelem potíže, zavolej mi. Abychom se pořádně najedli, museli jsme odvést dobrou práci.

 

6. Rozlište druhy vedlejších vět příslovečných: Třebaže jsem se matematice nevěnovala již šest let, nic jsem nezapomněla. Proč bychom nebyli veselí, když nastávají prázdniny. Můžeme být rádi, že to takto dopadlo. Dostal jsem se do užšího výběru, přestože jsem se vůbec nesnažil. Musíme si pospíšit, abychom přišli včas. Jestli nebudu na místě včas, vymyslím si nějakou výmluvu. Nemluvím s tebou, poněvadž jsi na mě byl sprostý. Přes to, že jsme přišli pozdě, nic jsme z koncertu nepropásli. Pokáral jsem přítele, ať jí dá raději pokoj. Poněvadž jsem ztratil chip, nemohu tento týden chodit na oběd.

 

7. Určete, kterou vedlejší větou nahradíme zvýrazněný větný člen. Přes přísný zákaz lov slonů pokračuje. Je vynikajícím odborníkem navzdory svému mládí. Šelmy nikdy nezabíjí pro své potěšení. Zazpíval si písničku pro potěšení. Někteří odsuzují kočky pro jejich nezávislost. Kvůli slonovině se afričtí sloni dostali mezi ohrožená zvířata. Bez podpisu rodičů vás nemohu pustit domů. Při dodržení všech pravidel se nic nemůže stát. Z radosti zpívala jako skřivánek. Tatínek odešel do sadu odpočinout si od nás. Za tohoto počasí mě naši nepustí. Závod se uskuteční i za nepříznivého počasí.

 

8. Určete, kterou vedlejší větou nahradíme zvýrazněný větný člen: Až do nedávné doby pokračoval v Africe lov šelem. S přibývajícím věkem se jeho hloupost zvětšuje. Do schodů běžel usilovným klusem. Dívka se otočila za hlasy. Proti očekávání jsem nedopadla tak špatně. Pro slzy neviděla kámen na cestě. Běž se do kuchyně najíst. Za tohoto stavu nic nepodnikneme.

 

9. Určete druhy vedlejších vět příslovečných: Vrátil se tam, kde mu bývalo dobře. Počkám, dokud nepřijedeš. Udělej to tak, aby sis později nic nevyčítal. Autobus nepřijel, poněvadž bylo náledí. Chvátal, aby stihl vlak. Bylo tam tolik lidí, až nebylo vidět slunce. Nepřijde-li Petr hlídat děti, zůstanu doma. Přestože se závodník necítil nejlépe, závody vyhrál. Okolnosti se vyvíjely, jak si skutečně nikdo z nich nepřál. Rozsvítil tak silnou baterku, až jsem viděla jen barevná kola. Až se vrátíš, budeš žasnout. Sejdeme se tam, kde se spojuje Arbesova ulice s Alšovou.

 

10. Určete druhy vedlejších vět příslovečných: Nepřišel na sraz, protože byl nemocný. Jitka koupila ovoce, aby mohla udělat salát. Jelikož se mě celá záležitost týká, budu o ní usilovně přemýšlet. Nedívej se na Medusu, ať nezkameníš. Kdyby nepršelo, mohli jsme mít táborový oheň. Jestliže levý motor nezabere, začneme nezadržitelně klesat. Třebaže se celou noc učil, u zkoušky neuspěl nejlépe. Ač zemřel mlád, zanechal nám velké dílo.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Děj VV příčinné vždy předchází ději VH, děj VV účelové vždy následuje po děti VH (VV příčinná - VH - VV účelová).

2. Předložka díky má kladný význam, ovšem ve větě ji užíváme v záporném významu. Měli bychom raději užít předložky kvůli, pro.

3. Obě slova mohou být spojkou nebo částicí (Ať prší! Aby už bylo jaro.).

4. Otázka kdy může uživatele mást; nepomůže jasně rozlišit VV podmínkovou a VV časovou.

5. Spojka -li se váže na sloveso (Můžeš-li, zavolej.).

6. Např. spojky a proto, a tedy, buď nebo, nebo dokonce i, nejen ale dokonce i atd.

 

Dnešní oběd:
polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí maso po čínsku, rýže dušená, rýžové nudle, ovoce, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci