Vyjmenovaná slova po -m-

Závodní auto projelo zatáčku smykem.

1. Patří slovo smykem mezi vyjmenovaná slova? 2. Jaký je rozdíl mezi slovy smýkat a smýčit? 3. Vytvoř k slovu smyk slova příbuzná.

 

Ověřit řešení

1. Slovo smyk je odvozeno od slova smýkat, jež je součástí vyjmenovaných slov.

2. Smýkat znamená pohybovat se smykem, slovo smýčit má význam uklízet.

3. Smyčka, přesmyk, přesmyčka, smyčec, průsmyk.

 

Pamatuj

Po písmenu (hlásce) m píšeme v kořenech domácích slov y/ý pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných nebo od nich odvozených (např. mýt, umývat, mydlárna).

V příponách píšeme i/í (např. zem-in(a), o-znám-i(l).

V koncovkách se řídíme vzory podstatných a přídavných jmen (např. žena → ženami, seznam → seznamy).

 


 

Urči pád slova smykem. (1)

Pamatujete si všechna vyjmenovaná slova po m? Vyjmenujte je.

 

Vyjmenovaná slova po m

My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýlit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl.

 

 


 

 

 

 

 

Co jsou pomyje? (3)

Nejen Litomyšl, ale i další vlastní jména se píší s tvrdým y, ý:

Nezamysl, Křesomysl, Přemyslovci, Mykény, Myjava, Kamýk, Vysoké Mýto, Nezamyslice, Myslov, Mysletín, Chomýž aj.

 

 


 

Kde leží Mykény? Jsou starší než Olomouc? (2)

Záměna jediného písmene může znamenat veliký významový rozdíl - písmena i/y velmi často využíváme ke grafickému rozlišení významu slova.

Zapamatujte si tyto dvojice slov a naučte se je odlišovat:

 

my (1. pád množného č.) mi (3. pád jednotného č.)
mýt (čistit vodou) mít (něco vlastnit)
vymýtit (vykácet les) vymítat (vypuzovat)
mýlit se (plést se) milý (přítel, kamarád)
míli (ujít míli cesty)
rozdmýchávat (rozfoukat) rozmíchávat (rozkvedlat)
mýval (medvěd) míval (vlastnil)

 

 


 

Dámy a pánové, věřte, že není větší faux pas (čti "fó-pa" - špatný krok, trapnost), než napsat v dopise své lásce "miluji tě" s chybou!

Myrta je stálezelený kvetoucí keř. Při svatbách si svatebčané zdobí klopy jejími větvičkami. (4)

Pravopis slov přejatých z cizích jazyků a samozřejmě také jejich význam si musíme zapamatovat. Jejich zápis se řídí podle jazyka, z kterého jsou převzata.

 

 

Souhrnná cvičení

 

5. Doplň i, í nebo y, ý: M__ jsme žáci III. B. Medvídek m__val ukořistil m__dlo a se zápalem ho celé vym__dlil. Hlem__žď se dal na zběsilý úprk. Specialisté na výživu vyzývají: „Jezte hm__z!“ M__ši vysm__čily spíž. Dědeček má u nás vým__nek. Zam__kám na dva západy. Jarm__la se zm__lila. M__rek leže na zádech kom__há neum__týma nohama. Dom__nik vyprávěl sm__šlený příběh.

 

6. Doplň i, í nebo y, ý: prům__slová oblast, m__rová smlouva, sm__čcové žíně, zlověstný sm__ch, zápach m__šiny, m__lá mam__nka, m__nulá neděle, Saturnin zm__zel, odm__tané jídlo, vym__cené křovisko, neposedný m__č, jasm__nový čaj, dm__chat oheň měchem, om__tnutá zeď, nepříjemná m__lka, m__jející čas, nem__stné nám__tky, zelený m__slivec, pampeliškové chm__ří, m__ska müsli, sm__slná křivka, hlem__ždí závody, sm__kl s sebou na ledě.

 

7. Doplň i, í nebo y, ý: vysm__čená m__stnost, chm__ří pod nosem, m__chačka na beton, sm__čka na laně, jarní m__za, podej m__ knihu, nedom__kavá chlopeň, m__ se známe, m__jející roky, zam__řil na cíl, m__ška zm__zela, neposm__vejme se, dom__šlivá princezna, km__tání kyvadla, zam__sli se, neměl sm__lování, plechové um__vadlo, syčící zm__je, kom__nová roura, m__rné podnebí, hrubé odm__tnutí, m__šlenky na m__r.

 

8. Doplň i, í nebo y, ý: Podej m__ m__dlo! Vlaky m__vají zpoždění. Zam__řili jsme do Litom__šle. M__ška skočila do díry. Zdoláváme horské průsm__ky. Piju jasm__nový čaj. Pyrotechnik odpálil m__nu. Veřejné m__nění je nestálé. M__ všichni zde zůstaneme. Pavel vyklepával hm__z ze spacáku. František zm__dlil Tondu. Neposedný m__č zmizel. M__nuty m__jely neskutečně pomalu. Prezident udělil odsouzenému m__lost.

 

9. Doplň i, í nebo y, ý: jedovatý hm__z, někdy m__vám zlost, velcí m__slitelé, vym__šlená příhoda, ovocná m__sa, zlom__slný čin, odm__tnutá pomoc, m__slivecký klobouk, vym__cené bezpráví, pražský m__str Hanuš, veselá m__sl, běží jak nam__dlený blesk, vypadal zam__šleně, pomalý hlem__žď, velký om__l, štuková om__tka, m__nulý rok, prázdná m__slivna, skom__rající plamen, hm__zožravá rostlina, poraněná m__cha, zam__chej vařečkou.

 


 

Odpovědi a pomůcky:

1. Slovo smykem je v 7. pádě.

2. Pozůstatky prastarého města Mykény leží v Řecku. Město vzniklo před 4000 lety.

3. Jako pomyje označujeme vodu se zbytky jídla po umytí nádobí.

4. Myrta je stálezelený kvetoucí keř. Při svatbách si svatebčané zdobí klopy oděvů jejími větvičkami.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci