Příslovce

Domů jsme se dostali nepozorovaně, ale pak se vše zvrtlo a u dveří nás zahlédl kluk od sousedů.

Zeptejte se na podtržená slova a slovní spojení a určete jejich slovní druh.

 

Ověřit řešení

domů (kam) - příslovce, nepozorovaně (jak, jakým způsobem) - příslovce, pak (kdy) - příslovce

u dveří (kde) - předložka a podstatné jméno, od sousedů (odkud) - předložka a podstatné jméno

 

Pamatuj

Příslovce vyjadřují podobné významy jako spojení předložky a podstatného jména. Odpovídají na otázky kdy, kde, kam, proč, jak dlouho atd.

 

Jakou úlohu mají příslovce ve větě? (1)

 

Co znamená "neohební slovní druh"? (2)

Druhy příslovcí

 

Pamatuj

Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti děje (místo, čas, způsob atd.).

Nejčastěji se vážou na slovesa (šel rychle), přídavná jména (vemi rychlý) a příslovce (značně nezdravě). Mohou se vázat i na podstatná jména (cesta domů).

 

Příslovce dělíme podle jejich významu do několika skupin. Význam příslovce nejlépe zjistíme pomocí otázky.

 

příslovce místa - kde, kam, odkud, kudy

příslovce času - kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často, v kolik

příslovce způsobu - jak, jakým způsobem

příslovce míry - kolik, jak hodně, jak moc, jak málo, jakou měrou

příslovce zřetele - vzhledem k čemu (řadíme je k příslovcím způsobu)

příslovce příčiny - proč, z jaké příčiny

 

 

Použijte slovo vedle jako příslovce a jako předložku (3).

Kromě těchto druhů můžeme rozlišovat příslovce tázací (Kam jdeš?) a vztažná (Řekni mi, kam jdeš.). Přislovce kam tedy můžeme zároveň zařadit mezi příslovce místa a tázací či vztažná.

 

Jak rozlišíte tázací a vztažná příslovce? (4)

 

 

 

Proč nejsou zmíněné části slov (-e, -o, -y) koncovky? (5)

Tvoření příslovcí

 

Pamatuj

Příslovce se nejčastěji vytvářejí od přídavných jmen příponami -e (-ě), -o, -y (snadný - snadně, blízký - blízko, sobecký - sobecky).

Od některých přídavných jmen se tvoří příslovce příponou -o i příponou -e (draho i draze, těžko i těžce, snadno i snadně).

Část příslovcí vznikla ustrnutím prostých pádů jmen (zima, tma, kolem, daleko, blízko, honem, úhrnem) nebo pádů předložkových (pohromadě, pomalu, zatím, poprvé, předloni, provždy). Takovéto předložkové tvoření označujeme jako spřahování.

 

 

 

 

Můžete užít vyjádření hluboko v zemi a být hluboko dojat? (6)

 

 


Zopakujte si psaní skupin -mě- a -mně-.

Se vznikem příslovcí souvisí i pravopis skupin -mě- a -mně- (skromný - skromně, strmý - strmě).

Přídavné jméno tamější je odvozeno od příslovce tam, nikoli od přídavného jména tamní.

 

Souhrnná cvičení

 

6. Uveďte správné tvary slov: osam__le, neznám__, nejpříjem__ji, rozum__, vzájem__, skrom__, soukrom__, význam__, sebevědom__, nadm__rně, den__, přím__, tajem__, zřejm__, jem__.

 

7. Určete slovní druhy ve větných spojeních: tak __ už pojď! __; nechceš něco __ na __ zub; pětkou __ jezdíme až k hornímu __ konci, ale __ jedničkou __ jen doprostřed __; můj __ kamaráde, snaž se o kousek __ víc __ a __ staneš se __ nejlepším __ boxerem našeho __ oddílu; kudy __ se prosím jde nahoru __ na Grúň; chvíle ticha __, poté __se zvedl velký náčelník a pronesl: "My __ mít __ návrh __ pro Bílého __ otce ve __ Washingtonu."

 

8. Určete druhy příslovcí: málo, úplně, převelice, někde, shora, teď, už, náhodou, pomalu, náhodou, proč, úmyslně.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Příslovce ve větě bývá příslovečným určením (Ráno vstanu.), součástí přísudku (Bylo mi smutno.) nebo neshodným přívlastkem (Povedl se mi kotoul letmo!).

2. Jako neohebné druhy označujeme ty, které se neskloňují ani nečasují, tj. nemění svá zakončení.

3. Předložka se pojí se jménem (místo vedle tebe), příslovce stojí samostatně (sejdeme se vedle).

4. Tázací příslovce jsou součástí věty tázací, vztažná spojí věty v souvětí.

5. Pokud by se jednalo o koncovky, musely by se tyto části při skloňování nebo časování měnit. Příslovce jako neohebný slovní druh nemají koncovky.

6. Mezi příslovci hluboko a hluboce je nepatrný významový rozdíl. Dojati můžeme být pouze hluboce.

 

Doporučujme webové stránky časopisu Naše řeč Příslovce a částice.

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2023 ZŠ sv. Voršily v Olomouci